Na vsebino
EN

018-293/2014 Splošna bolnišnica Trbovlje

Številka: 018-293/2014-3
Datum sprejema: 13. 1. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje naročila male vrednosti »NAKUP ANESTEZIJSKE DELOVNE POSTAJE ZA ANESTEZIJO ODRASLIH, OTROK IN NOVOROJENČKOV Z UPORABO SAMODEJNE IN ROČNE VENTILACIJE, TER SPONTANEGA DIHANJA« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Dräger Slovenija, d. o. o., Ljubljana, Nadgoriška cesta 19, Ljubljana - Črnuče (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 1. 2015

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 27. 11. 2014 se v delih, kot izhajajo iz točke 2. (na strani 4), iz točke 3. (na strani 5), iz točke 4. (na straneh 5 in 6), iz točke 5. (na straneh 6 in 7) in iz točke 6. (na straneh 7 in 8), ugodi in se razveljavi razpisna dokumentacija postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti, kot sledi:
- vsebina naročnikovega odgovora, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 20.11.2014, 08:07«,
- vsebina naročnikovega odgovora, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 20.11.2014, 08:10«,
- določba tretje alinee točke 9.2.5. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« razpisne dokumentacije,
- vsebina naročnikovega odgovora, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 21.11.2014, 11:08«, in se glasi: »Zahteva 6.2. - da, tako je.«,
- vsebina naročnikovega odgovora, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 21.11.2014, 11:48«, in se glasi: »Točka 9.2.5. Kot smo že odgovorili na enega izmed prejšnjih vprašanj, kupujemo sistem kompatibilen z obstoječim sistemom v bolnišnici.«.

Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 27. 11. 2014 se v delu, kot izhaja iz točke 1. (na straneh 3 in 4), zavrne.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 1.250,00 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 11. 11. 2014 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za nabavo anestezijske delovne postaje za anestezijo odraslih, otrok in novorojenčkov z uporabo samodejne in ročne ventilacije ter spontanega dihanja (v nadaljevanju: naročilo male vrednosti), obvestilo o naročilu male vrednosti za oddajo predmetnega naročila male vrednosti pa je bilo dne 17. 11. 2014 (s številko objave NMV5033/2014) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 28. 11. 2014 prejel vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 27. 11. 2014, skupaj s prilogo (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga in zahteva, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija ugotovi, da je naročnik kršil določbe ZJN-2 in zahtevku za revizijo ugodi tako, da (primarno) razveljavi predmetno javno naročilo oziroma (podredno) razveljavi razpisno dokumentacijo v delih, kot izhajajo iz utemeljitve zahtevka za revizijo. Vlagatelj predlaga in zahteva tudi, da mu naročnik povrne stroške postopka.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti naročnik pripravil v nasprotju s 6., 7., 8., 9. in 37. členom ZJN-2, saj je ta tudi po tem, ko je naročnik odgovoril na vprašanja gospodarskih subjektov, v »tehničnem delu tako nejasna oz. dvoumna, da« […] »ne more pripraviti ponudbe, saj« […] »ni jasno kakšne so naročnikove zahteve«. Vlagatelj ob tem v posameznih točkah zahtevka za revizijo izpostavlja konkretne nejasnosti oziroma dvoumnosti razpisne dokumentacije in dodaja, da je naročnik »odgovore oz. dodatna pojasnila objavil po roku za zastavitev vprašanj, zato« […] »ni imel več možnosti za zastavitev dodatnih vprašanj«.

Naročnik je dne 8. 12. 2014 sprejel sklep številka II-46/316-1, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, obenem pa je zavrnil tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik po vsebini v bistvu ponovno odgovarja na vprašanja, ki jih je vlagatelj izpostavil v zahtevku za revizijo.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 10. 12. 2014, dne 15. 12. 2014 pa je naročnik prejel vlagateljevo pripravljalno vlogo z dne 11. 12. 2014. V tej vlogi vlagatelj vztraja pri vseh navedbah iz zahtevka za revizijo in se opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Naročnik je v prilogi dopisa z dne 17. 12. 2014, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega naročila male vrednosti in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega naročila male vrednosti v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega naročila male vrednosti in predrevizijski postopek postopka oddaje tega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti naročnik pripravil v nasprotju s 6., 7., 8., 9. in 37. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), saj je ta tudi po tem, ko je naročnik odgovoril na vprašanja gospodarskih subjektov, v »tehničnem delu tako nejasna oz. dvoumna, da« […] »ne more pripraviti ponudbe, saj« […] »ni jasno kakšne so naročnikove zahteve«. Vlagatelj ob tem dodaja, da je naročnik »odgovore oz. dodatna pojasnila objavil po roku za zastavitev vprašanj, zato« […] »ni imel več možnosti za zastavitev dodatnih vprašanj« (stran 3 zahtevka za revizijo).

V nadaljevanju obrazložitve naročnikovih kršitev vlagatelj v zahtevku za revizijo (točka 1. na straneh 3 in 4) najprej citira zahtevo razpisne dokumentacije za dihalni sistem, ki se glasi: »Prepuščanje celotnega sistema manj kot 50 ml s samodejnim preizkusom tesnosti« (točka 5.5. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve«).

V navezavi na navedeno Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik glede točke 5.5. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil podal »ODGOVOR, Datum objave: 20.11.2014, 08:04«, »ODGOVOR, Datum objave: 20.11.2014, 08:06«, »ODGOVOR, Datum objave: 21.11.2014, 11:08« in »ODGOVOR, Datum objave: 21.11.2014, 13:25«. Informacije, ki jih je naročnik v omenjenih odgovorih posredoval gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti, se na podlagi tretje povedi drugega odstavka 71. člena ZJN-2 štejejo za del razpisne dokumentacije.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (točka 1. na strani 4) zatrjuje, da »ODGOVOR, Datum objave: 20.11.2014, 08:06« po vsebini ni odgovor na zastavljeno vprašanje oziroma opozorilo na kršitev, naročnik pa z njim ni jasno in nedvoumno zavrnil ali potrdil vsebine zastavljenega vprašanja. Vlagatelj zato, kot zaključuje, ne more oddati ponudbe.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v odgovoru, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 20.11.2014, 08:06«, res ni jasno odgovoril na zastavljeno vprašanje, saj z njim ni jasno in nedvoumno zavrnil ali potrdil vsebine zastavljenega vprašanja. Na vprašanje
»Zanima nas, če je pri navedbi morda prišlo do tipkarske napake? Sicer anestezijske delovne postaje omogočajo puščanja pod 50 ml, vendar je dokazljivost subjektivna in prepuščena proizvajalcem, medtem ko standard DIN 740 objektivno opisuje dovoljena puščanja anestezijskih aparatov, ki naj bodo pod 150ml pri tlaku 30 mbar oz. cmH2O.
Ker je potrebno pri dokumentaciji jasno dokazati proizvajalčevo skladnost, naprošamo naročnika, da točko 5.5. spremeni v "Prepuščanje celotnega sistema manj kot 150 ml pri tlaku 30 mbar, s samodejnim preizkusom tesnosti, skladno standardu DIN740."«
je namreč odgovoril:
»Naš cilj v bolnišnici je, da bi imele vse anestezijske postaje primerljive standarde«.

V citiranem odgovoru, kot to v zahtevku za revizijo (prvi odstavek na strani 4) upravičeno zatrjuje vlagatelj, naročnik tako ni »navedel kakšni standardi so cilj v bolnišnici in na navedeno vprašanje oz. opozorilo ni odgovoril ali spreminja ali ne spreminja omenjene točke 5.5.«. Vendar pa ob tem ne gre prezreti dejstva, da je naročnik v odgovoru, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 21.11.2014, 11:08«, na zaprosilo, da omili »zahtevo iz 50 ml/min na 150 ml/min, ker omejeni zahtevi lahko zadosti le določen proizvajalec, kar je diskrimnitatorno in s tem izključujete ostale ponudnike iz konkurence. Vsekakor pa je tudi zahteva 150 ml/min najstrožji standard, ki mu sledijo ostali proizvajalci (kot npr.. Draeger, GE, Datex Omeda, Mindray itd.)«, odgovoril: »Zahteva 5.5. - potrebujemo anestezijsko delovno postajo, ki bo uspešno delovala na zelo nizkih pretokih«. Citirani odgovor je po vsebini razumeti na način, da naročnik z njim zahteve točke 5.5. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« razpisne dokumentacije ne spreminja in še naprej zahteva »[p]repuščanje celotnega sistema manj kot 50 ml s samodejnim preizkusom tesnosti«.

Ker je naročnik v odgovoru, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 21.11.2014, 11:08«, posredno odgovoril tudi na vprašanje, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 20.11.2014, 08:06«, torej, da zahteve točke 5.5. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« razpisne dokumentacije ne spreminja in še naprej zahteva »[p]repuščanje celotnega sistema manj kot 50 ml s samodejnim preizkusom tesnosti« (v posledici pa prepuščanja celotnega sistema ne dopušča »skladno standardu DIN740«), Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo (drugi odstavek na strani 4) ni dokazal, da je naročnik ravnal »v nasprotju z prvim odstavkom osmega člena ZJN-2«, niti ni dokazal, da »glede na zapisano naročnik ne more izbrati ponudnika na pregleden način«. Vlagatelj v predstavljenem delu zahtevka za revizijo ni dokazal niti, da je naročnik s posredovanimi informacijami razpisne dokumentacije kršil 6., 7., 9. ali 37. člen ZJN-2. Čeprav naročnik v odgovoru, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 20.11.2014, 08:06«, ni jasno odgovoril na zastavljeno vprašanje (z njim ni jasno in nedvoumno zavrnil ali potrdil vsebine zastavljenega vprašanja), je odgovor na vprašanje, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 20.11.2014, 08:06«, namreč mogoče (vsaj posredno) razbrati iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 21.11.2014, 11:08«.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo v delu, kot izhaja iz točke 1. na straneh 3 in 4, na podlagi prve alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN (kot neutemeljen) zavrnila.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (točka 2. na strani 4) citira zahtevo razpisne dokumentacije za nadzorovanje anestezije (monitor), ki se glasi: »Večbarvni ekran z minimalno diagonalo 15¨ z upravljanjem preko ekrana na dotik (touchscreen) in nadzornim gumbom« (točka 7.1. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve«).

V navezavi na navedeno Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik glede točke 7.1. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil podal »ODGOVOR, Datum objave: 20.11.2014, 08:07« in »ODGOVOR, Datum objave: 21.11.2014, 13:25«.

Vlagatelj ob tem zatrjuje, da »ODGOVOR, Datum objave: 20.11.2014, 08:07« po vsebini ni odgovor na zastavljeno vprašanje, naročnik pa z njim ni jasno in nedvoumno zavrnil ali potrdil vsebine zastavljenega vprašanja. Vlagatelj zato, kot zaključuje, ne more oddati ponudbe.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v odgovoru, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 20.11.2014, 08:07«, res ni jasno odgovoril na zastavljeno vprašanje, saj z njim ni jasno in nedvoumno zavrnil ali potrdil vsebine zastavljenega vprašanja. Na vprašanje »nas zanima ali se bo za pravilno štela tudi ponudba oziroma aparat, ki ima 12" večbarvni zaslon in upravljanje preko ekrana in s pomočjo vrtljivega gumba?«, je namreč odgovoril: »Iščemo najbolj funkcionalno kombinacijo za delo v operacijski sobi, ki bi ustrezala vsem uporabnikom«. Iz citiranega odgovora ni jasno in nedvoumno razbrati, ali se bo ali se ne bo »za pravilno štela tudi ponudba oziroma aparat, ki ima 12" večbarvni zaslon in upravljanje preko ekrana in s pomočjo vrtljivega gumba«. Glede na navedeno je slediti vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (točka 2. na strani 4) zatrjuje, da »potencialni ponudniki sedaj (po objavi naročnikovega odgovora) ne vedo kaj naročnik zahteva«, saj »ni jasno kakšen zaslonin s kakšnimi funkcijami naj ponudijo, da bo ponujeno v skladu z "iščemo najbolj funkcionalno kombinacijo za delo v operacijski sobi, ki bi ustrezala vsem uporabnikom"«. V posledici je tako resnično povsem realno možno, da bi se naročnik ob citiranem odgovoru, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 20.11.2014, 08:07«, po prejemu, odprtju in pregledu ponudb »samovoljno, nepregledno in brez vnaprej določenih zahtev odločil katera funkcionalna kombinacija je za uporabnike najustreznejša in na tak netransparenten način izbral najugodnejšega ponudnika« (stran 4. zahtevka za revizijo).

Ker naročnik z odgovorom, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 20.11.2014, 08:07«, ni jasno odgovoril na zastavljeno vprašanje, s čimer je povzročil, da vsebina točke 7.1. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« razpisne dokumentacije (upoštevaje omenjeni odgovor) ni več določena jasno, natančno in nedvoumno, tako da lahko vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki razumejo njen natančen obseg in jo razlagajo enako, Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik z odgovorom, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 20.11.2014, 08:07«, kršil prvi odstavek 8. člena ZJN-2 (načelo transparentnosti javnega naročanja), v povezavi s prvim odstavkom 95.a člena in drugim odstavkom 37. člena ZJN-2. Z oblikovanjem vsebine točke 7.1. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« razpisne dokumentacije (upoštevaje omenjeni odgovor) namreč naročnik ni zagotovil, da bo ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. Predstavljenega zaključka Državne revizijske komisije v ničemer ne spreminja vsebina odgovora naročnika, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 21.11.2014, 13:25«.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo v delu, kot izhaja iz točke 2. na strani 4, na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila naročnikov odgovor, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 20.11.2014, 08:07«.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (točka 3. na strani 5) citira zahtevo razpisne dokumentacije za nadzorovanje bolnika (monitor), ki se glasi: »Vsi ponujeni monitorji in moduli morajo biti medsebojno združljivi (npr. tako, da je mogoče menjavati in uporabljati module in pribor na vseh monitorjih)« (točka 9.1.5. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve«).

V navezavi na navedeno Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik glede točke 9.1.5. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil podal »ODGOVOR, Datum objave: 20.11.2014, 08:10« in »ODGOVOR, Datum objave: 21.11.2014, 13:25«.

Vlagatelj ob tem zatrjuje, da »ODGOVOR, Datum objave: 20.11.2014, 08:10« po vsebini ni odgovor na zastavljeno vprašanje oziroma opozorilo na kršitev, naročnik pa z njim ni jasno in nedvoumno zavrnil ali potrdil vsebine zastavljenega vprašanja. Vlagatelj zato, kot zaključuje, ne more oddati ponudbe.

Neodvisno od odgovora na to, ali je vprašanje, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 20.11.2014, 08:10«, zastavljeno spoštljivo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi moral naročnik na vprašanje, ki se je glasilo »Pod zahtevo 9. nadzorovanje bolnika (monitor) vam suflator ni spremnil/prilagodil število monitorjev. Zato se izjasnite ali mi mogoče napačno razumemo in želite za ponujeni monitor in njegove module naj bodo kompatibilni z opremo, ki jo že uporabljate. V kolikor želite , da so moduli in posledično potrošni material kompatibilni z opremo, ki jo že uporabljate se vam že sedaj opravičujemo za očitke o suflatorju.«, odgovoriti na jasen način. Naročnik tega ni storil, saj je na vprašanje odgovoril le na sledeč način: »Ne razumemo te besede suflator. Tak način vprašanj diskvalificira vsa vaša vprašanja«. Citirani odgovor naročnika ne predstavlja odgovora (vsaj) na vprašanje, ali želi »za ponujeni monitor in njegove module naj bodo kompatibilni z opremo, ki jo že uporablja«.

Glede na navedeno je slediti vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (točka 3. na strani 5) zatrjuje, da
- gospodarski subjekti (potencialni ponudniki) »tako ne vedo na kateri del aparata se nanaša navedena zahteva po kompatibilnosti, saj naročnik glede na ostalo razpisno dokumentacijo kupuje samo en aparat, na tem mestu pa se naročnik sklicuje na vse ponujene monitorje in module in medsebojno združljivost«,
- gospodarskim subjektom (potencialnim ponudnikom) »tako ni jasno na kaj se omenjena združljivost nanaša (ali samo na združljivost monitorjev in modulov na ponujenem aparatu ali tudi na združljivost z ostalimi moduli in priborom na vseh ostalih naročnikovih monitorjih)«.

Ker naročnik z odgovorom, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 20.11.2014, 08:10«, ni jasno odgovoril na zastavljeno vprašanje, s čimer je povzročil, da je vsebina točke 9.1.5. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« razpisne dokumentacije ostala določena v vsebini, ki ni jasna, natančna in nedvoumna, tako da bi lahko vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki razumeli njen natančen obseg in jo razlagali enako, Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik z odgovorom, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 20.11.2014, 08:10«, kršil prvi odstavek 8. člena ZJN-2 (načelo transparentnosti javnega naročanja), v povezavi s prvim odstavkom 95.a člena in drugim odstavkom 37. člena ZJN-2. Z oblikovanjem vsebine točke 9.1.5. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« razpisne dokumentacije (upoštevaje omenjeni odgovor) namreč naročnik ni zagotovil, da bo ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. Predstavljenega zaključka Državne revizijske komisije v ničemer ne spreminja vsebina odgovora naročnika, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 21.11.2014, 13:25«.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo v delu, kot izhaja iz točke 3. na strani 5, na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila naročnikov odgovor, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 20.11.2014, 08:10«.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (točka 4. na straneh 5 in 6) citira zahtevo razpisne dokumentacije za nadzorovanje bolnika (monitor), ki se nanaša na prikazovalnik, nastavitve, monitorirane parametre, v kateri je naročnik zahteval, da morajo omogočati nadzor »NIBP – Neinvazivno merjenje krvnega tlaka (NIBP naj vključuje algoritem, ki kontinuirano spremlja spremembe v krvnem tlaku ali žilnem tonusu in po potrebi sproži merjenje NIBP (npr. PWTT ali ekvivalent)« (tretja alinea točke 9.2.5. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve«, v povezavi z uvodno povedjo iste točke).

V navezavi na navedeno Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik glede točke 9.2.5. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil podal »ODGOVOR, Datum objave: 20.11.2014, 08:12«, »ODGOVOR, Datum objave: 21.11.2014, 11:48« in »ODGOVOR, Datum objave: 21.11.2014, 13:25«.

Vlagatelj ob tem zatrjuje, da »ODGOVOR, Datum objave: 20.11.2014, 08:12« po vsebini ni odgovor na zastavljeno vprašanje oziroma opozorilo na kršitev, naročnik pa z njim ni jasno in nedvoumno zavrnil ali potrdil vsebine zastavljenega vprašanja. Vlagatelj zato, kot zaključuje, ne more oddati ponudbe.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 20.11.2014, 08:12«, objavljenega na Portalu javnih naročil, odgovoril dovolj jasno in dovolj natančno, da so lahko vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki razumeli njegov natančen obseg in ga razlagali enako. Naročnik je namreč na vprašanje, ki se je glasilo
»smo novi ponudnik monitorjev na Slovenskem trgu in do sedaj se še nismo srečali o zahtevi PWTT.
Ali lahko na kratko napišete kako naj ponudimo inovacijo in rešitev, ki jo ponuja samo proizvajalec Nihon Kohden.
Naš dobavitelj je zagotovil, da trenutno to rešitev lahko ponudi samo proizvajalec Nihon Kohden in napisal, da obstaja kar nekaj zanimivih in uporabnih algoritmov za NIBP tekon anestezije. Zato vas prosimo, da zahtevo po algoritmu PWTT ali ekvivalent črtate in zahtevate NIBP z algoritmi za anestezijo.
Naj bolje bi bilo, da že pod točko 9. napišete, da naj bo monitor za nadzor bolnika prilagojen z algoritmi za anestezijo, tako pridobite tudi druge algoritme za vse parametre EKG, RR, SPO2...«,
odgovoril:
»Z vsem dolžnim spoštovanjem vendar ne morete pričakovati, da bi naš konkurz prilagajali vašim specifičnim zahtevam«.

Iz citiranega odgovora naročnika dovolj jasno in dovolj natančno izhaja, da naročnik zahteve, kot izhaja iz tretje alinee točke 9.2.5. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« (v povezavi z uvodno povedjo iste točke) razpisne dokumentacije, z njim ne spreminja. Da je vlagatelj naročnikov »ODGOVOR, Datum objave: 20.11.2014, 08:12« razumel na omenjeni način, izhaja tudi iz zahtevka za revizijo, v katerem vlagatelj (na strani 6) zatrjuje, da je PWTT tehnologija, ki jo zahteva naročnik, patentirana s strani proizvajalca Nihon Kohden »in da "ekvivalent" ne obstaja oz. da naročnik, glede na njegov odgovor, ne priznava nobenega drugega načina izpolnjevanja omenjene zahteve kot samo z PWTT«.

V smislu predstavljenega zaključka je razumeti tudi naročnikov odgovor, kot v navezavi na točko 9.2.5. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« razpisne dokumentacije izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 21.11.2014, 11:48«. V njem je naročnik na prošnjo po umiku »zahtev[e] po algoritmu«, odgovoril, da »[z] anestezijsko postajo upravlja anesteziolog, algoritmi v urgentnih situacijah lahko postanejo izredno pomembni«.

Predstavljenih zaključkov Državne revizijske komisije v ničemer ne spreminja niti vsebina odgovora naročnika, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 21.11.2014, 13:25«.

Glede na navedeno ne gre slediti zatrjevanju vlagatelja (stran 6 zahtevka za revizijo), da je ob upoštevanju odgovora naročnika, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 20.11.2014, 08:12«, iz zatrjevanega razloga določba tretje alinee točke 9.2.5. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« (v povezavi z uvodno povedjo iste točke) razpisne dokumentacije v nasprotju »z prvim odstavkom osmega člena ZJN-2«.

Ob upoštevanju navedenega je Državna revizijska komisija v nadaljevanju odločala še o tem, ali je določba tretje alinee točke 9.2.5. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« (v povezavi z uvodno povedjo iste točke) razpisne dokumentacije v nasprotju »s prvim odstavkom sedmega člena ZJN-2«, […] »kot tudi z drugim in devetim odstavkom 37. člena« ZJN-2, […] »saj omejuje vse ostale ponudnike, ki ne ponujajo aparata« proizvajalca Nihon Kohden. Vlagatelj namreč na strani 6 zahtevka za revizijo, kot je bilo to izpostavljeno že doslej, zatrjuje, da je PWTT tehnologija, ki jo zahteva naročnik, patentirana s strani omenjenega proizvajalca »in da "ekvivalent" ne obstaja oz. da naročnik, glede na njegov odgovor, ne priznava nobenega drugega načina izpolnjevanja omenjene zahteve kot samo z PWTT«.

V posledici predstavljenih zatrjevanj vlagatelja je Državna revizijska komisija pri odločanju o zahtevku za revizijo sledila dokaznemu predlogu vlagatelja, podanemu na strani 6 zahtevka za revizijo, in izvedla dokaz z vpogledom na spletno stran http://www.nihonkohden.com/products_en/type/mon/bsm6000.html (proizvajalca Nihon Kohden). Ob vpogledu na zadevno spletno stran je Državna revizijska komisija ugotovila, da merilna tehnika za merjenje krvnega tlaka na monitorju uporablja Nihon Kohdenovo patentirano PWTT tehnologijo (v angleškem jeziku: »The blood pressure measuring technology in this monitor uses Nihon Kohden's patented PWTT technology (US patent no. 5564427, other patents pending)«). Omenjeni podatek glede patenta zgolj dodatno potrjujejo tudi podatki na nekaterih drugih spletnih straneh, na primer na spletnih straneh http://patents.com/us-5564427.html in http://www.patentbuddy.com/Patent/5564427.

ZJN-2 v devetem odstavku 37. člena med drugim določa, da se tehnične specifikacije, če tega ne upravičuje predmet naročila, ne smejo sklicevati na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke, patente, tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo, če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi s tem bili izločeni. To sklicevanje je dovoljeno v primerih ko drugače ni mogoče opisati predmeta naročila, v skladu s tretjim in četrtim odstavkom tega člena; pri takem sklicevanju se navede besedo »ali enakovredni«.

Ker je mogoče na podlagi izvedenega dokaznega predloga in na podlagi vpogleda v druge podatke, javno dostopne preko svetovnega spleta, prepričljivo zaključiti, da se tehnične specifikacije v določbi tretje alinee točke 9.2.5. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« (v povezavi z uvodno povedjo iste točke) razpisne dokumentacije sklicujejo na točno določen patent, bi moral naročnik v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti izkazati, da takšno sklicevanje na točno določen patent upravičuje predmet naročila. Naročnik tega (zaenkrat) ni prepričljivo izkazal, saj
- je na prošnjo po umiku »zahtev[e] po algoritmu«, kot v navezavi na točko 9.2.5. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« razpisne dokumentacije izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 21.11.2014, 11:48«, odgovoril, da »[z] anestezijsko postajo upravlja anesteziolog, algoritmi v urgentnih situacijah lahko postanejo izredno pomembni«,
- je v odločitvi o zahtevku za revizijo (točka 4. na drugi strani) zapisal, da je iskal »tehnologijo in ponudnika, ki to ponuja«, v »želji po naprednih rešitvah«.

Državna revizijska komisija sicer razume naročnika v njegovi »želji po naprednih rešitvah« (in napredni tehnologiji), vendar pa omenjena želja v konkretnem primeru sama po sebi ne zadošča za sklep, da sklicevanje na točno določen patent v določbi tretje alinee točke 9.2.5. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« (v povezavi z uvodno povedjo iste točke) razpisne dokumentacije upravičuje predmet naročila. Slednjega dejstva naročnik (zaenkrat) ni prepričljivo izkazal niti z zatrjevanjem, da »algoritmi v urgentnih situacijah lahko postanejo izredno pomembni«, saj takšnih situacij ni (vsaj primeroma) individualiziral in konkretiziral do te mere, da bi Državna revizijska komisija prišla do drugačnega zaključka. Podatka o tem, katere so tiste urgentne situacije, v katerih algoritmi lahko »postanejo izredno pomembni«, tudi ni šteti za dejstvo, ki je splošno znano in ga ni treba dokazovati (peti odstavek 214. člena Zakona o pravdnem postopku – Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.; v nadaljevanju: ZPP – v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN). Glede na navedeno gre slediti zatrjevanju vlagatelja (stran 6 zahtevka za revizijo), da naročnik ni »navedel objektivnih potreb oz. zahtev« […] »po PWTT tehnologiji«, niti v »ODGOVOR, Datum objave: 20.11.2014, 08:12« na »izrecno vprašanje ponudnika ni pojasnil zahteve po PWTT tehnologiji oz. upravičil sklicevanja na patent PWTT«.

V posledici Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik
- z določitvijo tehničnih specifikacij, kot izhajajo iz tretje alinee točke 9.2.5. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« (v povezavi z uvodno povedjo iste točke) razpisne dokumentacije (in se sklicujejo na točno določen patent),
- s tem, ko v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti (zaenkrat) ni izkazal, da takšno sklicevanje na točno določen patent upravičuje predmet naročila,
kršil drugi in deveti odstavek 37. člena ZJN-2, v povezavi s prvim odstavkom 7. člena in prvim odstavkom 95.a člena ZJN-2.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo v delu, kot izhaja iz točke 4. na straneh 5 in 6, na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila določbo tretje alinee točke 9.2.5. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« razpisne dokumentacije.

Ker je Državna revizijska komisija ocenila, da je dejansko stanje ustrezno razjasnjeno že ob upoštevanju doslej predstavljenih dejstev in v posledici doslej izvedenih dokazov, zahtevku za revizijo pa je v izpostavljenem delu ugodila, je kot nepotrebno zavrnila izvedbo dokaznega predloga »za pridobitev strokovnega ali izvedenskega mnenja« (stran 6 zahtevka za revizijo).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (točka 5. na straneh 6 in 7) citira zahtevo razpisne dokumentacije za elektronski mešalec plinov, ki se glasi: »Območje doziranja vsaj v območju med 200 ml/min in 15 l/min« (točka 6.2. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve«).

V navezavi na navedeno Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik glede točke 6.2. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil podal »ODGOVOR, Datum objave: 21.11.2014, 11:08« in »ODGOVOR, Datum objave: 21.11.2014, 13:25«.

Vlagatelj ob tem zatrjuje, da »ODGOVOR, Datum objave: 21.11.2014, 11:08« po vsebini ni odgovor na zastavljeno vprašanje oziroma opozorilo na kršitev, naročnik pa z njim ni jasno in nedvoumno zavrnil ali potrdil vsebine zastavljenega vprašanja. Vlagatelj zato, kot zaključuje, ne more oddati ponudbe.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v odgovoru, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 21.11.2014, 11:08«, res ni jasno odgovoril na zastavljeno vprašanje, prošnjo oziroma poziv, saj z njim ni jasno in nedvoumno zavrnil ali potrdil vsebine zastavljenega vprašanja. Na vprašanje, prošnjo oziroma poziv, ki se je glasil(o) »[p]rosimo, da nam dovolite, da ponudimo aparat z minimalnim pretokom svežih plinov od 0,3 l/min, ker je pretok 200 ml/min pretok, ki definira aparate z zaprtim dihalnim sisetmom, vendar vi v točki 1.2 eksplicitno zahtevate aparat za anestezijo s skoraj zaprtim dihalnim sistemom za uporabo Low-Flowodn. Minimal-Flow«, je naročnik namreč odgovoril zgolj: »da, tako je«. Citirani odgovor naročnika je mogoče razlagati na več različnih načinov, to je vsaj na način, da se nanaša na:
- zaprosilo gospodarskega subjekta, ki je citirano vprašanje zastavil, da mu dovoli, da v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti ponudi »aparat z minimalnim pretokom svežih plinov od 0,3 l/min, ker je pretok 200 ml/min pretok, ki definira aparate z zaprtim dihalnim sisetmom«. Če se naročnikov odgovor nanaša na omenjeno besedno zvezo, to pomeni, da je naročnik gospodarskemu subjektu, ki je citirano vprašanje zastavil, z odgovorom »da, tako je« dovolil, da v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti ponudi »aparat z minimalnim pretokom svežih plinov od 0,3 l/min, ker je pretok 200 ml/min pretok, ki definira aparate z zaprtim dihalnim« sistemom;
- besedno zvezo »v točki 1.2 eksplicitno zahtevate aparat za anestezijo s skoraj zaprtim dihalnim sistemom za uporabo Low-Flowodn. Minimal-Flow«. Če se naročnikov odgovor nanaša na omenjeno besedno zvezo, to pomeni, da je naročnik gospodarskemu subjektu, ki je citirano prošnjo oziroma poziv podal, z odgovorom »da, tako je« odgovoril, da »eksplicitno zahtev[a] aparat za anestezijo s skoraj zaprtim dihalnim sistemom za uporabo Low-Flowodn. Minimal-Flow«. V posledici predmetnega zaključka je razumeti, da naročnik gospodarskemu subjektu, ki je citirano prošnjo oziroma poziv podal, z odgovorom »da, tako je« ni dovolil, da ponudi »aparat z minimalnim pretokom svežih plinov od 0,3 l/min, ker je pretok 200 ml/min pretok, ki definira aparate z zaprtim dihalnim« sistemom.

V posledici navedenega je v predstavljenem smislu slediti vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (drugi odstavek na strani 7) ugotavlja, da ob upoštevanju »ODGOVOR[A], Datum objave: 21.11.2014, 11:08« ne ve, ali »naročnik dovoli oz. ne dovoli, da ponud[i] aparat z minimalnim pretokom svežih plinov od 0,3 l/min, ker je pretok 200 ml/min pretok, ki definira aparate z zaprtim dihalnim sistemom«.

Ker naročnik z odgovorom, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 21.11.2014, 11:08«, v delu, ki se nanaša na zahtevo točke 6.2. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« razpisne dokumentacije, ni jasno odgovoril na zastavljeno vprašanje, prošnjo oziroma poziv, je povzročil, da vsebina točke 6.2. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« razpisne dokumentacije, ob upoštevanju omenjenega njegovega odgovora, ni več jasna, natančna in nedvoumna do te mere, da bi lahko vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki razumeli njen natančen obseg in jo razlagali enako. V posledici Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik z omenjenim odgovorom kršil prvi odstavek 8. člena ZJN-2 (načelo transparentnosti javnega naročanja), v povezavi s prvim odstavkom 95.a člena in drugim odstavkom 37. člena ZJN-2. Z oblikovanjem vsebine točke 6.2. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« razpisne dokumentacije, upoštevaje »ODGOVOR, Datum objave: 21.11.2014, 11:08« v delu, ki se nanaša na zahtevo točke 6.2. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« razpisne dokumentacije, naročnik namreč ni zagotovil, da bo ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. Predstavljenega zaključka Državne revizijske komisije v ničemer ne spreminja vsebina odgovora naročnika, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 21.11.2014, 13:25«.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo v delu, kot izhaja iz točke 5. na straneh 6 in 7, na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila naročnikov odgovor, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 21.11.2014, 11:08«, in se glasi: »Zahteva 6.2. - da, tako je.«.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (točka 6. na straneh 7 in 8) citira zahtevo razpisne dokumentacije za nadzorovanje bolnika (monitor), ki se nanaša na prikazovalnik, nastavitve, monitorirane parametre, v kateri je naročnik zahteval, da morajo omogočati nadzor »EKG s 3, 5 ali 6 žilnimi kabli in možnostjo prikaza ustreznih odvodov. EKG kabli z zaščito pred motnjami oziroma prilagojeni za delo v OP. Ob uporabi 6 žilnega kabla naj monitor omogoča prikaz 6 odvodov plus dveh odvodov od V1 do V6« (prva alinea točke 9.2.5. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve«, v povezavi z uvodno povedjo iste točke).

V navezavi na navedeno Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik glede prve alinee točke 9.2.5. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve«, v povezavi z uvodno povedjo iste točke, na Portalu javnih naročil podal »ODGOVOR, Datum objave: 21.11.2014, 11:48« in »ODGOVOR, Datum objave: 21.11.2014, 13:25«.

Vlagatelj ob tem zatrjuje, da »ODGOVOR, Datum objave: 21.11.2014, 11:48« po vsebini ni odgovor na zastavljeno vprašanje oziroma opozorilo na kršitev, naročnik pa z njim ni jasno in nedvoumno zavrnil ali potrdil vsebine zastavljenega vprašanja. Vlagatelj zato, kot zaključuje, ne more oddati ponudbe.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v odgovoru, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 21.11.2014, 11:48«, res ni jasno odgovoril na zastavljeno vprašanje, saj z njim ni jasno in nedvoumno zavrnil ali potrdil vsebine zastavljenega vprašanja. Na vprašanje, ki se je glasilo »točka 9.2.5. Ali ustrezajo EKG 3,5 ali 10 kabli? Ali vam ustreza, da 5-žilni kabel prikazuje 7 odvodov? Ali lahko priložimo 10-žilni kabel, ki prikazuje 12 odvodov in tako ustrezamo, saj se v tem primeru spremlja 6 odvodov in Vx po želji?«, je naročnik namreč odgovoril zgolj: »Točka 9.2.5. Kot smo že odgovorili na enega izmed prejšnjih vprašanj, kupujemo sistem kompatibilen z obstoječim sistemom v bolnišnici«. Iz citiranega odgovora naročnika je sicer morebiti mogoče domnevati, da mu »EKG 3,5 ali 10 kabli« ne ustrezajo, da mu ne ustreza »5-žilni kabel«, ki »prikazuje 7 odvodov«, oziroma da gospodarskemu subjektu, ki mu je citirano vprašanje zastavil, ni dovolil, da »prilož[i] 10-žilni kabel, ki prikazuje 12 odvodov«, vendar pa takšnega zaključka ni mogoče napraviti na jasen in nedvoumen način.

V posledici navedenega je v predstavljenem smislu slediti vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (prvi odstavek na strani 8) ugotavlja, da ob upoštevanju »ODGOVOR[A], Datum objave: 21.11.2014, 11:48« ne ve, kateri »kabel je ustrezen, saj naročnik na postavljeno vprašanje oz. zahtevo po dodatnem pojasnilu ni vsebinsko odgovoril, prav tako pa« […] »ni navedel kakšen je obstoječi sistem v bolnišnici in kateri sistem(i) so z obstoječim sistemom kompatibilni«.

Ker naročnik z odgovorom, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 21.11.2014, 11:48«, v delu, ki se nanaša na zahtevo prve alinee točke 9.2.5. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« (v povezavi z uvodno povedjo iste točke) razpisne dokumentacije, ni jasno odgovoril na zastavljeno vprašanje, je povzročil, da vsebina prve alinee točke 9.2.5. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve«, v povezavi z uvodno povedjo iste točke, ob upoštevanju omenjenega odgovora ni jasna, natančna in nedvoumna do te mere, da bi lahko vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki razumeli njen natančen obseg in jo razlagali enako. V posledici Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik z omenjenim odgovorom kršil prvi odstavek 8. člena ZJN-2 (načelo transparentnosti javnega naročanja), v povezavi s prvim odstavkom 95.a člena in drugim odstavkom 37. člena ZJN-2. Z oblikovanjem vsebine prve alinee točke 9.2.5. Priloge 1: »Minimalne tehnične zahteve« razpisne dokumentacije, v povezavi z uvodno povedjo iste točke, upoštevaje »ODGOVOR, Datum objave: 21.11.2014, 11:48« (v delu, ki se nanaša na omenjeno zahtevo razpisne dokumentacije), naročnik namreč ni zagotovil, da bo ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. Predstavljenega zaključka Državne revizijske komisije v ničemer ne spreminja vsebina odgovora naročnika, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 21.11.2014, 13:25«.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo v delu, kot izhaja iz točke 6. na straneh 7 in 8, na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila naročnikov odgovor, kot izhaja iz »ODGOVOR[A], Datum objave: 21.11.2014, 11:48«, in se glasi: »Točka 9.2.5. Kot smo že odgovorili na enega izmed prejšnjih vprašanj, kupujemo sistem kompatibilen z obstoječim sistemom v bolnišnici.«.

V navezavi na vse doslej navedeno Državna revizijska komisija še ugotavlja, da se informacije, kot izhajajo iz 1., 2., 3., 4., 5. in 6. točke na drugi strani odločitve o zahtevku za revizijo, v katerih naročnik po vsebini v bistvu ponovno odgovarja na vprašanja, ki jih je vlagatelj izpostavil v zahtevku za revizijo, ne štejejo za del razpisne dokumentacije, saj po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije (tretji odstavek 71. člena ZJN-2), prav tako pa tudi sicer niso bile posredovane vsem gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti (tretja poved drugega odstavka 71. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti odgovori na tista vprašanja, ki v posledici predmetne odločitve Državne revizijske komisije (v posledici izreka tega sklepa) odgovorov zaradi njihove razveljavitve nimajo več, to pa naj stori na jasen, natančen in nedvoumen način (do te mere, da bodo lahko vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki razumeli natančen obseg odgovorov in jih razlagali enako). Državna revizijska komisija naročnika prav tako napotuje, da pri ponovnem podajanju odgovorov na omenjena vprašanja upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga in zahteva tudi, da mu naročnik povrne stroške postopka, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vred.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju kot potreben in opredeljeno naveden strošek, nastal v zadevnem postopku pravnega varstva, priznala strošek dolžne plačane takse v znesku 1.500,00 EUR (druga poved osmega odstavka 70. člena ZPVPJN, v povezavi s prvim, tretjim in petim odstavkom istega člena).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v sorazmerju z doseženim uspehom v postopku pravnega varstva po določbah ZPVPJN (drugi odstavek 154. člena ZPP, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN), ki ga Državna revizijska komisija ocenjuje na pet šestin (vlagatelj je z zahtevkom za revizijo uspel v petih od šestih točk), upravičen do povračila stroškov v znesku 1.250,00 EUR (1.500,00 EUR deljeno s 6 in pomnoženo s 5).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga in zahteva, da mu naročnik povrne tudi »vse morebitno dodatne nastale stroške«. V skladu s petim odstavkom 70. člena ZPVPJN mora vlagatelj v svoji zahtevi za povračilo stroškov opredeljeno navesti stroške, za katere zahteva povračilo, kar pomeni, da vlagateljeva zahteva, da se mu povrnejo tudi vsi morebitno dodatno nastali stroški, ne zadostuje, temveč bi bil posamezne stroške, ki so mu morebiti v postopku odločanja o zahtevku za revizijo še dodatno nastali, vlagatelj dolžan specificirati. Ker vlagatelj v zadevnem postopku pravnega varstva ni opredeljeno navedel, kateri morebitni dodatni stroški so mu v postopku odločanja o zahtevku za revizijo poleg že priznanih še nastali, je Državna revizijska komisija vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov v izpostavljenem delu zavrnila (peti odstavek 70. člena ZPVPJN, v povezavi z drugo povedjo osmega odstavka istega člena).

Državna revizijska komisija je rok za povračilo stroškov vlagatelju določila v 15 dneh od prejema tega sklepa (in ne »v roku 15 dni po pravnomočnosti odločitve«) ter posledično priznala obrestni del stroškovnega zahtevka od izteka navedenega roka. Skladno s 313. členom ZPP, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, namreč rok za izpolnitev dajatve začne teči prvi dan po vročitvi prepisa sodbe stranki, ki ji je naložena izpolnitev. Naročnik zato ne more izpolniti obveznosti oziroma priti v zamudo z njeno izpolnitvijo preden ne prejme odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (ta je na podlagi četrtega odstavka 39. člena ZPVPJN pravnomočna), s katero se odloči o njegovi obveznosti povračila stroškov.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 1.250,00 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 13. 1. 2015


Predsednik senata
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
– Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje
– Dräger Slovenija, d. o. o., Ljubljana, Nadgoriška cesta 19, 1231 Ljubljana – Črnuče
– Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran