Na vsebino
EN

018-031/2015 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-031/2015-3
Datum sprejema: 12. 2. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 54. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Mateji Škabar, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Zagotavljanje storitev mobilne in fiksne telefonije, storitev brezžičnega omrežja in vzdrževanje aktivne mrežne opreme za obdobje štirih let«, na podlagi pritožbe vlagatelja Schonlieb d.o.o., Pot na Gradišče 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 12. 2. 2014

odločila:

Pritožba se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila »Zagotavljanje storitev mobilne in fiksne telefonije, storitev brezžičnega omrežja in vzdrževanje aktivne mrežne opreme za obdobje štirih let«, objavljen 24. 10. 2014 na Portalu javnih naročil pod št. objave JN10344/2014 in 28. 10. 2014 v Uradnem glasilu Evropske unije pod št. objave 2014/S 207-366990.

Vlagatelj je z vlogo z dne 14. 1. 2015 vložil zahtevek za revizijo zoper vsebino objave in določbe razpisne dokumentacije.

Naročnik je s sklepom z dne 22. 1. 2014 vlagateljev zahtevek za revizijo zaradi plačila neustrezne takse zavrgel.

Vlagatelj je 29. 1. 2015 vložil pritožbo, s katero izpodbija naročnikov sklep o zavrženju njegovega zahtevka za revizijo.

Naročnik je 5. 2. 2015 Državni revizijski komisiji v odločanje odstopil pritožbo in dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je odločila, da se pritožba zavrže.

Državna revizijska komisija je po prejemu pritožbe najprej preverila, ali je bila pritožba vložena pravočasno, ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 52. člena ZPVPJN in kdo jo je vložil (prvi odstavek 54. člena ZPVPJN).

ZPVPJN v 51. člena določa, da se pritožba, če je v tem zakonu predvidena možnost pritožbe zoper odločitev naročnika v predrevizijskem postopku, vloži najpozneje v treh delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve. Pritožba se vloži neposredno pri naročniku ali pošlje po pošti priporočeno s povratnico.

Iz poštne povratnice je razvidno, da je vlagatelj naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo prejel 23. 1. 2015. Kot ga je v pravnem pouku sklepa naročnik pravilno poučil, bi moral vlagatelj pritožbo zoper sklep o zavrženju vložiti najpozneje v treh delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve, torej do 28. 1. 2015.

Vlagatelj je pritožbo zoper naročnikov sklep oddal na pošto 29. 1. 2015 (priporočeno s povratnico).

Po 2. odstavku 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 s spremembami), ki se uporablja glede vprašanj, ki jih ZPVPJN ne ureja (prvi odstavek 13. člena ZPVPJN), se za dan izročitve sodišču, na katerega je vloga naslovljena, šteje dan oddaje na pošto.

Navedeno pomeni, da je vlagatelj pritožbo zoper naročnikov sklep vložil 29. 1. 2015, kar je prepozno glede na zakonsko določen rok za pritožbo.

Zato je Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 54. člena ZPVPJN vlagateljevo pritožbo zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 16. 2. 2015

mag. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Schonlieb d.o.o., Pot na Gradišče 2, Ljubljana
- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu


Natisni stran