Na vsebino
EN

018-001/2015 Javni holding Ljubljana, d.o.o.

Številka: 018-001/2015-7
Datum sprejema: 9. 1. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »JHL-33/14 Dodatno vzdrževanje enotne programske rešitve SAP«, v zvezi s predlogom vlagatelja ACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d.d., Ferrarska ulica 14, Koper, ki ga zastopa Odvetniška družba Avbreht, Zajc in Partnerji o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, ki ga izvaja Javni holding Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 9.1.2015

odločila:

Ugotovi se, da je naročnik predlogu vlagatelja po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN ugodil in s Sklepom, št. 14-1000-I-050151/2015, z dne 6.1.2015, zadržal nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila »JHL-33/14 Dodatno vzdrževanje enotne programske rešitve SAP«.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil dne 24.11.2014, pod št. objave JN11062/2014, in v Uradnem listu EU dne 26.11.2014, pod št. objave 2014/S 228-402690.

Vlagatelj je z vlogo, datirano z dne 30.12.2014, zoper razpisno dokumentacijo vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da je naročnik postavil referenčne zahteve v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.).

Vlagatelj je ob vložitvi zahtevka za revizijo na podlagi 19. člena ZPVPJN naročniku posredoval tudi predlog za izdajo sklepa o zadržanju predmetnega postopka oddaje javnega naročila. V njem vlagatelj navaja, da bi v primeru odpiranja ponudb, naročnik ponudnike seznanil s poslovno zelo občutljivimi podatki - to je s ceno, kar bi bistveno vplivalo na konkurenčni položaj vlagatelja in ostalih ponudnikov v predmetnem postopku ter morebitnem novem postopku javnega naročanja.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 5.1.2015 odstopil predlog vlagatelja za zadržanje postopka. V vlogi naročnik navaja, da nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila in odpiranje ponudb ne ogroža vlagateljevega učinkovitega pravnega varstva, kakor tudi ne načela enakopravne obravnave ponudnikov.

Naročnik je na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo z dne 6.1.2015, v kateri navaja, da je sprejel sklep, s katerim je zadržal vse nadaljnje aktivnosti v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Po pregledu odstopljene dokumentacije je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN ima vlagatelj pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema vlagateljevega predloga bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija na podlagi odstopljene dokumentacije ugotavlja, da je naročnik zahtevek za revizijo in predlog vlagatelja za zadržanje postopka oddaje javnega naročila prejel pred odpiranjem ponudb. Iz zapisnika o prejetih ponudbah z dne 31.12.2014 izhaja naročnikova odločitev, da prejetih ponudb ne bo odprl in da bo po prejemu odločitve Državne revizijske komisije o predlogu vlagatelja o nadaljnjih aktivnostih obvestil vse ponudnike, vključno z morebitnim datumom javnega odpiranja ponudb. Iz spisovne dokumentacije nadalje izhaja, da je naročnik na podlagi predloga vlagatelja sprejel Sklep, št. 14-1000-I-050151/2015 z dne 6.1.2015, iz katerega izhaja naročnikova odločitev, da se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila »JHL-33/14 Dodatno vzdrževanje enotne programske rešitve SAP« do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o vloženem zahtevku za revizijo.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik predlogu vlagatelja po 19. ZPVPJN ugodil, in sicer tako, da je s Sklepom, št. 14-1000-I-050151/2015, z dne 6.1.2015 zadržal nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila »JHL-33/14 Dodatno vzdrževanje enotne programske rešitve SAP«.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.

V Ljubljani, 9.1.2015

predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba, o.p., d.o.o., Šestova ulica 6, 1000 Ljubljana
- Javni holding Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve

Natisni stran