Na vsebino
EN

018-269/2014 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

Številka: 018-269/2014-6
Datum sprejema: 10. 12. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata, Boruta Smrdela kot člana senata in Sonje Drozdek Šinko kot članice senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »modernizacijo obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II, etapa D« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj GCF, Generale Costruzioni Ferroviarie, S.p.A., Via Dante Alighieri 217, Taranto, Italija (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 10. 12. 2014

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila (objava 10. 6. 2014 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN6470/2014, in 14. 6. 2014 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2014/S 113-198180) z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-45/2014/31-0671163 z dne 24. 9. 2014 ponudnika obvestil, da je izbral ponudbo ponudnikov v skupnem nastopu GH Holding, d. d., Letališka cesta 27, Ljubljana in SŽ Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d. d., Ob zeleni jami 2, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), vlagateljevo ponudbo pa je izločil kot nepopolno.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 21. 10. 2014 in predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da:
- izpolnjuje pogoj iz točke 2.1. razpisne dokumentacije (Kadrovski in referenčni pogoji), zato je naročnik ravnal nepravilno, ko je izločil vlagateljevo ponudbo,
- je skladno z naročnikovim pozivom v zahtevanem roku dopolnil oziroma spremenil ponudbo z dokumentacijo za priglašeni kader, saj je predložil zahtevano referenco,
- iz originalnega referenčnega potrdila v italijanskem jeziku je razvidno, da dela obsegajo dela na zgornjem in spodnjem ustroju proge za vzpostavljanje železniškega prometa, pri čemer so postavke označene po šifrah oziroma kategorijah, kot jih določa italijanski predpis,
- je naročnik pomotoma upošteval le kategorijo OS29 iz referenčnega potrdila, ki je bila v predloženem prevodu pomotoma označena kot spodnji in zgornji ustroj, čeprav v pravilnem prevodu pomeni le zgornji železniški ustroj,
- napačni prevod v ničemer vpliva in ne spremeni tega, da bi moral naročnik upoštevati vsa dela iz poglavja 6.1. (Izvedena dela) in ugotoviti, da vsa dela, ki ustrezajo opisu in zahtevam iz razpisne dokumentacije vlagatelj s predloženim potrdilom presega dvakrat,
- je naročnik spregledal tudi celotni naziv referenčnega potrdila, saj že iz njega izhaja, da so vsa opravljena dela zgolj dela na zgornjem in spodnjem ustroju,
- je naročnik namenoma izloča vlagatelja brez utemeljene pravne podlage,
- če je bil naročnik v dvomih glede predloženih dokumentov, bi moral vlagatelja – zlasti glede na »17. tč. 2. čl. ZJN« vlagatelja pozvati k pojasnilu oziroma dopolnitvi, ne pa da je samovoljno brez ustrezne pravne podlage in brez ustreznega znanja ocenjeval predloženo referenco in jo neutemeljeno zavrnil,
- je skladno z naročnikovim pozivom dopolnil ponudbo in predložil dokumente za italijanskega strokovnjaka, pri čemer ni predložil obrazca 7.4. (Izjava ponudnika v zvezi z dostavo dokazil o priznanju poklicne kvalifikacije), naročnik pa bi ga moral pozvati, da dopolni ponudbo s tem obrazcem.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 3. 11. 2014 izjasnil o zahtevku za revizijo in pojasnil, zakaj ni utemeljen.

Naročnik je s sklepom št. 430-45/2014/51-0671163 z dne 12. 11. 2014 zavrnil zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik je navedel, da:
- je vlagatelj za izpolnjevanje pogoja iz točke 3.1.3. razpisne dokumentacije priglasil kader, predloženo referenčno potrdilo pa ni bilo ustrezno, zato je vlagatelja pozval, da dopolni oziroma spremeni ponudbo,
- je vlagatelj predložil dokazila, ki jih je zahteval z razpisno dokumentacijo,
- je 10. 9. 2014 prejel obvestilo priglašenega kadra, da ne želi več sodelovati z vlagateljem in da ne dovoli uporabe svoje reference oziroma jo umika,
- ni mogel izločiti ponudbe, saj jo je vlagatelj ustrezno dopolnil, vendar je priglašeni kader umaknil soglasje,
- še ni uporabil možnosti spremembe ponudbe, zato je vlagatelja pozval še na spremembo ponudbe, ki jo je vlagatelj tudi poslal, saj je priglasil italijanskega strokovnjaka,
- iz referenčnega potrdila je za dela na zgodnjem in spodnjem ustroju (kategorija OS29) razvidna vrednost del, ki je manjša od zahtevanih šest milijonov eurov, nobena izmed drugih štirih kategorij pa ni nakazovala, da jih je treba upoštevati pri ugotavljanju, ali je vlagatelj izpolnil pogoj,
- iz referenčnega potrdila ne izhaja, da bi ga prevedel usposobljeni prevajalec, točka 2.3.1 razpisne dokumentacije pa navaja, da tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda v slovenski jezik, morebitne napake pa gredo v izključno breme ponudnika,
- vlagatelj ni ustrezno spremenil ponudbe, zato je zanj nastopila obveznost izločiti ponudbo,
- iz zahtevka za revizijo izhaja, da vlagatelj priznava, da je predložil neustrezen prevod referenčnega potrdila, kar je treba pripisati vlagateljevi neskrbnosti, ne pa naročnikovemu nezakonitemu ravnanju ali neustreznemu znanju,
- ravno iz naslova referenčnega posla izhaja, da gre za spodnji in zgornji ustroj, za kar je dobil še dodatno potrditev iz naziva kategorije O29, ki je bila napačno prevedena kot zgornji in spodnji ustroj,
- je vlagatelj svojo napako v prevodu ugotovil šele po prejemu odločitve, na kar je opozoril naročnika tako, da je pisnemu opozorilu predložil ustrezno referenčno potrdilo s pravilnim prevodom kategorije O29 (zgornji ustroj in ne več spodnji in zgornji ustroj),
- v veljavni zakonodaji, zlasti 78. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spr.; v nadaljevanju: ZJN-2), ni podlage, da bi vlagatelj oziroma ponudnik na podlagi lastne iniciative spreminjal ponudbo, še zlasti pa ne po prejemu odločitve o oddaji javnega naročila, sicer pa bi bila to že druga sprememba vlagateljeve ponudbe,
- vlagatelj na jasni poziv naročnika ni predložil izjave 7.4, ki je bila obvezni del ponudbe,
- dopolnjevanje nepravilno oziroma neustrezno dopolnjenih oziroma spremenjenih ponudb ni dopustno po 78. členu ZJN-2, saj ta določa, da v primeru, če ponudnik v postavljenem roku ustrezno ne dopolni oziroma spremeni ponudbe, mora naročnik ponudbo izločiti,
- vlagatelj svoje ponudbe ni ustrezno dopolnil, saj ni predložil izjave 7.4, zato je nastopila naročnikova obveza izločiti ponudbo, sicer pa je tudi priloga k tej izjavi neustrezna zaradi zapisa na potrdilu o nezmožnosti predložitve potrdila organom javne uprave,
- je uporabil vse možnosti, ki jih omogoča ZJN-2 za dopolnjevanje in spreminjanje ponudb, zato ni mogel dopustiti spremembe ponudbe po vročitvi odločitve o oddaji javnega naročila.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 430-45/2014/52 z dne 12. 11. 2014 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 19. 11. 2014 opredelil do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo in pojasnil, zakaj se z njimi ne strinja.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Naročnik oddaja javno naročilo po odprtem postopku (točka IV.1.1 objave; 25. člen ZJN-2), kot merilo pa je določil najnižjo ceno (točka IV.2.1 objave; točka 2.3.8 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, str. 8 razpisne dokumentacije). Kot je razvidno iz zapisnika o odpiranju ponudb št. 430-45/2014/13-00671163 z dne 30. 7. 2014, je naročnik prejel dve ponudbi, pri čemer je bila vlagateljeva ponudba najcenejša. Naročnik je po pregledu in ocenjevanju ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2), pri čemer je uporabil tudi postopek iz prvega odstavka 78. člena ZJN-2, izdal dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-45/2014/31-0671163 z dne 24. 9. 2014, s katerim je ponudnika obvestil, da je izbral ponudbo izbranega ponudnika, vlagateljevo ponudbo pa je izločil. Vlagatelj izpodbija to odločitev in naročniku očita, da je ravnal nezakonito, ko je izločil njegovo ponudbo. Naročnik nasprotuje vlagateljevim očitkom.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da med vlagateljem in naročnikom ni sporno, da je naročnik določil, da morajo ponudniki izpolnjevati tudi kadrovske pogoje. Naročnik je namreč v 2. točki poglavja 3.1.3 razpisne dokumentacije (str. 14−16) določil, katere kadre morajo ponudniki zagotoviti in katere pogoje morajo ti izpolnjevati. Naročnik je določil, da morajo ponudniki razpolagati tudi s strokovnjakom z nalogo odgovornega vodje posameznih del za gradbena dela (druga alinea) v skladu z drugim odstavkom 77. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002 s sprem.) ob upoštevanju podzakonskega akta, pri čemer mora ta imeti v zadnjih 10 letih pred objavo javnega naročila vsaj eno referenco kot odgovorni vodja del ali odgovorni vodja posameznih del na objektih zgodnjega ali spodnjega ustroja železniških prog v vrednosti (tega projekta) najmanj šest milijonov eurov brez DDV.

V zvezi s tem kadrovskim pogojem je bilo objavljeno tudi obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (objava 17. 7. 2014 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN7707/2014, in 22. 7. 2014 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2014/S 138-246858), s čimer so te informacije postale del razpisne dokumentacije (tretja poved iz drugega odstavka 71. člena ZJN-2). V obvestilu, objavljenem na portalu javnih naročil, je med drugim navedeno (točka VI.4 objave):
»Poglavje 2.3.11 razpisne dokumentacije (sklenitev pogodbe) se spremeni na naslednji način:

V kolikor že v ponudbi ne bodo predložena vsa v razpisni dokumentaciji zahtevana dokazila o priznanju poklicne kvalifikacije (vpis v pristojno zbornico), bo naročnik po pravnomočnosti odločitve izbranega ponudnika pozval k predložitvi dokazila o priznanju poklicne kvalifikacije za kadre (torej dokazila o vpisu), za katere je tako zahtevano v tej razpisni dokumentaciji ter mu za to določil primeren rok (najmanj 15 delovnih dni). V primeru, da izbrani ponudnik tega dokazila v določenem roku ne predloži, bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe. V ponudbi pa MORA biti predloženo dokazilo o dovoljenju ali članstvu v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež, če je v tisti državi to dovoljenje ali članstvo obvezno oziroma dovoljenje za opravljanje poklicne dejavnosti.

Poglavje 3.1.3.2. splošnega dela razpisne dokumentacije (seznam strokovnega kadra) se spremeni na naslednji način:

Med tretji in četrti odstavek se doda novi tretji a odstavek, ki se glasi: »Izpolnjevanje pogojev o priznanju poklicne kvalifikacije (vpis v pristojno zbornico) po ZGO-1 ni vezano na dan oddaje ponudbe. Po pravnomočnosti odločitve bo naročnik izbranega ponudnika pozval k predložitvi dokazila o priznanju poklicne kvalifikacije za kadre, za katere je tako zahtevano v tej razpisni dokumentaciji ter mu za to določil primeren rok (najmanj 15 delovnih dni). V primeru, da izbrani ponudnik tega dokazila v določenem roku ne predloži, bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe. V ponudbi pa MORA biti predloženo dokazilo o dovoljenju ali članstvu v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež, če je v tisti državi to dovoljenje ali članstvo obvezno oziroma dovoljenje za opravljanje poklicne dejavnosti.

Poglavje 2.3.6. razpisne dokumentacije (zahtevana finančna zavarovanja) se spremeni na način, da se med razloge za unovčenje zavarovanja za resnost ponudbe kot podtočka c. doda naslednja dikcija: »če izbrani ponudnik v roku, ki mu ga bo določil naročnik, ne dostavi v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil o priznanju poklicne kvalifikacije po ZGO-1 za kadre«.
Ta dikcija se kot točka 2 doda tudi med razloge za unovčenje, ki so navedeni v obrazcu 7.1 (garancija za resnost ponudbe), ki se s tem obvestilom spreminja. V ponudbi morajo vsi ponudniki to zavarovanje predložiti na danes objavljenem novem vzorcu.

Ponudniki, katerih kadri oziroma posamezni kadri na dan oddaje ponudbe ne bodo izpolnjevali pogoja v zvezi s priznanjem poklicne kvalifikacije (vpisa v pristojno zbornico), morajo ponudbi obvezno predložiti tudi izjavo na obrazcu 7.4., ki se objavlja skupaj s tem obvestilom. Za te ponudnike je ta izjava in njena zahtevana priloga torej obvezni del ponudbe.«

Izjava 7.4, ki so jo morali ponudniki izpolniti in podpisati, se glasi: »Ponudnik: _ izjavljam, da bom v roku, ki mi ga bo za to določil naročnik, dostavil v razpisni dokumentaciji zahtevana dokazila o priznanju poklicne kvalifikacije (za vse kadre, za katere je tako zahtevano v razpisni dokumentaciji).«, vsebuje pa tudi opombi »to izjavo predložijo tisti ponudniki, katerih kadri oziroma posamezen kader, na dan oddaje ponudbe še ne izpolnjujejo pogoja o priznanju poklicne kvalifikacije (vpis v ustrezno poklicno zbornico)« in »Obvezna priloga k tej izjavi: dokazilo o dovoljenju ali članstvu v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež, če je v tisti državi to dovoljenje ali članstvo obvezno oziroma dovoljenje za opravljanje poklicne dejavnosti«.

Državna revizijska komisija je vpogledala v vlagateljevo ponudbo, pri tem pa je ugotovila, da je vlagatelj osebo A navedel kot odgovornega vodjo posameznih del za gradbena dela in zanjo predložil posamezna dokazila, med drugim referenčno potrdilo, ki ga je podpisal stečajni upravitelj izvajalca del, vendar tega potrdila naročnik ni upošteval (poziv št. 430-45/2014/22-00671163 z dne 21. 8. 2014, točka 1.F). Naročnik je s pozivom št. 430-45/2014/22-00671163 z dne 21. 8. 2014 vlagatelja pozval, da za osebo A predloži novo referenčno potrdilo (prva alinea) oziroma da nominira nov kader (druga alinea). Vlagatelj je v enem dopisu z dne 9. 9. 2014 naročniku sporočil, da mu dostavlja novo referenčno potrdilo za osebo A, v drugem dopisu z dne 9. 9. 2014 pa je navedel, da je naročnik referenčnega dela hkrati naročnik tega javnega naročila, zato po navodilih ni treba predložiti novega referenčnega potrdila za osebo A. Vlagatelj je kot prilogo št. 13 predložil fotokopijo referenčnega potrdila za osebo A, iz katere je razvidno, da je naročnik potrdil referenco za dela, ki so bila opisana v referenčnem potrdilu, ki ga je vlagatelj predložil v ponudbo. Naročnik je na prejemni štampiljki, odtisnjeni na enem izmed dopisov, evidentiral prejem vlagateljeve dokumentacije 10. 9. 2014. Naročnik je 12. 9. 2014 (elektronska pošta), v prejemni štampiljki pa evidentirano 16. 9. 2014, prejel tudi pošto, ki jo je poslala oseba A, s katero je oseba A sporočila, da ni več mogoče njeno angažiranje na projektu, zato ne dovoli uporabe reference na svoje ime za odgovornega vodjo del in za odgovornega vodjo posameznih del ter umika referenco za odgovornega vodjo del za razpisano javno naročilo. Oseba A je ob tem tudi izjavila, da za razpisano javno naročilo ne bo opravljala dela odgovornega vodje del in odgovornega vodje posameznih del. Naročnik je z dopisom št. 430-45/2014/29-00671163 z dne 12. 9. 2014 vlagatelja obvestil o prejeti pošti osebe A in ga pozval, da pojasni, ali vztraja pri ponudbi oziroma ali jo umika, sicer pa ga je pozval, da ponudbo »dopolni[…] na način: nominira[…] nov kader, ki bo pokril zahtevo po obeh referencah za obe funkciji (enega, ki bo pokril obe funkciji ali dva, ki bosta ločeno pokrila obe funkciji), pri čemer morajo biti izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa razpisna dokumentacija, referenčni projekti pa morajo biti potrjeni s strani naročnika referenčnega dela«. Naročnik je 19. 9. 2014 (prejemna štampiljka) prejel dopis, s katerim mu je vlagatelj predložil posamezna dokazila za osebo B, ki jo je priglasil za odgovornega vodjo del in odgovornega vodjo posameznih del namesto osebe A. Vlagatelj je na podlagi dopisa št. 430-45/2014/29-00671163 z dne 12. 9. 2014 za dokazovanje izpolnjevanja kadrovskega pogoja z osebo B predložil 1. seznam strokovnega kadra, iz katerega so razvidni podatki za osebo B, 2. pogodbo med vlagateljem in osebo B v italijanskem jeziku in v prevodu v slovenski jezik, 3. potrdilo o vpisu v inženirsko zbornico v Italiji v italijanskem jeziku in v prevodu v slovenski jezik ter 4. referenčno potrdilo v italijanskem jeziku in v prevodu v slovenski jezik. Med temi dokazili ni izjave 7.4.

Ob potrditvi pravilnosti naročnikovega in vlagateljevega tolmačenja prvega odstavka 78. člena ZJN-2, da ta omogoča ponudniku, da nominira drug kader namesto kadra, ki je bil nominiran sprva, česar Državna revizijska komisija zaradi nebistvenosti za rešitev zadeve ni ugotavljala, je na podlagi predstavljenega dejanskega stanja treba ugotoviti, da ga naročnik ni mogel kršiti, saj je vlagatelja pozval vsaj na podlagi dopisa št. 430-45/2014/29-00671163 z dne 12. 9. 2014, da nominira drugo osebo namesto sprva priglašene osebe A, ki je umaknila soglasje za sodelovanje z vlagateljem. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vsaj v dopisu št. 430-45/2014/29-00671163 z dne 12. 9. 2014 tudi zahteval, da morajo biti izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa razpisna dokumentacija, s čimer je vlagatelja seznanil tudi s tem, da mora vlagatelj dokazovati izpolnjevanje kadrovskega pogoja, če bi nominiral drugo osebo namesto osebe A. Državna revizijska komisija se ne strinja z vlagateljevim stališčem iz zahtevka za revizijo, da bi ga moral naročnik po prejemu spremembe ponudbe pozvati tudi na predložitev še manjkajoče izjave 7.4, saj bi to vzpostavilo naročniku dolžnost večkratnega pozivanja po prvem odstavku 78. člena ZJN-2, česar pa ta ne določa. Iz tretje povedi iz prvega odstavka 78. člena ZJN-2 je namreč razvidno, da je neustrezna dopolnitev ali sprememba ponudbe razlog za izločitev ponudbe, ne pa povod za vnovično pozivanje na dopolnitev ali spremembo ponudbe. Vlagatelj je sicer v vlogi z dne 19. 11. 2014 navedel, da ga je naročnik z dopisom št. 430-45/2014/29-00671163 z dne 12. 9. 2014 »splošno in pavšalno pozval k dopolnitvi oz. spremembi, zaradi česar takšnega poziva ni šteti kot ga določa 1. odst. 78. čl. ZJN«, vendar vlagatelj ne more šele v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo navajati novih kršitev in dejstev, ne da bi tega opravičil (peti odstavek 29. člena ZJN-2). Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo ni navajal nič v zvezi s tem, da bi bil dopis 430-45/2014/29-00671163 z dne 12. 9. 2014 kakorkoli nedoločen, nejasen, pomanjkljiv, splošen, zavajajoč ipd., temveč je navajal le, da bi ga moral naročnik po prejemu dopolnitve oziroma spremembe ponudbe pozvati še na predložitev manjkajočega dokazila. Iz vloge z dne 19. 11. 2014 je tako razvidno, da je vlagatelj navedel dejansko stanje in kršitev iz časa, preden je spremenil ponudbo s podatki in z dokazili za osebo B, v zahtevku za revizijo pa je navedel dejansko stanje in kršitev izključno iz časa po spremembi ponudbe s podatki in z dokazili za osebo B. Dejansko stanje in kršitve, ki jih je vlagatelj navedel v zahtevku za revizijo, Državni revizijski komisiji ne omogočajo, da bi ugotovila kršitev prvega odstavka 78. člena ZJN-2 na način, ki bi bil lahko ugoden za vlagatelja. Na navedeni zaključek ne vpliva niti dejstvo, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo navedel, da je še pred pravnomočnostjo odločitve o oddaji javnega naročila naročniku predlagal, da ravna skladno s petim odstavkom 79. člena ZJN-2 in na podlagi tudi predložene izjave 7.4 spremeni odločitev o oddaji javnega naročila. Državna revizijska komisija sicer ugotavlja, da je naročnik 10. 10. 2014 prejel vlagateljev predlog, da spremeni odločitev o oddaji javnega naročila, k predlogu pa je vlagatelj predložil posamezna dokazila, med drugim tudi izpolnjeno in podpisano izjavo 7.4, vendar je treba upoštevati, da naročnik z njo ni razpolagal pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, pri sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila pa je naročnik moral upoštevati tretjo poved iz prvega odstavka 78. člena ZJN-2. Kljub zapisanemu Državna revizijska komisija dodaja, da iz prve povedi iz petega odstavka 79. člena ZJN-2, ki navaja besedo lahko, izhaja, da ima naročnik le možnost spremeniti odločitev o oddaji javnega naročila pred njeno pravnomočnostjo, ne pa obveznosti, zato je vlagatelj napačno navedel, da bi to naročnik moral storiti. Vlagatelj se tudi napačno sklicuje stališče z 8. obče seje v letu 2014, saj iz njega ne izhaja, da mora naročnik spremeniti odločitev o oddaji javnega naročila, temveč je pojasnjeno, katera ravnanja mora opraviti naročnik, če se odloči (in ne da se mora odločiti), da bo spremenil odločitev o oddaji javnega naročila pred njeno pravnomočnostjo.

Državna revizijska komisija povzema, da vlagatelj ni predložil ene izmed obveznih prilog (tj. izjave 7.4) k ponudbi, in sicer niti na poziv naročnika (dopis št. 430-45/2014/29-00671163 z dne 12. 9. 2014), zato naročnikovo ravnanje, ko je izločil vlagateljevo ponudbo, ni v nasprotju s tretjo povedjo iz prvega odstavka 78. člena ZJN-2. Glede na navedeno ugotovitev Državna revizijska komisija ni obravnavala še vlagateljevih očitkov, da je naročnik napačno zaključil, da oseba B nima zahtevanih referenc, saj ne glede na ugotovitev to ne bi več vplivalo na vlagateljev položaj v postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj namreč ne bi uspel izpodbiti vsaj enega razloga, zaradi katerega je naročnik smel šteti, da vlagateljeva ponudba ni popolna, zato ne bi uspel doseči razveljavitve odločitve o oddaji javnega naročila. Ob takem zaključku Državna revizijska komisija tudi ni posebej ugotavljala, kakšen pomen bi bilo treba pripisati temu, da je naročnik vlagatelju v okoliščinah primera dvakrat omogočil nominiranje drugega kadra namesto osebe A (prvič s pozivom št. 430-45/2014/22-00671163 z dne 21. 8. 2014, drugič z dopisom št. 430-45/2014/29-00671163 z dne 12. 9. 2014).

Upoštevajoč vse navedeno je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo skladno s prvo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, zato je Državna revizijska komisija zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 10. 12. 2014

Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
- GCF, Generale Costruzioni Ferroviarie, S.p.A., Via Dante Alighieri 217, 74121 Taranto, Italija,
- Kostmann, d. o. o., Glavni trg 29, 2380 Slovenj Gradec,
- GH Holding, d. d., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana,
- SŽ Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d. d., Ob zeleni jami 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran