Na vsebino
EN

018-278/2014 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-278/2014-4
Datum sprejema: 15. 12. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata in Boruta Smrdela ter Vide Kostanjevec kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup akumulatorjev«, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja TREVIRA AKU d.o.o., Zagrebška cesta 210, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Goran Stijepović, Jadranska ulica 22, Ptuj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 59, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 15. 12. 2014

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 29. 10. 2014 se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji naročila v sklopih 11 in 22, kot je razvidna iz dokumenta Odločitev o oddaji javnega naročila MORS 222/2013 – ODP za dobavo akumulatorjev, št. 430-57/2014-34, z dne 3. 10. 2014.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.499,63,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev:

Naročnik po sklopih izvaja postopek javnega naročila za dobavo akumulatorjev. Javno naročilo je naročnik objavil 16. 5. 2014 na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN5614/2014 in 20. 5. 2014 v Uradnem listu EU, pod številko objave 2014/S 096-167339.

Naročnik je 3. 10. 2014 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila MORS 222/2013 – ODP za dobavo akumulatorjev, št. 430-57/2014-34 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji javnega naročila), iz katere je med drugim razvidno, da je predmetno javno naročilo v sklopih 11, 19 in 22 oddal najugodnejšemu ponudniku C.I.A.K. d.o.o., Celovška cesta 492, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagateljeva ponudba kot manj ugodna ni bila izbrana.

Vlagatelj je 27. 10. 2014 vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, na katero je naročnik odgovoril z vlogo z dne 30. 10. 2014. Naročnik je vlagatelju pojasnil, da je pri analizi ponudbe izbranega ponudnika nekatere dodatne elemente ponudbe preveril sam, na podlagi vlagateljeve zahteve za dodatno obrazložitev, v kateri je vlagatelj opozoril na določene pomanjkljivosti v ponudbi izbranega ponudnika, pa je slednjega pozval na dopolnitev ponudbe v skladu z 78. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2).

Zoper naročnikovo odločitev v sklopih 11, 19 in 22 je vlagatelj 29. 10. 2014 vložil zahtevek za revizijo, v katerem izpodbija primernost ponudbe izbranega ponudnika v vseh treh sklopih. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik v vseh treh izpodbijanih sklopih navedel več različnih nazivov akumulatorja oziroma različne kataloške številke, da ni priložil ustreznih certifikatov proizvajalca akumulatorjev ter da iz priložene dokumentacije ni mogoče ugotoviti izpolnjevanja vseh tehničnih zahtev naročnika, zaradi česar bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot neustrezno. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov.

Izbrani ponudnik se je v vlogi z dne 7. 11. 2014 izjasnil do navedb vlagatelja. Izbrani ponudnik navaja, da je na podlagi poziva naročnika ponudbo dopolnil z opredelitvijo pravilnosti kataloške številke ponujenega akumulatorja, tehničnimi specifikacijami za ponujeni akumulator in izjavo o skladnosti akumulatorjev blagovne znamke CIAK Starter.

Naročnik je 20. 11. 2014 izdal Odločitev o zahtevku za revizijo, št. 430-274/2014-4, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo za sklopa 11 in 22 zavrnil kot neutemeljen, za sklop 19 pa mu je ugodil. Vlagatelju je priznal sorazmeren del stroškov. Naročnik navaja, da je na podlagi vlagateljevega opozorila v zahtevku za obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila dopustil, da izbrani ponudnik ponudbo formalno dopolni. Na podlagi dopolnjene ponudbe je naročnik ugotovil, da je izbrani ponudnik v sklopih 11 in 22 ponudil akumulator, ki je v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika, pojasnil pa je tudi povezavo med ponujenimi akumulatorji in certifikati proizvajalca akumulatorjev Johnson Controls Autobaterie GmbH & Co. KGaA. Za ponudbo izbranega ponudnika v sklopu 19 je naročnik ugotovil, da je ponudil pritrditev akumulatorja B0 namesto B3, kot je zahteval naročnik, zaradi česar ponudba ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev naročnika. Zato je naročnik vlagateljevemu zahtevku za revizijo za sklop 19 ugodil.

Naročnik je 25. 11. 2014 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije o oddaji spornega naročila ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni več spora o zakonitosti naročnikove odločitve o oddaji naročila v sklopu 19, zato Državna revizijska komisija zahtevka za revizijo v tem delu ni obravnavala. Iz odstopljene dokumentacije je namreč razvidno, da je naročnik v predrevizijskem postopku vlagateljevemu zahtevku za revizijo v tem delu ugodil, vlagatelj pa njegovi odločitvi ne nasprotuje.

Med strankama pa ostaja sporno, ali je naročnik pravilno ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika v sklopih 11 in 22 popolna. Vlagatelj zatrjuje, da ponujeno blago izbranega ponudnika v teh dveh sklopih ne izpolnjuje vseh zahtevanih tehničnih lastnosti.

Uvodoma Državna revizijska komisija izpostavlja, da pojasnil izbranega ponudnika, ki jih je ta posredoval naročniku v okviru dopolnjevanja formalno nepopolnih ponudb na podlagi 78. člena ZJN-2, v predmetnem revizijskem postopku ni upoštevala, saj je bil poziv k dopolnitvi formalno nepopolne ponudbe s strani naročnika dan po tem, ko je naročnik že sprejel odločitev o oddaji naročila, kar pa ni dovoljeno. Državna revizijska komisija je že večkrat odločila, da je mogoče formalno nepopolne ponudbe dopolniti samo pred sprejemom odločitve o oddaji naročila, saj je ta institut stvar postopka oddaje javnega naročila in ne (pred)revizijskega postopka, to možnost pa je skladno z 80. členom ZJN-2 dopustno uporabiti le pred izdajo odločitve o oddaji javnega naročila. Nasprotna interpretacija bi lahko privedla do položajev, v katerih bi bilo ponudnikom onemogočeno uveljavljanje učinkovitega pravnega varstva, saj bi lahko povzročila, da bi bil zahtevek za revizijo ob njegovi vložitvi sicer utemeljen, naročnik pa bi ga v predrevizijskem postopku, zaradi naknadno izvedenega odpravljanja formalnih nepopolnosti ponudbe, zavrnil kot neutemeljenega. V primeru, ko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila, se lahko že po naravi stvari upošteva le dejansko stanje do sprejema odločitve o oddaji naročila, ne pa tudi kasneje nastala dejstva.

Za ponudbo izbranega ponudnika v sklopu 11 vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik navedel dve različni kataloški številki in dva različna naziva akumulatorja, da iz ponudbe ni mogoče ugotoviti specifikacije akumulatorja glede načina pritrditve ter da je izbrani ponudnik kljub temu, da je sebe navedel kot proizvajalca akumulatorjev, ponudbi priložil certifikate drugega proizvajalca (Johnson Controls Autobaterie GmbH & Co. KGaA), pri tem pa ni vidne povezave med obema proizvajalcema.

Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji, je neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in posledično nepopolna. Popolna ponudba mora torej izpolnjevati vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej tudi vse (minimalne) tehnične specifikacije, ki opredeljujejo bistvene tehnične lastnosti predmeta javnega naročila in ki jih naročnik navede v razpisni dokumentaciji.

Naročnik mora ponudbo, ki ni popolna, izločiti (prvi odstavek 80. člen ZJN-2). Vendar mora pred izločitvijo katere od ponudb upoštevati še pravila o dopustnih dopolnitvah in spremembah ponudbe iz 78. člena ZJN-2. Iz teh pravil izhaja, da vsaka pomanjkljivost ponudbe še ne predstavlja podlage za njeno neposredno izločitev. Če je ponudba le formalno nepopolna, mora naročnik dopustiti in omogočiti njeno dopolnitev ali spremembo (prvi odstavek 78. člena ZJN-2). Formalno nepopolna ponudba je ponudba, ki je pravočasna in ni popolna ali vsebuje napake v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila in se ne vežejo na tehnične specifikacije predmeta naročanja v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja, zaradi česar jo lahko ponudnik pod pogoji iz tega zakona dopolni ali spremeni. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudbe v tem delu ni treba dopolniti oziroma spremeniti (17. točka 2. člena ZJN-2). Vendar naročnik v okviru dopolnjevanja ponudb ne sme dopustiti dopolnitve ali spremembe cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja, ali tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja (tretji odstavek 78. člena ZJN-2). Iz drugega odstavka 78. člena ZJN-2 je torej razvidno, da tistega dela ponudbe, v katerem ponudnik predstavi tehnične lastnosti ponujenega predmeta, ni dopustno spreminjati na način, da bi s tem ponudnik spremenil prvotno ponujeni predmet z novim predmetom naročanja. Z drugimi besedami to pomeni, da mora ponudnik v ponudbi dokazati izpolnjevanje tehničnih zahtev in da lahko ponudbo v tem delu dopolnjuje le v primeru posameznih nejasnosti ali manjkajočih dokumentov, ne sme pa pri tem spreminjati tehničnih specifikacij predmeta, kot jih je predstavil v svoji ponudbi.

Naročnik je v poglavju V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE (v Tabeli 1) navedel minimalne zahteve za blago po posameznih sklopih, ki jim je moralo ponujeno blago ustrezati, tudi v sklopu 11.
V skladu s 4. točko Navodil o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila so morali ponudniki v ponudbi (med drugim) predložiti:
»
- izpolnjeno tabelo iz poglavja V. razpisne dokumentacije,
- predložiti tehnične podatke/dokumentacijo proizvajalca ponujenih akumulatorjev: specifikacije proizvajalca iz katerih je razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika + specifikacije v slovenščini – ter izpolniti tabelo s tehničnimi podatki ponujenih akumulatorjev (Priloga 11);
- predložiti podatke o proizvajalcu/ih ponujenih akumulatorjev (ime proizvajalca);
- predložiti generalno izjavo dobavitelja o ustreznosti in kakovosti akumulatorjev; […]
- natančno tehnično dokumentacijo proizvajalca blaga v slovenskem jeziku, […]

4.2 Ponudnik mora zagotoviti, da je ponujeno blago v skladu s tehničnim in drugimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.

DOKAZILO:
- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 10 – Izjava o izpolnjevanju tehničnih in garancijskih pogojev, priložena kopija blaga iz kataloga z navedbo tehničnih podatkov, ki morajo ustrezati najmanj vsem naročnikovim zahtevam. «

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama nesporno, da je izbrani ponudnik v Prilogi 11 navedel, da ponuja akumulator »Ciak Starter 12v 55 Ah D+ Nizki« s kataloško številko CS55DL in je zanj vnesel tudi zahtevane tehnične podatke, ki se ujemajo s tistimi iz razpisne dokumentacije. Za akumulator »Ciak Starter 12v 55 Ah D+ Nizki« s kataloško številko CS55DL je izbrani ponudnik predložil tudi cenik.

V ponudbi izbranega ponudnika je tako po presoji Državne revizijske komisije jasno razvidno, da izbrani ponudnik naročniku ponuja akumulator »Ciak Starter 12v 55 Ah D+ Nizki« s kataloško številko CS55DL in lastnostmi, opisanimi v Prilogi 11, ki se ujemajo z zahtevanimi. Poudariti gre namreč, da je naročnik v razpisni dokumentaciji kot dokument, iz katerega bo dobil ključno informacijo o tem, kaj ponudnik ponuja, predvidel ravno Prilogo 11, kamor so morali ponudniki vnesti tehnične podatke ponujenega akumulatorja, napisati njegovo kataloško številko ter proizvajalca, ter za ponujeno blago priložiti dokazila. Podatki, ki so jih ponudniki vnesli v Prilogo 11, so torej predstavljali vodilo naročniku pri ugotavljanju, kateri akumulator so posamezni ponudniki ponudili, ter za preverjanje, ali je ponujeni akumulator skladen s tehničnimi zahtevami. Zato je treba pri vprašanju, kaj izbrani ponudnik ponuja, izhajati iz tega dokumenta.

Ob zapisanem pa gre pritrditi vlagatelju v njegovih navedbah, da ponudba izbranega ponudnika ne vsebuje dokazil, iz katerih bi izhajalo, ali ponujeni produkt izpolnjuje vse tehnične zahteve (tako ponudba izbranega ponudnika ne vsebuje informacije o načinu pritrditve akumulatorja), kot tudi, da so bili v ponudbi izbranega ponudnika predloženi posamični tehnični dokumenti (Izjava o ustreznosti in Specifikacija akumulatorja), ki se ne nanašajo na ponujeno blago, temveč na drug tip akumulatorja, ki pa v ponudbi izbranega ponudnika (kot že pojasnjeno) sploh ni bil ponujen.

V konkretnem primeru, ko v ponudbi izbranega ponudnika niso bila predložena vsa zahtevana dokazila, ki predstavljajo podlago za ugotavljanje izpolnjevanja tehničnih zahtev razpisne dokumentacije v zvezi s sicer (kot je že bilo pojasnjeno) nedvoumno opredeljenim predmetom ponudbe, gre po presoji Državne revizijske komisije za takšno pomanjkljivost ponudbe, ki jo je mogoče odpraviti v okviru dopustnega dopolnjevanja formalno nepopolnih ponudb. Naknadna predložitev dokazil o ustreznosti ponujenega blaga namreč ne bi pomenila spremembe prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja, ampak bi le potrdila skladnost (že) ponujenega predmeta z naročnikovimi zahtevami.

V povezavi z ugotovitvijo, da se Izjava o ustreznosti nanaša na drug tip akumulatorja, je treba presojati tudi vlagateljeve navedbe, da je izbrani ponudnik kljub temu, da je sebe navedel kot proizvajalca akumulatorjev, ponudbi priložil certifikate drugega proizvajalca (Johnson Controls Autobaterie GmbH & Co. KGaA), pri tem pa ni vidne povezave med obema proizvajalcema.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da sta sporna certifikata, na katera se v zahtevku za revizijo sklicuje vlagatelj, priložena Izjavi o ustreznosti kot normativna dokumenta, katerima ustreza akumulator, naveden v Izjavi o ustreznosti. Ker je bilo (kot razvidno iz zgornje obrazložitve) že ugotovljeno, da se v ponudbi priložena Izjava o ustreznosti ne nanaša na ponujeni tip akumulatorja, posledično (kot njeni prilogi) delita isto usodo tudi certifikata. Državna revizijska komisija se zato v presojo vlagateljevih očitkov o tem, kakšna je povezava med izbranim ponudnikom kot proizvajalcem ponujenega akumulatorja in proizvajalcem iz certifikata (Johnson Controls Autobaterie GmbH & Co. KGaA), v okviru presoje navedb za sklop 11, ni spuščala. To bo lahko predmet spora kvečjemu šele po tem, ko bo izbrani ponudnik v okviru ponovljenega postopka pregleda in dopolnjevanja ponudb predložil Izjavo o ustreznosti za ponujeni akumulator.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bila ponudba izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na predložitev dokazil glede izpolnjevanja tehničnih lastnosti ponujenega predmeta, konkretno na predložitev Izjave o ustreznosti ponujenega blaga in dokazila o tem, da gre pri ponujenem akumulatorju za način pritrditve B3, do sprejema naročnikove odločitve o oddaji naročila, formalno nepopolna, zato naročnik ni imel pravne podlage za sprejem odločitve o oddaji javnega naročila izbranemu ponudniku. Na podlagi 79. člena ZJN-2, v povezavi z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2, lahko naročnik javno naročilo odda le ponudniku, ki je oddal popolno ponudbo, kar pa ponudba izbranega ponudnika za sklop 11 v trenutku sprejema odločitve o oddaji javnega naročila ni bila, zaradi česar je potrebno odločitev o oddaji naročila za sklop 11 razveljaviti.

Vlagatelj izpodbija tudi popolnost ponudbe izbranega ponudnika v sklopu 22 in navaja, da je izbrani ponudnik navedel dva različna naziva akumulatorja, da v ponudbi ni definiral pritrditve akumulatorja, sheme vezave, ni prikazal, da ima akumulator raven pokrov in dimenzije zaboja, ter da je izbrani ponudnik kljub temu, da je sebe navedel kot proizvajalca akumulatorjev, ponudbi priložil certifikate drugega proizvajalca (Johnson Controls Autobaterie GmbH & Co. KGaA), pri tem pa ni vidne povezave med obema proizvajalcema.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik izpolnil Prilogo 11, v kateri je navedel, da v sklopu 22 ponuja akumulator proizvajalca CIAK s kataloško številko CSS200L. V ponudbi se nahaja tudi cenik za akumulator s to kataloško številko in nazivom »Akumulator CIAK Starter Super Heavy Duty CSS200L« ter Izjava o ustreznosti za proizvod z istim nazivom (skupaj s certifikati, na katere se izjava sklicuje). Izbrani ponudnik je v ponudbo predložil še dokument »Specifikacija akumulatorja«, ki se prav tako nanaša na akumulator z oznako CSS200L oz. »CIAK Starter Super Heavy Duty 12V 200Ah L+«.

Kot je Državna revizijska komisija že zapisala, je treba pri presoji, kaj izbrani ponudnik ponuja, izhajati iz Priloge 11, ker so ponudniki preko navajanja tehničnih podatkov akumulatorja (napetosti, kapacitete, zagonskega toka, dimenzije akumulatorja), proizvajalca, kataloške številke, ostalih informacij, iz katerih je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika iz V. poglavja ter navedbo kataloga proizvajalca ter strani, iz katere so razvidne v tabeli podane informacije, naročniku natančno predstavili, kaj mu ponujajo.

Izbrani ponudnik je v Prilogi 11, za sklop 22, napisal, da ponuja akumulator CIAK s kataloško številko CSS200L in je v tabelo vpisal tudi podatke o napetosti, kapaciteti, zagonskem toku in dimenziji akumulatorja, ki so skladni z naročnikovimi tehničnimi zahtevami. Za akumulator s kataloško številko CSS200L je izbrani ponudnik predložil tudi cenik in Izjavo o ustreznosti ter dokument Specifikacija akumulatorja. V slednjem so podatki o napetosti, kapaciteti, zagonskem toku in dimenzijah enaki tistim iz Priloge 11. Kar se pri tem dokumentu razlikuje od ostalih, je oznaka »L+« pri nazivu akumulatorja, na kar opozarja tudi vlagatelj. Vendar Državna revizijska komisija kljub tej razliki pri nazivu akumulatorja ne more ugotoviti, kako ta vpliva na primernost ponudbe izbranega ponudnika, saj vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje drugega kot to, da gre za različne nazive akumulatorja. Ob upoštevanju dejstva, da se sporna Specifikacija akumulatorja nanaša na akumulator z isto kataloško številko kot jo izbrani ponudnik navaja v Prilogi 11, ujemajo pa se tudi tehnični podatki s tistimi, ki so tam navedeni, vlagateljevo zatrjevanje v skladu s trditvenim in dokaznim bremenom, ki je na njegovi strani (5. in 6. točka prvega odstavka 15. člena ZPVPJN), ni dovolj, da bi Državna revizijska komisija lahko ugotovila neustreznost predloženega dokazila.

Se pa Državna revizijska komisija strinja z vlagateljem, da ponudba izbranega ponudnika ne vsebuje dokazil, iz katerih bi izhajalo, ali ponujeni produkt izpolnjuje vse tehnične zahteve.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik
v poglavju V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE (v Tabeli 1) za blago v sklopu 22 (poleg podatkov o napetosti, kapaciteti, zagonskem toku, dimenziji) zahteval še, da mora biti shema vezave 3, pritrditev akumulatorja B0, kot dodatne zahteve pa je opredelil še: »RAVEN POKROV! Dimenzije zaboja akumulatorja: d: 470 mm, š: 210 mm, v: 190 mm. Ekvivalent kat. Št. MB.0009821208.«

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da v njej ni dokazil, iz katerih bi izhajalo, ali ponujeni produkt izpolnjuje vse tehnične zahteve (iz ponudbe ni mogoče razbrati informacij o podatkih glede sheme vezave, pritrditveakumulatorja, o ravnem pokrovu in dimenzijah akumulatorja). Vendar navedeno po presoji Državne revizijske komisije še ne pomeni, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in bi jo moral naročnik izločiti. Kot je Državna revizijska komisija že pri obravnavi revizijskih navedb za sklop 11, ki so se nanašale na podobno dejansko stanje, zapisala, gre v konkretnem primeru za odsotnost dokazil, na podlagi katerih bi bilo mogoče nedvoumno ugotoviti izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev razpisne dokumentacije, zaradi katere je mogoče ponudbo izbranega ponudnika označiti za formalno nepopolno. Čeprav je ponudba pomanjkljiva v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, je njena odprava s predložitvijo dokazil v okviru dopolnjevanja formalno nepopolnih ponudb dopustna, saj z njeno dopolnitvijo ne bi šlo za popravek v ponudbi že podanih tehničnih lastnosti, ampak le za dokazovanje, da (v ponudbi nedvoumno opredeljen) ponujeni akumulator izpolnjuje tudi zahteve glede podatkov o shemi vezave, pritrditvi akumulatorja, o ravnem pokrovu in dimenzijah akumulatorja. Na tak način dopolnjena ponudba tako ne bi pomenila spremembe prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja, ampak bi le potrdila skladnost (že) ponujenega predmeta z naročnikovimi zahtevami.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudba izbranega ponudnika v trenutku, ko je ta sprejel odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 22, ni bila popolna, zaradi česar je potrebno to odločitev o oddaji naročila razveljaviti.

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da bo naročnik poleg tega, da bo moral v ponovljenem postopku pregleda ponudb izbranega ponudnika pozvati na dopolnitev formalno nepopolne ponudbe in na podlagi prejete dopolnitve ugotoviti, ali je ponudba izbranega ponudnika popolna, pred sprejemom nove odločitve o oddaji javnega naročila moral razjasniti tudi nejasnosti glede navedbe različnih proizvajalcev v ponudbi izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija namreč ugotavlja, da vlagatelj utemeljeno izpostavlja (kar med strankama niti ni sporno), da je izbrani ponudnik v ponudbi sebe navedel kot proizvajalca ponujenega akumulatorja, medtem ko je kot proizvajalec v certifikatih o skladnosti s standardoma ISO/TS 16949:2009 in ISO 14001:2004 (ki sta bila priložena Izjavi o ustreznosti za ponujeni akumulator) naveden Johnson Controls Autobaterie GmbH & Co. KGaA, med obema pa ni vidne povezave.

Ob upoštevanju vsega navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik na podlagi dokazil, predloženih v ponudbi, ni mogel ugotoviti, da ponujeno blago v sklopih 11 in 22 v celoti izpolnjuje tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije. Dokazila o izpolnjevanju tehničnih zahtev so bila namreč pomanjkljiva. Njegova odločitev o popolnosti ponudbe izbranega ponudnika je bila posledično preuranjena in zato neutemeljena, naročnik pa je s tem kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2.

Zato je Državna revizijska komisija, v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji naročila v sklopih 11 in 22, kot je razvidna iz dokumenta Odločitev o oddaji javnega naročila MORS 222/2013 – ODP za dobavo akumulatorjev, št. 430-57/2014-34, z dne 3. 10. 2014.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Z razveljavitvijo odločitve o oddaji javnega naročila se postopek oddaje javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb, kjer bo moral naročnik (kot že povedano) ponovno preveriti ponudbo izbranega ponudnika, pri tem pa upoštevati ugotovitve Državne revizijske komisije iz tega sklepa, potem pa sprejeti eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov v višini 2.500,00 EUR po tarifni številki 2200 Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 s spremembami; v nadaljevanju: ZOdvT), pavšalni znesek 20,00 EUR po tarifni št. 6002 ZOdvT, 17,70 EUR po tar. št. 6000, 22 % DDV ter stroške vplačane takse v višini 1.858,80 EUR). V vlogi z dne 28. 11. 2014 vlagatelj zahteva še nadaljnjih 1.967,50 EUR po tarifni številki 2200 ZOdvT.

Pravna podlaga za določitev nagrade za revizijski postopek, ki obsega nagrado za revizijski postopek pred naročnikom in pred Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročila, je v 19. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009; v nadaljevanju: ZOdvT-C) v povezavi s 13. členom ZOdvT, zato Državna revizijska komisija ni upoštevala pravne podlage, na katero se sklicuje vlagatelj (tj. tar. št. 2200 ZOdvT).

Državna revizijska komisija je na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z določili 19. člena ZOdvT-C ter 13. člena ZOdvT, po pravičnem poudarku in ob upoštevanju vseh okoliščin primera, vlagatelju priznala 800 EUR za odvetniško nagrado, 22 % DDV na odvetniško nagrado, izdatke po tar. št. 6002 ZOdvT - to je pavšalni znesek v višini 20,00 EUR in 22 % DDV, stroške za fotokopiranje in tiskanje po tarifni št. 6000 ZOdvT, pri čemer mu je za prvih 50 zaračunanih strani za vsako stran priznala 0,15 EUR (kar znaša 7,50 EUR), za vsako nadaljnjo stran nad 50 zaračunanih strani pa 0,10 EUR (kar ob priglašenih dodatnih 68 straneh znaša 6,80 EUR), vse povečano za 22 % DDV, ter 1.858,80, EUR za plačilo takse. Vlagatelj je tako skupaj upravičen do povračila stroškov v višini 2.876,65 EUR.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v sklepu z dne 20. 11. 2014 vlagatelju že priznal povrnitev sorazmernega dela stroškov, nastalih z revizijo, pri čemer je vlagatelju priznal stroške v višini 1.377,02 EUR, zato je Državna revizijska komisija vlagatelju priznala še nadaljnjih 1.499,63,00 EUR potrebnih stroškov, nastalih z revizijo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 15. 12. 2014

Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetnik Goran Stijepović, Jadranska ulica 22, Ptuj
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 59, Ljubljana
- C.I.A.K. d.o.o., Celovška cesta 492, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran