Na vsebino
EN

018-266/2014 Dars, d.d.

Številka: 018-266/2014-11
Datum sprejema: 24. 1. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem., v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, in mag. Gregorja Šebenika ter mag. Mateje Škabar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dokončanje del na trasi HC Koper - Izola«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika CPK, d.d., Ulica 15. maja, 14, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Dars, d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.12. 2014

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil dne 30.4.2014, pod št. objave JN5122/2014.

Dne 27.6.2014 je naročnik sprejel dokument »Sklep št. 402-26/14-SNR/IP-69« (v nadaljevanju: sklep z dne 27.6.2014), s katerim je ponudbe štirih ponudnikov (med drugim vlagateljevo ponudbo) ocenil kot pravilno in primerno, medtem ko je ponudbe treh ponudnikov (med drugim ponudbo skupine ponudnikov J.V. Kolektor Koling, d.o.o., Idrija in Kostmann, d.o.o., Slovenj Gradec ter ponudbo skupine ponudnikov J.V. GP Krk, d.d., Hrvaška, in CBE Inženiring, d.o.o., Ljubljana) označil kot nepravilne in primerne.

Zoper navedeno odločitev je ponudnik J.V. Kolektor Koling, d.o.o., Idrija (v nadaljevanju: Kolektor Koling, d.o.o.) vložil zahtevek za revizijo, kateremu je Državna revizijska komisija s sklepom številka 018-190/2014-5 z dne 25.8.2014 (v nadaljevanju: odločitev št. 018-190/2014-5) ugodila.

Naročnik je dne 29.9.2014 sprejel dokument »Sklep št. 402-26/14-SNR/IP-69-II«, iz katerega izhaja naročnikova presoja o pravilnosti in primernosti ponudb vseh sedmih sodelujočih ponudnikov. Dne 9.10.2014 je naročnik sprejel dokument »Sklep št. 402-26/14-SNR/IP-69-III« (v nadaljevanju: sklep z dne 9.10.2014), s katerim je na podlagi petega odstavka 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2) razveljavil »Sklep št. 402-26/14-SNR/IP-69-II«. Iz sklepa z dne 9.10.2014 nadalje izhaja naročnikova ocena, da so ponudbe petih ponudnikov (med drugimi vlagateljeva ponudba, ponudba skupine ponudnikov J.V. Kolektor Koling, d.o.o., Idrija in Kostmann, d.o.o., Slovenj Gradec, ter ponudba skupine ponudnikov J.V. GP Krk, d.d., Hrvaška in CBE Inženiring, d.o.o., Ljubljana) pravilne in primerne, medtem ko sta ponudbi dveh ponudnikov nepravilne in primerne.

Vlagatelj je z vlogo z dne 21.10.2014 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da se ugotovi, da je naročnikov sklep z dne 27.6.2014, razen v delu, ki se nanaša na ponudbo skupine ponudnikov J.V. Kolektor Koling d.o.o., Idrija, in Kostmann, d.o.o., Slovenj Gradec, postal pravnomočen, ter da se razveljavi sklep z dne 9.10.2014 v vseh delih, razen v delu, v katerem se naročnik opredeljuje do pravilnosti in primernosti ponudbe skupine ponudnikov J.V. Kolektor Koling d.o.o., Idrija, in Kostmann, d.o.o., Slovenj Gradec. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov pravnega varstva in sicer vplačane takse v višini 25.000 EUR, čeprav je mnenja, da v konkretnem primeru znaša taksa 0 EUR. Vlagatelj navaja, da je Državna revizijska komisija z odločitvijo št. 018-190/2014-5 naročnikov sklep z dne 27.6.2014 razveljavila samo v delu, v katerem je naročnik izločil ponudbo skupine ponudnikov J.V. Kolektor Koling, d.o.o., Idrija, in Kostmann, d.o.o., Slovenj Gradec, medtem ko v preostale dele naročnikovega sklepa z dne 27.6.2014 ni posegla, zato so le-ti postali pravnomočni. To pomeni, da je sklep z dne 27.6.2014 postal pravnomočen v delu, ki se nanaša na nepravilnost oz. neprimernost skupine ponudnikov J.V. GP Krk, d.d., Hrvaška, in CBE Inženiring, d.o.o., Ljubljana, zato naročnik s sklepom z dne 9.10.2014 te ponudbe ne more označiti kot pravilne in primerne. Vlagatelj še navaja, da narava sklepa z dne 27.6.2014 ne zahteva, da bi bilo treba zaradi razveljavitve v delu, v katerem je bila sposobnost priznana enemu ponudniku, razveljaviti sklep z dne 27.6.2014 v celoti, ampak so neizpodbijani deli navedenega sklepa postali pravnomočni.

Naročnik je s sklepom z dne 10.11.2014 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva. Naročnik navaja, da je po preučitvi odločitve št. 018-190/2014-5 ugotovil nasprotje med izrekom in obrazložitvijo, (iz izreka izhaja, da se razveljavi odločitev naročnika o izločitvi ponudbe vlagatelja Kolektor Koling, d.o.o., kot neprimerne, v obrazložitvi pa Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju Kolektor Koling, d.o.o., da je naročnik ravnal v nasprotju z ZJN-2, ko je njegovo ponudbo izločil iz postopka kot nepravilno), nerazumljivost izreka (Državna revizijska komisija je razveljavila odločitev naročnika o izločitvi ponudbe vlagatelja Kolektor Koling, d.o.o., kot neprimerne, čeprav je naročnik v sklepu z dne 27.6.2014 ni označil za neprimerno) in nasprotje v navedbah obrazložitve (Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal v nasprotju z ZJN-2, ko je ponudbo vlagatelja Kolektor Koling, d.o.o., izločil iz postopka kot nepravilno, v zaključku pa ugotavlja, da se razveljavi odločitev naročnika o izločitvi navedene ponudbe kot neprimerne). Naročnik navaja, da zato v konkretnem primeru ni bila zagotovljena izvršljivost izreka, zato v danem primeru ni mogel postopati drugače, kot slediti odločitvi št. 018-190/2014-5 le v delu izreka, ki je jasen in nedvoumen, in sicer da se ugodi zahtevku za revizijo vlagatelja Kolektor Koling, d.o.o., ki pa je v pravovarstvenem predlogu predlagal razveljavitev sklepa z dne 27.6.2014 v celoti. Naročnik še navaja, da sklep z dne 27.6.2014 (ne glede na dejstvo, da posamezni ponudniki zoper njega ne morejo več uveljavljati pravnega varstva) še ni pravnomočen, ker ni mogoče predlagati njegove izvršitve, saj bo to mogoče šele, ko bo s strani vseh ponudnikov izčrpana možnost uveljavljanja pravnega varstva zoper odločitev naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila o pravilnosti in primernosti vseh ponudb ponudnikov, ki so oddali zavezujoče ponudbe. Naročnik je v fazi ponovnega pregleda in ocenjevanja ponudb ponudbo skupino ponudnikov J.V. GP Krk, d.d., Hrvaška, in CBE Inženiring, d.o.o., Ljubljana, ponovno pregledal in jo ocenil kot pravilno in primerno.
Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 11.11.2014 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Vlagatelj v vlogo z dne 17.11.2014, s katero se je opredelil do navedb naročnika, vztraja pri revizijskih navedbah in dodaja, da odločitev št. 018-190/2014-5 ni nerazumljiva, saj je vsem navedbam Državne revizijske komisije skupno, da se razveljavi odločitev naročnika o izločitvi ponudbe skupine ponudnikov J.V. Kolektor Koling d.o.o., Idrija, in Kostmann, d.o.o, Slovenj Gradec. Poleg tega je izrek izvršljiv tudi brez dela izreka, ki se nanaša na pravno kvalifikacijo ponudbe.

Državna revizijska komisija je pri pregledu predmetne zadeve ugotovila, da bi lahko odločitev Državne revizijske komisije vplivala na pravni položaj skupine ponudnikov J.V. GP Krk, d.d., Hrvaška, in CBE Inženiring, d.o.o., Ljubljana (v primeru ugoditve zahtevku za revizijo bi ta ponudba bila (skladno s sklepom z dne 27.6.2014 in v nasprotju s sklepom z dne 9.10.2014) označena kot nepravilna in primerna) in ponudnika CGP, d.d., Novo Mesto (v primeru zavrnitve zahtevka za revizijo bi ta ponudba (v nasprotju s sklepom z dne 27.6.2014 in skladno s sklepom z dne 9.10.2014) bila označena kot nepravilna in primerna). Ker iz odstopljene spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik navedene ponudnike zgolj obvestil o vložitvi zahtevka za revizijo, ne pa tudi o vsebini zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija navedenim ponudnikom z dopisom vročila vlagateljev zahtevek za revizijo in jih opozorila, da se lahko v roku treh delovnih dni opredelijo do vsebine zahtevka za revizijo.

Ponudnik J.V. GP Krk, d.d., Hrvaška, v vlogi, katero je Državna revizijska komisija prejela dne 23.12.2014, navaja, da je naročnik s sklepom z dne 27.6.2014 njegovo ponudbo izločil iz enakega razloga kot ponudbo skupine ponudnikov J.V. Kolektor Koling d.o.o., Idrija, in Kostmann, d.o.o, Slovenj Gradec. Naročnik je na podlagi odločitve št. 018-190/2014-5 in ob upoštevanju načela enakopravnega obravnavanja ponudnikov s sklepom z dne 9.10.2014 ocenil ponudbo skupine ponudnikov J.V. GP Krk, d.d., Hrvaška, in CBE Inženiring, d.o.o., Ljubljana, kot pravilno in primerno. Ker je bil ponudnik J.V. GP Krk, d.d., Hrvaška, seznanjen z vloženim zahtevkom ponudnika Kolektor Koling, d.o.o., sam ni vložil zahtevka za revizijo zoper naročnikov sklep z dne 27.6.2014, saj je presodil, da bo odločitev Državne revizijske komisije učinkovala na njegov pravni položaj.

Ponudnik CGP, d.d., Novo Mesto, se do vlagateljevih navedb v zahtevku za revizijo ni opredelil.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja, skupine ponudnikov J.V. GP Krk, d.d., Hrvaška, in CBE Inženiring, d.o.o., Ljubljana ter naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.


Glede pomislekov vlagatelja v zvezi z zahtevano višino takse za predrevizijski in revizijski postopek Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik v sklepu z dne 9.10.2014 pravilno navedel, da znaša taksa v konkretnem primeru 25.000 EUR. ZPVPJN v 71. členu določa višino takse, in sicer prvi odstavek 71. člena ZPVPJN ureja višino takse v primerih, ko se taksa nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, medtem ko drugi odstavek 71. člena ZPVPJN določa, da v ostalih primerih znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov. Če se zahtevek za revijo vloži pred odpiranjem ponudb, se višina takse iz tega odstavka odmeri od ocenjene vrednosti sklopa ali javnega naročila. V konkretnem primeru je, kot bo to razvidno v nadaljevanju, vlagatelj vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika o priznanju sposobnosti ponudnikov. Glede na navedeno se vlagateljev zahtevek ne nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ampak je bil vložen po odpiranju prijav in pred odpiranjem ponudb, saj pogajanja o (končni) ponudbeni ceni še niso bila izvedena. V tej fazi postopka cena najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) tako še ni znana. Ob upoštevanju navedenega se taksa za predrevizijski in revizijski postopek v predstavljenih okoliščinah dejanskega stanja odmeri ob upoštevanju drugega stavka drugega odstavka 71. člena ZPVPJN in torej znaša dva odstotka od ocenjene vrednosti sklopa ali javnega naročila (vendar ne manj kot 500 EUR in ne več kot 25.000 EUR). Iz spisovne dokumentacije (Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila z dne 25.4.2014) izhaja, da ocenjena vrednost javnega naročila (brez davka na dodano vrednost) znaša 4.900.000,00 EUR. Dva odstotka od ocenjene vrednosti predmetnega javnega naročila (brez davka na dodano vrednost) predstavljata tako 98.000,00 EUR, kar ob upoštevanju, da taksa ne more znašati več kot 25.000 EUR, pomeni, da v konkretnem primeru znaša taksa za predrevizijski in revizijski postopek 25.000 EUR.

Iz odstopljene spisovne dokumentacije izhaja, da naročnik predmetno javno naročilo oddaja po postopku s pogajanji po predhodni objavi. Naročnik je v razpisni dokumentaciji (člen 29 »Načrt pogajanj«, poglavje 1 »Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe«) določil, da bo pravilnost in primernost predloženih ponudb ocenjena pred izvedbo postopka pogajanj, pri čemer bodo pogajanja izvedena z namenom znižanja ponudbene cene. Nadalje je naročnik določil, da so ponudniki dolžni predložiti pravilno in primerno ponudbo, da bodo lahko sodelovali pri pogajanjih. Ponudniki bodo o oceni pravilnosti in primernosti njihovih ponudb pisno obveščeni s sklepom naročnika pred izvedbo postopka pogajanj. Naročnik je v nadaljevanju navedenega člena razpisne dokumentacije določil še postopek pogajanj.

Iz odstopljene dokumentacije nadalje izhaja, da je naročnik do roka za oddajo ponudb prejel sedem ponudb. Po prejetih pojasnilih in dopolnitvah ponudb je naročnik sprejel sklep z dne 27.6.2014, v katerem je naročnik kot pravilne in primerne ocenil ponudbe (skupine) ponudnikov:
- CPG, d.d., Nova Gorica,
- J.V. CPK, d.d., Koper, in Grafist, d.o.o., Koper,
- Gorenjska gradbena družba, d.d., Kranj,
- CGP, d.d., Novo Mesto.
Naročnik je skladno s členom 29 »Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe« razpisne dokumentacije ponudnike tudi obvestil, da bo k pogajanjem povabil ponudnike, katerih ponudbe so bile ocenjene kot pravilne in primerne.
Naročnik je nadalje v sklepu z dne 27.6.2014 kot nepravilne in primerne označil ponudbe skupine ponudnikov:
- J.V. Kolektor Koling, d.o.o., Idrija, in Kostmann, d.o.o., Slovenj Gradec,
- J.V. Ginex International, d.o.o., Nova Gorica, in Impresa Prevedello Isidoro, S.r.l., Italija,
- J.V. GP Krk, d.d., Hrvaška, in CBE Inženiring, d.o.o., Ljubljana.
Ob upoštevanju člena 29 »Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe« razpisne dokumentacije je naročnik s tem tudi odločil, da teh ponudnikov ne bo povabil k pogajanjem, torej je njihove ponudbe izločil z nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Iz navedenega torej izhaja, da je naročnik o pravilnosti in primernosti (in posledično, kdo od ponudnikov bo povabljen k pogajanjem) vseh prejetih ponudb odločil s sklepom z dne 27.6.2014, o čemer je naročnik, kot je razvidno iz poštnih povratnic v spisu, seznanil vse sodelujoče ponudnike.

Iz spisovne dokumentacije nadalje izhaja, da se je za uveljavljanje pravnega varstva odločil zgolj ponudnik Kolektor Koling, d.o.o., (ki je bil s sklepom z dne 27.6.2014 obveščen, da je ponudba skupine ponudnikov J.V. Kolektor Koling, d.o.o., Idrija, in Kostmann, d.o.o., Slovenj Gradec, nepravilna in primerna, ter da posledično skladno z razpisno dokumentacijo ne bo povabljen na pogajanja). Ponudnik Kolektor Koling, d.o.o., je v vloženem zahtevek za revizijo zatrjeval, da je naročnik neupravičeno izločil njegovo ponudbo iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Po presoji utemeljenosti navedb ponudnika Kolektor Koling, d.o.o., je Državna revizijska komisija sprejela odločitev št. 018-190/2014-5, v kateri je pod točko 1 izreka odločila »Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 10. 7. 2014 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o izločitvi vlagateljeve ponudbe kot neprimerne iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila »Dokončanje del na trasi HC Koper - Izola«, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta »Sklep št. 402-26/14-SNR/IP-69«, z dne 27. 6. 2014«. V obrazložitvi navedene odločitve je Državna revizijska komisija tudi zapisala »Z razveljavitvijo odločitve naročnika o izločitvi vlagateljeve ponudbe kot neprimerne iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila, vsebovane v dokumentu Sklep št. 402-26/14-SNR/IP-69, z dne 27. 6. 2014, se postopek oddaje zadevnega javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2, v povezavi z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v primeru, če bo s postopkom oddaje zadevnega javnega naročila nadaljeval, sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.«

Nadalje iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik je po prejemu navedene odločitve Državne revizijske komisije nadaljeval s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila in sicer tako, da je sprejel sklep z dne 9.10.2014, s katerim je kot pravilne in primerne označil ponudbe (skupine) ponudnikov:
- J.V. Kolektor Koling, d.o.o., Idrija, in Kostmann, d.o.o., Slovenj Gradec,
- CPG, d.d., Nova Gorica,
- J.V. CPK, d.d., Koper, in Grafist, d.o.o., Koper,
- Gorenjska gradbena družba, d.d., Kranj,
- J.V. GP Krk, d.d., Hrvaška, in CBE Inženiring, d.o.o., Ljubljana,
kateri bodo skladno z razpisno dokumentacijo (člen 29 »Načrt pogajanj«, poglavje 1 »Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe«) povabljeni k pogajanjem. Iz sklepa z dne 9.10.2014 nadalje izhaja naročnikova odločitev, da se zaradi neodziva na naročnikov poziv k podaljšanju veljavnosti ponudbe in garancije za resnost ponudbe iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila izločita ponudbi (skupine) ponudnikov:
- J.V. Ginex International, d.o.o., Nova Gorica, in Impresa Prevedello Isidoro, S.r.l., Italija,
- CGP, d.d., Novo Mesto.

Iz predstavljenega sklepa z dne 9.10.2014 torej izhaja, da je naročnik ponovno presojal pravilnost in primernost vseh sedmih prejetih ponudb. Vlagatelj takšnemu ravnanju naročnika nasprotuje. Državna revizijska komisija na podlagi navedb vlagatelja in naročnika ugotavlja, da med njima ni sporno ravnanje naročnik, ko je s sklepom z dne 9.10.2014 presojal primernost in pravilnost ponudbe skupine J.V. Kolektor Koling, d.o.o., Idrija, in Kostmann, d.o.o., Slovenj Gradec, kakor tudi ne naročnikova ocena o pravilnosti in primernosti navedene ponudbe in posledično, da bo navedeni ponudnik povabljen k pogajanjem.

Med strankama pa je sporno, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je s sklepom z dne 9.10.2014 (ponovno) presojal pravilnost in primernost preostalih prejetih ponudb, in s tem (ponovno) odločal, katere (preostale) ponudnike bo povabil na pogajanja. Vlagatelj zatrjuje, da je Državna revizijska komisija v odločitvi št. 018-190/2014-5 razveljavila naročnikov sklep z dne 27.6.2014 zgolj v delu, ki se nanaša na ponudbo skupnih ponudnikov J.V. Kolektor Koling, d.o.o., Idrija, in Kostmann, d.o.o., Slovenj Gradec, zaradi česar naročnik ni imel podlage, da bi ponovno presojal pravilnost in primernost preostalih ponudb. Naročnik na drugi strani navaja, da je odločitev št. 018-190/2014-5 potrebno razlagati tako, da je Državna revizijska komisija v celoti razveljavila sklep z dne 27.6.2014. Že na tem mestu pa Državna revizijska komisija poudarja, da predmetni postopek pravnega varstva ne more biti podlaga za presojo pravilnosti in zakonitosti pravnomočne odločitve št. 018-190/2014-5.

Državna revizijska komisija pritrjuje navedbam vlagatelja, da je Državna revizijska komisija v odločitvi št. 018-190/2014-5 razveljavila naročnikov sklep z dne 27.6.2014 zgolj v delu, ki se nanaša na izločitev ponudbe skupine ponudnikov J.V. Kolektor Koling, d.o.o., Idrija, in Kostmann, d.o.o., Slovenj Gradec, iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila, medtem ko Državna revizijska komisija naročnikove odločitve, ki se nanaša na pravilnost in primernost preostalih ponudb, ni presojala in ni razveljavila. To po oceni Državne revizijske komisije jasno izhaja iz 1. točke izreka odločitve št. 018-190/2014-5, ki se je glasil »Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 10. 7. 2014 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o izločitvi vlagateljeve ponudbe kot neprimerne iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila »Dokončanje del na trasi HC Koper - Izola«, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta »Sklep št. 402-26/14-SNR/IP-69«, z dne 27. 6. 2014«. Iz odločitve št. 018-190/2014-5 je nadalje razvidno, da je (takratni) vlagatelj Kolektor Koling, d.o.o., zatrjeval zgolj kršitve naročnika, ki se nanašajo na presojo njegove ponudbe, in sicer, da je naročnik nepravilno presodil v (njegovi) ponudbeni dokumentaciji predloženo referenco za odgovornega vodjo del, medtem ko (takratni vlagatelj) ponudnik Kolektor Koling, d.o.o., drugih kršitev naročnika oziroma kršitev, ki se nanašajo na presojo pravilnosti in primernosti ponudb ostalih sodelujočih ponudnikov, ni zatrjeval.

Navedenega ne morejo spremeniti navedbe naročnika, da odločitve št. 018-190/2014-5 naj ne bi bilo mogoče izvršiti. Državna revizijska komisija sicer pritrjuje naročniku, da je naročnik v sklepu z dne 27.6.2014 ponudbo skupine ponudnikov J.V. Kolektor Koling, d.o.o., Idrija, in Kostmann, d.o.o., Slovenj Gradec, označil kot »nepravilno« (in ne kot »neprimerno«), in da je ponudnik Kolektor Koling, d.o.o., v zahtevku za revizijo zatrjeval naročnikove kršitve pri presoji o »(ne)pravilnosti« njegove ponudbe. Kot že navedeno, Državna revizijska komisija je v odločitvi št. 018-190/2014-5 presojala kršitve naročnika, ki se nanašajo na presojo »pravilnosti« ponudbe skupine ponudnikov J.V. Kolektor Koling, d.o.o., Idrija, in Kostmann, d.o.o., Slovenj Gradec. Kljub navedenemu je Državna revizijska komisija, kot to pravilno navaja naročnik, zaključila, da je naročnik kršil ZJN-2, ko je navedeno ponudbo izločil kot »neprimerno«, in v izreku odločitve št. 018-190/2014-5 razveljavila naročnikovo odločitev o izločitvi ponudbe skupine ponudnikov J.V. Kolektor Koling, d.o.o., Idrija, in Kostmann, d.o.o., Slovenj Gradec, kot »neprimerne« in ne kot »nepravilne«.

Vendar je potrebno je poudariti, da oznaka »neprimerna ponudba« (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) oziroma »nepravilna ponudba« (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) predstavlja pravno kvalifikacijo, ki praviloma sodi v obrazložitev in ne v izrek odločitve. Takšen napačen zapis (o pravni kvalifikaciji ponudbe skupine ponudnikov J.V. Kolektor Koling, d.o.o., Idrija, in Kostmann, d.o.o., Slovenj Gradec,) v izreku odločitve Državne revizijske komisije št. 018-190/2014-5, ko je Državna revizijska komisija zapisala »neprimerna« namesto »nepravilna«, ne more vplivati na dejstvo, da se odločitev Državne revizijske komisije nanaša zgolj na ravnanje naročnika pri presoji ponudbe skupine ponudnikov J.V. Kolektor Koling, d.o.o., Idrija, in Kostmann, d.o.o., Slovenj Gradec, ne pa na ravnanje naročnika pri presoji ponudb preostalih sodelujočih ponudnikov. Povedano drugače, četudi je Državna revizijska komisija v izreku navedla »se razveljavi odločitev naročnika o izločitvi vlagateljeve ponudbe kot neprimerne« namesto da bi navedla »se razveljavi odločitev naročnika o izločitvi vlagateljeve ponudbe kot nepravilna«, je iz izreka jasno razvidno, da se razveljavi zgolj naročnikova odločitev o izločitvi ponudbe skupine ponudnikov J.V. Kolektor Koling, d.o.o., Idrija, in Kostmann, d.o.o., Slovenj Gradec, Gradec, zato napačen zapis (pravne kvalifikacije) v izreku odločitve št. 018-190/2014-5 ne more biti relevanten v zvezi z vprašanjem, ali je Državna revizijska komisija v odločitvi št. 018-190/2014-5 razveljavila tudi naročnikovo presojo o pravilnosti in primernosti ponudb preostalih sodelujočih ponudnikov.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ne more slediti navedbam naročnika, da je lahko izreku odločitve št. 018-190/2014-5 sledil le v delu, ki je bil jasen in sicer, da se ugodi zahtevku za revizijo, kar ob upoštevanju pravovarstvenega zahtevka (takratnega vlagatelja) Kolektor Koling, d.o.o., ki se je glasil »Zahtevku za revizijo se ugodi se razveljavi Sklep št. 402-26/14-SNR/IP-69 z dne 27.6.2014«, pomeni, da je Državna revizijska komisija v odločitvi št. 018-190/2014-5 razveljavila naročnikov sklep z dne 27.6.2014 v celoti. Državna revizijska komisija pa še dodaja, da je napačno sklepanje naročnika, da bi Državna revizijska komisija morala, ob upoštevanju citiranega pravovarstvenega predloga takratnega vlagatelja, v izreku odločitve št. 018-190/2014-5 določno opisati, v katerem delu je »tožbenemu zahtevku« ugodila in enako določno tudi, v katerem delu ga je zavrnila. Skladno s prvim odstavkom 15. člena ZPVPJN pravovarstveni predlog namreč ni obvezna sestavine zahtevka za revizijo. Zato v konkretnem primeru ni mogoče slediti navedbam naročnika o načinu oblikovanju tožbenega zahtevka v pravdnem postopku oziroma o načinu oblikovanja izreka sodbe v primeru delne zavrnitve tožbenega zahtevka v pravdnem postopku, saj je tožbeni zahtevek obvezna sestavina tožbe (glej 180. člen Zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP). Pri tem pa Državna revizijska komisija še dodaja, da v kolikor je naročnik menil, da Državna revizijska komisija ni odločila o »celotnem pravovarstvenem predlogu« takratnega vlagatelja, bi lahko (na podlagi 325. člena ZPP v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN) podal predlog za izdajo dopolnilne sodbe oz. odločitve. Glede naročnikovih zatrjevanj, da je v odločitvi št. 018-190/2014-5 nasprotje med izrekom in obrazložitvijo, ter nasprotje v sami obrazložitvi, pa Državna revizijska komisija pojasnjuje, da na jasnost, natančnost in določenost izreka, torej na razumljivost izreka, morebitno nasprotovanje med izrekom in obrazložitvijo ter nasprotovanje v navedbah obrazložitve ne vpliva.

Državna revizijska komisija je torej z odločitvijo št. 018-190/2014-5 razveljavila naročnikov sklep z dne 27.6.2014 zgolj v delu, ki se nanaša na izločitev ponudbe skupine ponudnikov J.V. Kolektor Koling, d.o.o., Idrija, in Kostmann, d.o.o., Slovenj Gradec, iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Ne more pa Državna revizijska komisija slediti navedbam vlagatelja, da je zato preostali del sklepa z dne 27.6.2014, torej naročnikova odločitev, ki se nanaša oceno pravilnosti in primernosti (skupine) ponudnikov
- CPG, d.d., Nova Gorica,
- J.V. CPK, d.d., Koper, in Grafist, d.o.o., Koper,
- Gorenjska gradbena družba, d.d., Kranj,
- CGP, d.d., Novo Mesto,
- J.V. Ginex International, d.o.o., Nova Gorica, in Impresa Prevedello Isidoro, S.r.l., Italija,
- J.V. GP Krk, d.d., Hrvaška, in CBE Inženiring, d.o.o., Ljubljana,
postal »pravnomočen«.

ZJN-2 v 70. členu določa, da je postopek javnega naročanja razdeljen na več faz. V konkretnem primeru je tudi naročnik v razpisni dokumentaciji (člen 29 »Načrt pogajanj«, poglavje 1 »Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe«) določil, da bo pred izvedbo pogajanj pregledal in ocenil pravilnost in primernost prejetih ponudb, in da bo ponudnike s pisnim sklepom naročnika obvestil o naročnikovi oceni o pravilnosti in primernosti ponudb. V konkretnem primeru, ko je naročnik določil, da bo sodelujoče ponudnike o pravilnosti in primernosti ponudb pisno obvestil, je lahko faza pregleda in ocenjevanja ponudb zaključena šele, ko naročnik presodi pravilnost in primernost ponudb vseh sodelujočih ponudnikov, in šele zaključek faze pregleda in ocenjevanja ponudb predstavlja podlago za začetek naslednje faze postopka javnega naročanja. Odločitev naročnika o pravilnosti in primernosti ponudb sodelujočih ponudnikov bi torej postala »pravnomočna« šele po naročnikovi odločitvi o pravilnosti in primernosti vseh sodelujočih ponudb in po izčrpanem pravnem varstvu.

V konkretnem primeru se je postopek oddaje predmetnega javnega naročila z razveljavitvijo naročnikovega sklepa z dne 27.6.2014, v delu, ki se nanaša na izločitev ponudbe skupine ponudnikov J.V. Kolektor Koling, d.o.o., Idrija, in Kostmann, d.o.o., Slovenj Gradec, vrnil v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb, kar je navedla Državna revizijska komisija že v obrazložitvi odločitve št. 018-190/2014-5, in sicer »Z razveljavitvijo odločitve naročnika o izločitvi vlagateljeve ponudbe … se postopek oddaje zadevnega javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb«. Ker se glede na predstavljene okoliščine konkretnega primera faza pregleda in ocenjevanja ponudb še ni zaključila, oziroma ker naročnik o pravilnosti in primernosti ponudb vseh sodelujočih ponudnikov ni odločil s sklepom z dne 27.6.2014 (naročnikova odločitev glede pravilnosti in primernosti ponudbe skupine ponudnikov J.V. Kolektor Koling, d.o.o., Idrija, in Kostmann, d.o.o., Slovenj Gradec je bila razveljavljena), le-ta tudi po poteku roka določenem v petem odstavku 25. člena ZPVPJN, še ni postal pravnomočen. Šele ko bo naročnik odločil o pravilnosti in primernosti ponudbe skupine ponudnikov J.V. Kolektor Koling, d.o.o., Idrija, in Kostmann, d.o.o., Slovenj Gradec, in bo zoper to odločitev izčrpano pravno varstvo, bo odločitev naročnika o pravilnosti in primernosti ponudb vseh sodelujočih ponudnikov postala »pravnomočna«. Potrebno je namreč upoštevati, da mora naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudbe skupine ponudnikov J.V. Kolektor Koling, d.o.o., Idrija, in Kostmann, d.o.o., Slovenj Gradec, ravnati skladno z načelom enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2). To pomeni, da mora naročnik zagotoviti, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb med ponudniki ni razlikovanja, zato mora naročnik ponudnike, ki so v enakih položajih enako obravnavati. Da pa lahko naročnik navedenemu sledi, mora imeti možnost svojo odločitev o (predhodni) oceni o pravilnosti in primernosti ponudb spremeniti. Prav tako pa je potrebno zagotoviti ponudnikom, kateri glede na skupino ponudnikov J.V. Kolektor Koling, d.o.o., Idrija, in Kostmann, d.o.o., Slovenj Gradec, ne bi bili enakopravno obravnavani, da v tem delu uveljavljajo pravno varstvo.

Ker naročnik v trenutku sprejema sklepa z dne 9.10.2014 torej še ni razpolagal s »pravnomočno« odločitvijo o pravilnosti in primernosti ponudb vseh sodelujočih ponudnikov, je lahko naročnik ob smiselni uporabi petega odstavka 79. člena ZJN-2 sklep z dne 27.6.2014 tudi spremenil. Skladno s petim odstavkom 79. člena ZJN-2 lahko naročnik do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila z namenom odprave nezakonitosti, po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Državna revizijska komisija zaključuje, da v kolikor lahko naročnik (do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila) spremeni odločitev o oddaji javnega naročila, potem ni videti ovir, da naročnik ne bi mogel do »pravnomočnosti« svoje odločitve o pravilnosti in primernosti ponudb (in posledično odločitve o tem, katere ponudnike bo povabil k pogajanjem), te odločitve po potrebi ponovno preveriti in spremeniti. Na takšen način bo naročnik lahko zagotovil, da med vsem sodelujočimi ponudniki v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb ne bo razlikovanja, prav tako pa bo ponudnikom tudi omogočil uveljavljanje pravnega varstva.

Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da naročniku, ko je s sklepom z dne 9.10.2014 (ponovno) presojal o pravilnosti in primernosti ponudb (skupnih ponudnikov) ponudnikov
- CPG, d.d., Nova Gorica,
- J.V. CPK, d.d., Koper, in Grafist, d.o.o., Koper,
- Gorenjska gradbena družba, d.d., Kranj,
- CGP, d.d., Novo Mesto,
- J.V. Ginex International, d.o.o., Nova Gorica, in Impresa Prevedello Isidoro, S.r.l., Italija,
- J.V. GP Krk, d.d., Hrvaška, in CBE Inženiring, d.o.o., Ljubljana,
čeprav je pravilnosti in primernosti teh ponudb presojal že sklepom z dne 27.6.2014, ni mogoče očitati kršitev.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, zato je Državna revizijska komisija, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov pravnega varstva v višini 25.000,00 EUR, kolikor je znašala vplačana taksa za postopek pravnega varstva. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 24.12.2014predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Dars, d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje,
- CPK, d.d., Ulica 15. maja, 14, 6000 Koper,
- GP KRK, d.o.o., Podružnica za gradnjo v Sloveniji, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana,
- Kolektor Koling, d.o.o., Arkova ulica 43, 5280 Idrija,
- CPG, d.d., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica,
- Ginex International, d.o.o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica,
- Gorenjska gradbena družba, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj,
- CGP, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo Mesto,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran