Na vsebino
EN

018-294/2014 Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve

Številka: 018-294/2014-5
Datum sprejema: 14. 1. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Storitve servisiranja in popravil vozil Ministrstva za zunanje zadeve« (v sklopu 3 »storitve servisiranja in popravil lahkih tovornih vozil IVECO«), začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj BENUSSI d.o.o., Cvetkova ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 14. 1. 2015

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila »Storitve servisiranja in popravil vozil Ministrstva za zunanje zadeve« v sklopu 3 »storitve servisiranja in popravil lahkih tovornih vozil IVECO«, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta »Obvestilo o oddaji javnega naročila za sklop 3«, št. 430-13/2014/36, z dne 13. 11. 2014.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 500,00 EUR, in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku roka za prostovoljno izpolnitev.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 19. 9. 2014 sprejel sklep št. 430-13/2014/2 o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za sklenitev okvirnega sporazuma za storitve servisiranja in popravila vozil. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 22. 9. 2014, pod št. objave NMV3844/2014, dne 29. 9. 2014 pa še popravek, pod št. objave NMV4056/2014.

Naročnik je dne 13. 11. 2014 sprejel dokument »Obvestilo o oddaji javnega naročila za sklop 3«, št. 430-13/2014/36, s katerim je javno naročilo v sklopu 3 oddal ponudniku AVTOCENTER ŽGAJNAR d.o.o., Žagarska ulica 21, Škofljica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj je odločitev prejel dne 25. 11. 2014.

Vlagatelj je dne 2. 12. 2014 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da je edini pooblaščeni serviser za vozila IVECO v Sloveniji, ob upoštevanju česar je prepričan, da izbrani ponudnik tozadevnemu pogoju razpisne dokumentacije ni zadostil. Vlagatelj sklepa, da izbrani ponudnik ni priložil izjave o tem, da je uradni pooblaščeni serviser za vozila IVECO v Sloveniji, oz. je s tem v zvezi priložil neresnično izjavo. Naročnik bi moral takšno ponudbo zato izločiti, ker pa tega ni storil, je kršil določbe Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2). Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila in povrnitev stroškov pravnega varstva.

O vloženem zahtevku za revizijo se je z vlogo z dne 11. 12. 2014 izjasnil izbrani ponudnik. Navaja, da je za dokazovanje sporne zahteve ponudbi priložil izjavo družbe Benussi d.o.o. z dne 29. 8. 2013, v kateri ta izjavlja, da izbrani ponudnik izvaja storitve in garancijska popravila na vseh vozilih znamke IVECO, kot pooblaščeni serviser. Družba Benussi d.o.o. je sicer pooblaščeni zastopnik za prodajo in servisiranje vozil IVECO za Slovenijo. Izbrani ponudnik pojasnjuje, da s to družbo sodeluje na način, da pri njih kupuje rezervne dele in drug material ter se udeležuje vseh izobraževanj in sestankov, na katere so povabljeni kot pooblaščeni serviser. Posebne pogodbe sicer nimajo sklenjene, jim je pa bilo obljubljeno, da je v pripravi, ob čemer pa sodelovanje poteka kot opisano. Izjavo, priloženo ponudbi, so pridobili v lanskem letu za nek drug postopek javnega naročanja, podjetje Benussi d.o.o. pa je ni nikdar preklicalo. Ne glede na to, da je podjetje Benussi d.o.o. zavrnilo izdajo novejše izjave, medsebojno sodelovanje že ves čas poteka na enak način. Izbrani ponudnik poudarja, da vsekakor ni nikogar zavajal, saj je bil prepričan o tem, da je izjava z dne 29. 8. 2013 še veljavna.

Naročnik je revizijski zahtevek s sklepom št. 430-13/2014/43 z dne 17. 12. 2014 zavrnil kot neutemeljen. Pojasnjuje, da je ponudba izbranega ponudnika vsebovala izjavo vlagatelja, s katero ta potrjuje, da izbrani ponudnik nudi opremo, nadomestne dele, izvaja storitve ter izvaja garancijska popravila na vseh vozilih znamke IVECO, kot pooblaščeni serviser; te izjave je nato preveril tudi na uradni spletni strani IVECO. Ker je vlagatelj uslužbencu naročnika po odpiranju ponudb poslal izjavo principala, v kateri ta potrjuje, da je vlagatelj edini pooblaščeni serviser vozil IVECO v Sloveniji, je izbranega ponudnika pozval na predložitev ažurirane izjave oz. dokazila o statusu pooblaščenega serviserja. Izbrani ponudnik v postavljenem roku ni uspel predložiti takega dokazila, obenem pa je pojasnil, da mu izbrani ponudnik ne želi podpisati zahtevane izjave. Naročnik navaja še, da je od vlagatelja prejel pojasnilo, iz katerega izhaja, da je v Sloveniji več serviserjev, ter da bodo v letu 2015 podpisane nove pogodbe. S tem naj bi vlagatelj tudi potrdil, da obstaja več izvajalcev – pooblaščenih serviserjev, kar pa naj bi bilo v nasprotju z izjavo principala. Naročnik v zaključku ugotavlja, da imata izbrani ponudnik in vlagatelj med seboj neurejena poslovna razmerja, kar pa ne more vplivati na dejstvo, da je izbrani ponudnik de facto pooblaščen za servisiranje vozil IVECO, čeprav to (še) ni pogodbeno urejeno.

Naročnik je z vlogo z dne 19. 12. 2014 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se do navedb naročnika ni opredelil.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporna popolnost vlagateljeve ponudbe. Vlagatelj zatrjuje, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti, ker naj ne bi izpolnjeval naročnikove zahteve po tem, da je uradno pooblaščeni serviser za vozila IVECO v Sloveniji.

Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolnost ponudbe torej sestavlja pet elementov, ki morajo biti podani kumulativno. Če eden izmed teh elementov ni podan, ponudba ni popolna, zato jo mora naročnik izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Vendar pa mora naročnik pred izločitvijo katere izmed ponudb upoštevati še pravila o dopolnitvi ponudb iz 78. člena ZJN-2. Iz teh pravil izhaja, da vsaka pomanjkljivost ponudbe še ne predstavlja podlage za njeno neposredno izločitev. Če je ponudba le formalno nepopolna, mora naročnik dopustiti in omogočiti njeno dopolnitev ali spremembo (prvi odstavek 78. člena ZJN-2). Pri tem mora naročnik upoštevati omejitve iz tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 (česa ponudnik ne sme spreminjati) in četrtega odstavka 78. člena ZJN-2 (poprava očitnih računskih napak). Skladno s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je formalno nepopolna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in ni popolna ali vsebuje napake v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila in se ne vežejo na tehnične specifikacije predmeta naročanja v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja, zaradi česar jo lahko ponudnik pod pogoji iz tega zakona dopolni ali spremeni. V skladu z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je neprimerna ponudba tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji.

Naročnik je sporno zahtevo opredelil v razpisni dokumentaciji pod točko 4. STORITVE SERVISIRANJA IN POPRAVIL LAHKEGA TOVORNEGA VOZILA IVECO poglavja I. SPECIFIKACIJE, vsebovanim na Obrazcu P-5 »Specifikacije in predračun«: »Pri oddaji ponudb za SKLOP 3 je obvezna priloga obrazca P-5 Specifikacije in predračun dokazilo, da je izvajalec uradni pooblaščeni serviser za vozila IVECO v Sloveniji.«

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik predložil kopijo izjave družbe BENUSSI d.o.o. z dne 29. 8. 2013, s katero ta kot pooblaščeni uvoznik in serviser vozil IVECO izjavlja in soglaša, da izbrani ponudnik nudi opremo, nadomestne dele, izvaja storitve ter izvaja garancijska popravila na vseh vozilih znamke IVECO kot pooblaščeni serviser.

Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih dosedanjih odločitvah (prim. npr. odločitve v zadevah št. 018-168/2011, 018-157/2011, 018-010/2011, 018-179/2013, 018-193/2013, 018-345/2013), morata ponudnik oziroma ponudba po naravi stvari ter glede na specifičnosti postopka oddaje javnega naročila pogoje vsebinsko izpolnjevati v trenutku poteka roka za predložitev ponudb, sicer bi bila stroga pravila javnega naročanja v zvezi s pravočasnostjo ponudb in zavrnitvijo nepravočasnih ponudb popolnoma brezpredmetna. Iz pregleda dokumentacije postopka oddaje javnega naročila je razvidno, da je skladno z navedenim naročnik izbranega ponudnika dne 3. 11. 2014 (št. dokumenta 430-13/2014) tudi ustrezno pozval na dopolnitev ponudbe v spornem delu z dokazilom matične družbe IVECO ali slovenskega distributerja teh vozil o tem, da je bil ponudnik uradni pooblaščeni serviser tudi v trenutku oddaje ponudbe (tj. dne 9. 10. 2014, kar je bil tudi rok za predložitev ponudb).

Izbrani ponudnik je naročnika po elektronski pošti dne 6. 11. 2014 obvestil, da zahtevanega dokazila ni uspel pridobiti, dodatno pa iz uradnega zaznamka naročnika o telefonskem pogovoru z izbranim ponudnikom istega dne izhaja tudi to, da ni problem v roku za predložitev dokazila, ampak v tem, da pooblastitelj ne želi posredovati novejše izjave, izbranemu ponudniku pa že skoraj eno leto pošilja v podpis pogodbo za izvajanje storitev pooblaščenega serviserja. Še dodatno je naročnik od vlagatelja dne 7. 11. 2014 po elektronski pošti prejel izjavo družbe Iveco S.p.A. z dne 24. 10. 2014, v kateri ta izjavlja, da je vlagatelj edini pooblaščeni zastopnik za prodajo ter vzdrževanje tovornih vozil IVECO in navaja, da želijo s to izjavo »razjasniti morebitne dvome o številu pooblaščenih zastopnikov za tovorna vozila Iveco v Sloveniji […].«

Naročnik je dne 10. 11. 2014 na vlagatelja naslovil zahtevo za pojasnilo, v katerem ga je ob sklicevanju na spletne strani IVECO.com, na kateri naj bi bilo v servisni mreži IVECO v Sloveniji navedenih 8 servisnih točk, pozval na predložitev dokazila o ekskluziviteti (kot npr. pogodbe). Vlagatelj je dne 11. 11. 2014 po elektronski pošti pojasnil, da je IVECO trenutno v fazi podpisovanja pogodb s posameznimi serviserji, ki so omenjeni na spletni strani in žal uporabnikom povzročajo nevšečnosti z neažurnostjo, pošiljanje pogodbe pa naj bi bilo glede na že obstoječo izjavo IVECO S.p.A. popolnoma nepotrebno.

Državna revizijska komisija ob zgoraj opisanem dejanskem stanju pritrjuje vlagatelju v tem, da dokazilo, ki ga je predložil izbrani ponudnik v ponudbi za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz 4. točke poglavja I. SPECIFIKACIJE Obrazca P-5 razpisne dokumentacije, ne izkazuje, da je izbrani ponudnik tudi v trenutku oddaje ponudbe bil uradni pooblaščeni serviser za vozila IVECO v Sloveniji, tega pa izbrani ponudnik ni uspel izkazati niti po tem, ko ga je naročnik pozval na dopolnitev ponudbe z ustreznim dokazilom. Izjava IVECO S.p.A., s katero se je naročnik nedvoumno seznanil oz. se nanjo skliceval, kaže celo na to, da izbrani ponudnik v trenutku poteka roka za predložitev ponudb ni bil uradni pooblaščeni serviser. Tudi pojasnilo vlagatelja z dne 11. 11. 2014 v nasprotju z naročnikovim zatrjevanjem po oceni Državne revizijske komisije ne nasprotuje izjavi principala z dne 24. 10. 2014, saj vlagatelj zgolj pojasnjuje okoliščine oz. trenutno stanje glede servisne mreže za vozila IVECO v Sloveniji. Zgolj zatrjevano dejstvo opravljanja servisnih storitev na vozilih IVECO še ne dokazuje obstaja pooblastila, še posebej ob upoštevanju zanikanja obstoja pooblastila s strani IVECO S.p.A. in njegovega distributerja v Sloveniji.

Državna revizijska komisija zato zaključuje, da naročnik na podlagi predloženih dokazil ter ob upoštevanju vseh pojasnil vlagatelja in izbranega ponudnika ni imel podlage za zaključek, da je bil izbrani ponudnik v trenutku oddaje ponudbe »uradni pooblaščeni serviser za IVECO v Sloveniji«, kot se je glasila zahteva razpisne dokumentacije. Naročnik je posledično z izbiro ponudbe izbranega ponudnika kršil določbo 1. odstavka 80. člena ZJN-2, ker te ponudbe po opravljenem pregledu in dopolnitvi ni izločil kot nepopolne. Državna revizijska komisija je zato zahtevku za revizijo ugodila in je, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila v sklopu 3, kot izhaja iz dokumenta »Obvestilo o oddaji javnega naročila za sklop 3«, št. 430-13/2014/36, z dne 13. 11. 2014. Ker se z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2, v povezavi z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN), Državna revizijska komisija naročnika z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen in na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN, napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN 2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva v višini plačane takse. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija je na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN vlagatelju kot potrebne priznala priglašene stroške za takso v višini 500,00 EUR.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, 14. 1. 2015

Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- BENUSSI d.o.o., Cvetkova ulica 1, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
- AVTOCENTER ŽGAJNAR d.o.o., Žagarska ulica 21, 1291 Škofljica
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran