Na vsebino
EN

018-262/2014 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-262/2014-5
Datum sprejema: 27. 11. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in mag. Mateje Škabar, kot članov senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila »Redni in glavni pregledi jeklenih in sovprežnih objektov v letu 2014« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Inštitut za metalne konstrukcije, d. o. o., Mencingerjeva ulica 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27. 11. 2014

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo, opravilna številka 116/U-dir, z dne 2. 10. 2014, se ugodi in se razveljavi naročnikova Odločitev o oddaji javnega naročila, številka 43001-2/2014/16 412, z dne 17. 9. 2014.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 500,00 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 26. 5. 2014 sprejel sklep o začetku postopka javnega naročila za redne in glavne preglede jeklenih in sovprežnih objektov v letu 2014 (v nadaljevanju: javno naročilo), obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo dne 29. 5. 2014 (s številko objave JN6070/2014) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 17. 9. 2014 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, številka 43001-2/2014/16 412 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se zadevno javno naročilo odda ponudniku »VIACON d.o.o., Ulica bratov Učakar 54, 1000 Ljubljana«, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 22. 9. 2014, dne 30. 9. 2014 pa je naročnik prejel vlagateljevo »OPOZORILO NA KRŠITVE DOLOČIL ZJN-2 IN PREDLOG ZA SPREMEMBO ODLOČITVE«, opravilna številka 114/U-dir, z dne 29. 9. 2014. Na omenjeno vlogo je naročnik z dopisom številka 43001-2/2014/24, z dne 30. 9. 2014, vlagatelju odgovoril, da meni, da je postopek oddaje javnega naročanja vodil zakonito, v skladu z veljavno zakonodajo in razpisno dokumentacijo, zato odločitve ne namerava spremeniti.

Vlagatelj je dne 2. 10. 2014 priporočeno na pošto oddal Zahtevek za revizijo, opravilna številka 116/U-dir, z dne 2. 10. 2014, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva in predlaga ugotovitev nezakonitosti ravnanja naročnika (ter nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika), razveljavitev odločitve o oddaji naročila in povrnitev stroškov »v višini predpisane takse«.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da
- je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, saj izbrani ponudnik v njej ni predložil ustreznega števila referenčnih objektov za odgovornega vodjo del in glavnih pregledov, kot takšno pa bi jo moral naročnik izločiti. Po zatrjevanju vlagatelja izbrani ponudnik »v roku ni dopolnil ponudbe skladno s pozivom naročnika«, v posledici česar je naročnik neupravičeno štel kot ustrezno dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika z referenco »za področje NM za leto 2010, ki ni bila navedena v prvotnem referenčnem seznamu za odgovornega vodjo rednih in glavnih pregledov« cestnih objektov, prav tako pa je izbrani ponudnik v ponudbi glede referenc »na področju NM« […] »jasno (za razliko od ostalih referenc) navedel, da gre zgolj za jeklene objekte (in ne tudi sovprežne)«;
- je izbrani ponudnik z namenom pridobitve posla ponarejal referenčne podatke oziroma si je referenco, pri kateri je kot investitor naveden »Cestel d.o.o.« (redni pregled sovprežnih mostov »na Trojanah (šifra: LJ0076) in v Ljubljani-Tacen (šifra: LJ0127)«) enostavno izmislil;
- so v ponudbi izbranega ponudnika sporne oziroma neustrezne še nekatere druge reference.

Po tem, ko ga je naročnik obvestil o vlagateljevem zahtevku za revizijo in njegovi vsebini, je izbrani ponudnik dne 10. 10. 2014 na pošto priporočeno oddal »Opredelitev do vlagateljevih navedb.«, znak 08-06/2014-02, z dne 10. 10. 2014 (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). V omenjeni vlogi izbrani ponudnik zatrjuje, da »ni bila nobena od referenc ali drugih zahtevanih dokazil za priznanje sposobnosti tekom postopka zamenjana ali kako drugače spremenjena«, obenem pa prilaga dokaze, ki se nanašajo na referenčne podatke oziroma referenco, pri kateri je kot investitor naveden »Cestel d.o.o.«.

Naročnik je dne 27. 10. 2014 sprejel sklep številka 43001-2/2014/35, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, obenem pa je zavrnil tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik
- v navezavi na prvo zatrjevano kršitev opozarja, da »je bil razpis začet, ko je novela ZJN-2E že veljala«, zatrjuje, da »v navedenem primeru ni mogoče govoriti o dopolnjevanju ponudbe z novimi referencami«, ter izpostavlja, da v razpisni dokumentaciji ni zapisal besedne zveze »jeklene in sovprežne objekte«, temveč je »dopustil odprte možnosti tako za razumevanje zahteve kot "glavne in redne preglede", kakor tudi za "glavne ali redne preglede"«;
- v navezavi na drugo zatrjevano kršitev po vsebini nasprotuje zatrjevanju vlagatelja, da si je izbrani ponudnik referenco, pri kateri je kot investitor naveden »Cestel d.o.o.«, enostavno izmislil. Naročnik ob tem dodaja, da je z naročilnico naročil izvedbo »WIM meritev, določitev prometne obremenitve in določitev prometnih obremenitev za potrebe izrednih prevozov«, ter zatrjuje, da so vsebina in zapisi poročila objekta s šifro »LJ0076« enaki kot pri rednih pregledih, le da so »bili izvedeni posredno za izvedbo meritev prometne obremenitve za izredne prevoze«, tudi poročilo o pregledu objekta s šifro »LJ0127« pa je »vsebinsko enako poročilom za redne preglede, oziroma je vsebinsko še širše«;
- zavrača zatrjevanja vlagatelja, da so v ponudbi izbranega ponudnika sporne oziroma neustrezne še nekatere druge reference.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 30. 10. 2014, naročnik pa je v prilogi dopisa z dne 3. 11. 2014, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je v prilogi naročnikovega dopisa z dne 6. 11. 2014 prejela dodatno dokumentacijo postopka pravnega varstva, ki ji jo je odstopil naročnik.

Državna revizijska komisija je dne 6. 11. 2014 prejela tudi vlagateljevo »PRIPRAVLJALNO VLOGO – OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA V SKLEPU O REVIZIJSKEM ZAHTEVKU«, opravilna številka 127/U-dir, z dne 5. 11. 2014, s prilogami (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo). V omenjeni vlogi se vlagatelj opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in jih zavrača, obenem pa podaja »SKLEPNI KOMENTAR« in dokaze, s katerimi dokazuje svoja zatrjevanja.

Po proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz Zapisnika o javnem odpiranju ponudb številka 43001-2/2014/9 412, z dne 24. 6. 2014, izhaja, da je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila naročnik prejel dve pravočasni ponudbi (ponudbo izbranega ponudnika in ponudbo vlagatelja). Enak podatek izhaja tudi iz Seznama prevzetih ponudb številka 43001-2/2014/4 412, z dne 26. 5. 2014. Ob upoštevanju najnižje ponudbene cene kot merila za izbiro najugodnejše ponudbe (točka 3.2 Navodil za pripravo ponudbe in točka IV.2.1 obvestila o naročilu) je bila z odločitvijo o oddaji naročila kot najugodnejša izbrana ponudba izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, saj izbrani ponudnik v njej ni predložil ustreznega števila referenčnih objektov za odgovornega vodjo del in glavnih pregledov, kot takšno pa bi jo moral naročnik izločiti. Po zatrjevanju vlagatelja izbrani ponudnik »v roku ni dopolnil ponudbe skladno s pozivom naročnika«, v posledici česar je naročnik neupravičeno štel kot ustrezno dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika z referenco »za področje NM za leto 2010, ki ni bila navedena v prvotnem referenčnem seznamu za odgovornega vodjo rednih in glavnih pregledov« cestnih objektov, prav tako pa je izbrani ponudnik v ponudbi glede referenc »na področju NM« […] »jasno (za razliko od ostalih referenc) navedel, da gre zgolj za jeklene objekte (in ne tudi sovprežne)«.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljeva zatrjevanja v tem delu zahtevka za revizijo po vsebini razumeti na način, da v njih zatrjuje, da izbrani ponudnik svoje ponudbe ni dopolnil skladno z naročnikovim pozivom številka 43001-2/2014/10, z dne 16. 7. 2014 (v nadaljevanju: poziv z dne 16. 7. 2014), pač pa jo je po poteku roka za predložitev ponudb vsebinsko spremenil, s čimer je kršil 78. in 9. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2).

V navezavi na predstavljena zatrjevanja vlagatelja je Državna revizijska komisija vpogledala v razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila. Pri tem je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v uvodni povedi točke 4.1 Navodil za pripravo ponudbe zapisal, da mora biti ponudbena dokumentacija izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije, pri čemer jo sestavljajo tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti. V točki 3.1.3.2 Navodil za pripravo ponudbe je naročnik zapisal sledeči pogoj glede referenc:
»Ponudnik mora zagotoviti odgovornega vodjo rednih in glavnih pregledov objektov, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
 vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice kot pooblaščeni inženir gradbene stroke – odgovorni projektant ali odgovorni vodja del,
 v zadnjih 5 letih pred objavo tega naročila odgovorni vodja rednih in glavnih pregledov pri vsaj 20 glavnih in / ali rednih pregledih cestnih oziroma železniških jeklenih oziroma sovprežnih premostitvenih objektov (svetla dolžina med krajnimi oporniki najmanj 5 m), od katerih je moralo biti vsaj 8 glavnih pregledov. Najmanj dva izmed pregledov se morata nanašati na sovprežen cestni oz. železniški premostitveni objekt (sovprega jeklenih nosilcev in armirano betonske plošče). Za izredni (detajlni) pregled jeklenega ali sovprežnega cestnega oz. železniškega premostitvenega objekta, ki mora obsegati najmanj kataster vseh poškodb objekta in preiskave določenih materialov ter predloge sanacije poškodb, pa se smatra, da je ekvivalenten dvema glavnima pregledoma jeklenega oziroma sovprežnega cestnega oz. železniškega premostitvenega objekta.
Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva izkaze o opravljenem strokovnem izpitu, vpisu v imenik poklicne zbornice in referencah«.

Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti dokazljive (točka 4.1 Navodil za pripravo ponudbe), v primeru, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz razpisne dokumentacije, oziroma, če se izkaže, da ponudba vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe, pa se ponudbo izloči (tretji odstavek oziroma del petega odstavka točke 2.9 Navodil za pripravo ponudbe).

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, v posledici pa je ugotovila, da je izbrani ponudnik v njej glede priglašenega odgovornega vodje rednih in glavnih pregledov objektov na izpolnjenem, podpisanem in žigosanem obrazcu »PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH« navedel pet referenčnih predmetov (projektov). V predstavljenem smislu je tako slediti tudi vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (zadnji odstavek na strani 3) zatrjuje, da je izbrani ponudnik »za imenovanega odgovornega vodjo rednih in glavnih pregledov navedel 5 referenčnih projektov«.

Ob vpogledu v dokumentacijo, ki jo je vlagatelj posredoval naročniku na podlagi njegovega poziva z dne 16. 7. 2014 (v nadaljevanju: dokumentacija z dne 1. 8. 2014), je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik v njej glede priglašenega odgovornega vodje rednih in glavnih pregledov objektov v seštevku navedel osem glavnih pregledov jeklenih (premostitvenih) cestnih objektov in dvanajst rednih (letnih) pregledov jeklenih oziroma sovprežnih (premostitvenih) cestnih objektov. Upoštevaje navedeno je izbrani ponudnik formalno zadostil pogoju naročnika, določenem v točki 3.1.3.2 Navodil za pripravo ponudbe, v njegovem delu, v katerem je zahtevano, da je bil odgovorni vodja rednih in glavnih pregledov »pri vsaj 20 glavnih in / ali rednih pregledih cestnih oziroma železniških jeklenih oziroma sovprežnih premostitvenih objektov«, […] »od katerih je moralo biti vsaj 8 glavnih pregledov«. V predstavljenem smislu je tako slediti tudi vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (prvi odstavek na strani 4) zatrjuje, da je izbrani ponudnik na poziv naročnika z dne 16. 7. 2014 skupno »navedel točno 20 pregledov, kar je bila« […] »minimalna zahteva naročnika«.

V posledici doslej predstavljenih ugotovitev in zaključkov je Državna revizijska komisija v nadaljevanju pristopila k odločanju od tem, ali je izbrani ponudnik v dokumentaciji z dne 1. 8. 2014 (po vsebini) sledil pozivu naročnika z dne 16. 7. 2014, oziroma, ali je izbrani ponudnik (z vlagateljevimi besedami) z referenco »za področje NM za leto 2010, ki« naj ne bi »bila navedena v prvotnem referenčnem seznamu za odgovornega vodjo rednih in glavnih pregledov« cestnih objektov, svojo ponudbo »v roku« […] »dopolnil« […] »skladno s pozivom naročnika«. Naročnik je namreč v drugem odstavku točke 2.9 Navodil za pripravo ponudbe jasno zapisal, da se ponudbo »izloči, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali stvarnih dokazil ali, če ne dopolni formalno nepopolne ponudbe«, sodišča Evropske Unije pa so že v več sodbah presodila, da (se) mora naročnik ravnati strogo v skladu z merili, ki jih je sam določil (v zvezi s tem glej na primer sodbo Sodišča Evropske unije, dne 10. 10. 2013 sprejeto v zadevi številka C 336/12, točka 40, ter sodbo Sodišča Evropske unije, dne 6. 11. 2014 sprejeto v zadevi številka C-42/13, točka 42, ki se sklicuje na prej omenjeno sodbo; primerjaj tudi sodbo Sodišča Evropske unije, dne 29. 4. 2004 sprejeto v zadevi številka C-496/99 P, točka 115).

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vpogledala v naročnikov poziv z dne 16. 7. 2014. Po proučitvi omenjenega poziva Državna revizijska komisija ugotavlja, da ga je po vsebini razumeti na način, da je naročnik v njegovem delu, ki se nanaša na podatke o referenčnih delih odgovornega vodje rednih in glavnih pregledov objektov, priglašenega v ponudbi izbranega ponudnika (1. alinea na prvi strani), od izbranega ponudnika zahteval dodatna pojasnila (in dodatna dokazila, ki dokazujejo podatke v dodatnih pojasnilih), ne pa na način, da bi naročnik v njem izbranega ponudnika pozval na spremembo njegove ponudbe (primerjaj 78. člen ZJN-2 v povezavi s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Naročnik je namreč v omenjenem pozivu med drugim zapisal, da iz »predloženih dokazil (referenc) za« odgovornega vodjo rednih in glavnih pregledov objektov, priglašenega v ponudbi izbranega ponudnika, ni »razvidno, da je bil pri izvajanju rednih in glavnih pregledov v funkciji odgovornega vodje rednih in glavnih pregledov, da je izvedel zadostno število glavnih pregledov ter da se dva izmed pregledov nanašata na pregled sovprežnega objekta (sovprega jeklenih nosilcev in armirane betonske plošče)«, zato je izbranega ponudnika pozval, da »navede zahtevano število pregledov objektov tako, da bo za vsak objekt posebej nedvoumno razvidno izpolnjevanje vseh zahtev iz navodil za pripravo ponudbe«. Naročnik je v pozivu z dne 16. 7. 2014 izbranega ponudnika (sledeč določbi drugega odstavka točke 2.9 Navodil za pripravo ponudbe) tudi jasno opozoril na posledico, da se po »določilih zakona in razpisne dokumentacije« […] »ponudba izloči, če ponudnik v določenem roku ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil ali če ne upošteva naročnikovih določil« (zadnji odstavek na drugi strani zadevnega poziva). V posledici navedenega je v predstavljenem smislu slediti tudi izbranemu ponudniku, ki navaja, da ga je naročnik v pozivu z dne 16. 7. 2014 pozval k predložitvi »dodatnih pojasnil oziroma dodatnih dokazil« (prvi odstavek 1. točke izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo).

Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih odločitvah, ZJN-2 pojasnjevanja ponudbe izrecno ne predvideva, vendar ga hkrati tudi ne prepoveduje. Zahteva naročnika ponudniku, da nek podatek na dokumentu, predloženem v ponudbi, pojasni, je tako stvar lastne presoje naročnika v smislu, ali mu je vsebina tega podatka na dokumentu, predloženem v ponudbi, (dovolj) jasna ali ne. Če mu je vsebina podatka na dokumentu, predloženem v ponudbi, (dovolj) jasna, je praviloma od naročnika pričakovati, da ponudnika ne bo pozval, da ga ustrezno pojasni (da ustrezno pojasni njegovo vsebino oziroma njegovo razumevanje), če pa mu podatek na dokumentu, predloženem v ponudbi, ni (dovolj) jasen, je praviloma od naročnika (v mejah določb ZJN-2) pričakovati, da bo ponudnika pozval, da ga ustrezno pojasni (da ustrezno pojasni njegovo vsebino oziroma njegovo razumevanje).

Izbrani ponudnik v dokumentaciji z dne 1. 8. 2014 (po vsebini) ni sledil pozivu naročnika z dne 16. 7. 2014 v njegovem delu, ki se nanaša na podatke o referenčnih delih odgovornega vodje rednih in glavnih pregledov objektov, priglašenega v ponudbi izbranega ponudnika (1. alinea na prvi strani). Naročnik je namreč v omenjenem delu od izbranega ponudnika zahteval dodatna pojasnila (in dodatna dokazila, ki dokazujejo podatke v dodatnih pojasnilih) podatkov, navedenih v ponudbi, izbrani ponudnik pa vsebini omenjenega poziva ni sledil, saj v nekaterih delih, ki se nanašajo na glavne oziroma redne (letne) preglede (premostitvenih) cestnih objektov s področja »CP Novo Mesto«, svoje ponudbe s predloženo dokumentacijo ni ustrezno dodatno pojasnil, pač pa jo je spremenil. Iz izpolnjenega, podpisanega in žigosanega obrazca »PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH«, ki se nanaša na odgovornega vodjo rednih in glavnih pregledov objektov, predloženega v ponudbi izbranega ponudnika, namreč jasno izhajajo zapisi
- »Predmet (projekt)« […] »Redni in glavni pregledi objektov v RS na področju NM v letu 2012 -jekleni objekti« (tretja vrstica prvega stolpca tabele),
- »Leto izvedbe« […] »2012-2013« (tretja vrstica tretjega stolpca tabele),
- »Opis del (projekt)« […] »Redni in glavni pregledi objektov v RS na področju NM« (tretja vrstica četrtega stolpca tabele),
iz dokumentacije z dne 1. 8. 2014 pa jasno izhaja, da referenčna dela (glavni oziroma redni (letni) pregledi (premostitvenih) cestnih objektov) s področja »CP Novo Mesto«, ki se nanašajo na odgovornega vodjo rednih in glavnih pregledov objektov, priglašenega v ponudbi izbranega ponudnika, niso bila izvedena v letih 2012 oziroma 2013, pač pa so bila izvedena v času od 7. 9. 2010 do 23. 2. 2011 (pet v letu 2010 in eno v letu 2011). Glede na navedeno v predstavljenem smislu ni slediti naročniku, da »v navedenem primeru ni mogoče govoriti o dopolnjevanju ponudbe z novimi referencami« (drugi odstavek na strani 3 odločitve o zahtevku za revizijo), niti ni v predstavljenem smislu slediti izbranemu ponudniku, ki zatrjuje, da »ni bila nobena od referenc ali drugih zahtevanih dokazil za priznanje sposobnosti tekom postopka zamenjana ali kako drugače spremenjena« (drugi odstavek 1. točke izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). Ker
- se podatek, da so bila sporna referenčna dela izvedena leta 2012, pojavlja kar v dveh poljih tretje vrstice tabele obrazca »PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH« (v prvem in tretjem stolpcu), ki se nahaja v ponudbi izbranega ponudnika (v tretjem stolpcu tretje vrstice tabele sicer v razponu »2012-2013«),
- so ena od vrst rednih pregledov tudi letni pregledi cestnih objektov (jekleni premostitveni objekti se pregledajo najmanj enkrat letno – glej drugi odstavek 8. člena v povezavi z 10. členom Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest – Uradni list RS, št. 62/1998 – ki se še uporablja),
omenjenih podatkov ni šteti zgolj za »očitno nepravilnost v zapisu, ki po vsebini ne vpliva na dejansko stanje« (glej zapis na prvi strani dokumentacije z dne 1. 8. 2014). Vsak letni pregled cestnih objektov namreč (lahko) predstavlja samostojno referenco.

Ob upoštevanju predstavljenih dejstev Državna revizijska komisija zaključuje, da v tem delu dokumentacije z dne 1. 8. 2014 izbrani ponudnik iz razlogov, navedenih že doslej, svoje ponudbe s predloženo dokumentacijo ni ustrezno dodatno pojasnil, pač pa jo je spremenil, s čimer v posledici (po vsebini) ni sledil pozivu naročnika z dne 16. 7. 2014. Glede na to bi naročnik moral dosledno slediti pravilu, ki ga je določil v drugem odstavku točke 2.9 Navodil za pripravo ponudbe, ter iz razloga, ker izbrani ponudnik v določenem roku ni predložil »zahtevanih pojasnil ali stvarnih dokazil«, ustreznih pozivu z dne 16. 7. 2014, ponudbo izbranega ponudnika izločiti. Vlagatelj je tako v zahtevku za revizijo dokazal, da je naročnik s tem, ko ponudbe izbranega ponudnika ni izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, kršil določila lastne razpisne dokumentacije (drugi odstavek točke 2.9 Navodil za pripravo ponudbe), v tej zvezi pa tudi načelo enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2), saj ni zagotovil, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. Upoštevaje navedeno v okoliščinah konkretnega dejanskega stanja ni pravno relevantno dejstvo (in posledice dejstva), da »je bil razpis začet, ko je novela ZJN-2E že veljala« (glej predzadnji odstavek na strani 2 odločitve o zahtevku za revizijo).

Vsebinsko enak zaključek je Državna revizijska komisija napravila tudi v navezavi na dejstvo, da je v tretji vrstici prvega stolpca tabele obrazca »PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH«, ki se nanaša na odgovornega vodjo rednih in glavnih pregledov objektov in se nahaja v ponudbi izbranega ponudnika, zapisan zgolj podatek »jekleni objekti«, ne pa podatek »sovprežen beton-jeklo«, kot je glede rednega (letnega) pregleda cestnega objekta s področja »CP Novo Mesto« s šifro »NM0099« zapisan v dokumentaciji z dne 1. 8. 2014. Tudi s tem ravnanjem izbrani ponudnik svoje ponudbe s predloženo dokumentacijo ni ustrezno dodatno pojasnil, pač pa jo je spremenil, s čimer v posledici (po vsebini) ni sledil pozivu naročnika z dne 16. 7. 2014.

V predstavljenem smislu in ob razlagi, skladni z dosedanjim kontekstom, gre tako slediti tudi vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (tabela na strani 4) navaja, da so »[v] dopolnitvi« […] »navedeni objekti na področju NM, ki so se izvajali v letu 2010, med njimi pa je naveden tudi en sovprežni. Gre za navajanje v celoti novih referenc, ki niso bile navedene v prvotni ponudbi. To je jasno iz vsebine posla, ki vsebuje tudi sovprežne objekte, čeprav je bilo prej navedeno, da gre samo za jeklene objekte. Izbrani ponudnik se sicer v dopolnitvi sklicuje na to, da je prišlo v tem primeru do tipkarske napake, kar pa je povsem nesprejemljivo, saj bi to pomenilo, da se je napaka pojavila na dveh različnih mestih v isti vrstici«. Kot to upravičeno v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (tretji odstavek na strani 3) opozarja že vlagatelj, v okoliščinah konkretnega dejanskega stanja za odločitev o zahtevku za revizijo niso pravno relevantna zatrjevanja naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (tretji odstavek na strani 3), ki se nanašajo na to, da v razpisni dokumentaciji ni zapisal besedne zveze »jeklene in sovprežne objekte«, temveč je »dopustil odprte možnosti tako za razumevanje zahteve kot "glavne in redne preglede", kakor tudi za "glavne ali redne preglede"«.

Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo, opravilna številka 116/U-dir, z dne 2. 10. 2014, na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN (v povezavi z uvodno povedjo istega odstavka) ugodila in razveljavila naročnikovo Odločitev o oddaji javnega naročila, številka 43001-2/2014/16 412, z dne 17. 9. 2014.

Državna revizijska komisija (tudi ob upoštevanju načela hitrosti in učinkovitosti – 9. člen ZPVPJN) v nadaljevanju ni odločala o tem, ali je naročnik kršil določbe ZJN-2 tudi iz katerega ostalih razlogov, ki jih v zahtevku za revizijo zatrjuje vlagatelj. Vsebinska presoja ostalih očitkov namreč ne bi več vplivala na predmetno odločitev Državne revizijske komisije. V posledici tega zaključka Državna revizijska komisija (za razliko od dokazov, ki jih je v tem postopku pravnega varstva že izvedla) ni izvedla niti ostalih dokaznih predlogov, ki jih v navezavi na omenjena zatrjevanja (očitke) podajata vlagatelj (v zahtevku za revizijo) oziroma izbrani ponudnik (v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo).

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila se postopek oddaje zadevnega javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2, v povezavi z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika ob upoštevanju druge povedi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v postopku oddaje zadevnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V zahtevku za revizijo vlagatelj zahteva in predlaga tudi povrnitev stroškov »v višini predpisane takse«.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (prva poved tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju kot potreben in opredeljeno naveden strošek, nastal v postopku pravnega varstva (prva poved tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, v povezavi s prvim, petim in osmim odstavkom istega člena), priznala strošek dolžne plačane takse v znesku 500,00 EUR.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 500,00 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa (313. člen Zakona o pravdnem postopku – Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem. – v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 27. 11. 2014


Predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
– Inštitut za metalne konstrukcije, d. o. o., Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana
– VIACON, d. o. o., Ulica bratov Učakar 54, 1000 Ljubljana
– Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran