Na vsebino
EN

018-285/2014 SODO d.o.o.

Številka: 018-285/2014-4
Datum sprejema: 24. 12. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Sonje Drozdek Šinko in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Obnova pritličja poslovne stavbe«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ŠTAJERSKI INŽENIRING d.o.o., Spodnje Hoče, Hočka cesta 31H, Hoče (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SODO d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 24. 12. 2014

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek se revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 22. 10. 2014 sprejel sklep št. SODO-730/2014-IK o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 23. 10. 2014, pod št. objave NMV4578/2014.

Naročnik je dne 12. 11. 2014 sprejel dokument »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, št. SODO-800/2014-IK, s katerim je javno naročilo oddal ponudniku SaGo-Grad d.o.o., Koroška cesta 118, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Odločitev je bila vlagatelju vročena dne 17. 11. 2014.

Po opravljenem vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je vlagatelj dne 24. 11. 2014 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepopolno, ker izbrani ponudnik ni predložil referenčnega potrdila oz. nobenega dokumenta, ki bi se nanašal na izpolnjevanje referenčnega pogoja obnove vsaj desetih poslovnih prostorov ali novogradenj v Sloveniji ali EU. Ponudbi naj bi sicer priložil seznam referenc na obrazcu št. 6, v katerem kot referenco navaja obnovo vaško-gasilskih domov v občini Tišina. Vlagatelj meni, da reference izbranega ponudnika ne sodijo v klasifikacijo 122 – Poslovne in upravne stavbe po Enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) 2012 s pojasnili (v nadaljevanju: CC-SI), sprejeti z vladno Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11), obenem pa navaja še, da so bile potrjene reference z javnim razpisom dodeljene izvajalcu SORTIMA d.o.o., pri čemer na vpogledu ni bilo ugotovljeno, da bi ponudnik navedeno družbo navajal kot partnerja oz. podizvajalca. Iz javno dostopnih bilančnih podatkov naj bi tudi izhajalo, da je izbrani ponudnik v letu 2013 imel skupnih prihodkov le 21.085,00 EUR, kar je manj, kot je skupni znesek vseh potrjenih referenc Občine Tišina. Zaradi vsega navedenega je referenca neustrezna, razen če je to urejeno s posebnim pravnim aktom, kar pa mora ugotoviti naročnik. Vlagatelj v nadaljevanju zatrjuje, da je iz razloga nedoseganja finančnih in ekonomskih zahtev naročnika nepopolna tudi po merilih drugouvrščena ponudba ponudnika LESNINA MG OPREMA, d.d., Ljubljana. Predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, izbiro njegove ponudbe kot najugodnejše in povrnitev stroškov pravnega varstva.

O vloženem zahtevku za revizijo se je z vlogo z dne 1. 12. 2014 izjasnil izbrani ponudnik. Navaja, da je v ponudbeni dokumentaciji predložil tako obrazec št. 6 – Seznam referenc ponudnika, kot tudi obrazec št. 6a – Referenčno potrdilo, potrjeno s strani investitorja Občina Tišina. Pojasnjuje, da so vsi gasilski domovi v Republiki Sloveniji last občin, vsled česar se smatrajo kot stavbe občin. V razpisni dokumentaciji ni bilo izrecno zahtevano, da morajo referenčni objekti ustrezati določeni klasifikaciji. Iz v ponudbeni dokumentaciji predložene pogodbe o oddelitvi in prevzemu ter notarskega zapisnika naj bi izhajalo, da se je od prenosne družbe SORTIMA d.o.o. oddelil njen del, ki ga je (vključno z referencami) prevzelo podjetje SAGO-GRAD d.o.o. kot prevzemna družba.

Naročnik je revizijski zahtevek s sklepom št. SODO-856/2014-IK z dne 2. 12. 2014 zavrnil kot neutemeljen. V celoti nasprotuje navedbam vlagatelja. V razpisni dokumentaciji se ni skliceval na standarde oz. klasifikacijo CC-SI, na podlagi česar bi lahko ponudbo izbranega ponudnika izločil kot nepopolno. Zaveda se, da je s tem, ko ni natančno določil vrste objektov, ki jih bo štel za referenco, dopustil široko možnost predložitve referenc. Pritrjuje navedbam izbranega ponudnika v zvezi s prenosom referenc iz prenosne na prevzemno družbo in vztraja, da reference izbranega ponudnika ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije, navsezadnje pa je njegova ponudba tudi najugodnejša od vsej ponudb, kar je za naročnika najpomembnejše, saj je kot merilo določil najnižjo ceno.

Naročnik je z vlogo z dne 3. 12. 2014 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je v vlogi z dne 9. 12. 2014 navedel, da vztraja pri navedbah iz revizijskega zahtevka.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V zvezi z vlagateljevimi navedbami o domnevni nepopolnosti drugouvrščene ponudbe Državna revizijska komisija uvodoma pojasnjuje, da je naročnik skladno z določbo sedmega odstavka 45. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS), preveril le popolnost ponudbe, ki je bila prej ocenjena kot najugodnejša. Ker naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ni preverjal popolnosti ostalih ponudb, tako tudi ne popolnosti ponudbe drugouvrščenega ponudnika, Državna revizijska komisija ne more presojati pravilnosti naročnikovega ravnanja v zvezi z ugotavljanjem popolnosti ponudb ostalih ponudnikov. Državna revizijska komisija se je zato omejila le na ugotavljanje kršitev zakona glede ravnanj naročnika v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika, kot to izhaja iz zahtevka za revizijo.

V obravnavani zadevi je med strankama sporno naročnikovo preverjanje tehnične sposobnosti izbranega ponudnika, glede na zahteve iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahtev iz točke 3.2. Tehnična sposobnost NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB:

»Pogoj za sodelovanje v postopku javnega naročila je, da je ponudnik v preteklih letih uspešno izvedel vsaj 10 (deset) obnov poslovnih prostorov ali novogradenj v Sloveniji oz. EU.
Reference ponudnika oz. izvajalcev v skupnem nastopu (Joint Venture) se seštevajo in dokazujejo z referenčnimi izjavami naročnikov.

Dokazilo:
V zvezi z navedenim morajo ponudniki izpolniti in podpisati izjavo na Obrazcu št.6.
[…]«

Poleg izpolnjenega in podpisanega obrazca št. 6 »SEZNAM REFERENC PONUDNIKA« je razpisna dokumentacija vsebovala tudi obrazec št. 6a »REFERENČNO POTRDILO NAROČNIKA PONUDNIKU«, ki so ga morali ponudniki izpolnjenega in potrjenega s strani referenčnega naročnika predložiti v ponudbi.

Izbrani ponudnik je za dokazovanje citirane zahteve predložil seznam desetih referenc (Obrazec št. 6), ki se vse nanašajo na obnovo vaških gasilskih domov v letu 2013, ter referenčno potrdilo naročnika za te obnove (tj. Občina Tišina) izvajalcu SORTIMA d.o.o., Koroška cesta 118, Maribor. Vlagatelj najprej kot problematično izpostavlja, da se obnove nanašajo na gasilske domove, ki so skladno s klasifikacijo uvrščeni v skupino 127 – Druge nestanovanjske stavbe in ne na stavbe, ki bi bile skladno s CC-SI klasificirane kot poslovne stavbe (skupina 122 – Poslovne in upravne stavbe).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik niti v razpisni dokumentaciji predmetnega postopka oddaje javnega naročila niti v k tej podanim pojasnilom oz. odgovorom na vprašanja ponudnikov na Portalu javnih naročil ni navedel, da je za ustreznost reference pogoj razvrstitev stavbe, na kateri so se referenčna dela obnove poslovnih prostorov opravljala, v določeno klasifikacijsko raven CC-SI. Naročnik pri presoji ustreznosti predloženih referenc ni bil dolžan, oz. niti ni smel presojati ustreznosti razvrstitve objektov, na katerih so se referenčna dela izvajala, glede na klasifikacijo CC-SI; takšno ravnanje bi namreč pomenilo, da bi v fazi pregledovanja ponudb postavljal dodatne zahteve, ki v razpisni dokumentaciji postopka oddaje naročila male vrednosti niso bile vnaprej določene.

Vlagatelj nadalje kot sporno navaja dejstvo, da so reference potrjene izvajalcu SORTIMA d.o.o., ki v ponudbi izbranega ponudnika nesporno ne nastopa kot partner ali podizvajalec. S tem v zvezi Državna revizijska komisija ugotavlja, da je že na ponudbi priloženem obrazcu št. 6a, ki ga vlagatelj izpostavlja kot problematičnega, navedeno »PODJETJE SAGO-GRAD D.O.O. JE PO NOTARSKEM ZAPISNIKU ŠT. SV336/2013-GLEJ PRILOGO, PREVZEMNIK REFERENC PODJETJA SORTIMO D.O.O.«. Skladno z navedenim je ponudbi priložen tudi »NOTARSKI ZAPISNIK« z dne 10. 7. 2013, opr. št. SV 336/2013, ter kopija pogodbe o oddelitvi in prevzemu, ki je sicer v enaki vsebini dostopna tudi na spletnih straneh ePRS − elektronskega poslovnega registra pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (vpogled v ePRS na dan 18. 12. 2014), nanašajočih se na izbranega ponudnika in družbo SORTIMA d.o.o.

Oddelitev je (poleg razdelitve in izčlenitve) ena od oblik delitve kapitalskih družb (prvi odstavek 623. člena Zakona o gospodarskih družbah, Uradni list RS, št. 42/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZGD-1), ki se opravi s prenosom posameznih delov premoženja družbe, ki z oddelitvijo ne preneha, na nove ali prevzemne družbe (četrti odstavek 623. člena ZGD-1). Skladno s prvo točko prvega odstavka 638. člena v povezavi s šestim odstavkom 623. člena ZGD-1 z delitvijo preide na novo ali prevzemno družbo posamezni del premoženja prenosne družbe, določen s pogodbo o delitvi in prevzemu (ki mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa), ter pravice in obveznosti prenosne družbe v zvezi s tem premoženjem. Nova ali prevzemna družba kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s tem premoženjem, katerih subjekt je bila prenosna družba. Pojem »premoženje« se v tej zvezi ne nanaša le na aktivo (premoženjske pravice oziroma sredstva) prenosne družbe, ampak tudi na vse pravice, obveznosti in pravna razmerja te družbe v zvezi s tem premoženjem, kar pomeni, da prevzemni pravni subjekt celostno »vstopi« v pravni položaj prenosnega pravnega subjekta in je njegov pravni naslednik glede celote pravic, obveznosti in pravnih razmerij (prim. S. Prelič, Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah, 3. knjiga, GV Založba, Ljubljana 2007, str. 634, 637).

Iz zgodovinskega izpisa iz sodnega/poslovnega registra (za obdobje od 01. februarja 2008 dalje) za družbo SORTIMA d.o.o. izhaja, da je bila oddelitev po Pogodbi o oddelitvi in prevzemu v Notarskem zapisu notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik, opr. št. SV 335/2013 z dne 10. 7.2013, na podlagi katere se od te družbe oddeli njen del, ki ga prevzame prevzemna družba SaGo-Grad d.o.o., vpisana v poslovni register dne 23. 9. 2013 (Srg vpisa 2013/29498). Enako izhaja tudi iz zgodovinskega izpisa iz sodnega/poslovnega registra (za obdobje od 01. februarja 2008 dalje) za družbo Sago-Grad d.o.o., kjer iz vpisa z dne 23. 9. 2013 (Srg vpisa 2013/29506) izhaja, da se je po pogodbi o oddelitvi in prevzemu v notarskem zapisu notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik, opr. št. SV 335/2013 z dne 10. 7.2013, od prenosne družbe SORTIMA d.o.o. oddelil njen del, ki ga je prevzela ta družba kot prevzemna družba.

Iz (tudi ponudbi izbranega ponudnika priložene) kopije pogodbe o oddelitvi in prevzema izhaja, da so bile na izbranega ponudnika (med drugim) prenesene celotna poslovna dejavnost gradnje v delu, ki se nanaša na javna naročila in naročila za znane in neznane kupce, razen gradnje stanovanj, stanovanjskih stavb in poslovnih prostorov za trg, ter reference in dobro ime, ki se nanašajo na izvajanje gradbenih del in z njimi povezane dejavnosti. Navedeno v obravnavanem primeru pomeni, da se lahko izbrani ponudnik kot univerzalni pravni naslednik tistega dela premoženja, ki je bilo z oddelitvijo preneseno nanj, upravičeno sklicuje tudi na reference, ki jih je je pred oddelitvijo pridobila prenosna družba SORTIMO d.o.o. v zvezi z obnovami vaško gasilskih domov za naročnika Občino Tišina.

Upoštevaje vse navedeno Državna revizijska komisija zato zaključuje, da naročniku ni mogoče očitati kršitev določb ZJNVETPS in razpisne dokumentacije, ko je izbranemu ponudniku priznal tehnično usposobljenost za izvedbo predmetnega naročila. Ker vlagatelj ni dokazal, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepravilno in s tem nepopolno je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo uveljavlja povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, 24. 12. 2014

Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- ŠTAJERSKI INŽENIRING d.o.o., Spodnje Hoče, Hočka cesta 31H, 2311 ELEKTRO
- SODO d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
- SaGo-Grad d.o.o., Koroška cesta 118, 2000 Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.
Natisni stran