Na vsebino
EN

018-220/2014 Splošna bolnišnica Celje

Številka: 018-220/2014-10
Datum sprejema: 28. 10. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava materiala za potrebe Transfuzijskega centra za obdobje 5 let ter dobava, montaža in servis potrebnih aparatov za predelavo krvi preko cen materiala za potrebe Transfuzijskega centra«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika PROBO, trgovinska družba za promet z medicinskimi pripomočki, d.o.o., Prekorje 48, Škofja vas, ki ga zastopa odvetniška družba Fatur, o.p., d.o.o., Štefanova 13a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 28. 10. 2014

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 18. 8. 2014 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila »Dobava materiala za potrebe Transfuzijskega centra za obdobje 5 let ter dobava, montaža in servis potrebnih aparatov za predelavo krvi preko cen materiala za potrebe Transfuzijskega centra«, kot izhaja iz dokumenta Odločitev o oddaji javnega naročila z dne 4. 8. 2014.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 15.221,70 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika Medinova d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek oddaje javnega naročila »Dobava materiala za potrebe Transfuzijskega centra za obdobje 5 let ter dobava, montaža in servis potrebnih aparatov za predelavo krvi preko cen materiala za potrebe Transfuzijskega centra. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 9. 4. 2014, pod številko objave JN4223/2014 ter dne 11. 4. 2014 v Uradnem listu Evropske unije, pod številko objave 2014/S 072-123869.

Naročnik je z dokumentom Odločitev o oddaji javnega z dne 4. 8. 2014 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji javnega naročila) odločil, da se javno naročilo kot najcenejšemu ponudniku odda ponudniku Medinova d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve izhaja, da so ponudbo oddali trije ponudniki, in sicer poleg izbranega ponudnika ter vlagatelja tudi ponudnik Bertossi Co. Ltd, 240 Franklin Rousevelt CY-3046 Limassol, Ciper, pri čemer je bila najcenejša ponudba izbranega ponudnika. Naročnik je tekom preverjanja popolnosti ponudbe izbranega ponudnika pozval k več dopolnitvam. V vmesnem času je naročnik na Carinski in davčni upravi Republike Slovenije poizvedoval o davčnih stopnjah vrečk, ki so predmet javnega naročila - mnenje je tudi prejel. Na podlagi analize ponudb in prejetih mnenj je naročnik ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika popolna.

Vlagatelj je dne 18. 8. 2014 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila, s katerim je predlagal razveljavitev izpodbijane odločitve ter povrnitev stroškov postopka. Vlagatelj je podal navedbe o svoji aktivni legitimaciji, o višini takse za vložitev zahtevka za revizijo ter navedel, da so vrečke za kri, ki so predmet tega postopka oddaje javnega naročila (razen vrečk za vzorčenje krvnih komponent), transfuzijski sistemi. Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval, da morajo ponudniki k obrazcu OBR-4 predložiti lastno izjavo, v kateri morajo za vsako posamezno ponujeno vrečko definirati, v katero carinsko tarifo je uvrščena. Ponudba izbranega ponudnika te izjave ni vsebovala, zaradi česar ga je naročnik v skladu z 78. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) dne 5. 6. 2014 pozval k predložitvi te izjave in ga opozoril na posledice neustrezne dopolnitve – izločitev njegove ponudbe. Istega dne je naročnik poslal tudi poizvedbo na Carinsko upravo Republike Slovenije (v nadaljevanju: CURS) in Davčno upravo Republike Slovenije (v nadaljevanju: DURS) glede uvrstitve vrečk v posamezne carinske tarife. Izbrani ponudnik je na poziv odgovoril dne 13. 6. 2014 in vrečke napačno uvrstil v carinsko tarifo 9018 90 84 (prve tri vrečke) oziroma 3926 90 92 (vrečka za vzorčenje), za katere je predviden DDV po stopnji 22 %, pri čemer se je skliceval na pojasnilo CURS številka 4245-78/2014 z dne 23. 1. 2014. DURS je naročniku odgovoril dne 26. 6. 2014 z dopisom številka 4230-347578/2014-4, v katerem je pojasnil, da se prve tri vrečke uvrščajo v tarifo 9018 90 50 (9,5 % DDV), vrečka za vzorčenje pa v tarifo 9018 90 84, za katero je predviden 22 % DDV. Izbrani ponudnik je na ponoven poziv naročnika z dne 25. 7. 2014 ponujene vrečke uvrstil v razrede v skladu s pojasnilom DURS. Izbrani ponudnik kljub pravilnemu pozivu naročnika v roku ni ustrezno dopolnil svoje ponudbe, saj je predložil očitno napačno izjavo na obrazcu OBR-4. Izgovori izbranega ponudnika na nejasno zakonodajo ne morejo biti upoštevni, saj je vlagatelj predložil pravilno izjavo na obrazcu OBR-4, prav tako pa so bila pojasnila CURS in DURS (predvsem Pojasnilo DURS številka 4230-135299/2014-2 z dne 18. 2. 2014) jasna in javno dostopna še pred zaključkom javnega razpisa. Ker torej izbrani ponudnik po pozivu naročnika svoje ponudbe v roku ni ustrezno dopolnil, jo je potrebno kot nepopolno izločiti. V nadaljevanju je vlagatelj navedel tudi, da ponudba izbranega ponudnika vsebinsko ne izpolnjuje tehničnih pogojev iz razpisa, zaradi česar jo je prav tako potrebno kot nepopolno izločiti. Vlagatelj je pojasnil osnovne tehnične pojme, ki se pojavljajo pri transfuzijskih sistemih (kanila, »klasična« lomljiva kanila, kanila s sistemom proizvajalca A oznake B - kanile na transfuzijskih sistemih, ki jih ponuja izbrani ponudnik) ter razliko med transfuzijskimi sistemi s klasično lomljivo kanilo (ki jo vgrajuje večina proizvajalcev vrečk za kri) ter kanilo sistema oznake B (ki jo vgrajuje zgolj proizvajalec A v lastne transfuzijske sisteme). Pri slednji ni moč govoriti o lomljivi kanili, temveč o stisljivi kanili. Klasična lomljiva kanila se namreč odpre s prelomom, kanila sistema z oznako B pa se ne more odpreti ročno, temveč zgolj avtomatsko na aparatih za predelavo krvi oziroma s pomočjo posebnega pripomočka z oznako D. Aparati za predelavo krvi, ki so prilagojeni delu z vrečkami z lomljivo kanilo, lahko avtomatsko delujejo (so združljivi) z vrečkami za kri različnih proizvajalcev, zaradi česar se ta sistem pojmuje kot »odprt« sistem. Sistem z oznako B, proizvajalca A, ki ga ponuja izbrani ponudnik, je patentno zaščiten in s tem »zaprt«, torej ne izpolnjuje pogojev za »odprt sistem« in nima prednosti odprtega sistema, saj ni navzkrižno združljiv z obstoječimi rešitvami na trgu. Glede neizpolnjevanja tehničnih zahtev pod točko A obrazca 15 – avtomatski separator za pripravo krvnih komponent – je vlagatelj navedel, da je naročnik postavil zahtevo, da mora biti aparat odprt sistem, ki omogoča delovanje z vsemi komercialno dobavljivimi tipi vrečk s klasično lomljivo kanilo. Aparat mora ponujati možnost avtomatskega odpiranja »klasičnih« lomljivih kanil. Izbrani ponudnik je pod to točko ponudil aparat z oznako C proizvajalca A. Ker iz prvotne ponudbe ni bilo razvidno, ali aparat dejansko ustreza tehničnim zahtevam, je naročnik izbranega ponudnika dne 16. 6. 2014 in ponovno 30. 6. 2014 pozval k dodatnim pojasnilom. Izbrani ponudnik je v odgovoru na obe zahtevi zatrdil, da aparat ustreza tehničnim zahtevam - da lahko deluje z vsemi komercialno dobavljivimi tipi vrečk za kri s klasično lomljivo kanilo in da ponuja možnost avtomatskega odpiranja lomljivih kanil na vrečkah za kri z oznako B. Izbrani ponudnik je za poimenovanje kanil z oznako B uporabil tehnično in komercialno napačno poimenovanje »lomljiva kanila«, prav tako lahko ponujeni aparat avtomatsko odpira le kanile sistema z oznako B. Izbrani ponudnik je celo izjavil naročniku, da mu bo ob zaključku petletne pogodbe za dobavo potrošnega materiala (vrečk za kri) in posodbene pogodbe za omenjene aparate te usposobil za avtomatsko sproščanje pretoka po cevkah tokom separacije brez uporabe ročne sile tudi za klasične lomljive kanile drugih proizvajalcev, in v dokaz tega predložil izjavo proizvajalca A z dne 4. 7. 2014, iz katere sledi, da bo nadgradnja za omenjen aparat, ki bo omogočala avtomatsko odpiranje lomljivih kanil, na voljo šele v letu 2015. Iz tega izhaja, da s strani izbranega ponudnika ponujeni aparat ne izpolnjuje tehničnih pogojev iz naročnikove razpisne dokumentacije, zaradi česar bi bilo potrebno ponudbo izločiti. Glede neizpolnjevanja tehničnih zahtev pod točko B tehničnih specifikacij – »vrečke za kri četvorne 450 ml +/- 10 % top and bottom (T&B) CPD/SAGM z in-eritrocitnim line filtrom« je vlagatelj navedel, da je naročnik v razpisni dokumentaciji postavil zahtevo, da so vrečke uporabne do datuma, navedenega na vrečkah, ter da odpiranje zunanje kartonske embalaže ne skrajša roka uporabnosti. Prav tako je zahteval, da morajo lomljive kanile na primarni in satelitskih vrečkah zagotavljati lahko odpiranje (pri ročnem in avtomatskem odpiranju). Naročnik je zahteval tudi, da mora biti notranji lumen gladek in čim večjega premera ter da mora ponudnik zagotoviti »100 (popravljeno na 50)« kosov vzorcev vrečk za validacijo, ki bodo kompatibilne z vso obstoječo opremo v Transfuzijskem centru za odvzem in predelavo krvi, priložiti certifikate analiz za vzorčni lot vrečk in originalne specifikacije za artikel. Sistem vrečk za kri proizvajalca A z oznako B, ki ga je izbrani ponudnik ponudil pod to točko, ne uporablja klasičnih lomljivih kanil, temveč kanile sistema z oznako B. Naveden sistem kanil ne omogoča ročnega odpiranja, temveč je potreben ali aparat z oznako C ali poseben pripomoček z oznako D, ki pa ju naročnik na dan odpiranja ponudb dne 30. 5. 2014 ni imel, zato vrečke niso združljive z vso obstoječo opremo v Transfuzijskem centru. Izbrani ponudnik je v opisu ponujenega materiala in aparatov v svoji ponudbi navedel, da so vrečke uporabne do datuma, navedenega na vrečkah ter da odpiranje zunanje kartonske embalaže ne skrajša roka uporabnosti. Navedeno ne drži, saj je iz fotografij zunanje kartonske embalaže vrečk za kri, ki jih ponuja izbrani ponudnik, razvidno, da je po proizvajalčevi specifikaciji potrebno vrečke porabiti v roku 60 dni po odpiranju embalaže. Rok uporabnosti se torej skrajša na 60 dni po odpiranju zunanje embalaže in vrečke niso več uporabne do datuma, ki je naveden na etiketi na vrečkah. Glede neizpolnjevanja tehničnih zahtev ponujenih vrečk za odvzem krvi »četvorna 450 ml +/- 10 % z in line levkocitnim filtrom za filtriranje polne krvi CPD/SAGM« je vlagatelj citiral smiselno enake zahteve kot za vrečke pod točko B ter smiselno enako neizpolnjevanje zahtev za ponujene vrečke za kri proizvajalca A z oznako F, dodal pa še, da je iz priloženih fotografij embalaže za ta tip vrečk razvidno navodilo proizvajalca, da je potrebno vrečke za kri uporabiti v roku 60 dni po odpiranju zunanje kartonske embalaže. Navedeno informacijo prikazuje piktogram v obliki odprte kartonske škatle, na kateri je narisana peščena ura ter napis »60 days«. Glede neizpolnjevanja tehničnih zahtev vrečk za odvzem krvi »enojna 450 ml CPDA1« je vlagatelj navedel smiselno enake tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na rok uporabnosti vrečk po odpiranju zunanje kartonske embalaže. Tudi teh ponujene vrečke tip z oznako G ne izpolnjujejo, saj je iz fotografije embalaže vrečk razvidno navodilo proizvajalca, da je potrebno vrečke za kri uporabiti v roku 60 dni po odpiranju zunanje kartonske embalaže, kar izkazuje zgoraj opisan piktogram. Glede na navedeno je naročnik z oddajo naročila izbranemu ponudniku kršil tudi načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, saj je izbral ponudnika, katerega blago ni združljivo z obstoječo opremo naročnika in ne omogoča nabave blaga pri drugih proizvajalcih, s čimer je naročnik v nasprotju s pogoji razpisa izbranemu ponudniku omogočil dejanski monopol in se zavezal uporabljati le vrečke proizvajalca, katerega opremo in material ponuja izbrani ponudnik, saj so te edine združljive s ponujeno opremo, ki omogoča avtomatsko obdelavo le v povezavi s sistemom kanil z oznako B.

Naročnik je dne 1. 9. 2014 izdal sklep (v nadaljevanju: sklep o zahtevku za revizijo), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo ter zahtevek za povrnitev stroškov zavrnil. V obrazložitvi je naročnik navedel, da je izbrani ponudnik naročniku na podlagi pojasnila CURS številka 4245-78/2014 v roku posredoval odgovor, s katerim je sporočil, v katero carinsko tarifo je uvrščena posamezna vrečka. CURS in DURS sta prav na pobudo vlagatelja in izbranega ponudnika že večkrat izdala mnenje glede carinske tarife in davčne stopnje posamezne vrečke. Tudi Državna revizijska komisija je na CURS naslovila dopis številka 018-391/2013-7 z dne 2. 12. 2013, pri čemer je CURS z dopisom številka 4245-78/2014 ugotovil, da bi za pravilno uvrstitev potreboval več podatkov za vse izdelke. Prav dejstvo, da CURS ne razpolaga z natančnim opisom vrečk, je naročnika spodbudilo, da je 5. 6. 2014 posredoval na CURS in DURS dopis z natančnim opisom vrečk iz razpisne dokumentacije, da bi dobil pravo informacijo o tem, v katero carinsko tarifo so uvrščene posamezne vrečke. Na podlagi navedenega dopisa je DURS izdal dokument številka 4230-347578/2014-4 (01-620-04), ki je jasno določil stopnjo DDV. Na državni ravni ni bilo enotnega stališča o tem, v katero carinsko stopnjo se uvršča posamezne vrečka in kateri davčna stopnja se zanje uporablja. Po prejemu dopisa je naročnik izbranega ponudnika seznanil s stališčem DURS in izbrani ponudnik je sporočil, da bo za vrečke obračunal DDV, kot je določen v navedenem dopisu. Za ta postopek javnega naročanja pa je relevantno tudi dejstvo, da je v tem postopku javnega naročanja merilo za izbor cena ponudbenega predračuna brez DDV. Glede neizpolnjevanja tehničnih zahtev ponujenega aparata pod točko A tehničnih specifikacij (avtomatski separator za pripravo krvnih komponent) je naročnik navedel, da je zahteval, da »Aparat mora biti odprt sistem, ki omogoča delovanje z vsemi komercialno dobavljivimi tipi vrečk s klasično lomljivo kanilo«. Od izbranega ponudnika je dne 23. 6. 2014 dobil pojasnilo, da ponujeni aparat omogoča delovanje z vsemi komercialno dobavljivimi tipi vrečk za kri s klasično lomljivo kanilo ter da ponuja možnost avtomatskega odpiranja lomljivih kanil na vrečkah za kri z oznako B (ki so bile tudi ponujene v isti ponudbi), s čimer naj bi bilo zadoščeno zahtevam razpisne dokumentacije (možnost avtomatskega odpiranja kanil). Glede teh navedb (gre za zahteve 4., 5., 6. in 7. naročnikovega dopisa) je izbrani ponudnik svojemu odgovoru priložil tudi izjavo proizvajalca, iz katere je razvidno, da ves ponujeni material odgovarja tehničnim specifikacijam, v njem pa je navedeno tudi, da običajno prospekti ne zajemajo takih specifičnih tehničnih informacij ter zato teh informacij niso mogli označiti na prospektu. Na dne 30. 6. 2014 dodatno postavljena vprašanja je izbrani ponudnik odgovoril, da je ponujeni aparat odprt sistem, ki omogoča delovanje (avtomatsko separacijo krvnih komponent) z vsemi komercialno dobavljivimi tipi vrečk s klasično lomljivo kanilo ter možnost avtomatskega odpiranja lomljivih kanil na vrečkah z oznako B, ki so predmet njihove ponudbe pri tem postopku javnega naročanja. Izbrani ponudnik je navedel tudi, da je na aparatu omogočen sproščen pretok tekočin po cevkah komercialno dobavljivih tipov vrečk s klasično lomljivo kanilo na vrečkah drugih proizvajalcev z uporabo ročne sile. Aparat omogoča avtomatsko odpiranje brez uporabe ročne sile pri uporabi vrečk za kri z oznako B. Ker so vrečke za kri predmet tega postopka javnega naročanja, bo po navedbah izbranega ponudnika naročnik z nabavo vrečk z oznako B preko cen vrečk za kri in s posodbeno pogodbo dobil na uporabo aparate, ki bodo na teh vrečkah za kri avtomatično sproščali pretok tekočin po cevkah. Vse to je izbrani ponudnik navedel v slovenščini tudi na obrazcu OBR-15 v svoji ponudbi. V svojem dopisu z dne 23. 6. 2014 je izbrani ponudnik navedel tudi, da bo naročniku po zaključku petletne pogodbe za dobavo potrošnega materiala (vrečk za kri) in posodbene pogodbe za aparate le-te usposobil za avtomatsko sproščanje pretoka po cevkah tekom separacije brez uporabe ročne sile tudi za klasične lomljive kanile drugih proizvajalcev, sicer pa je naročnik navedel, da bi do takrat lahko delali na navedenem aparatu tako, da bi ročno odpirali klasične lomljive kanile, s čimer je torej zadoščeno naročnikovi zahtevi, da mora biti aparat odprt sistem, ki omogoča delovanje z vsemi komercialno dobavljivimi tipi vrečk s klasično lomljivo kanilo. Naročnik je navedel še, da je iz povzetih navedb izbranega ponudnika razvidno, da izbrani ponudnik izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije. Glede neizpolnjevanja zahtev pod točko B tehničnih specifikacij za ponujene vrečke za kri »četvorna 450 ml +/- 10 % top and bottom (T&B) CPD/SAGM z in-eritrocitnim line filtrom« je naročnik navedel, da je izbrani ponudnik izpolnjevanje vseh spornih zahtev iz razpisne dokumentacije opredelil na obrazcu OBR-15 ter tudi v izjavi proizvajalca v angleškem jeziku (priloga odgovora izbranega ponudnika z dne 23. 6. 2014), s katero je proizvajalec potrdil izpolnjevanje naročnikovih zahtev iz točk 4., 5., 6. in 7. dopisa z dne 17. 6. 2014. Naročnik je navedel še, da so pripomočki z oznako D za odpiranje kanil z oznako B sestavni del opreme izbranega ponudnika, s katerimi je mogoče avtomatsko odpirati lomljive kanile vrečk z oznako B, kadar se separacija krvnih komponent ne izvaja na aparatih, ki jih je ponudil izbrani ponudnik. Naročnik je navedel še, da bo sicer uporabljal s strani izbranega ponudnika ponujene aparate ter vrečke z oznako B, ki so povsem kompatibilni. Naročnik je navedel, da bi z drugimi aparati delal le v primeru okvare ponujenih aparatov, in bi pripomoček z oznako D potreboval, če ne bi želel delati z ročno silo, iz česar izhaja, da ponudba izbranega ponudnika v tem pogledu izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije. Glede neizpolnjevanja tehničnih zahtev glede ponujenih vrečk za kri »četvorna 450 ml +/- 10 % z in line levkocitnim filtrom za filtriranje polne krvi CPD/SAGM« je naročnik navedel glede pripomočka z oznako D smiselno enako kot pri prejšnjih navedbah ter da je torej iz ponudbe izbranega ponudnika (ter druge dokumentacije) razvidno, da le-ta izpolnjuje zahteve iz tehničnih specifikacij. Dodal je še, da naročnik v svoji razpisni dokumentaciji in pogojih ni zahteval »piktograma«, temveč je zahteval le izjavo ponudnika/proizvajalca o izpolnjevanju pogojev. Glede neizpolnjevanja tehničnih zahtev za ponujene vrečke za odvzem krvi »enojna 450 ml CPDA1« je glede zahteve po neskrajšanem roku uporabe vrečk naročnik navedel smiselno enako kot pri prejšnjih dveh točkah, pojasnil pa je tudi, da da iz navedb izbranega ponudnika v ponudbi in drugih dokumentih izhaja, da izpolnjuje tehnične zahteve (torej, da se rok uporabe po odprtju kartonske embalaže ne skrajša).

Izbrani ponudnik, ki ga zastopa odvetnica Breda Razdevšek iz Odvetniške pisarne Razdevšek, d.o.o., Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana, se je glede navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo izjasnil dne 3. 9. 2014 (znotraj roka iz 27. člena ZPVPJN) ter predlagal, da se revizijski zahtevek vlagatelja zavrne kot neutemeljen, skupaj s stroškovno posledico. Navedel je, da ponudba izbranega ponudnika v celoti izpolnjuje naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik je zavrnil vlagateljeve navedbe glede napačne dopolnitve ponudbe z izjavo o stopnjah DDV, po katerih se obračunajo ponujene vrečke za kri, ter navedel še, da je naročnik na lastno željo kontaktiral DURS v zvezi z umestitvijo ponujenih vrečk za kri v carinske tarife, saj je s strani ponudnikov dobil različne ocene o tem, v katero KN tarifno oznako sodijo vrečke za kri, ki so predmet tega postopka javnega naročanja. Naročnik je izbranega ponudnika pozval na dopolnitev v zvezi s sporno izjavo dne 5. 6. 2014, prav tako je naročnik istega dne kontaktiral DURS. Dopolnitev je izbrani ponudnik moral poslati do 13. 6. 2014 do 10.00 ure. Naročnik je odgovor s strani DURS prejel šele 26. 6. 2014. Izbrani ponudnik je v svoji dopolnitvi z dne 13. 6. 2014 ponujene vrečke za kri uvrstil v tiste KN tarifne oznake, v katere jih je uvrstila CURS (na poziv Državne revizijski komisije v zadevi 018-391/2013 z dne 6. 2. 2014). V navedenem dopisu je navedeno, da pri vrečkah, ki so namenjene pripravi koncentriranih trombocitov iz buffy – coata (T&B sistem) in in-line filtriranih eritrocitov, ne gre za del transfuzijskega sistema, temveč se uvrščajo kot deli naprav ali strojev, ki so namenjeni izključno medicinski rabi. Tako je izbrani ponudnik ravnal pravilno, ko je isti model vrečke (v ponudbi za ta postopek javnega naročanja ponujeno pod zaporedno številko 1) v skladu z dopisom CURS v svoji dopolnitvi z dne 13. 6. 2014 v KN oznako 9018 90 84 po stopnji DDV 22%, po analogiji pa je v to skupino uvrstil tudi vrečke za kri pod zaporednima številkama 2 in 3. Vrečke pod zaporedno številko 4. pa je uvrstil v tarifno oznako 3926 90 92 po isti stopnji DDV. Izjava izbranega ponudnika o uvrstitvi vrečk za kri pa je skladna ne samo z navedenim dopisom CURS, temveč tudi z dokumentom, na katerega se sklicuje vlagatelj – pojasnilo DURS številka 4230-135299/2014-2 z dne 18. 2. 2014. Ne glede na to pa je naročnik posredoval izbranemu ponudniku tudi odgovor DURS (dopis številka 4230-347578/2014-4 (01-620-04) in tako se je izbrani ponudnik lahko seznanil s tem, da je DURS sedaj podal drugačno (spremenjeno) stališče in je vrečke za kri, ki so v specifikaciji predračunov v ponudbah v tem postopku javnega naročanja navedene pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3, prepoznal kot transfuzijske sisteme in jim posledično priznal obdavčitev po stopnji 9,5 % DDV. Izbrani ponudnik je na poziv naročnikove pravne službe upošteval novo pridobljeno mnenje in skladno z njim opredelil stopnjo DDV ponujenih vrečk za kri, istočasno pa je naročnika tudi obvestil, da bo stopnjo DDV obračunal vedno skladno z zadnjim merodajnim mnenjem odgovorne inštitucije oziroma zakonodajalca. Glede izpolnjevanja tehničnih zahtev glede samega sistema vrečk za kri je izbrani ponudnik navedel, da je naročnik v razpisni dokumentaciji izrazil zahtevo, da aparat – avtomatski separator za pripravo krvnih komponent – ponuja možnost avtomatskega in ne ročnega odpiranja lomljivih kanil, pri čemer pa ni smisel v tem, ali se kanila imenuje »lomljiva« ali »pretisljiva«, temveč v zahtevi, da se pretok krvi po cevkah sprošča brez uporabe ročne sile. Naročnik je dopustil, da je ta funkcija vgrajena na aparatu ali pa je za odpiranje pretoka kanil dodan poseben modul (ki mora biti vključen v ponudbo), kar izhaja iz odgovora naročnika z dne 7. 5. 2014 na portalu javnih naročil. To in druge tehnične zahteve (npr. da ponujeni aparat deluje tudi z vsemi komercialno dobavljivimi tipi vrečk za kri s klasično lomljivo kanilo) ponudba izbranega ponudnika v celoti izpolnjuje, kar je (bilo) razvidno iz ponudbi ter tekom postopka dopolnjevanja predložene dokumentacije. Drži tudi, da ponujeni aparat ponuja možnost avtomatskega odpiranja kanil na vrečkah z oznako B, kar pa izpolnjuje naročnikovo zahtevo, da mora aparat ponujati možnost avtomatskega odpiranja lomljivih kanil, saj naročnik ni izrazil zahteve, da mora aparat to možnost nuditi na vrečkah vseh proizvajalcev. Ta zahteva je tudi razumljiva, saj je naročnik razpisal javno naročilo za dobavo materiala za 5 let ter montažo in servis potrebnih aparatov za predelavo krvi preko cen materiala za potrebe Transfuzijskega centra, kar pomeni, da bo naročnik v obdobju 5 let uporabljal vrečke in aparate istega ponudnika (izbranega ponudnika), saj je najem aparatov vezan na nabavo vrečk za kri. Izbrani ponudnik je naročniku zagotovil tudi, da bo po preteku 5 let (ali v primeru prekinitve pogodbe) nadgradil aparat tako, da bo avtomatsko odpiral kanile in sproščal pretok po cevkah brez uporabe ročne sile tudi na drugih na tržišču prisotnih vrečkah, pri čemer pa gre za dodatno zavezo (»okrepitev« že popolne ponudbe) izbranega ponudnika, ki ni bila predmet tega postopka javnega naročanja, saj je iz razpisne dokumentacije razvidno, da je naročnik želel aparate po preteku 5-letne pogodbe obdržati v lasti. Glede ponujene vrečke za kri z oznako E je izbrani ponudnik navedel, da je bila bistvena zahteva naročnika, da se vse kanile na vrečkah odpirajo z lahkoto (ročno ter ob avtomatskem odpiranju), kar je na ponujeni vrečki zagotovljeno. Sicer ima vrečka z oznako E klasično lomljivo kanilo na tistem mestu, kjer je le-ta obvezna (za ročno odpiranje npr. tokom terenskih akcij), kjer pa set teh vrečk za kri ponuja avtomatsko sproščanje pretoka (na aparatu za separacijo krvnih komponent), se te kanile odpirajo avtomatsko, s čimer je izbrani ponudnik izpolnil zahteve iz tehničnih specifikacij. Glede neizpolnjevanja točke B tehničnih specifikacij (»odpiranje zunanje kartonske embalaže ne sme skrajšati roka uporabnosti«) je izbrani ponudnik navedel, da je povsem jasno razvidno iz navodil proizvajalca, da je potrebno vrečke za kri uporabiti v roku 60 dni po odpiranju ne samo zunanje kartonske embalaže, ampak se mora odpreti tudi vrečka PE, ki je znotraj kartonske embalaže. Šele v tem primeru začne teči rok uporabe 60 dni. Glede pripomočka z oznako D je izbrani ponudnik navedel še, da je namenjen odpiranju kanil vrečk za kri z oznako B, kadar se le-te uporabljajo z aparati za separacijo krvnih komponent drugih proizvajalcev. Ker ponudniki niso bili seznanjeni s tem, ali bo naročnik želel uporabljati še separatorje krvnih komponent drugih proizvajalcev v kombinaciji z vrečkami z oznako B, je izbrani ponudnik v svojo ponudbo še dodatno vključil tudi pripomoček z oznako D, ki služi avtomatskemu odpiranju kanil z oznako B na vseh drugih aparatih brez uporabe ročne sile. Sam po sebi pripomoček z oznako D ni separator krvi v krvne komponente.

Naročnik je Državni revizijski komisiji v prilogi dopisov, prejetih dne 2. 9. 2014, 24. 9. 2014 in 26. 9. 2014, odstopil dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je po prejemu zahtevka za revizijo opravila predhodni preizkus v skladu z 31. členom ZPVPJN ter ugotovila, da izpolnjuje vse pogoje iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, zato ga je sprejela v obravnavo.

Dne 5. 9. 2014 je vlagatelj podal opredelitve do navedb naročnika v sklepu o zahtevku za revizijo, v katerem je ponovil svoje navedbe iz zahtevka za revizijo ter izpodbijal naročnikove navedbe.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Spor med vlagateljem in naročnikom je v tem, ali naročnik v nasprotju z določbami ZJN-2 ni izločil ponudbe izbranega ponudnika kot nepopolne, saj izbrani ponudnik po prvem pozivu na dopolnitev – predložitvi izjave o uvrstitvi ponujenih vrečk za kri v posamezne carinske tarife – ni ustrezno dopolnil. Spor je dalje v tem, ali je ponudba izbranega ponudnika neprimerna, ker ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik opredelil v tehničnih specifikacijah v razpisni dokumentaciji. Spor je tudi v tem, ali je naročnik kršil temeljna načela ZJN-2, ker je izbral ponudnika, katerega blago ni združljivo z obstoječo opremo naročnika (kljub eksplicitni zahtevi v razpisni dokumentaciji) ter katerega oprema ne omogoča nabave blaga pri drugih proizvajalcih, s čimer naj bi naročnik izbranemu ponudniku v nasprotju s pogoji razpisa omogočil dejanski monopol pri dobavi blaga naročniku.

Državna revizijska komisija je najprej presojala vlagateljeve navedbe o nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika v povezavi s predložitvijo neustrezne izjave o uvrstitvi ponujenih vrečk v kombinirano nomenklaturo carinske tarife.

Državna revizijska komisija pojasnjuje, da je uvrstitev ponujenih vrečk za kri v kombinirano nomenklaturo carinske tarife relevantna za določitev stopnje davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV), ki se obračuna pri dobavi posamezne vrečke. Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZDDV-1) v 41. členu določa, da se DDV obračunava in plačuje po splošni 22 % stopnji od davčne osnove za vse dobave blaga in storite, razen za tiste, katere zakon določa, da se DDV obračunava po 9,5 % stopnji. V skladu s 4. točko Priloge I k ZDDV-1 je dobava medicinske opreme, pripomočkov in drugih sredstev, ki so namenjena za lajšanje ali zdravljenje okvare ali invalidnosti in so namenjena izključno za osebno uporabo, vključno z njihovim vzdrževanjem, obdavčena po 9,5 % stopnji. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/2006 s spremembami) v 50. členu podrobneje določa tisto medicinsko opremo in pripomočke, za dobavo katerih se uporabi nižja stopnja DDV v skladu s 4. točko Priloge I k DDV. Za razvrstitev izdelkov se pri tem uporablja kombinirana nomenklatura carinske tarife, tako kot to določa prvi odstavek 146. člena ZDDV-1.

Naročnik je v poglavju 2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (OBR-2) razpisne dokumentacije v 10. členu določil, da mora ponudnik v ponudbi navesti končno vrednost ponudbe v EUR, v kateri morajo biti vsebovani tudi vsi stroški (vključno z davki). Naročnik je zahteval tudi, da morajo biti vsi davki prikazani ločeno v rekapitulaciji cene ponudbe v ponudbenem predračunu, iz katerega morajo biti razvidni tudi vsi davki (torej tudi DDV), tako da je ta končna ponudbena cena enotna in fiksna in naročnik na to ceno izvajalcu ne plačuje nobenih dodatkov – da je dokončna do zaključka izvedbe javnega naročila oziroma da se lahko valorizira šele po 12 mesecih. Enako izhaja tudi iz poglavja 5. Vzorec pogodbe o dobavi blaga (OBR-5), kjer je v 4. členu določeno, da bo v času trajanja te pogodbe kupec (torej naročnik) plačeval posamezne artikle po cenah iz ponudbenega predračuna. 6. člen vzorca pogodbe določa tudi, da se kupec obvezuje prevzeti naročeno blago na podlagi dobavnice, ki mora vsebovati vse elemente računa (količina, cena na enoto, popust, stopnja DDV, vrednost blaga brez DDV, vrednost z DDV, skupna vrednost).

Naročnik je v 11. členu poglavja 2. merilo za izbor ponudbe opredelil kot »cena ponudbenega predračuna – 100 točk«, iz česar gre sklepati, da je naročnik imel v mislih merilo najnižje cene iz b) točke prvega odstavka 48. člena ZJN-2.

Poglavje 4. predstavlja Obrazec predračuna (OBR-4), torej ponudbeni predračun. V ponudbenem predračunu so opredeljene postavke – vrečke za kri, ki so predmet tega postopka javnega naročanja. Postavka pod zaporedno številko 1 se je glasila »Vrečka četvorna 450 ml T&B CPD/SAGM z in-line eritrocitnim filtrom«, pod zaporedno številko 2 »Vrečka četvorna 450 ml T&T CPD/SAGM z in-line filtrom za polnjenje polne krvi«, pod zaporedno številko 3 »Vrečka enojna 450 ml CPDA1« in pod zaporedno številko 4 »Vrečka za vzorčenje krvnih komponent – za testiranje sterilnosti«. Pri vsaki izmed postavk je naročnik navedel ocenjeno potrebno letno količino, ponudniki pa so morali navesti naziv ponujenega artikla, ceno za kos brez DDV ter vrednost (celotne ocenjene količine) brez DDV. V obrazcu so ponudniki morali navesti tudi skupno vrednost vseh postavk (brez DDV), morebiten popust, ceno s popustom, stopnjo DDV (ki pa ni bil naveden pri vsaki postavki posebej), znesek DDV ter skupno vrednost vseh postavk z DDV.

Naročnik je razpisno dokumentacijo v tem delu spremenil z odgovorom številka 2, objavljenim na portalu javnih naročil dne 29. 4. 2014, ki je v skladu z drugim odstavkom 71. člena ZJN-2 postal del razpisne dokumentacije. Naročnik je odgovarjal na komentar enega izmed potencialnih ponudnikov, da mora biti »merilo za odločanje najnižja cena/vrednost brez DDV.« Naročnik je odgovoril, da potrjuje, da je merilo za izbor ponudbe cena ponudbenega predračuna brez DDV, ter da se zato v obrazcu OBR-4 črtata vrstici »DDV« (v odstotkih) in »SKUPAJ Z DDV«. Naročnik je določil še, da morajo ponudniki k obrazcu OBR 4 dodatno priložiti lastno izjavo, v kateri morajo za vsako ponujeno vrečko za kri definirati, v katero »carinsko tarifo« je uvrščena.

Državna revizijska komisija je s pregledom ponudbe izbranega ponudnika z dne 29. 5. 2014 ugotovila, da je kot obrazec OBR-4 (ponudbeni predračun) priložil izpolnjen obrazec iz prvotne razpisne dokumentacije, brez da bi upošteval spremembe razpisne dokumentacije, ki jih je naročnik objavil na portalu javnih naročil dne 29. 4. 2014. Tako je navedel pri vsaki izmed postavk materiala (vrečke za kri) ceno za kos vrečke brez DDV, vrednost postavk glede na ocenjeno letno količino brez DDV, vrednost seštevka vseh postavk (se pravi vrednost »potrebnega materiala za potrebe transfuzijskega centra za 1 leto«) brez DDV, stopnjo DDV 22% in znesek DDV ter ponudbeno vrednost skupaj z DDV. Izbrani ponudnik v svoji ponudbi prav tako ni priložil s strani naročnika zahtevane lastne izjave o uvrstitvi posamezne ponujene vrečke za kri v kombinirano nomenklaturo carinske tarife.

Po javnem odpiranju ponudb 30. 5. 2014 je naročnik izbranega ponudnika z dopisom številka 276/2014/KR, datiranim s 5. 6. 2014, pozval, da mu do 13. 6. 2014 posreduje dopolnitev – lastno izjavo, v kateri ponudnik definira za vsako ponujeno vrečko za kri v katero »carinsko tarifo oz. oznako« je uvrščena. Naročnik je navedel tudi, da bo ponudba izbranega ponudnika izločena, če v določenem roku svoje ponudbe ustrezno ne bo dopolnil.

V naročnikovi dokumentaciji se nahaja dopis izbranega ponudnika številka 34/2014, datiran z 13. 6. 2014, s katerim je izbrani ponudnik v dopolnitev svoje ponudbe posredoval zahtevane podatke, in sicer je navedel, da se vrečka za kri pod zaporedno številko 1 »Vrečka četvorna 450 ml T&B CPD/SAGM z in-line eritrocitnim filtrom« uvršča pod tarifno oznako 9018 90 84, pod zaporedno številko 2 »Vrečka četvorna 450 ml T&T CPD/SAGM z in-line filtrom za polnjenje polne krvi« pod tarifno oznako 9018 90 84, pod zaporedno številko 3 »Vrečka enojna 450 ml CPDA1« pod tarifno oznako 9018 90 84 in pod zaporedno številko 4 »Vrečka za vzorčenje krvnih komponent – za testiranje sterilnosti« pod tarifno oznako 3926 90 92. Državna revizijska komisija še pojasnjuje, da je iz Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost ter pojasnila Davčne uprave Republike Slovenije številka 4230-135299/2014-2 z dne 18. 2. 2014 (v nadaljevanju: pojasnilo DURS z dne 18. 2. 2014, dostopno v času izdaje tega sklepa na spletni strani: http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_na_dodano_vrednost_pojasnila/stopnja_ddv/stopnja_ddv_za_vrecke_za_kri/ ) razvidno, da se vrečke za kri sicer lahko uvrstijo v kombinirano nomenklaturo carinske tarife pod različnimi tarifnimi oznakami, da pa se nižja 9,5 % stopnja DDV lahko obračuna zgolj za vrečke za kri, ki so dejansko transfuzijski sistem in se uvrščajo pod tarifno oznako 9018 90 50, za ostale pa se obračuna običajna 22 % stopnja DDV. Iz izjave izbranega ponudnika v dopolnitvi z dne 13. 6. 2014 glede uvrstitve vrečk za kri v kombinirano nomenklaturo carinske tarife gre posledično v povezavi z navedbami v obrazcu OBR-4 razbrati, da je nameraval v ponudbi ponujene vrečke za kri naročniku obračunavati po davčni stopnji 22 %.

Iz naročnikove dokumentacije za ta postopek javnega naročanja izhaja tudi, da je naročnik 5. 6. 2014 na Carinsko upravo Republike Slovenije (v nadaljevanju: CURS) in DURS naslovil dopis številka 277/2014/KR, v katerem jih je za potrebe tega postopka oddaje javnega naročila prosil za mnenje glede davčnih stopenj za vrečke, ki so predmet tega postopka javnega naročanja. V dopisu je organoma poslal tudi opise vrečk za kri, ki so vzeti iz tehničnih specifikacij za ta postopek javnega naročanja. Naročnik je dne 30. 6. 2014 prejel po elektronski pošti dopis DURS številka 4230-347578/2014 z dne 26. 6. 2014 (v nadaljevanju: dopis DURS z dne 26. 6. 2014), v katerem DURS pojasnjuje, da je CURS vrečke za kri pod zaporedno številko 1., 2. in 3. uvrstil v kombinirano nomenklaturo carinske tarife pod tarifno oznako 9018 90 50 kot vrečke za kri, ki so dejansko transfuzijski sistemi. Stopnja DDV za te vrečke za kri znaša tako 9,5 %. Vrečka za kri pod zaporedno številko 4. je CURS uvrstil pod tarifno oznako 9018 90 84. Stopnja DDV za to vrečko znaša torej 22 % davčne osnove. V dopisu se je DURS skliceval na svoje pojasnilo z dne 18. 2. 2014.

Iz naročnikove dokumentacije izhaja, da je izbranemu ponudniku v dopisu številka 431/2014/KR, datiranim z 25. 7. 2014 posredoval dopis DURS z dne 26. 6. 2014 ter ga pozval, da naročniku posreduje odgovor, po kakšni stopnji DDV bo izbrani ponudnik dobavljal vrečke, ki so predmet javnega naročila. Odgovor je naročnik zahteval do 30. 7. 2014, sicer bi ponudbi izbranega ponudnika izločil.

Na zgornji dopis je izbrani ponudnik odgovoril z dopisom številka 56/2014, datiranim z dnem 29. 7. 2014, v katerem je pojasnil, da je v času oddaje prvotne ponudbe in v odgovor na naročnikovo prvo zahtevo za dopolnitev podal izjavo o uvrstitvi vrečk za kri v tarifne oznake v skladu z opredelitvijo v dokumentu CURS številka 4245-78/2014 z dne 23. 1. 2014 in je torej opredelil 22 % stopnjo DDV. Ker se je DURS v dopisu z dne 26. 6. 2014 sedaj opredelil drugače (da torej sedaj vrečke za kri pod zaporedno številko 1., 2. in 3. opredeljuje kot transfuzijske sisteme), bo izbrani ponudnik v svoji ponudbi upošteval mnenje DURS. Izjavili je, da bo vrečke pod zaporednimi številkami 1., 2. in 3. dobavljal po 9,5 % davčni stopnji ter vrečke za kri pod zaporedno številko 4. po 22 % davčni stopnji. Izbrani ponudnik je pojasnil še, da sicer po njegovem mnenju vprašanje o pravilni stopnji DDV za vrečke za kri še ni razjasnjeno in da bo moral stopnjo DDV »obravnavati« vedno z zadnjim merodajnim mnenjem odgovorne inštitucije oziroma zakonodajalca.

V zvezi s temi dopolnitvami izbranega ponudnika je vlagatelj navedel, da izbrani ponudnik kljub pravilnemu pozivu naročnika v roku ni ustrezno dopolnil svoje ponudbe, saj je predložil očitno napačno izjavo na obrazcu OBR-4 in bi njegovo ponudbo bilo potrebno kot nepopolno izločiti. Tako naročnik kot izbrani ponudnik sta pojasnjevala, da na državni ravni ni bilo enotnega stališča glede tega, pod katere tarifne oznake kombinirane nomenklature carinske tarife se uvrščajo posamezne vrečke za kri, ki so predmet tega postopka oddaje javnega naročila, in da je to postalo jasno šele z dopisom DURS z dne 26. 6. 2014. Izbrani ponudnik je prav tako navedel, da je vrečke za kri uvrstil pod tiste tarifne oznake, v katere jih je uvrstila CURS (na poziv Državne revizijski komisije v zadevi 018-391/2013 z dne 6. 2. 2014), uvrstitev pa je skladna tudi s pojasnilom DURS z dne 18. 2. 2014. Z dopisom z dne 26. 6. 2014 pa je DURS spremenil stališče in je vrečke za kri, ki so v specifikaciji predračunov v ponudbah v tem postopku javnega naročanja navedene pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3, prepoznal kot transfuzijske sisteme in jim posledično priznal obdavčitev po stopnji 9,5 % DDV.

Kot je že bilo omenjeno, Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost v 10. točki prvega odstavka 50. člena določa, da se med medicinsko opremo, pripomočke in druga sredstva, ki so namenjena za lajšanje ali zdravljenje okvare ali invalidnosti in so namenjena izključno za osebno uporabo (za katere se obračunava nižja, 9,5 %, stopnja DDV), uvrščajo tudi sistemi za infuzijo in transfuzijo s tarifno oznako 9018 90 50.

Naročnik in izbrani ponudnik sta se sklicevala na dopis CURS številka 4245-78/2014 z dne 23. 1. 2014 (v nadaljevanju: dopis CURS z dne 23. 1. 2014; kopijo dopisa je izbrani ponudnik predložil), ki ga je Državna revizijska komisija prejela kot odgovor na svoj dopis številka 018-319/2013-7 z dne 2. 12. 2013. Dopis je Državna revizijska komisija posredovala CURS in jo prosila za mnenje, pod katere tarifne oznake se uvrščajo vrečke za kri, ki so bile predmet postopka oddaje javnega naročila v zadevi z oznako 018-319/2013. CURS je pojasnila, da se vrečke za kri (na splošno) razvrščajo pod različne tarifne oznake, saj je njihov namen uporabe lahko različen. Razlikovati je potrebno vsaj tri vrste izdelkov, in sicer:
- Vrečke za kri (navadno z enim prekatom), ki so za transfuzijske ali druge namene; običajno imajo samo nastavke za cevke, ki omogočajo montažo v transfuzijski sistem; lahko so sterilno pakirane ali ne; navadno v notranjosti vrečke ni dodane nobene dodatne kemikalije; te vrečke se v skladu s carinskimi predpisi uvrščajo pod tarifno oznako 3926 90 92
- Vrečke za kri, ki so dejansko transfuzijski sistem - sistem, ki je namenjen prenosu krvi iz bolnika v vrečko ali obratno; sestavljen je iz vsaj ene plastične cevke, plastične vrečke, cevaste kovinske igle (ki se zabode v veno pacienta), vsaj enega ventila, objemke ipd.; dodane lahko ima še razne filtre in druge pripomočke, ki so namenjeni čiščenju, razpeljevanju ali ločevanju krvi; v vrečke je lahko že predhodno dodan antikoagulant ali katero drugo kemično sredstvo, ki je povezano z medicinskimi postopki; navadno je iz njih izsesan zrak; izdelek je sterilno pakiran; takšni izdelki se praviloma uvrščajo pod tarifno oznako 9018 90 50
- Vrečke za kri (en ali več prekatov), ki so deli naprav za filtracijo krvi ali različne meritve krvnih sestavin (diagnostika); ti izdelki so navadno namenjeni za točno določene analize ali filtrirne naprave in se ne morejo uporabljati nikjer drugje; običajno imajo posebne dele ali priključke za montažo na napravo; praviloma so sterilno pakirani in brez dodatnih kemikalij v vrečki; takšni izdelki se navadno uvrščajo pod tarifno oznako 9018 90 84

Iz samega dopisa CURS je nadalje razvidno, da CURS glede na tehnične specifikacije vrečk za kri v postopku oddaje javnega naročila v zadevi 018-391/2013 iz razpisne dokumentacije ni razpolagala z dovolj podatki, da bi jih uvrstila v ustrezno carinsko tarifo. Iz opisa vrečk za kri namreč ni bilo razvidno, ali bodo sporne vrečke dobavljene v obliki kompleta, ki vsebuje vrečke za kri, cevi in cevasto kovinsko iglo, ter da pogoji kot so sterilnost, vrsta nastavka, sistem oznak in zaščita igle niso pogoji, ki neposredno vplivajo na uvrstitev blaga pod ustrezno tarifno oznako in tako obstaja možnost, da se lahko posamezni deli šele tik pred uporabo sestavijo v ustrezen transfuzijski sistem. Ker je izbrani ponudnik v tem postopku javnega naročanja navedel, da se je na dopis CURS z dne 23. 1. 2014 oprl pri uvrstitvi vrečk, ki so namenjene pripravi koncentriranih trombocitov iz buffy – coata (T&B sistem) in in-line filtriranih eritrocitov pod zaporedno številko 1 opisa predmeta tega postopka oddaje javnega naročila ter po analogiji tudi pri uvrstitvi vrečk za kri pod zaporednima številkama 2 in 3, Državna revizijska komisija povzema tudi del dopisa CURS z dne 23. 1. 2014, na katerega se sklicuje izbrani ponudnik. V dopisu CURS z dne 23. 1. 2014 je navedeno, da CURS zgolj sklepa, da so vrečke za kri, ki so namenjene pripravi koncentriranih trombocitov iz buffy-coata (T/B sistem) in in-line filtriranih filtriranih eritrocitov, namenjene pripravi krvi in niso del transfuzijskega sistema – razlog pa je bil naveden v zgornjem delu dopisa – namreč da CURS ni razpolagal s podatki o tem, ali se te vrečke dobavljene v obliki kompleta, ki vsebuje vrečke za kri, cevi in cevasto kovinsko iglo, in so torej dejansko transfuzijski sistem. CURS je zgolj sklepal, da se uvrščajo kot deli naprav ali strojev, ki so namenjeni izključno medicinski rabi, ni pa jih uvrstil pod nobeno tarifno oznako. Glede samega postopka, ki se je pred Državno revizijsko komisijo vodil pod št. 018-391/2013, Državna revizijska komisija poudarja tudi dejstvo, da je bil postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavljen, ker naročnikova dokumentacija ni vsebovala dovolj podatkov, da bi bilo mogoče (ponudnikom ali CURS) uvrstiti vrečke za kri pod ustrezno tarifno oznako, kar je imelo za posledico različne stopnje DDV in torej neprimerljivost ponudb. Državna revizijska komisija na tem mestu poudarja tudi, da iz dopisa CURS z dne 23. 1. 2014 izhaja, da je bistveno za presojo, ali gre pri vrečki za kri dejansko za transfuzijski sistem (vprašanje, ali gre posamezno vrečko uvrstiti pod tarifno oznako 9018 90 50), vprašanje, ali je vrečka za kri dobavljena v obliki kompleta, ki vsebuje vrečko za kri, cevi in cevasto kovinsko iglo, in je namenjena prenosu krvi iz bolnika v vrečko ali obratno – prav ta del pa v zadevi 018-391/2014, kot je razvidno iz dopisa CURS z dne 23. 1. 2014, iz opisa vrečk v razpisni dokumentaciji ni bil razviden.

V pojasnilu DURS z dne 18. 2. 2014 je pojasnjena pravna podlaga za določitev stopnje DDV za vrečke za kri, v nadaljevanju pa tudi kriteriji za razvrstitev vrečk za kri pod ustrezno carinsko tarifo. V tem delu se pojasnilo DURS z dne 18. 2. 2014 sklicuje na dopis CURS z dne 23. 1. 2014, kriteriji pa so opredeljeni enako. V pojasnilu je opredeljeno tudi, da se nižja stopnja DDV uporablja zgolj za vrečke, ki se uvrščajo pod tarifno oznako 9018 90 50.

Iz dopisa DURS z dne 26. 6. 2014, ki ga je DURS poslala naročniku v tem postopku oddaje javnega naročila na prošnjo za mnenje glede davčnih stopenj za vrečke, ki so predmet tega postopka oddaje javnega naročila (naročnik je DURS posredoval natančne opise vrečk iz tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije), je razvidno, da je CURS uvrstila vrečke pod zaporednimi številkami od 1 do 3 pod tarifno oznako 9018 90 50 (vrečke za kri, ki so dejansko transfuzijski sistem), za katere se uporablja nižja stopnja DDV, vrečko za kri pod zaporedno številko 4 pa pod tarifno oznako 9018 90 84 (vrečke za kri, ki so deli naprav za filtracijo krvi ali za različne meritve krvnih sestavin), za katero se uporablja osnovna davčna stopnja. Iz dopisa DURS z dne 26. 6. 2014 ne izhaja, da bi bila kakršnakoli nejasnost glede uvrstitve vrečk za kri, ki so predmet tega postopka oddaje javnega naročila, pod ustrezne tarifne oznake ali da bi v čemerkoli DURS ali CURS spremenila svoje stališče glede uvrstitve vrečk za kri pod ustrezno tarifno oznako ali glede stopnje DDV. DURS se v dopisu celo sklicuje na svoje pojasnilo z dne 18. 2. 2014. Trditvi izbranega ponudnika, da je CURS spremenila svoje stališče iz dopisa z dne 23. 1. 2014 glede uvrstitve vrečke pod zaporedno številko 1 (kar je »po analogiji« imelo vpliv na uvrstitev vrečk za kri pod zaporednima številkama 2 in 3), saj naj bi bil isti model vrečk v dopisu z dne 26. 6. 2014 uvrščen pod drugo tarifno oznako, ni mogoče slediti. Tudi če bi se navedbe v dopisu z dne 23. 1. 2014 nanašale na isti model vrečk za kri (torej da je naročnik v postopku oddaje javnega naročila, ki je bil obravnavan v okviru zadeve 018-391/2013, naročal enake vrečke za kri kot naročnik v tem postopku oddaje javnega naročila pod zaporedno številko 1), je iz dopisa CURS z dne 23. 1. 2014 razvidno, da CURS vrečk za kri ni mogla uvrstiti pod ustrezno tarifno oznako, ker ni razpolagala z bistvenimi podatki za presojo, ali gre pri vrečkah dejansko za transfuzijski sistem. To, kam je vrečke za kri moč uvrstiti, je CURS torej zgolj predpostavljala. Glede na dopis DURS z dne 26. 6. 2014 pa je razvidno, da je naročnik v opisu vrečk za kri posredoval v razpisni dokumentaciji dovolj podatkov, da je CURS lahko glede vrečk pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3 ugotovila, da so dejansko transfuzijski sistem. Jasno je, da neuvrstitev vrečk zaradi pomanjkanja podatkov in uvrstitev ob zadostnih podatkih ni nikakršna sprememba stališča CURS (ali DURS) glede uvrstitve določene vrečke za kri v ustrezno carinsko tarifo, kot to prikazuje izbrani ponudnik.

Da si je dopis CURS z dne 23. 1. 2014 izbrani ponudnik tolmačil napačno, in da je torej v svoji prvi dopolnitvi z dne 13. 6. 2014 posredoval napačno izjavo o uvrstitvi ponujenih vrečk pod tarifne oznake, je jasno razvidno iz dopisa DURS z dne 26. 6. 2014, ki je na podlagi opisov vrečk za kri, ki so predmet tega postopka oddaje javnega naročila, posredovala pravilne tarifne oznake za vrečke. Iz primerjave dopolnitve z dne 13. 6. 2014 in dopisa DURS z dne 26. 6. 2014 je razvidno, da izbrani ponudnik ni ustrezno uvrstil niti ene izmed ponujenih vrečk za kri. Navedbam izbranega ponudnika v smeri, da vrečke za kri, ki so predmet tega postopka oddaje javnega naročila, niso namenjene izključno za osebno uporabo (pri tem se sklicuje na navedbe iz pojasnila DURS z dne 18. 2. 2014) in za njih torej ni moč uporabiti nižje stopnje DDV (4. točka priloge I k ZDDV-1) v luči tega, da je DURS v dopisu z dne 26. 6. 2014 jasno navedel, da se vrečke za kri pod zaporednimi številkami od 1 do 3 uvrščajo pod tarifno oznako 9018 90 50, za katere se uporablja nižja stopnja DDV, ni moč slediti. Izbrani ponudnik je poudarjal tudi, da iz pojasnila DURS z dne 18. 2. 2014 izhaja, da je potrebno v vsakem posameznem primeru pred odločitvijo, ali se za dobavo posameznega izdelka lahko uporabi nižja stopnja DDV, pridobiti mnenje CURS glede uvrstitve posameznega izdelka v kombinirano nomenklaturo carinske tarife. Izbrani ponudnik pa ni pojasnil, zakaj tega mnenja glede izdelkov, ki jih sam ponuja, ni pridobil še preden je sodeloval s svojo ponudbo v tem postopku oddaje javnega naročila. Argument izbranega ponudnika in naročnika, da izbrani ponudnik upravičeno ni mogel ustrezno dopolniti svojo ponudbe v prvotni dopolnitvi z dne 13. 6. 2014, torej ne zdrži.

Pritrditi je navedbam vlagatelja, da bi naročnik v skladu s prvim odstavkom 78. člena ZJN-2 po tem, ko je ugotovil, da izbrani ponudnik svoje ponudbe po pozivu naročnika z dne 5. 6. 2014 ni ustrezno dopolnil, moral ponudbo izbranega ponudnika izločiti. Nasprotno pa je naročnik izbranega ponudnika ponovno pozval v nasprotju z 78. členom ZJN-2 na dopolnitev ponudbe glede iste pomanjkljivosti, pri kateri je izbrani ponudnik spremenil izjavo glede uvrstitve ponujenih vrečk za kri pod ustrezne tarifne oznake in s tem davčno stopnjo DDV, ki jo bo obračunal pri dobavi vrečk. Tako je pravzaprav po poteku roka za oddajo ponudb naročniku podal izjavo, da bo namesto 22 % DDV na dobavo vseh vrečk za kri (kot to izhaja iz obrazca predračuna OBR-4 v prvotno predloženi ponudbi ter glede na dopolnitev z dne 13. 6. 2014) obračunal vrečke pod zaporednimi številkami od 1 do 3 po 9,5 % stopnji DDV, vrečke pod zaporedno številko 4 pa po 22 % stopnji DDV. Naročnik je sicer navedel, da je to za izid javnega naročila nepomembno, ker je kot merilo za izbor opredeljena skupna vrednost dobav iz ponudbenega predračuna brez DDV. Sprememba davčne stopnje morda ni imela vpliva na uvrstitev ponudnikov glede na merila za izbor, kar pa ne spremeni očitnega dejstva, da je izbrani ponudnik z drugo dopolnitvijo svoje ponudbe (izjavo o spremembi stopnje DDV, ki jo bo obračunal naročniku) spremenil vrednost ponudbe iz ponudbenega predračun iz prvotne ponudbe ter cene postavk (pojasnjeno je že bilo, da ponudbenega predračuna na OBR-4 in izjave o stopnji DDV na ponujene artikle ni mogoče obravnavati ločeno). V ponudbenem predračunu je podrobno predstavljen predmet javnega naročila, vsebuje pa tudi cene za vse artikle (vrečke za kri), ki sestavljajo razpisano javno naročilo. Iz navedenega razloga predstavlja ponudbeni predračun skupaj z izjavami o obračunani stopnji DDV tisti del ponudbene vsebine, ki ponudnika zavezuje. Naročnik bo po pogodbi za dobavljene vrečke za kri plačeval ceno, ki jo sestavlja cena vrečke (opredeljena v ponudbenem predračunu) za kri ter DDV (v tem primeru opredeljen v izjavi o uvrstitvi vrečk za kri v kombinirano nomenklaturo carinske tarife). Ponudbeni predračun torej predstavlja jedro ponudbe, iz katerega izhajajo ne le ponujeni artikli, pač pa tudi njihove cene. Vsebuje bistveno sestavino prodajne pogodbe (ceno), brez opredelitve katere do sklenitve pogodbe praviloma ne more priti. Iz tega razloga ZJN-2 določene elemente ponudbenega predračuna (in ponudbe kot celote) obravnava strože – 1. alinea tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 namreč določa, da ponudnik ne sme spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril. Prepovedano spremembo cene predstavlja v tem primeru izjava o tem, da bo izbrani ponudnik obračunaval drugačno stopnjo DDV, kot je bilo navedeno v prvotni ponudbi. Iz vzorca pogodbe o izvedbi javnega naročila in drugih določb razpisne dokumentacije izhaja, da se je naročnik zavezal plačevati izbranemu ponudniku ceno za dobavljene vrečke iz ponudbenega predračuna (4. člen vzorca pogodbe), ki je fiksna v smislu, da mora vsebovati vse davščine (torej tudi DDV), torej posledično sprememba stopnje DDV pomeni avtomatsko tudi spremembo cen iz ponudbe. Sicer je v 4. členu pogodbe res določba, da če se v času izvrševanja pogodbe zniža stopnja DDV, mora temu primerno izbrani ponudnik znižati končno ceno artikla, če pa se zviša, pa to lahko naredi, vendar to zapisanega v ničemer ne spremeni, saj bo ta določba stopila v veljavo šele v trenutku, ko bo v veljavo stopila tudi pogodba sama. Prav tako ta določba ureja zgolj pogodbeno razmerje med strankama, ne pa pravila postopka oddaje javnega naročila, ki jih kogentno ureja ZJN-2. Nenazadnje pa je bilo jasno obrazloženo tudi, da v tem primeru tekom postopka oddaje javnega naročila ni prišlo do nikakršne spremembe obdavčitve vrečk za kri glede stopnje DDV.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila iz dokumenta Odločitev o oddaji javnega naročila z dne 4. 8. 2014.

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila sprejme eno izmed odločitev, ki jih dopušča ZJN-2.

Ker je Državna revizijska komisija na tej točki revizijskih navedb ugotovila, da morebitna utemeljenost ostalih vlagateljevih očitkov ne more več vplivati na drugačno odločitev v tem postopku, o teh ni odločala.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz prve točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval povrnitev stroškov revizijskega postopka, in sicer takse v višini 14.221,30 EUR ter stroškov odvetniškega zastopanja v višini 5.707,50 EUR po tarifnih številkah 2200 in 6002 Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 s spremembami; v nadaljevanju: ZOdvT), skupaj z DDV.

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN vlagatelju kot potrebne priznala stroške plačila takse v višini 14.221,3 EUR ter stroške zastopanja v revizijskem postopku na podlagi 19. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35-1633/2009 z dne 8.5.2009), v povezavi s 13. členom ZOdvT (Državna revizijska komisija ocenjuje, da ta revizijski postopek predstavlja povprečen primer), v višini 800,00 EUR, pavšalni znesek za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev po tarifni številki 6002 ZOdvT v višini 20,00 EUR, vse povečano za 22 % DDV, kar skupaj znaša 15.221,70 EUR, ki mu jih mora povrniti naročnik. V presežku je Državna revizijska komisija zahtevek vlagatelja za povračilo stroškov zavrnila.

Vlagatelj je zatrjeval, da je naročnik takso za postopek pravnega varstva v znesku 14.221,30 EUR določil previsoko, da pa jo je plačal zato, da njegov zahtevek za revizijo ne bi bil zavržen. Iz odločitve o oddaji javnega naročila sicer ni moč razbrati, v kateri višini je naročnik določil višino takse. Vlagatelj je v zvezi s tem navedel, da bi se taksa morala glede na določbe 71. člena ZPVPJN odmeriti od vrednosti ponudbe izbranega ponudnika, ki naj bi znašala 129.744,50 EUR brez DDV. Gre za vrednost ponudbe izbranega ponudnika (torej najugodnejše popolne ponudbe) za dobave predmeta javnega naročila po ocenjenih količinah za 1 leto, kot je razvidna iz obrazca OBR-4 iz ponudbe izbranega ponudnika. Iz razpisne dokumentacije za ta postopek javnega naročanja je razvidno, da naročnik sklepa pogodbo za dobavo vrečk za kri za obdobje 5 let (1. člen vzorca pogodbe). Relevantna vrednost (cena) najugodnejše popolne ponudbe iz drugega odstavka 71. člena ZPVPJN je posledično v tem primeru vrednost ponudbe izbranega ponudnika (glede na ponudbeni predračun) za obdobje 5 let in ne zgolj za eno leto. V ponudbenem predračunu na OBR-4 je izbrani ponudnik kot vrednost postavke pod zaporedno številko 1 brez DDV navedel znesek 47.800,00 EUR, kot vrednost postavke pod zaporedno številko 2 brez DDV znesek 78.060,00 EUR, kot vrednost postavke pod zaporedno številko 3 brez DDV znesek 2.740,00 EUR ter kot vrednost postavke pod zaporedno številko 4 brez DDV znesek 1.144,50 EUR. Iz dopisa izbranega ponudnika številka 56/2014, datiranega z dnem 29. 7. 2014, je razvidno, da je izbrani ponudnik opredelil, da bo vrečke za kri pod zaporednimi številkami od 1 do 3 dobavljal po stopnji DDV 9,5 %, vrečke za kri pod zaporedno številko 4 pa po stopnji DDV 22 %. Ne glede na dejstvo, da ta dopis ni bil del prvotne ponudbe izbranega ponudnika (kjer je opredelil drugačno stopnjo DDV – namreč 22 %), je šteti, da je skupna vrednost (cena) njegove ponudbe za eno leto znašala seštevek vrednosti postavk iz ponudbenega predračuna skupaj z ustrezno stopnjo DDV, torej 142.213,30 EUR. Vrednost (cena) ponudbe za pet let posledično znaša 711.066,5 EUR, taksa za postopek pravnega varstva pa skladno z drugim odstavkom 71. člena ZPVPJN 14.221,30 EUR. Znesek takse je torej enak znesku, ki ga je vlagatelj v tem primeru vplačal.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz druge točke izreka tega sklepa.

Izbrani ponudnik je v vlogi, s katero se je izjasnil o zahtevku za revizijo, zahteval povračilo stroškov. Državna revizijska komisija ocenjuje, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven, zato je ocenila, da priglašeni stroški izbranega ponudnika niso potrebni (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN) in je njegovo stroškovno zahtevo zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz tretje točka izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 28. 10. 2014

Predsednica senata:

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje
- Odvetniška družba Fatur, o.p., d.o.o., Štefanova 13a, 1000 Ljubljana
- Odvetniška pisarna Razdevšek, d.o.o., Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, Ljubljana

Vložiti:
- V spis zadeve, tu

Natisni stran