Na vsebino
EN

018-004/2015 Zdravstveni dom Lenart

Številka: 018-004/2015-4
Datum sprejema: 27. 1. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika kot predsednika senata ter Tadeje Pušnar in mag. Mateje Škabar kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava laboratorijskega materiala«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil HERMES ANALITICA d.o.o., Verovškova ulica 58, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom Lenart, Maistrova ulica 22, Lenart v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: naročnik), dne 27. 1. 2015

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik po sklopih izvaja postopek oddaje javnega naročila »Dobava laboratorijskega materiala«, katerega Obvestilo o naročilu male vrednosti za oddajo javnega naročila je objavil na Portalu javnih naročil 11. 12. 2015, pod št. objave NMV5642/2014.

Vlagatelj je z vlogo z dne 23. 12. 2014 pravočasno vložil zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo v sklopu 7. Vlagatelj navaja, da naročnik v sklopu 7 razpisuje reagente in material, vezane na analizator Horiba ABX Pentra XL80. Vlagatelj v zahtevku za revizijo izpostavi, da se pri izvedbi hematoloških preiskav na analizatorju določenega proizvajalca uporabljajo reagenti in potrošni material tega istega proizvajalca in da lahko naročnik pri odločitvi za analizator izbira med enakovrednimi analizatorji različnih proizvajalcev in različnih cenovnih nivojev, ter da z izbiro proizvajalca analizatorja določi tudi strošek svojih hematoloških preiskav. Vlagatelj izpostavi, da nikjer ni zasledil, da bi naročnik transparentno nabavil analizator Horiba ABX Pentra XL80, zato ga je preko portala javnih naročil vprašal, kdaj in na kakšen način je pridobil analizator, ter ali lahko vlagatelj v okviru predmetnega javnega naročila ponudi analizator brezplačno v najem, vendar odgovora na postavljena vprašanja ni dobil. Po prepričanju vlagatelja je iz opisanega razvidno, da gre za vnaprej dogovorjen posel, pri katerem naročnik ponudnikom blaga ostalih proizvajalcev ne dovoljuje sodelovanja, s čimer krši temeljna načela Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), zlasti načelo gospodarnosti in učinkovitosti, načelo transparentnosti in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki. Vlagatelj predlaga razveljavitev predmetnega javnega naročila v delu, ki se nanaša na sklop 7, in povrnitev stroškov.

Naročnik je 6. 1. 2015 izdal sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da se vprašanje, ki ga je vlagatelj zastavil na portalu javnih naročil, neposredno ne nanaša na razpis laboratorijskega materiala v sklopu 7, ampak na nabavo analizatorja, torej opreme, za katero naročnik razpisuje originalne reagente. Po mnenju naročnika vlagatelj za oddajo ponudbe ne potrebuje podatkov o postopku nabave analizatorja, saj naročnik ne išče ponudbe za analizator, ampak za reagente, ki jih bo naročnik v predvidenem roku uporabljal. Zato je naročnik odgovoril le o predvidenem roku uporabe analizatorja in s tem razpisanih reagentov. Naročnik tudi zavrača očitke o vnaprej dogovorjenem poslu in pojasni, da je pri nabavi analizatorja izvedel ustrezen postopek zbiranja ponudb, saj je šlo za opremo v vrednosti do 20.000,00 EUR brez DDV. Doda še, da je ekonomičnost in učinkovitost nabave laboratorijske opreme stvar naročnika in njegove poslovne politike.

Naročnik je 7. 1. 2015 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je 9. 1. 2015 prejela vlagateljevo vlogo z dne 8. 1. 2015, v kateri se je opredelil do navedb naročnika in jih zavrnil kot neutemeljene. Vlagatelj navaja, da je šele z vpogledom v razpisno dokumentacijo spoznal, da naročnik ne namerava več uporabljati analizatorja proizvajalca, za katerega distribucijo in servis v Sloveniji vrši vlagatelj. Ker je na podlagi objave za predmetno javno naročilo domneval, da je bil izbor analizatorja brez možnosti njegovega sodelovanja že opravljen, je želel naročniku v okviru tega postopka naročniku ponuditi enakovredne reagente in brezplačno uporabo enakovrednega analizatorja, z domnevo, da bi bilo za naročnika morda racionalneje, da novega analizatorja sploh ne uporablja ali ga celo proda, če bi ugotovil, da je vlagateljeva ponudba zanj ugodnejša. S tem namenom pa je želel izvedeti, ali je naročnik analizator dejansko že nabavil ali se je oz. bo zadovoljil z novim ali rabljenim analizatorjem in dobiti odgovor na vprašanje, ali naročnik tako ponudbo sprejema. Zato vlagatelj zatrjuje, da se je njegovo vprašanje v celoti nanašalo na razpisani sklop 7, naročnik pa ga je ignoriral.

Po pregledu dokumentacije o oddaji spornega naročila ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija vlagateljevih revizijskih navedb, s katerimi naročniku očita kršitev načela gospodarnosti in učinkovitosti, ni presojala. Vlagatelj zatrjuje, da bi lahko bilo za naročnika stroškovno bolj učinkovito, če bi razširil predmet javnega naročila in dopustil, da mu ponudniki poleg reagentov ponudijo tudi analizator, enakovreden tistemu iz razpisne dokumentacije. Prvi odstavek 6. člena ZJN-2 določa, da mora naročnik javno naročanje izvesti tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev. Iz dikcije navedenega člena je razvidno, da načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti prvenstveno ni namenjeno zaščiti položaja ponudnikov, temveč zaščiti javnega interesa (ki ga, skladno z drugim odstavkom 6. člena ZPVPJN, varujejo ministrstvo, pristojno za javna naročila, Računsko sodišče Republike Slovenije, organ, pristojen za varstvo konkurence in organ, pristojen za preprečevanje korupcije), ki se kaže v racionalni porabi javno-finančnih sredstev in v zagotavljanju najboljšega razmerja med ceno in kvaliteto kupljenega blaga, storitev in gradenj. Že po sami naravi stvari se zato posamezen ponudnik v revizijskemu postopku praviloma ne more sklicevati na kršitev načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, saj se z njim ščiti javni interes, ne pa interes ponudnika, ki je v tem, da se na enakopravnih izhodiščih poteguje za izvedbo konkretnega javnega naročila, ne da bi ga pri tem ovirale možne kršitve pravil javnega naročanja.

V obravnavanem primeru je za rešitev spora med strankama ključno odgovoriti na vprašanje, ali je naročnik ravnal skladno z ZJN-2, ko v predmetnem postopku javnega naročanja ni dopustil, da ponudniki namesto reagentov za analizator Horiba ABX Pentra XL80 ponudijo analizator drugega proizvajalca ter z njim kompatibilne reagente in material.

Državna revizijska komisija z vpogledom v objavo na Portalu javnih naročil in v razpisno dokumentacijo ugotavlja, da naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila v sklopu 7 naroča reagente in material in ne analizatorja. Čeprav morajo biti reagenti in material kompatibilni z analizatorjem (Horiba ABX Pentra XL80), nakup (ali najem) analizatorja ni del predmetnega javnega naročila. To je iz objave Obvestila o naročilu na portalu jasno razvidno iz naslova sklopa (Reagenti in material vezan na Horiba ABX Pentra XL80), in opisa predmeta javnega naročila s pomočjo enotnega besednjaka javnih naročil (33696000 Reagenti in kontrastna sredstva, 33140000 Proizvodi za medicinsko uporabo). Tudi v razpisni dokumentaciji je naročnik na več mestih izpostavil, da naroča reagente in material, pri tem pa poudaril, da: »Naročnik pogojuje vezanost ponujenih originalnih artiklov na določeno obstoječo opremo zato, ker bi lahko uporaba ponujenih artiklov drugih proizvajalcev povzročila neskladnost in tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem in ne bi zagotavljala obstojnosti oznake CE tako za proizvajalce ponujenih artiklov, kot za proizvajalce opreme.« (točka 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), oziroma da morajo biti reagenti, kontrolni material in ves ostali potrošni material, navedeni v sklopu 7, originalni od proizvajalca aparata Horiba ABX Pentra XL80 (OBR-2 - Specifikacija ponudbe s cenami).

Čeprav je naročnik s tako oblikovanimi specifikacijami omejil predmet javnega naročila zgolj na blago točno določenega proizvajalca (in s tem dal prednost nekaterim podjetjem oziroma proizvodom), Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelju tak način opisa tehničnih specifikacij, ki ga v izjemnih primerih dopušča ZJN-2 v 9. odstavku 37. člena, za konkretni predmet (reagente in material) ni sporen. Vlagatelj v zahtevku za revizijo namreč sam priznava, da se pri izvedbi hematoloških preiskav na analizatorju določenega proizvajalca uporabljajo reagenti in potrošni material tega istega proizvajalca. Zato je Državna revizijska komisija kot (med strankama) nesporno dejstvo štela, da predmet naročila takšno sklicevanje upravičuje. Vendar pa želi vlagatelj z zahtevkom za revizijo doseči, da naročnik predmet javnega naročila spremeni (razširi) na način, da dopusti ponudnikom, da namesto reagentov za analizator Horiba ABX Pentra XL80 ponudijo nov analizator ter reagente in material, ki bodo kompatibilni s ponujenim analizatorjem.

Državna revizijska komisija je že večkrat pojasnila, da ZJN-2 v določanje in oblikovanje potreb naročnika, na podlagi katerih ta oblikuje predmet javnega naročila, praviloma ne posega. Potrebe javnih naročnikov so vezane na izvajanje njihovih funkcij, ki so jim bile poverjene s predpisi, ki urejajo njihovo ustanovitev, organizacijo in obseg izvrševanja poverjenih jim dejavnosti oziroma njihovo poslovanje. Zato identifikacija potreb sodi v domeno naročnika, saj le naročnik pozna svoje delovanje in specifične zahteve, ne pa v domeno ponudnikov. Z identifikacijo in opredeljevanjem potreb pa naročnik prevzame tudi odgovornost za svoje poslovanje oz. izvrševanje nalog, zaradi katerih je ustanovljen.

Ob navedenem je potrebno ugotoviti, da Državna revizijska komisija naročnikove odločitve, da bo pri predmetnem javnem naročilu naročil le reagente in material, ne pa tudi analizatorja, ne more tehtati, saj gre (kot že rečeno) pri določitvi predmeta javnega naročila za avtonomno odločitev naročnika, v katero ne ponudnik ne Državna revizijska komisija ne moreta poseči. Državna revizijska komisija posledično vlagateljevih navedb, s katerimi naročniku očita, da bi moral ponudnikom dopustiti, da v kolikor ne ponujajo reagentov in materiala za analizator, ki ga kot referenčnega navaja naročnik, ponudijo drug analizator (in reagente in material zanj), ni presojala.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku očita tudi kršitev načela transparentnosti (8. člen ZJN-2), ker mu naročnik ni odgovoril na vprašanje v zvezi z nabavo analizatorja.

Naročnik je 16. 12. 2014 ob 14: 20 na Portalu javnih naročil objavil vprašanje in odgovor nanj:
»PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, Razpisujete originalne reagente za analizator Horiba ABX Pentra 80. Glede na to, da do sedaj niste uporabljali tega analizatorja, vas prosimo za informacijo, kdaj in na kakšen način ste pridobili ta analizator in ali gre za nabavo novega ali rabljenega aparata. Ali lahko ponudnik v okviru ponudbe reagentov ponudi brezplačen najem enakovrednega analizatorja?«
[…]

ODGOVOR:
Spoštovani!
Analizator Horiba ABX Pentra XL80 bomo uporabljali od leta 2015 dalje.«

Čeprav se gre strinjati z vlagateljem, da mu naročnik ni odgovoril na vprašanje, kdaj in na kakšen način je pridobil analizator Horiba ABX Pentra XL80, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik tega niti ni bil dolžan storiti. Kot je pravilno ugotovil že naročnik, se vprašanje, povezano z nakupom analizatorja Horiba ABX Pentra XL80, ne nanaša na razpisani laboratorijski material v sklopu 7, ampak na opremo, za katero naročnik razpisuje originalne reagente. Strinjati se gre z naročnikom, da podatki o času in načinu nabave analizatorja, za katerega naročnik naroča reagente in material, ne vplivajo na pripravo ponudbe v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, zato naročnik teh podatkov v okviru podajanja odgovorov na vprašanja ponudnikov ni bil dolžan razkriti. Odgovori, ki jih naročnik preko portala javnih naročil posreduje ponudnikom, so namenjeni odpravljanju morebitnih nejasnosti ali dvoumnosti zahtev iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in katerih napačno razumevanje bi lahko botrovalo oddaji nepopolne ponudbe, ne pa podajanju različnih informacij o naročnikovem poslovanju, ki na oddajo ponudbe v konkretnem postopku oddaje javnega naročila nima nobenega vpliva. Je pa naročnik, čeprav posredno, odgovoril na vprašanje, ali lahko ponudnik v okviru ponudbe reagentov ponudi brezplačen najem enakovrednega analizatorja. Po presoji Državne revizijske komisije je odgovor naročnika, da bo analizator Horiba ABX Pentra XL80 uporabljal od leta 2015 dalje, dovolj jasen, da so vlagatelj (in drugi potencialni ponudniki) lahko razumeli, da naročnik ne dopušča možnosti, da bi v okviru ponudbe za zadevno javno naročilo ponudniki ponudili tudi drug analizator. Državna revizijska komisija je zato vlagateljeve navedbe v tem delu zavrnila kot neutemeljene.

Na podlagi navedenega gre zaključiti, da vlagatelj s svojimi navedbami ni uspel izkazati, da je naročnik pri oddaji predmetnega javnega naročila kršil določila ZJN-2, zato je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 27. 1. 2015


Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- HERMES ANALITICA d.o.o., Verovškova ulica 58, Ljubljana
- Zdravstveni dom Lenart, Maistrova ulica 22, Lenart v Slovenskih goricah
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tuNatisni stran