Na vsebino
EN

018-241/2014 Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

Številka: 018-241/2014-6
Datum sprejema: 24. 10. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Obnova prezračevanja kuhinje in jedilnice ter nabava in montaža termičnega bloka v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane« v sklopu 2 »Nabava in montaža termičnega bloka«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj GO-ST d.o.o., Gasilska cesta 35, Grosuplje, ki ga zastopa Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, Potrčeva ulica 1, Poljčane (v nadaljevanju: naročnik), dne 24. 10. 2014

odločila:

. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila »Obnova prezračevanja kuhinje in jedilnice ter nabava in montaža termičnega bloka v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane« v sklopu 2 »Nabava in montaža termičnega bloka«, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta »OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, št. 1/7-430/1/49-2014 z dne 19. 8. 2014.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.000,40 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 28. 1. 2014 sprejel sklep št. 1/7-430/1/1-2014 o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 31. 1. 2014, pod št. objave JN1290/2014 (skupaj s popravkom z dne 17. 2. 2014 pod št. JN1888/2014), dne 1. 2. 2014 pa tudi v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije, pod oznako 2014/S 023-035552.

Naročnik je dne 10. 4. 2014 sprejel dokument »Obvestilo o oddaji javnega naročila«, s katerim je javno naročilo v sklopu 2 »Nabava in montaža termičnega bloka« oddal ponudniku KOVINASTROJ SERVIS d.o.o., Adamičeva cesta 44, Grosuplje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), vlagateljevo ponudbo pa izločil kot neprimerno in s tem nepopolno. Naročnik je na podlagi zahteve vlagatelja dne 17. 4. 2014, pod št. 1/7-430/1/27-2014, izdal dodatno obrazložitev. Vlagatelj je dne 5. 5. 2014 vložil zahtevek za revizijo, ki ga je je naročnik s sklepom z dne 20. 5. 2014 zavrnil kot neutemeljenega, Državna revizijska komisija pa mu je s sklepom 018-129/2014-4 z dne 19. 6. 2014 ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila z dne 10. 4. 2014.

Naročnik je dne 7. 8. 2014 sprejel »OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, ŠT. 1/7/430/1/45-2014, s katerim je javno naročilo v sklopu 2 oddal ponudniku KOVINASTROJ SERVIS d.o.o., Adamičeva cesta 44, Grosuplje, vlagateljevo ponudbo pa izločil kot neprimerno, ker iz ponudbe ni razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve glede radija in višine izliva povišane mešalne baterije v postavki 4. »BLOK PULT S POVIŠANO MEŠALNO BATERIJO«. Vlagatelj je na naročnika dne 14. 8. 2014 naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, ki jo je naročnik zavrgel s sklepom z dne 19. 8. 2014, št. 1/7-430/1/48-2014. Naročnik je istega dne, 19. 8. 2014, sprejel »OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, št. 1/7-430/1/49-2014, s katerem je spremenil odločitev iz obvestila z dne 7. 8. 2014 in vse ponudbe za sklop 2 izločil kot neprimerne in nepopolne, ker je tudi ponudba ponudnika KOVINASTROJ SERVIS d.o.o. nepopolna iz enakega razloga in pri isti postavki kot vlagateljeva ponudba.

Vlagatelj je dne 1. 9. 2014 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Poudarja, da je iz predloženega popisa del v njegovi ponudbi razvidno, da je v okviru sporne postavke ponujena tudi »enoročna blok mešalna baterija/izliv z radijem min. 300mm, h izliva min. 300mm«. Pojasnjuje, da imajo vse blok pipe izliv, ki je dolg najmanj 300 mm, kar je splošno znano dejstvo, zaradi česar ta detajl ni zapisan na nobeni tehnični dokumentaciji. Enak način predstavitve je podal tudi konkurenčni ponudnik. Tudi sicer naročnikova zahteva, da morajo biti iz tehnične dokumentacije razvidne zahtevane tehnične lastnosti ponujenega artikla, ne pomeni, da mora biti iz dokumentacije razviden vsak detajl, saj so podatki na tehnični dokumentaciji tipski. Če bi vlagatelj želel ta podatek na prospektnem materialu, bi ga moral dopisati ročno, kar pa ne bi bilo skladno z zahtevo naročnika na 11. strani razpisne dokumentacije. Naročnik ni natančno navedel, kako dolg mora biti izliv, zato ta tehnična zahteva predstavlja minimalni standard: vlagatelj je ta detajl nameraval od naročnika zahtevati ob vgradnji, ko bi se ob montaži opreme lahko ugotovilo, da bo primeren kak drug, daljši izliv. Vlagatelj meni, da bi imel naročnik skladno z zakonodajo s področja javnega naročanja vedno možnost zahtevati dodatna pojasnila ponudbe; v kolikor bi jo izkoristil, bi vlagatelj s tehnično risbo, ki jo prilaga zahtevku za revizijo, lahko naročniku pojasnil, da je zahteva po izlivu 300 mm v celoti izpolnjena. Vlagatelj naročniku očita, da je ponovni (tretji) pregled ponudbe opravil z namenom, da ustvari umetne razloge za izločitev te ponudbe. Navaja, da je o skoraj identičnem vprašanju Državna revizijska komisija odločila v svojem sklepu št. 018-199/2014, kjer je na podlagi zahtevka za revizijo konkurenčnega ponudnika KOVINASTROJ SERVIS d.o.o. ugotovila, da naknadna predložitev tehnične risbe ne predstavlja nedovoljene dopolnitve ponudbe, izbrani ponudnik pa je ponudil ustrezno blago kljub temu, da dejstvo minimalnega izliva pipe ni izhajalo iz prospektne dokumentacije. Vlagatelj meni, da je bila zadnja, tretja odločitev naročnika sprejeta na podlagi namiga tega ponudnika, ki je v spornem argumentu videl možnost potencialne razveljavitve predmetnega javnega naročila in možnost oddaje ugodnejše ponudbe v ponovljenem postopku, pri čemer v času sprejema tretje odločitve naročnika omenjena odločitev Državne revizijske komisije še ni bila znana.

O vloženem zahtevku za revizijo se je z vlogo z dne 11. 9. 2014 izjasnil ponudnik KOVINASTROJ SERVIS d.o.o. Meni, da je vlagatelj (zahtevku za revizijo) seveda priložil varianto povišane mešalne baterije, ki ustreza zahtevam, vendar je s tem spremenil del ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije. Nimajo namreč vse blok pipe izliva dolžine najmanj 300 mm; proizvajalec RdF – RUBINETTERIE DEL FRIULI (katerega tehnično dokumentacijo je naknadno priložil vlagatelj) ima v programu blok pipe z izlivom od 200 mm naprej. Proizvajalec AMBACH, katerega opremo je ponudil sam, ima v svojem katalogu naveden le en tip blok pipe in ta ima izliv 450 mm. Proizvajalec GAZZI, katerega izdelek ponuja vlagatelj, prospektnega materiala nima, možnih je več proizvajalcev in več variant blok mešalnih baterij, tudi z izlivom, manjšim od 300 mm. Meni, da bi moral naročnik preklicati obvestilo o oddaji naročila in ponovno oceniti ponudbe, pri tem pa vlagateljevo izločiti kot nepopolno in ponovno izbrati njegovo, po predhodni možnosti dopolnitve sporne pozicije, kar ne bi vplivalo na spremembo tehnične specifikacije.

Naročnik je revizijski zahtevek s sklepom št. 1/7-430/1/65-2014 z dne 22. 9. 2014 zavrnil kot neutemeljen. Meni, da je vlagatelj že sam priznal, da je ponudbi priloženi tehnični dokumentaciji za sporno postavko podal prospektni material z opisom zgolj »enoročna mešalna baterija za blok pult«, iz česar pa ni razvidno, ali ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve iz razpisa, saj ne vsebuje vseh podatkov, ki so zahtevani v tehničnih specifikacijah v ponudbenem predračunu. Pri tem splošna izjava o strinjanju in sprejemanju vseh razpisnih pogojev ne more nadomestiti zahtev naročnika iz razpisa. Zahteve so bile zelo jasne in dovolj natančne, vlagatelj bi lahko na portalu javnih naročil zastavil vprašanje, ne pa da očitno nedopustno špekulira na način, da bo v času vgradnje že vprašal in se dogovoril. Naročnik zavrača navedbe o dolžini izliva kot splošno znanem dejstvu. Dodaja, da ima proizvajalec AMBACH, katerega opremo je ponudil ponudnik KOVINASTROJ SERVIS d.o.o., v svojem katalogu jasno naveden tip bloke pipe in ta ima izliv 450 mm. Pri vlagatelju pa je problem, ker proizvajalec GAZZI tega prospektnega materiala nima, možnih pa je več variant blok mešalnih baterij tudi z izlivom, krajšim od 300 mm. Naročnik meni, da ni imel podlage za pozivanje na dopolnitev tako nepopolne ponudbe z dokazilom v zvezi s sporno zahtevo. Nikakor tudi ni dolžnost naročnika, da s pomočjo poziva na pojasnitev ponudbe ugotavlja, kakšno blago je ponudnik hotel ponuditi. Odločno in v celoti zavrača vlagateljeve obtožbe o iskanju umetnih razlogov za izločitev njegove ponudbe; meni, da vlagatelj pač ni ponudil nobenih dokazov, ki bi potrjevale njegove navedbe, spletna stran proizvajalca opreme, ki jo ponuja, pa potrjuje ugotovitve naročnika. Dodaja še, da odločitev Državne revizijske komisije v zadevi 018-199/2014 ni relevantna za odločanje v predmetni zadevi, saj se nanaša na drugačno dejansko stanje.

Naročnik je z vlogo z dne 26. 9. 2014 2014 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 2. 10. 2014 opredelil do navedb naročnika. Poudarja, da ponudbe zgolj zaradi tega, ker iz priložene dokumentacije ni razviden podatek o velikosti radija izliva, še ni mogoče označiti za neprimerno. Bistveno pri zahtevi je, da velikost radija ni manjša kot 300 mm in v tej luči je potrebno razumeti navedbo o tem, da gre za splošno zahtevo. Prereka navedbe naročnika o tem, da bi s predložitvijo tehnične risbe preigral razpisno dokumentacijo in kršil načelo enakopravne obravnave ponudnikov. Radij izliva 300 mm je svetovni standard pri vgradnji povišanih mešalnih baterij na termični blok, zato je te karakteristike mogoče označiti kot splošno znano dejstvo na področju predmeta javnega naročila. Vlagatelj kot zastopnik proizvajalca GAZZI izjavlja, da ta proizvajalec na termičnih blokih ponuja povišane mešalne baterije z izlivom 300 mm, 450 mm in 600 mm. Proizvajalec mešalnih baterij RdF, katerega mešalna baterija je vgrajena kot sestavni del ponujenega blok pulta, izdeluje tudi mešalne baterije z izlivom, manjšim od 300 mm (prav tako tudi proizvajalec KWC konkurenčnega ponudnika), vendar to niso povišane mešane baterije namenjene vgradnji na termične blok pulte, ampak so to mešalne baterije za k pomivalnim koritom, umivalnikom itd. Proizvajalec RdF ima le dva tipa povišanih mešalnih baterij za vgradnjo na termične bloke, oba z izlivom, večjim od 300 mm. Vlagatelj meni, da bi moral naročnik omogočiti pojasnitev ponudbe v tem delu, v kolikor je štel, da izliv 300 mm ni splošno znano dejstvo za take baterije. Vlagatelj še ugotavlja, da naročnik ni pojasnil, zakaj odločitev Državne revizijske komisije v zadevi 018-199/2014 ni relevantna v predmetni zadevi, saj je bilo dejansko stanje v navedenem sklepu smiselno enako, prav tako pa ni navedel, kaj naj bi izhajalo iz spletne strani proizvajalca opreme, zato so navedbe naročnika povsem pavšalne.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in ponudnika KOVINASTROJ SERVIS d.o.o. je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno, ali je naročnik pravilno označil vlagateljevo ponudbo kot neprimerno in nepopolno. Medtem ko vlagatelj zatrjuje, da je ponudil blago, ki je skladno s tehničnimi zahtevami naročnika, naročnik nasprotno ugotavlja, da je vlagatelj ponudil blago v nasprotju z razpisnimi zahtevami.

Naročnikovo ravnanje je treba presojati z vidika 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena in prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2). V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (78. člen ZJN-2) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna, neprimerna ponudba pa je tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (16. in 20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolna ponudba mora torej izpolnjevati vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej tudi vse (minimalne) tehnične specifikacije, ki opredeljujejo bistvene tehnične lastnosti predmeta javnega naročila in ki jih naročnik navede v razpisni dokumentaciji. Vendar mora naročnik pred izločitvijo katere od ponudb upoštevati še pravila o dopustnih dopolnitvah ponudbe iz 78. člena ZJN-2. Iz teh pravil izhaja, da vsaka pomanjkljivost ponudbe še ne predstavlja podlage za njeno neposredno izločitev. Če je ponudba le formalno nepopolna, mora naročnik dopustiti in omogočiti njeno dopolnitev (prvi odstavek 78. člena ZJN-2), pri čemer ne sme dopustiti nedopustnih sprememb ponudbe (drugi odstavek 78. člena ZJN-2).

Predmet javnega naročila v obravnavanem sklopu 2 je nabava in montaža termičnega bloka. Naročnik je v XIII. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (OBR-2) navedel, da mora ponudnik nuditi in podati ceno na enoto za vse pozicije iz popisov v skladu s tehničnim delom razpisne dokumentacije (OBR-3/1) ter od ponudnikov zahteval, da morajo za ponujeno ponujene artikle obvezno priložiti tehnično dokumentacijo (kataloge oz. drugo tehnično dokumentacijo) z nazivi ter tipi artiklov, iz katere bodo razvidne zahtevane tehnične lastnosti ponujenega artikla, pri čemer mora biti na katalogih oz. tehnični dokumentaciji za posamezen artikel zapisana zaporedna številka postavke iz predračuna. Naročnik je še opozoril ponudnike, da ne smejo spreminjati vsebine originalnega popisa – specifikacije.

V razdelku A »TEHNOLOŠKA OPREMA« popisa na obrazcu OBR-3 so navedene strokovne zahteve (tehnične specifikacije), ki se nanašajo na vsako posamezno postavko razpisane opreme, ponudniki pa so ga morali izpolniti s cenami na enoto in s skupnimi cenami. Zahtevek za revizijo se nanaša na postavko 4. »BLOK PULT S POVIŠANO MEŠALNO BATERIJO« – naročnik je ponudbo izbranega ponudnika kot neprimerno izločil iz razloga, ker naj iz priloženega prospekta ne bi bil razvidno izpolnjevanje zahteve glede izliva enoročne blok mešalne baterije (»enoročna blok mešalna baterija/izliv z radijem min. 300mm, h izliva min. 300mm«). Naročnik je z odgovorom na Portalu javnih naročil dne 17. 2. 2014 pojasnil, da marajo biti vse zahtevane tehnične karakteristike izpolnjene z največjim dovoljenim odstopanjem 5 % pri gabaritih, kapaciteti in priključnih močeh posamezne opreme. Navedeni odgovor se skladno z drugim odstavkom 71. člena ZJN-2 šteje kot del razpisne dokumentacije.

Iz s strani vlagatelja predloženega popisa materiala in del v obrazcu OBR-3/1 je razvidno, da je ponudil oziroma vpisal ceno za natančno takšen proizvod, kot ga je opredelil naročnik, tj. blok pult s povišano mešalno baterijo, in sicer z enoročno blok mešalno baterijo in z izlivom z radijem min. 300 mm, h izliva min 300 mm. Vlagatelj je kot prilogo predložil katalog proizvajalca opreme, iz katerega (stran z označbo »POZ. A/4«) je razvidno, da se na obravnavano postavko nanaša izdelek proizvajalca GAZZI z nazivom oz. opisom »Blok miza 300x900x750 z vrati in povišano mešalno baterijo« in navedbo »MODEL: izvedba po naročilu (projekt DSO Poljčane)«, pri čemer je kot tehnična karakteristika opreme omenjena »enoročna mešalna baterija za blok pult«. Med strankama ni sporno, da iz tehničnih karakteristik na tej strani ni razvidno, kolikšna je velikost radija in višine izliva, sporno pa je, ali je naročnik iz tega razloga upravičeno zaključil, da ponujeno blago ne ustreza zahtevi in na podlagi tega sprejel izpodbijano odločitev o neoddaji javnega naročila.

Pritrditi je sicer mogoče naročniku, da ni dolžnost naročnika s pomočjo poziva na pojasnilo ali dopolnitev ponudbe ugotavljati, kakšno blago je ponudnik sploh hotel ponuditi ali mu celo na tak način omogočiti spremembo predmeta ponudbe, vendar pa je potrebno v obravnavanem primeru ugotoviti, da je iz vlagateljeve ponudbe razvidno (najmanj) to, da ponuja po meri izdelano opremo za ta projekt, pri čemer že iz popisa del izhaja zaveza oz. izjava o doseganju ustreznega radija izliva, sklicevanje na »povišano mešalno baterijo« pa je razvidno tudi iz samega opisa izdelka, kot izhaja iz predloženega prospekta. Naročnik ne pojasni, kaj naj bi navedbe na spletni strani proizvajalca blok pulta sploh dokazovale, Državna revizijska komisija pa tudi ugotavlja, da te navedbe za presojo v zadevi niti niso bistvene, saj gre v primeru ponujenega blok pulta za izvedbo po naročilu.

Kot je pojasnil vlagatelj, sporna tehnična zahteva predstavlja minimalni standard, ki pa bi pri praktični uporabi termičnega bloka uporabniku povzročal težave. Iz tega razloga večina proizvajalcev uporablja in vgrajuje povišane mešalne baterije z večjim radijem in višino izliva, pri vseh pa je izliv dolg najmanj 300 mm, kar je splošno znano dejstvo in svetovni standard, zato se ta podatek tudi ne vpisuje posebej v prospektni material. Naročnik nasprotno meni, da ne gre za splošno znano dejstvo, saj je pri proizvajalcu blok pulta možnih več variant blok mešalnih baterij. Pri tem se sklicuje na sklepu priloženo izjavo projektanta, ki navaja, da ima proizvajalec mešalnih baterij RdF (katerega izdelek naj bi bil vgrajen v blok pultu, navedenem v vlagateljevi ponudbi) v ponudbi tudi enoročne mešalne baterije, ki imajo izliv z manjšim radijem od 300 mm; naročnik je sklepu priložil tudi prospektni material tega proizvajalca, iz katerega je mogoče ugotoviti, da proizvajalec izdeluje enoročni mešalni bateriji z izlivom 200 mm in 300 mm, podobno pa izhaja iz katalogov istega proizvajalca, ki jih je svoji vlogi z dne 11. 9. 2014 priložil ponudnik KOVINASTROJ SERVIS d.o.o.: iz teh katalogov je razvidno, da proizvajalec RdF poleg že navedenih in nekaterih drugačnih (ne enoročnih) izdeluje tudi enoročno mešalno baterijo z izlivom 650 mm, pri čemer je v prospektni dokumentaciji ta model edini od enoročnih mešalnih baterij izrecno opredeljen kot povišan (»[…] with long base«). Izjava projektanta se po oceni Državne revizijske komisije ne nanaša na to, ali so določena dejstva splošno znana oz. predstavljajo svetovni standard ali ne (in kar za rešitev obravnavane zadeve niti ni bistveno), pač pa zgolj na možnosti različne izvedbe mešalnih baterij pri proizvajalcu RdF. Tudi ne glede na siceršnje navedbe vlagatelja, da nekateri od teh modelov sploh niso namenjeni za vgradnjo na termične blok pulte, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da zahteve naročnika očitno ne izpolnjuje(jo) le model(i) z radijem izliva 200 mm. Glede na to, da je vlagatelj ponudil blok mešalno mizo s povišano mešalno baterijo (kot to izrecno izhaja iz opisa/naziva sporne postavke v katalogu), je ob upoštevanju prospektnega materiala, na katerega se sklicuje tudi naročnik, tako mogoče ugotoviti, da ponujeni blok pult vsebuje enega od preostalih (povišanih) modelov enoročne mešalne baterije, ki pa oba izpolnjujeta zahtevo glede radija in višine izliva.

Ob upoštevanju vsega navedenega Državna revizijska komisija zato ne more pritrditi naročniku, da je vlagateljevo ponudbo zgolj iz obravnavanega razloga nenavedbe dimenzije izliva v tehnični dokumentaciji utemeljeno izločil kot neprimerno. Državna revizijska komisija še ugotavlja, da naknadno predložen izsek iz kataloga RdF oz. tehnična risba s prikazom enoročne mešalne baterije z izlivom 650 mm, ki jo je vlagatelj priložil zahtevku za revizijo, ne predstavlja nedopustne dopolnitve formalno nepopolne ponudbe, pač pa jo je potrebno šteti le kot pojasnilo obstoječe ponudbene dokumentacije zaradi ugotavljanja dejanskega stanja v (pred)revizijskem postopku.

V povzetku vseh predstavljenih ugotovitev je Državna revizijska komisija, na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevku za revizijo vlagatelja ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila, ki izhaja iz dokumenta »OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA« z dne 19. 8. 2014, št. 1/7-430/1/49-2014. Ker se z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2), Državna revizijska komisija naročnika z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN, napotuje, da ponudbo vlagatelja v izpostavljenem delu ponovno preveri ter v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku, in sicer stroške nagrade za zastopanje v znesku 800,00 EUR in 20,00 EUR za izdatke po tarifni številki 6002 Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 s sprem., v nadaljevanju: ZOdvT), oboje povečano za 22% DDV.

Državna revizijska komisija je na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena ZOdvT po pravičnem preudarku in ob upoštevanju vseh okoliščin primera vlagatelju kot potrebne priznala priglašene stroške v celoti. Skupaj mora torej naročnik vlagatelju povrniti stroške v višini 1.000,40 EUR.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, 24. 10. 2014

Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
- DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
- KOVINASTROJ SERVIS d.o.o., Adamičeva cesta 44, 1290 Grosuplje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.Natisni stran