Na vsebino
EN

018-273/2014 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-273/2014-7
Datum sprejema: 15. 12. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in mag. Gregorja Šebenika kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Javno naročilo za oddajo naročila storitev male vrednosti za vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje, ki so izven garancijskega roka«, v sklopu 1.: »Vzdrževanje UPS proizvajalca General Electric, ki so izven garancijskega roka«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Mides international, d.o.o., Kapiteljska ulica 9, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o., Brdnikova 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 15. 12. 2014

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 23. 10. 2014 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila »Javno naročilo za oddajo naročila storitev male vrednosti za vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje, ki so izven garancijskega roka« za 1. sklop »Vzdrževanje UPS proizvajalca General Electric, ki so izven garancijskega roka«, kot izhaja iz sklepa o oddaji naročila številka 430-704/2014-1 z dne 14. 10. 2014, vsebovanega v dokumentu Sklepa o oddaji naročila s številko 430-704/2014/21 (15131-10) z dne 14. 10. 2014.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.760,66 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila male vrednosti »Javno naročilo za oddajo naročila storitev male vrednosti za vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje, ki so izven garancijskega roka«. Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa, in sicer sklop 1: »Vzdrževanje UPS proizvajalca General Electric, ki so izven garancijskega roka« (v nadaljevanju: sklop 1) in sklop 2: »Vzdrževanje UPS naprav drugih proizvajalcev« (v nadaljevanju: sklop 2). Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 11. 7. 2014 pod številko objave NMV2391/2014.

Naročnik je s sklepom o oddaji naročila številka 430-704/2014-1 z dne 14. 10. 2014 (v nadaljevanju: sklep o oddaji javnega naročila za sklop 1) odločil, da se javno naročilo v sklopu 1 kot najcenejšemu odda ponudniku TOS Celje, d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje, (v nadaljevanju: izbrani ponudnik) ter s sklepom o oddaji naročila številka 430-704/2014-2 z dne 14. 10. 2014 odločil, da se javno naročilo v sklopu 2 kot najcenejšemu odda izbranemu ponudniku. Oba sklepa sta vsebovana v naročnikovem dokumentu Sklepa o oddaji naročila s številko 430-704/2014/21 (15131-10) z dne 14. 10. 2014. Iz obrazložitve sklepa o oddaji javnega naročila za sklop 1 izhaja, da so za ta sklop prispele 4 ponudbe. Naročnik je na javnem odpiranju ponudb preverjal zgolj fizično prisotnost dokumentov iz razpisne dokumentacije (ne pa tudi formalne popolnosti ponudb), pri čemer je ugotovil, da so v vseh ponudbah predloženi vsi v razpisni dokumentaciji zahtevani dokumenti. Pri pregledu in analizi obrazcev, ki se nanašajo na merilo za izbor ter rekapitulacijo za sklop 1 je naročnik ugotovil obstoj računskih napak v ponudbi izbranega ponudnika, ki pa so bile v soglasju z izbranim ponudnikom pravočasno odpravljene. Pri razvrstitvi ponudb glede na merilo je ugotovil, da je bila najugodnejša ponudba ponudnika E-Disti, d.o.o., ki pa je bila v nasprotju s predpisi in torej nepravilna, zaradi česar jo je naročnik izločil. Glede na merilo za izbor je bila ponudba izbranega ponudnika druga najugodnejša, naročnik pa je ugotovil tudi, da je sprejemljiva in izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije, zato je javno naročilo za sklop 1 oddal njemu.

Vlagatelj je dne 23. 10. 2014 vložil zahtevek za revizijo zoper sklep o oddaji javnega naročila za sklop 1, s katerim je predlagal razveljavitev izpodbijane odločitve ter povrnitev stroškov postopka. Vlagatelj je podal navedbe o svoji aktivni legitimaciji, pravočasnosti zahtevka za revizijo, taksi za revizijski postopek ter sofinanciranju iz evropskih sredstev ter navedel, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, zaradi česar je ponudba neprimerna in bi morala biti izločena. Izbrani ponudnik ne zagotavlja ustreznih nadomestnih delov, ki so pogoj za izvedbo predmeta javnega naročila – vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje proizvajalca General Electric izven garancijskega roka. Naročnik je v prilogi razpisne dokumentacije 2/1b zahteval, da ponudniki ponudijo dva nadomestna dela (ventilator in baterije), v točki 4 razpisne dokumentacije pa je zahteval, da mora izvajalec dele, ki niso zajeti v ponudbenem predračunu, zaračunavati po veljavnem ceniku nadomestnih delov, ki so ga morali ponudniki priložiti ponudbi. Izbrani ponudnik ventilatorja in delov, ki so predmet javnega naročila, vendar niso zajeti v ponudbenem predračunu, kot nadomestnih delov za UPS naprave General Electric ne more ponuditi, zaradi česar za predmet javnega naročila tudi ne more zagotavljati vzdrževanja, servisa in popravil. Nadomestnih delov za UPS naprave General Electric drugje kot v družbi General Electric ni mogoče naročiti, proizvajalec pa dobavlja rezervne dele samo pooblaščenim serviserjem, kar pa izbrani ponudnik ni. Neoriginalni nadomestni deli za UPS naprave proizvajalca General Electric ne obstajajo. Izbrani ponudnik je v nasprotju z vsem navedenim svoji ponudbi predložil cenik rezervnih delov za UPS, ki je enak za blagovne znamke UPS Riello, AROS, ENEL, Fiskars, APC, SOCOMEC in General Electric, pri čemer pa ti nadomestni deli ne ustrezajo napravam proizvajalca General Electric, ki so predmet sklopa 1 tega javnega naročila. S tem ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje niti pogoja iz točke I.7 poglavja Ponudbeni pogoji, da bo za zagotovitev nemotenega delovanja naprav v času veljavnosti pogodbe imel stalno zalogo nadomestnih delov in baterij, potrebnih za redno in izredno vzdrževanje naprav naročnika. Izbrani ponudnik v tem pogledu svoje ponudbe ne more dopolniti, saj ni formalno nepopolna. Del ponudbe izbranega ponudnika, v katerem je seznam nadomestnih delov (cenik) se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, zato spreminjanje njegove ponudbe ni dopustno in bi jo moral naročnik kot nepopolno izločiti. Ponudba izbranega ponudnika je nepopolna tudi zato, ker ne razpolaga z ustreznim kadrom, potrebnim za izvedbo predmeta javnega naročila. Izbrani ponudnik je v točki I.7 obrazca Ponudbeni pogoji izjavil, da zagotavlja zadostno število usposobljenega strokovnega kadra – najmanj pet delavcev oziroma vzdrževalcev, smiselno enako pa tudi v prilogi ponudbe številka 4 ter številka 5. Iz izjav proizvajalca naprave General Electric izhaja, da izjave izbranega ponudnika niso resnične, saj izbrani ponudnik ni pooblaščeni serviser za izdelke proizvajalce General Electric, kar pomeni, da ga proizvajalec ni usposobil za servisiranje njegovih izdelkov niti mu ni zagotovil orodja za izvajanje servisa. Proizvajalec izbranemu ponudniku ne nudi niti tehnične podpore, zaradi česar izbrani ponudnik ne more jamčiti, da bo zmožen vzdrževati UPS sisteme proizvajalca General Electric. Politika proizvajalca je tudi, da lahko vzdrževanje, servis in popravila opravlja le kvalificirano osebje, izbrani ponudnik pa ni pridobil nobenega izmed certifikatov, ki bi izkazovali njegovo usposobljenost za varno in kakovostno izvedbo vzdrževanja, servisa in popravil, kar povzroča škodo na UPS sistemih in posledično izgubo električne energije za napajanje ključnih sistemov. Na slovenskem trgu ima vlagatelj izključno pravico promocije, ponujanja na trgu, prodaje, pogajanja s strankami, vzdrževanja, servisiranja in izvajanja popravil UPS sistemov proizvajalca, kar pomeni, da je iz ponudbe izbranega ponudnika razvidno, da javnega naročila ne bo opravil s podizvajalcem, s katerim bi eventualno lahko dokazoval izpolnjevanje spornih pogojev. Izbrani ponudnik je spregledal tudi, da vzdrževanje UPS naprav fizično ni mogoče opraviti brez gesla, s katerim se dostopa v elektronski servisni program v UPS napravo, geslo pa se generira samo pooblaščenemu serviserju, zaradi česar izbrani ponudnik v UPS napravah General Electric ne more opraviti nobenih nastavitev, kalibracije polnilnega modula, parametriranja naprave, preverjanja tranzistorjev, tiristorjev in vseh ostalih komponent naprave. Prav tako odprava računskih napak v ponudbi izbranega ponudnika ni bila opravljena v skladu z določbami relevantne zakonodaje. Naročnik je izbranega ponudnika z dopisom z dne 19. 9. 2014 pozval k posredovanju soglasja k popravi računskih napak, pri tem ni navedel, da je pri pregledu ugotovil računske napake v obrazcu ponudbeni predračun in da »pravilna skupna vrednost v EUR z DDV pravilno znaša« za sklop 1 38.012,80 EUR. S popravo napake je izbrani ponudnik soglašal. Vlagatelj opozarja, da je objektivno nemogoče preveriti, ali je sploh šlo za računsko napako, prav tako pa nikjer ni izkazano, kje v ponudbi izbranega ponudnika naj bi prišlo do računskih napak in kaj je izbrani ponudnik sploh popravil. Naročnik je namreč v rekapitulaciji sklopa 1 v točki 3 enostavno prečrtal znesek »264,15 EUR = 482,90 EUR«, pri tem pa ni jasno, ali ima prečrtan znesek razlog v nastali računski napaki.

Izbrani ponudnik se je glede navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo izjasnil dne 4. 11. 2014 ter navedel, da družba GE Consumer & Industrial in tudi vlagatelj nista proizvajalca električnih komponent, ampak jih kupuje na trgu. Te komponente so vgrajene v UPS napravah oziroma na PCB ploščah, ki so vgrajene v naprave in so predmet tega javnega naročila. Na trgu je torej mogoče kupiti enake komponente, ki jih proizvajalec UPS naprav vgrajuje v svoje UPS naprave, torej ne drži, da je komponente moč kupiti samo od proizvajalca UPS naprave. Glede enotnega cenika za rezervne dele različnih proizvajalcev UPS naprav je izbrani ponudnik navedel, da zagotavlja vzdrževanje (in ne prodaje) UPS naprav različnih proizvajalcev UPS naprav. Kljub »cenovnemu monopolu« posameznih dobaviteljev UPS naprav pri vzdrževanju UPS naprav izbrani ponudnik ponuja vgraditev originalnega rezervnega dela po enotnem ceniku (ki je sestavljen na podlagi primerjave cen rezervnih delov različnih proizvajalcev), razlike v ceni med rezervnimi deli za UPS naprave različnih proizvajalcev pa so njihov poslovni riziko. Navedbe vlagatelja in proizvajalca UPS naprav predstavljajo preživelo prakso pritiska na naročnike v družbenem sektorju in vsiljevanja lastnih pogojev proizvajalca za uveljavljanje monopolnega položaja, sicer pa proizvajalec opreme ne more omejevati lastnika UPS naprave pri izbiri izvajalca servisnih storitev, ko se izteče garancijska doba. Glede zagotavljanja usposobljenega strokovnega kadra je izbrani ponudnik navedel, da vzdrževanje UPS naprav opravljata dva univerzitetna diplomirana inženirja elektrotehnike, trije inženirji elektrotehnike in dva elektrotehnika z dolgoletno prakso vzdrževanja računalniške in UPS opreme. Pridobivanje certifikatov, ki jih v svojem zahtevku navaja predlagatelj revizije, po izkušnjah izbranega ponudnika traja običajno nekaj dni, kar je neprimerljivo z izkušnjami zaposlenih pri izbranem ponudniku. Zaklepanje naprav z gesli in posredno siljenje naročnika, da tudi po izteku garancijske dobe naroča servisne preglede pri izvajalcu, ki je zaklenil napravo, je neprimerno, če ne že nezakonito. Če takšnih gesel v napravo ni vgrajenih, je UPS naprave možno servisirati z opremo, ki jo je možno pridobiti na trgu. Sicer pa je naročnik v pogojih tega javnega razpisa v točki 2.1 v 3. odstavku zavezal ponudnika, da bo po opravljenem vzdrževalnem pregledu in posegu UPS naprava operativna oziroma odprta (nezaklenjena) in obvezuje ponudnika, da bo moral lastniku omogočiti prost dostop do nastavitev UPS naprave. Z oddajo ponudbe se je vlagatelj zavezal, da bo naročniku in posredno izbranemu ponudniku omogočal prost dostop do nastavitev UPS naprave. Glede popravka računske napake je izbrani ponudnik navedel, da je na obrazcu »Rekapitulacija sklop 1« dvakrat prištel vrednost baterij (pod točko A – Uporabnik MNZ) in pod točko B (Uporabnik MNZ policija), kar so nakazali z računsko operacijo seštevanja, saj ni bilo jasno določeno, h kateremu proračunskemu porabniku se prištevajo baterije. Glede na to, da je v obrazcu »Sklop 1: Vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje…« na koncu potrebno podati skupen znesek, gre očitno za računsko napako. Ne glede na to pa bi tudi v primeru, da se znesek ne bi popravil, bila ponudba predlagatelja revizije dražja.

Naročnik je dne 17. 11. 2014 izdal sklep številka 430-704/2014/42 (15131-10) (v nadaljevanju: sklep o zahtevku za revizijo), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo ter zahtevek za povrnitev stroškov zavrnil ter naložil vlagatelju povrnitev stroškov izbranemu ponudniku. V obrazložitvi je naročnik glede vlagateljevih očitkov o nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika glede neustreznih nadomestnih delov navedel, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni postavil zahteve, da morajo ponudniki izvajati vzdrževanje z originalnimi nadomestnimi deli ali da morajo imeti zalogo originalnih nadomestnih delov. Naročnik je preveril ponudbeni predračun ter prilogo 2/1b iz ponudbe izbranega ponudnika, kjer je izbrani ponudnik z žigom in podpisom potrdil dobavo ustreznih nadomestnih delov in ponudbi priložil tekoči veljavni cenik nadomestnih delov, potrjen osnutek pogodbe, s čimer je izpolnil zahteve iz razpisne dokumentacije. Naročnik zato nima razloga za dvom v »zagotavljanje ustreznih nadomestnih delov«. Glede vlagateljevih očitkov o nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika zaradi tega, ker ne razpolaga z ustreznim kadrom za izvedbo predmeta javnega naročila, je naročnik navedel, da je od naročnikov v razpisni dokumentaciji od ponudnikov zahteval le, da razpolagajo z zadostnim številom usposobljenega kadra (najmanj 5 oseb – delavce oziroma vzdrževalce), pri čemer ni specificiral, kakšne pogoje mora izpolnjevati usposobljen strokovni kader, ampak je to prepustil v presojo in odgovornost ponudniku. Naročnik je ugotavljal kadrovsko sposobnost izbranega ponudnika za izvedbo javnega naročila tako, da je prek obrazcev, ki so jih morali ponudniki izpolniti in priložiti svoji ponudniki, preveril, ali ponudnik izpolnjuje pogoje po 45. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2). V prilogi št. 3 Ponudbeni pogoji v točki II.1 je izbrani ponudnik podal izjavo, da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi. V obrazcu Podatki o kadrih (priloga št. 4) je izbrani ponudnik podal seznam 9 oseb, ki bodo izvajale storitve iz sklopa 1 predmeta javnega naročila, s čimer je v celoti izpolnil zahtevo iz razpisne dokumentacije. Glede navedb vlagatelja, da UPS naprav proizvajalca ni mogoče vzdrževati brez ustreznega gesla, je naročnik navedel, da je v razpisni dokumentaciji izrecno zahteval, da se ponudnik-izvajalec zaveže, da bo po opravljenem rednem in vzdrževalnem pregledu (ali izrednem vzdrževalnem posegu) UPS naprava operativna oziroma odprta (nezaklenjena) ter da omogoči izvedbo vsaj nastavitev izhodne napetosti, mejnih frekvenčnih območij vhodne napetosti za preklop na baterije, mejnih napetostnih nivojev vhodne napetosti za preklop na bypass in baterije, napetosti in načina polnjenja baterij ter tipa in kapacitet baterij. Naročnik je že v preteklih postopkih javnih naročil za vzdrževanje UPS naprav vedno zahteval, da UPS naprave niso zaklenjene (pod geslom) in da jih mora vzdrževalec naprav odkleniti. Vlagatelju (ki vzdržuje UPS naprave proizvajalcev, ki jih zastopa) je bilo naročeno, da morajo njihovi serviserji, v kolikor so naprave v lasti MNZ zaklenjene z geslom, le-te odkleniti in s tem omogočiti dostop v nastavitve parametrov. Glede vlagateljevih navedb o tem, da odprava računskih napak ni bila opravljena v skladu z določbami ZJN-2, je naročnik navedel, da je pri pregledu in analizi ponudb za sklop 1 preveril obrazce, ki se nanašajo na merilo za izbor (najnižja cena). Pri pregledu obrazcev je ugotovil računske napake v ponudbi izbranega ponudnika. Pri odpravi računske napake je šlo za odpravo očitne napake, saj je ponudnik v rekapitulacijo napačno prenesel dvakrat isti znesek, za kar pa ni imel osnove, saj ni bilo tabele za preneseni znesek. Izbrani ponudnik je podal soglasje k popravku računskih napak, kar pa ni vplivalo na razvrstitev ponudb. Izbrani ponudnik ni spreminjal svoje cene na enoto, količine in vrednosti postavke, niti se s popravkom računske napake ni spremenil vrstni red ponudb. Naročnik je navedel tudi, da je izbrani ponudnik ravnal v skladu z vsemi naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije in predložil vse zahtevane obrazce in izjave. Naročnik v predložene izjave in obrazce ni imel dvoma, zato jih ni preverjal. Izbrani ponudnik je trenutni izvajalec storitev vzdrževanja UPS naprav in vzdrževanje opravlja v skladu s pogodbo, stroški vzdrževanja pa so v tem obdobju bistveno nižji.

Dne 20. 11. 2014 je vlagatelj podal opredelitve do navedb naročnika v sklepu o zahtevku za revizijo, v katerem je ponovil svoje navedbe iz zahtevka za revizijo, dodal pa še, da geslo, s katerim so UPS naprave v lasti naročnika zaščitene, ni omejitev, ki bi jo postavil vlagatelj, temveč so del varnostnega protokola proizvajalca UPS naprav za preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam do UPS naprave. Kader izbranega ponudnika ni bil usposobljen za vzdrževanje UPS naprav, ne poseduje ustrezne servisne strojne in programske opreme, nima izkušenj s servisiranjem UPS naprav, ki so predmet javnega razpisa v sklopu 1 ter nima dostopnih gesel za servisiranje predmetnih UPS naprav, zaradi česar ne more izvajati storitev, ki jih je v 2. točki razpisne dokumentacije izrecno zahteval naročnik. Izbrani ponudnik trenutno sicer izvaja storitev vzdrževanja UPS naprav, vendar ne vzdržuje UPS naprav proizvajalca General Electric. Iz tega dejstva ne izhaja zaključek, da izbrani ponudnik že razpolaga z ustreznimi rezervnimi deli, specializirano strojno in programsko opremo, dostopnimi kodami, znanjem in usposobljenimi kadri, saj lahko UPS naprave proizvajalca General Electric zaradi njihove specifičnosti in zaprtosti dejansko servisirajo le pooblaščene osebe.

Naročnik je Državni revizijski komisiji v prilogi dopisa, prejetega dne 21. 11. 2014, odstopil dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je po prejemu zahtevka za revizijo opravila predhodni preizkus v skladu z 31. členom ZPVPJN ter ugotovila, da izpolnjuje vse pogoje iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, zato ga je sprejela v obravnavo.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Spor med vlagateljem in naročnikom je torej v tem, ali je ponudba izbranega ponudnika neprimerna, ker v svoji ponudbi ni ponudil ustreznih originalnih nadomestnih delov, ki so pogoj za izvedbo predmeta javnega naročila - vzdrževanje in servisiranje električnih naprav. Spor je tudi v tem, ali je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, ker nima na voljo ustreznega kadra, s katerim bi izkazal sposobnost za izvedbo predmeta javnega naročila. Spor je tudi v tem, ali je naročnik v ponudbi izbranega ponudnika odpravljal računsko napako v nasprotju z določbami ZJN-2 oziroma ali je v tem primeru sploh šlo za računsko napako v smislu ZJN-2.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala vprašanje, ali je naročnik v ponudbi izbranega ponudnika odpravil računsko napako v nasprotju z določbami ZJN-2 oziroma ali je bila v ponudbi izbranega ponudnika sploh prisotna računska napaka.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji za ta postopek javnega naročanja v 4. poglavju Pogoji za udeležbo pri oddaji javnega naročila določil, da so cene brez DDV iz ponudbenega predračuna fiksne ter da morajo biti izražene v evrih. V ceno za redne vzdrževalne preglede, ki jih ponudnik opravi enkrat letno, so morali biti zajeti vsi stroški, ki jih bo imel ponudnik z izvajanjem rednih vzdrževalnih pregledov in vsebujejo:

- ves strošek dela rednega vzdrževalnega pregleda naprave
- ves potreben material za tekoče vzdrževanje
- vodenje tehnične evidence o stanju naprave
- izdelava strokovnih poročil
- prevozni strošek in porabljen čas na poti
- vsi manipulacijski stroški in ostali stroški, ki jih bo imel izvajalec z izvedbo storitve

V ceno za izredno vzdrževanje – strošek delovne ure, so morali biti zajeti vsi stroški, ki jih bo imel ponudnik za izvajanje storitve v odzivnem času na poziv naročnika. Pri oblikovanju cene za primer izvedbe izrednega vzdrževanja - popravila UPS naprave z ali brez menjave nadomestnega dela, je moral ponudnik upoštevati:

- da je v delovno uro za izvajanje izrednega vzdrževanja vključen strošek dela serviserja
- da je vključen prevozni strošek in porabljen čas na poti
- enkratni prihod serviserja na lokacijo naročnika
- da se strošek dela obračuna po dejansko opravljenih delovnih urah na lokaciji
- odvoz zamenjanih nadomestnih delov na deponijo (v primeru ko ponudnik - izvajalec zamenja nadomestnih del po pogodbi, ki jo ima sklenjeno z naročnikom mora poskrbeti tudi za odvoz in deponiranje iztrošenih delov).
- vsi manipulacijski stroški in ostali stroški, ki jih bo imel ponudnik - izvajalec z izvedbo storitve.

Naročnik je v 4. poglavju določil tudi, da bo ponudnik zamenjavo baterij in ventilatorjev, ki so zajeti v ponudbenem predračunu, zaračunaval po cenah iz obrazca ponudbeni predračun ter da bo nadomestne dele, ki so predmet javnega naročila in niso zajeti v ponudbenem predračunu, zaračunaval po tekočem veljavnem ceniku nadomestnih delov upoštevajoč morebitni podani popust. Ponudniki so morali v skladu z navodilom naročnika svoji ponudbi priložiti tudi tekoči veljavni cenik nadomestnih delov.

Naročnik je v 5. poglavju razpisne dokumentacije Navodila za izdelavo ponudbe določil, da mora ponudnik svoji ponudbi (med drugimi) priložiti tudi ponudbene predračune na obrazcih Priloga št. 2/1a, 2/1b, 2/1c. Naročnik je določil, da se ponudba sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del povabila k oddaji ponudbe. Naročnik je določil tudi, da bo ponudba, ki po opravljenem pregledu in dopustnih dopolnitvah ponudbe ne bo izpolnjevala zahtev in pogojev iz povabila k oddaji ponudbe, kot nepopolna izločena iz postopka.

Naročnik v 7. poglavju razpisne dokumentacije Merilo za izbor ponudbe določil, da je merilo za izbor ponudbe najnižja cena ter da bo kot najugodnejši za posamezen sklop izbran ponudnik z najnižjo ponujeno ceno – skupno vrednostjo ponudbenega predračuna z DDV za sklop, katerega ponudba bo popolna.

Glede odpravljanja računskih napak je naročnik v 8. poglavju razpisne dokumentacije Popravek računskih napak določil, da bo v primeru, da bo pri preverjanju izračuna ponudbene cene ugotovil računske napake, od ponudnika zahteval soglasje k popravku računskih napak, pri čemer se za računske napake štejejo napake v osnovnih računskih operacijah (zmnožek, vsota, ipd.). V primeru ugotovitve računske napake bo naročnik kot pravilno izhodišče vzel ceno na enoto. Če bo zmnožek količine enote in cene na enoto nepravilen, bo ponudniku v soglasje predložil popravek zmnožka in ne cene enote.

Kot ponudbeni predračuni za sklop 1 javnega naročila so bili v 5. poglavju razpisne dokumentacije opredeljeni obrazci na Prilogah št. 2/1a, 2/1b in 2/1b.

Priloga št. 2/1a z naslovom Sklop 1: Vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje proizvajalca General Electric, ki so izven garancijskega roka predstavlja ponudbeni predračun za pregled naprav, katerih vzdrževanje je predmet tega javnega naročila v smislu rednega letnega vzdrževalnega pregleda za posamezno napravo. Naprave ter njihova lokacija so v obrazcu Priloga št. 2/1a podrobno opredeljene, naročnik pa je naprave ločil glede na njihovo lokacijo na tiste, ki se nahajajo na lokacijah notranjih organizacijskih enot Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju proračunski uporabnik MNZ) ter naprave, ki se nahajajo na Generalni policijski upravi in posameznih policijskih upravah na območju celotne države (PU Kranj, PU Celje, PU Maribor, PU Novo mesto, PU Ljubljana, PU Koper, PU Nova Gorica in PU Slovenj Gradec; v nadaljevanju; proračunski uporabnik GPU in PU). Ponudniki so lahko v obrazec vnesli zgolj ceno posamezne postavke – Cena brez DDV za pregled (posamezne naprave za neprekinjeno napajanje), seštevek vseh postavk brez DDV (ločeno glede na MNZ, GPU in posamezno PU) ter seštevek vseh postavk z DDV (ponovno ločeno glede na MNZ, GPU in posamezno PU). Na koncu obrazca Priloga št. 2/1a sta bili še postavki Skupaj MNZ in MNZ, Policija (GPU in PU) brez DDV in z DDV – torej seštevki prej opisanih postavk za redne vzdrževalne preglede za oba proračunska uporabnika skupaj z in brez DDV.

Priloga št. 2/1b z naslovom Sklop 1: Vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje proizvajalca General Electric, ki so izven garancijskega roka predstavlja ponudbeni predračun, po katerem bodo ponudniki zaračunavali naročniku nadomestne dele – ventilatorje in baterije – ki jih bodo zamenjali v okviru izrednega vzdrževanja (točka 2.2 poglavja 2. Obseg in opis storitev razpisne dokumentacije). Nadomestni deli, ki so zajeti v ponudbenem predračunu, so bili opredeljeni po proračunskih uporabnikih (ločeno MNZ ter GPU in posamezne PU skupaj). Naročnik je opredelil nadomestne dele (ventilatorje ali baterije) za posamezno napravo ter okvirno količino. Ponudniki so morali vpisovati zgolj ceno za enoto brez DDV ter ceno za enoto z DDV. Na koncu dela ponudbenega predračuna Priloga št. 2/1b, ki se nanaša na MNZ, so morali navesti skupno vrednost nadomestnih delov za MNZ brez DDV (postavka Skupaj brez DDV), DDV ter skupno vrednost nadomestnih delov za MNZ z DDV (postavka Skupaj MNZ z DDV). Enake skupne postavke so navedene tudi v delu predračuna, ki se nanaša na GPU in PU. Iz seznama rezervnih delov je razvidno, da je naročnik v ponudbeni predračun zajel pri MNZ zgolj nadomestne ventilatorje, pri GPU in PU pa ventilatorje in baterije. Na koncu obrazca se nahaja še postavka, ki vsebuje vrednost vseh v ponudbeni predračun zajetih nadomestnih delov (postavka Skupaj ventilatorji in baterije z DDV).

Priloga št. 2/1c z naslovom Sklop 1: Vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje proizvajalca General Electric, ki so izven garancijskega roka predstavlja ponudbeni predračun za stroške dela (vrednost delovne ure) za izredno vzdrževanje naprav, ki je predmet javnega naročila. Naročnik je v obrazcu v ponudbeni predračun zajel okvirno število ur za izredno vzdrževanje ločeno po proračunskih uporabnikih MNZ ter GPU in PU. Ponudniki so morali vnesti zgolj vrednost delovne ure brez DDV in z DDV ločeno po proračunskih uporabnikih ter skupno vrednost za vse proračunske uporabnike skupaj (postavka Skupaj MNZ, MNZ, Policija (GPU in PU) z DDV.

Na tem mestu Državna revizijska komisija ugotavlja, da v navedenih ponudbenih predračunih (Priloga št. 2/1a, 2/1b in 2/1c) ponudnikom ni bilo treba navesti skupne vrednosti ponudbenega predračuna z DDV za sklop 1, torej tiste vrednosti, ki jo je naročnik določil kot ceno, upoštevno za izbiro najugodnejšega ponudnika po merilu za izbor.

Po opisanih obrazcih ter podobnih obrazcih za sklop 2 javnega naročila se v razpisni dokumentaciji nahaja tudi obrazec Rekapitulacija sklop 1 – vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje proizvajalca General Electric, ki so izven garancijskega roka. Obrazec ni posebej označen kot priloga, prav tako ga naročnik izrecno ne omenja v 5. poglavju razpisne dokumentacije Navodila za izdelavo ponudbe kot sestavni del ponudbe, saj tam kot ponudbene predračune omenja obrazce na Prilogah št. 2/1a, 2/1b, 2/1c.

Obrazec Rekapitulacija sklop 1 predstavlja rekapitulacijo zgoraj opisanih ponudbenih predračunov ločeno po proračunskih uporabnikih GPU in PU (oznaka »MNZ, Policija«). Obrazec vsebuje tabelo, v kateri je naročnik navedel Naziv elementa, ponudniki pa so morali vpisati Skupno ponudbeno vrednost v EUR. Naročnik je tako v stolpcu Naziv elementa predvidel za proračunskega uporabnika MNZ (A. Sestava ocenjene vrednosti proračunski uporabnik MNZ) postavke 1. Redno letno vzdrževanje UPS naprav MNZ, 2. Izredno vzdrževanje MNZ – strošek delovnih ur, 3. Izredno vzdrževanje MNZ – nadomestni deli (ventilatorji in baterije) po ponudbenem predračunu, 4. Izredno vzdrževanje MNZ – Okvirna vrednost za nadomestne dele, ki niso zajeti v ponudbeni predračun ter A. Skupaj točke od 1 do 4 z DDV za MNZ. Za proračunskega uporabnika GPU in PU (B. Sestava ocenjene vrednosti proračunski uporabnik MNZ, Policija) je naročnik predvidel enake postavke kot v delu A. Na koncu je še postavka Skupaj A + B z DDV, ki predstavlja skupno vrednost opisanih postavk za vse proračunske uporabnike, in torej skupno ponudbeno vrednost v EUR z DDV za celoten sklop 1 tega javnega naročila.

Iz samega obrazca Rekapitulacija sklop 1 je razvidno, da so v stolpec Skupna ponudbena vrednost v EUR ponudniki morali pri posamezni postavki prepisati skupne vrednosti iz ponudbeni predračunov iz obrazcev na Prilogah št. 2/1a, 2/1b in 2/1b ločeno za vsakega izmed proračunskih uporabnikov. Postavki Skupna ponudbena vrednost v EUR za 4. Izredno vzdrževanje MNZ – okvirna vrednost za nadomestne dele, ki niso zajeti v ponudbenem predračunu je za vsakega izmed proračunskih uporabnikov naročnik izpolnil z vrednostma 500,00 EUR za MNZ ter 12.000,00 EUR za GPU in PU (»MNZ, Policija«). Naročnik je namreč v 4. poglavju določil, da bo zamenjavo nadomestnih baterij in ventilatorjev, ki so zajeti v ponudbenem predračunu v Prilogi 2/1b, zaračunaval po cenah iz ponudbenega predračuna. Druge nadomestne dele, ki niso zajeti v ponudbeni predračun, pa bo zaračunaval po cenah iz tekočega veljavnega cenika nadomestnih delov posameznega ponudnika. Naročnik je v postavki 4. predvidel okvirni vrednosti teh nadomestnih delov (ki niso zajete v predračun na obrazcu Priloga št. 2/1b) ločeno za vsakega izmed proračunskih uporabnikov. Glede na to, da je naročnik označil postavke v obrazcu Rekapitulacija sklop 1 kot »skupno ponudbeno vrednost V EUR« (kar gre razumeti kot postavko »skupna vrednost ponudbenega predračuna« - tisto postavko, ki je odločujoča pri ocenjevanju ponudb glede na merila za izbor), gre zaključiti, da je naročnik predvidel obrazec Rekapitulacija sklop 1 kot bistveni sestavni del ponudbenih predračunov – še posebej v luči tega, da v drugih delih razpisne dokumentacije naročnik natančneje ni opredelil, kaj bo upošteval kot »skupno vrednost ponudbenega predračuna« ali »skupno vrednost ponudbe«. Iz nobenega izmed prej naštetih obrazcev (na obrazcih Priloga 2/1a, 2/1b in 2/1c) namreč ni razvidna skupna ponudbena vrednost celotnega sklopa 1. Prav tako v ostalih obrazcih nista predvideni okvirni vrednosti postavk za nadomestne dele, ki niso zajeti v ponudbenem predračunu. Glede na to, da je naročnik okvirni vrednosti nadomestnih delov umestil med postavke stolpca Skupna ponudbena vrednost v EUR, je razumeti, da so ponudniki morali tudi okvirni vrednosti (500,00 EUR in 12.000,00 EUR) prišteti svoji skupni vrednosti ponudbe (oziroma skupni vrednosti ponudbenega predračuna), ki je podlaga pri ocenjevanju ponudb glede na merila. Ker sta ti dve okvirni vrednosti za druge nadomestne dele razvidni zgolj iz obrazca Rekapitulacija za sklop 1 (v drugih obrazcih ali delih razpisne dokumentaciji nista omenjeni) je očitno, da je obrazec Rekapitulacija sklop 1 nujno potreben za pravilno sestavo ponudbe, saj je le iz njega razvidna skupna ponudbena vrednost za sklop 1 z DDV (skupaj z okvirnima vrednostma za nadomestne dele, ki niso zajeti v drugih ponudbenih predračunih). Res je sicer, da naročnik v seznamu sestavin ponudbene dokumentacije v 5. poglavju razpisne dokumentacije ni specifično opredelil, da bi ponudniki obrazec Rekapitulacija sklop 1 morali predložiti ponudbi, vendar je v naslednjem odstavku istega poglavja navedel, da se ponudba sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije (povabila k oddaji ponudbe). Obrazec Rekapitulacija sklop 1 je sestavni del razpisne ponudbe, prav tako pa – kot je ugotovila Državna revizijska komisija – brez izpolnitve in predložitve tega obrazca ponudniki niso mogli pravilno opredeliti tiste skupne vrednosti ponudbe (oziroma skupne vrednosti ponudbenega predračuna), ki je relevantna za uporabo merila za izbor. Da navedeno ustreza tudi naročnikovemu tolmačenju razpisne dokumentacije je razvidno iz obrazložitve sklepa o oddaji javnega naročila za sklop 1, v katerem je v tabeli navedel razvrstitev prispelih ponudb glede na merilo za izbor skupaj z relevantno postavko (»skupna vrednost z DDV«). Razvidno je, da je naročnik kot skupno ponudbeno vrednost z DDV, glede na katero je razvrstil ponudbe, upošteval postavko Skupna ponudbena vrednost v EUR – Skupaj A + B z DDV iz obrazca Rekapitulacija sklop 1 iz ponudbe posameznega ponudnika.

Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi z dne 19. 8. 2014 predložil (tudi) obrazec Rekapitulacija sklop 1, v katerem je v delu A. Sestava ocenjene vrednosti proračunski uporabnik MNZ v postavko Skupna ponudbena vrednost v EUR za 1. Redno letno vzdrževanje UPS naprav MNZ ustrezno prepisal vrednost postavke Skupaj MNZ z DDV (ceno za redni vzdrževalni pregled) v znesku 1.600,64 EUR iz dela ponudbenega predračuna v obrazcu Priloga št. 2/1a, ki se nanaša na proračunskega porabnika MNZ; za postavko 2. Izredno vzdrževanje MNZ – strošek delovnih ur je ustrezno prepisal vrednost postavke Vrednost delovnih ur z DDV v EUR v znesku 152,50 EUR iz dela ponudbenega predračuna v obrazcu Priloga št. 2/1c, ki se nanaša na proračunskega uporabnika MNZ; za postavko 3. Izredno vzdrževanje MNZ – nadomestni deli (ventilatorji in baterije) po ponudbenem predračunu je prepisal vrednost postavke Skupaj MNZ z DDV v EUR (cena za nadomestne ventilatorje, ki so zajeti v ponudbenem predračunu) v znesku 218,75 EUR iz dela ponudbenega predračuna v obrazcu Priloga št. 2/1b, ki se nanaša na proračunskega uporabnika MNZ, prištel pa je še znesek 264,15 EUR ter nato v isto polje zapisal še seštevek obeh zneskov (označeno 218,75 + 264,15 = 482,90); za postavko A. Skupaj točke 1 do 4 z DDV za MNZ je navedel seštevek zneskov iz postavk od 1. do 4 – 2.736,04 EUR. V delu B. Sestava ocenjene vrednosti proračunski uporabnik MNZ, Policija je izbrani ponudnik v postavko Skupna ponudbena vrednost v EUR za 1. Redno letno vzdrževanje UPS naprav MNZ, Policija ustrezno prepisal vrednost postavke Skupaj MNZ, Policija (GPU in PU) z DDV (ceno za redni vzdrževalni pregled) znesek 16.826,24 EUR iz dela ponudbenega predračuna v obrazcu Priloga št. 2/1a, ki se nanaša na proračunskega porabnika GPU in PU; za postavko 2. Izredno vzdrževanje MNZ, Policija – strošek delovnih ur je ustrezno prepisal vrednost postavke Vrednost delovnih ur z DDV v EUR v znesku 1.830,00 EUR iz dela ponudbenega predračuna v obrazcu Priloga št. 2/1c, ki se nanaša na proračunskega uporabnika GPU in PU; za postavko 3. Izredno vzdrževanje MNZ, Policija – nadomestni deli (ventilatorji in baterije) po ponudbenem predračunu je prepisal vrednost postavke Skupaj z DDV (cena za nadomestne ventilatorje, ki so zajeti v ponudbenem predračunu) v znesku 4.620,52 EUR iz dela ponudbenega predračuna v obrazcu Priloga št. 2/1b, ki se nanaša na proračunskega uporabnika GPU in PU, prištel pa je še znesek 264,15 EUR (ki ustreza postavki Skupaj z DDV iz dela ponudbenega predračuna v obrazcu Priloga št. 2/1b, ki se nanaša na nadomestne baterije za proračunskega uporabnika GPU in PU) ter nato v isto polje zapisal še seštevek obeh zneskov (označeno 4.620,52 + 264,15 = 4.884,67); za postavko B. Skupaj točke 1 do 4 z DDV za MNZ, Policija je navedel seštevek zneskov iz postavk od 1. do 4 – 35.540,91 EUR. Na koncu je v polje Skupaj A + B z DDV – Skupna ponudbena vrednost v EUR navedel znesek 38.276,95 EUR.

V obrazcu Rekapitulacija sklop 1 je bil nato s svinčnikom ročno prečrtan znesek 264,15 EUR ter seštevek 482,90 EUR v postavki 3. Izredno vzdrževanje MNZ – nadomestni deli (ventilatorji in baterije) po ponudbenem predračunu v delu A. Sestava ocenjene vrednosti proračunski uporabnik MNZ. Na isti način je bil prečrtan tudi znesek 2.736,04 EUR v postavki A. Skupaj točke 1 do 4 z DDV za MNZ, s svinčnikom pa je bil nato dopisan znesek 2.471,89 EUR. Na koncu je bil s svinčnikom prečrtan še znesek 38.012,95 EUR iz postavke Skupaj A + B z DDV – Skupna ponudbena vrednost v EUR in nadomeščen z zneskom 38.012,80 EUR – prav s tistim zneskom, ki ga je naročnik v sklepu o oddaji javnega naročila za sklop 1 navajal kot skupno vrednost ponudbe izbranega ponudnika.

Glede teh popravkov je izbrani ponudnik v svoji izjasnitvi navedel, da je na obrazcu Rekapitulacija sklop 1 dvakrat prištel vrednost baterij (pod točko A – Uporabnik MNZ) in pod točko B (Uporabnik MNZ policija), kar so nakazali z računsko operacijo seštevanja, saj ni bilo jasno določeno, h kateremu proračunskemu porabniku se prištevajo baterije in bi torej naj šlo za očitno računsko napako. Naročnik je smiselno podobno odgovoril v svoji odločitvi o zahtevku za revizijo za sklop 1, in sicer je šlo za odpravo očitne napake, saj je izbrani ponudnik v rekapitulacijo napačno prenesel dvakrat isti znesek, za kar pa ni imel osnove, saj ni bilo tabele za preneseni znesek. Izbrani ponudnik je podal soglasje k popravku računskih napak, kar pa ni vplivalo na razvrstitev ponudb, ter da izbrani ponudnik ni spreminjal svoje cene na enoto, količine in vrednosti postavke, niti se s popravkom računske napake ni spremenil vrstni red ponudb.

V naročnikovi dokumentaciji se res nahaja dopis številka 430-704/2014/17 (15131-10) z dne 19. 9. 2014 (v nadaljevanju: dopis z dne 19. 9. 2014), s katerim je naročnik izbranega ponudnika prosil za soglasje k popravku računskih napak. Naročnik je navedel, da je pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika našel računsko napako v obrazcu Rekapitulacija sklop 1, ter da pravilna skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV znaša za sklop 1 38.012,80 EUR. Natančnejših pojasnil oziroma obrazložitve o tem, v čem računska napaka sploh je, naročnik v dopisu ni podal, navedel pa je, da so pravilni zneski razvidni iz dopisu priloženih fotokopij obrazca Rekapitulacija sklop 1.

Na naročnikov dopis je izbrani ponudnik odgovoril z dopisom z dne 22. 9. 2014, v katerem je navedeno zgolj, da daje soglasje k popravku računskih napak, kot je to naročnik predlagal v dopisu z dne 19. 9. 2014.

Na podlagi navedenih dopisov Državna revizijska komisija ni mogla ugotoviti, ali je zneske iz obrazca Rekapitulacija sklop 1 prečrtal in določil nove zneske izbrani ponudnik ali naročnik, saj je dopisu z dne 19. 9. 2014 iz naročnikove dokumentacije pripet zgolj obrazec, ki se ne nanaša na obravnavane popravke. Nasprotno pa je dopisu z dne 22. 9. 2014 izbranega ponudnika pripet z modrim pisalom prečrtana in popravljena fotokopija originalnega obrazca Rekapitulacija sklop 1 (popravki so identični tistim, ki so bili kasneje izvedeni s svinčnikom v izvirniku ponudbe izbranega ponudnika). Kot pa bo razvidno iz nadaljevanja, je nepomembno, ali je natančno vsebino popravkov določil naročnik ali izbrani ponudnik.

Očitno je, da je izbrani ponudnik v obrazec Rekapitulacija sklop 1 v postavko 3. Redno vzdrževanje MNZ – nadomestni deli (ventilatorji in baterije) po ponudbenem predračunu zmotno prepisal poleg vrednosti nadomestnih delov (ventilatorji) za proračunskega uporabnika MNZ v znesku 218,75 EUR iz dela obrazca v Prilogi št. 2/1b, ki se nanaša na proračunskega uporabnika MNZ še vrednost nadomestnih baterij za proračunskega uporabnika GPU in PU v znesku 264,15 EUR (ter ju seštel in vpisal znesek 482,90 EUR), moral bi pa vnesti zgolj vrednost v ponudbeni predračun zajetih nadomestnih delov za proračunskega uporabnika MNZ. Ta postavka obrazca Rekapitulacija sklop 1 se je namreč nanašala zgolj na proračunskega uporabnika MNZ. Res je sicer, da v obrazcu v Prilogi št. 2/1b pri proračunskem uporabniku MNZ pod nadomestnimi deli niso bile predvidene baterije (temveč zgolj ventilatorji), pri proračunskem uporabniku GPU in PU pa so bile ločeno navedeni nadomestni ventilatorji in nadomestne baterije, vendar je bilo iz obrazca v Prilogi št. 2/1b jasno razvidno, da se del z nadomestnimi baterijami nanaša zgolj na proračunskega uporabnika GPU in PU in ne MNZ. Navedeno izhaja tudi iz pojasnil izbranega ponudnika in naročnika. Ker sta postavki A. Skupaj točke 1 do 4 z DDV za MNZ in Skupaj A + B z DDV seštevka (med drugim) postavke, v kateri je izbrani ponudnik napačno prištel vrednost 264,15 EUR, je zmanjšanje teh dveh postavk posledica zmanjšanja postavke 3. Redno vzdrževanje MNZ – nadomestni deli (ventilatorji in baterije) po ponudbenem predračunu.

78. člen ZJN-2 ureja dopustne dopolnitve in spremembe ponudbe. Tretji odstavek 78. člena ZJN-2 določa, da ponudnik ne sme dopolnjevati ali spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril (1. alineja) ter tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja (3. alineja). Četrti odstavek 78. člena ZJN-2 določa, da sme izključno naročnik – ne glede na tretji odstavek 78. člena ZJN-2 – ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

Državna revizijska komisija je že večkrat pojasnila, da so računske napake le napake pri osnovnih računskih operacijah, npr. množenju, seštevanju, odštevanju in deljenju. Ni pa mogoče kot računske napake obravnavati npr. dvojno obračunanega davka na dodano vrednost, ponujenega, a v končno ponudbeno ceno ne vračunanega popusta, neskladja v ponudbenih cenah v rekapitulaciji in seznamu skupne vrednosti blaga, ki nima vzroka v napaki zaradi osnovnih računskih operacij itd. Iz zapisanega izhaja, da morata biti za odpravo napake pri izračunu ponudbene cene izpolnjena dva pogoja: 1.) iti mora za očitno računsko napako (napako pri osnovnih računskih operacijah), in 2.) odprava napake, ki sicer vpliva na končno ponudbeno ceno, ob tem ne sme spreminjati količine in cene na enoto.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da napaka v obrazcu Rekapitulacija sklop 1 ni nastala kot posledica pomote pri osnovnih računskih operacijah, temveč napačnega izpolnjevanja obrazca samega. Izbrani ponudnik je, kot je že bilo pojasnjeno, zmotno prištel (sicer računsko pravilno) znesek postavke za nadomestne dele iz obrazca Priloga št. 2/1b za proračunskega uporabnika GPU in PU k postavki iz obrazca Rekapitulacija sklop 1, ki se nanaša na proračunskega uporabnika MNZ. Očitno je torej, da v tem primeru ni šlo za očitno računsko napako v smislu četrtega odstavka 78. člena ZJN-2.

Ker je obrazec Rekapitulacija sklop 1 bistveni sestavni del ponudbenih predračunov (kot je Državna revizijska komisija že pojasnila zgoraj), je izbrani ponudnik ceno postavke 3. Izredno vzdrževanje MNZ – nadomestni deli (ventilatorji in baterije) po ponudbenem predračunu opredelil kot seštevek zneskov 218,75 EUR in 264,15 EUR, torej 482,90 EUR, kar je neposredno vplivalo tudi na končno ponudbeno vrednost (postavko Skupaj A + B z DDV). S tem, ko je naročnik prečrtal vrednosti 264,15 EUR in 482,90 EUR ter po smislu opredelil kot vrednost postavke 218,75 EUR (pri čemer ni šlo za očitno računsko napako), je spremenil vrednost postavke 3. Izredno vzdrževanje MNZ – nadomestni deli (ventilatorji in baterije) po ponudbenem predračunu, kar je pomenilo tudi spremembo vrednosti postavke. Takšno spremembo ali dopolnjevanje ponudbe – ko ne gre za odpravo očitne računske napake - ZJN-2 v tretjem odstavku 78. člena prepoveduje. Pri tem so neupoštevne navedbe izbranega ponudnika in naročnika, da se kljub popravku vrstni red ponudb ni spremenil. 3. alineja tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 določa, da ni dopustno spreminjati tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Spreminjanje vrednosti posameznih postavk ponudbenega predračuna ter posledično spreminjanje skupne vrednosti ponudbe bi vsekakor lahko vplivala na drugačno razvrstitev ponudb, zato naročnik v ZJN-2, upoštevaje dejstvo, da v tem primeru ni šlo za očitno računsko napako, ni imel podlage izbranega ponudnika pozivati k soglasju k spreminjanju tega dela njegove ponudbe, prav tako naročnik ni imel podlage tega dela ponudbe spreminjati na lastno pest.

Če je naročnik opazil neskladje med navedbami vrednosti postavk in skupne ponudbene vrednosti v ponudbenih predračunih na obrazcih Priloga št. 2/1a, 2/1b ter 2/1c in obrazcem Rekapitulacija sklop 1, ki ni nastala zaradi očitne računske napake, bi moral v skladu z ZJN-2 ugotoviti, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna. Ker v tem primeru ne gre za formalno nepopolno ponudbo, ki bi jo bilo v skladu z 78. členom ZJN-2 dopustno dopolnjevati, bi moral ponudbo izbranega ponudnika izločiti. Nenazadnje je tako posledico (izločitev) napačno izpolnjenih obrazcev iz razpisne dokumentacije naročnik v razpisni dokumentaciji določil tudi sam.
Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila za sklop 1 iz sklepa o oddaji naročila številka 430-704/2014-1 z dne 14. 10. 2014.

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila sprejme eno izmed odločitev, ki jih dopušča ZJN-2.

Ker je Državna revizijska komisija na tej točki revizijskih navedb ugotovila, da morebitna utemeljenost ostalih vlagateljevih očitkov ne more več vplivati na drugačno odločitev v tem postopku, o teh ni odločala.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz prve točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval povrnitev stroškov revizijskega postopka, in sicer takse v višini 760,26 EUR ter stroškov odvetniškega zastopanja v višini 820,00 EUR (povečano za DDV) po tarifnih številkah 2200 in 6002 Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 s spremembami; v nadaljevanju: ZOdvT), ki se uporablja na podlagi 19. člena Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35-1633/2009 z dne 8.5.2009, v nadaljevanju: ZOdvC).

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN vlagatelju kot potrebne priznala stroške plačila takse v višini 760,26 EUR ter stroške zastopanja v revizijskem postopku na podlagi 19. člena ZOdvC v povezavi s 13. členom ZOdvT (Državna revizijska komisija ocenjuje, da ta revizijski postopek predstavlja povprečen primer) v višini 800,00 EUR, pavšalni znesek za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev po tarifni številki 6002 ZOdvT v višini 20,00 EUR, vse povečano za 22 % DDV, kar skupaj znaša 1.760,66 EUR, ki mu jih mora povrniti naročnik.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz druge točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 15. 12. 2014

Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav. Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
- Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o., Brdnikova 44, 1000 Ljubljana
- TOS Celje, d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, Ljubljana

Vložiti:
- V spis zadeve, tu.

Natisni stran