Na vsebino
EN

018-025/2015 Elektro Maribor, d.d.

Številka: 018-025/2015-5
Datum sprejema: 9. 2. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva glede oddaje javnega naročila »DOBAVA IN MONTAŽA JEKLENIH KONSTRUKCIJ TER ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA DALJNOVOD 2 X 110 kV MURSKA SOBOTA - MAČKOVCI« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ENERGOINVEST LJUBLJANA, d. o. o., Apaška cesta 1B, Gornja Radgona, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje Odvetniške pisarne Gorjup, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, 2000 Maribor, ki zastopa naročnika ELEKTRO MARIBOR, d. d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 9. 2. 2015

odločila:

1. Ugotovi se, da je odločitev o vlagateljevem zahtevku za revizijo, kot izhaja iz sklepa z dne 26. 1. 2014 (očitna pomota; pravilno: z dne 26. 1. 2015), ki ga je za naročnika sprejel njegov pooblaščenec – Odvetniška pisarna Gorjup, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor, za vlagatelja brez pravnega učinka.

2. Naročnik mora o vlagateljevem zahtevku za revizijo, če v predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo ugotovi, da so izpolnjene procesne predpostavke, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

3. Odločitev o stroških postopka pravnega varstva se pridrži do končne odločitve naročnika oziroma do pravnomočne odločitve Državne revizijske komisije o vlagateljevem zahtevku za revizijo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 27. 11. 2014 sprejel sklep o objavi javnega naročila za dobavo in montažo jeklenih konstrukcij ter elektromontažna dela za daljnovod 2 x 110 kV Murska Sobota – Mačkovci (v nadaljevanju: javno naročilo), obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo dne 28. 11. 2014 (s številko objave JN11231/2014) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Vlagatelj je dne 14. 1. 2015 priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo z dne 14. 1. 2015, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo).

Dne 26. 1. 2014 (očitna pomota; pravilno: dne 26. 1. 2015) je Odvetniška pisarna Gorjup, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor, za naročnika sprejela sklep, s katerim je tako primarni kot podrejeni vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnila, zavrnila pa je tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo).

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj (kot navaja sam) prejel dne 27. 1. 2015, naročnik pa je z dopisom z dne 28. 1. 2015, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dva dni kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 30. 1. 2015 prejela naročnikov »PREDLOG ZA PREDNOSTNO ODLOČANJE V REVIZIJSKEM POSTOPKU«, znak naročnika 2201-43/2014-2, z dne 28. 1. 2015.

Državna revizijska komisija je dne 3. 2. 2015 prejela vlagateljevo »OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA«, z dne 30. 1. 2015 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo).

Po proučitvi odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, zlasti pa ob proučitvi odločitve o zahtevku za revizijo, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je iz odločitve o zahtevku za revizijo razvidno, da jo je za naročnika po pooblastilu sprejela Odvetniška pisarna Gorjup, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor (v nadaljevanju: odvetniška pisarna). Omenjeno dejstvo izhaja že iz glave in noge omenjenega dokumenta (na katerih so podatki o odvetniški pisarni), iz zapisa, da je naročnik »po svojih pooblaščencih« […] »sklenil« (uvodna stran odločitve o zahtevku za revizijo), iz navedbe »zanj ODVETNIKI« neposredno pod navedbo naročnika pri podpisnikih ter podpisa (ki je sicer nečitljiv do te mere, da Državna revizijska komisija iz njega ni mogla razbrati, na katero osebo iz odvetniške pisarne se nanaša) in žiga odvetniške pisarne (vse na zadnji strani odločitve o zahtevku za revizijo), pa tudi iz izpolnjenega, podpisanega in žigosanega pooblastila »v postopku revizije postopka« oddaje zadevnega javnega naročila, priloženega odločitvi o zahtevku za revizijo.

V posledici navedene uvodne ugotovitve Državna revizijska komisija zaključuje, da odločitev o zahtevku za revizijo v konkretnem primeru ni sprejeta ob upoštevanju 28. člena ZPVPJN, poimenovanega »odločanje naročnika o zahtevku za revizijo in roki za sprejem odločitve«, ki izrecno določa, da o zahtevku za revizijo odloči naročnik. V zadevnem postopku pravnega varstva o vlagateljevem zahtevku za revizijo namreč ni odločil naročnik, temveč je to zanj (v vlogi njegovega pooblaščenca) storila pooblaščena odvetniška pisarna. Odločitve o zahtevku za revizijo, kot se nahaja v dokumentaciji, odstopljeni Državni revizijski komisiji, zato ni šteti za naročnikovo lastno odločitev, kot jo zahteva ZPVPJN (in iz katere naj bi izhajale lastne navedbe naročnika, ki jih mora Državna revizijska komisija upoštevati pri odločanju ter se do njih opredeliti – del prve povedi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je že v svojih sklepih številka 018-232/2012-5 (z dne 7. 8. 2012) in 018-050/2012-4 (z dne 7. 3. 2012) pojasnila, da ima naročnik v predrevizijskem postopku položaj organa pravnega varstva, ki odloča o zahtevku za revizijo (zahtevek za revizijo lahko bodisi zavrne kot neutemeljenega bodisi mu ugodi, zaradi česar delno ali v celoti razveljavi postopek javnega naročanja ali odpravi kršitev). Pri odločanju o zahtevku za revizijo naročnik nastopa na podlagi zakonsko podeljenega pooblastila za odločanje o zahtevku za revizijo in ne kot enakopravna pogodbena stranka. Naročnik sprva (v predrevizijskem postopku) nastopa v vlogi nosilca zakonskega pooblastila, položaj stranke pa pridobi (v revizijskem postopku) pred Državno revizijsko komisijo (primerjaj prvi in drugi odstavek 3. člena ZPVPJN). Ob upoštevanju predstavljenega položaja naročnika bi tretji osebi pravico do prenosa zakonskega pooblastila za odločanje v predrevizijskem postopku (in za opravo vseh drugih z zakonom določenih opravil) lahko podelil le zakon, česar pa niti ZPVPJN niti kakšen drug zakon ne predvidevajo.

Ob upoštevanju predstavljenega specifičnega položaja naročnika, ki ga uživa po določbah ZPVPJN, Državna revizijska komisija ugotavlja, da odločitev o zahtevku za revizijo ni skladna z določbami ZPVPJN, v posledici pa je za vlagatelja brez pravnega učinka. Navedeno sicer ne pomeni, da naročnik za pomoč pri odločanju o zahtevku za revizijo ne bi smel angažirati odvetnika ali odvetniške pisarne, vendar pa mora naročnik v takšnem primeru odločitev o zahtevku za revizijo sprejeti sam (ne pa po pooblaščeni odvetniški pisarni oziroma po pooblaščenem odvetniku). Glede na navedeno gre v doslej predstavljenem smislu tako pritrditi tudi vlagatelju, ki v opredelitvi do navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo (tretji odstavek V. točke na strani 2) »uvodoma opozarja, da sklep, ki ga je naročnik pri izvajanju svojih zakonskih pooblastil izdal po pooblaščeni odvetniški pisarni, zanj ne more ustvarjati pravnih učinkov«.

Naročnik mora o vlagateljevem zahtevku za revizijo, če v predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo ugotovi, da so izpolnjene procesne predpostavke (26. člen ZPVPJN), odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

Vsebinsko primerljivo je Državna revizijska komisija odločila že v svojih sklepih številka 018-232/2012-5 (z dne 7. 8. 2012) in 018-050/2012-4 (z dne 7. 3. 2012).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Povrnitev stroškov je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN), zato se odločitev o stroških postopka pravnega varstva na podlagi 70. člena ZPVPJN (ob upoštevanju četrtega odstavka 163. člena Zakona o pravdnem postopku – Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem. – v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN) pridrži do končne odločitve naročnika oziroma do pravnomočne odločitve Državne revizijske komisije o vlagateljevem zahtevku za revizijo (osmi odstavek 70. člena ZPVPJN, v povezavi s četrtim odstavkom 39. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 9. 2. 2015


Predsednica senata
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
– ELEKTRO MARIBOR, d. d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
– Odvetniška pisarna Gorjup, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, 2000 Maribor
– Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran