Na vsebino
EN

018-270/2014 DRI upravljanje investicij d.o.o.

Številka: 018-270/2014-4
Datum sprejema: 27. 11. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter Sonje Drozdek Šinko in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Prenova in nadgradnja aplikacij kadri - plače in blagajna z vključenim petletnim vzdrževanjem«, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba SICOM d.o.o., Šubičeva ulica 3, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Avbreht, Zajc in Partnerji o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DRI upravljanje investicij d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana (nadaljevanju: naročnik), dne 27.11.2014

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Prenova in nadgradnja aplikacij kadri - plače in blagajna z vključenim petletnim vzdrževanjem«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 04.11.2014, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek javnega naročanja po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Naročnik je dne 10.10.2014 sprejel Odločitev o zavrnitvi ponudbe v postopku oddaje javnega naročila prenova in nadgradnja aplikacij kadri - plače in blagajna z vključenim petletnim vzdrževanjem (dokument št. 351-1/13-SNR-138). V obrazložitvi je navedel, da je dne 25.08.2014 (le) vlagatelja povabil k oddaji ponudbe. Ker je tekom izvedbe postopka ugotovil, da pri predmetnemu javnemu naročilu ne gre za prenovo in nadgradnjo obstoječih aplikacij, ki bi jo iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic, lahko izvedel le en ponudnik, pač pa za novo aplikacijo, ki jo lahko izvede več različnih izvajalcev, je vlagateljevo ponudbo zavrnil. Oddaja predmetnega javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave namreč ni upravičena in zakonita.


Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 04.11.2014 vložil zahtevek za revizijo. Zatrjuje, da so naročnikovi razlogi za zavrnitev njegove ponudbe zgolj navidezni in pripravljeni ex post za potrebe izpolnitve formalnih obveznosti v zvezi z obrazložitvijo izpodbijane odločitve. Zatrjuje, da lahko razpisano nadgradnjo aplikacij izvede le on (vlagatelj), kot lastnik avtorskih pravic, ali oseba, ki od njega pridobi ustrezno licenco. Vlagatelj predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi in zahteva povrnitev stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Naročnik je dne 17.11.2014 sprejel sklep št. 351-1/13 SNR-138-rev., s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo ter zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je navedel, da je vlagatelja z razlogi za zavrnitev njegove ponudbe seznanil v skladu s tretjim odstavkom 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami), in da je vlagateljevo ponudbo, zaradi napačne izbire postopka, upravičeno zavrnil.

Naročnik je dne 18.11.2014 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je dne 24.11.2014 prejela vlagateljev umik zahtevka za revizijo. Vlagatelj je navedel, da (skladno z 18. členom ZPVPJN) zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj lahko na podlagi prvega odstavka 18. člena ZPVPJN kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo. Naročnik v treh delovnih dneh od prejema pisnega umika zahtevka za revizijo izda sklep o ustavitvi predrevizijskega postopka, če še ni sprejel odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 26. člena ali iz prvega odstavka 28. člena tega zakona. Če je naročnik zavrnil zahtevek za revizijo, mora umik zahtevka v treh delovnih dneh od prejema odstopiti v obravnavo Državni revizijski komisiji. Če je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo ali mu ugodil, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten (drugi odstavek 18. člena ZPVPJN). ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena tudi določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil, Državna revizijska komisija pa še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 27.11.2014

predsednik senata:
Borut Smrdel, univ.dipl.prav.
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- DRI upravljanje investicij d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana
- Odvetniška družba Avbreht, Zajc in Partnerji o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, Ljubljana


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.


Natisni stran