Na vsebino
EN

018-236/2014 Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Številka: 018-236/2014-4
Datum sprejema: 17. 10. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila »Dobava opreme za digitalni kino« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj TSE, d.o.o., Tržaška cesta 126, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, Črnomelj (v nadaljevanju: naročnik), dne 17. 10. 2014

odločila:

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila »Dobava opreme za digitalni kino«, kot izhaja iz naročnikovih dokumentov »Sklep o oddaji javnega naročila«, št. 158-10/2014, in »Obvestilo o oddaji javnega naročila«, št. 158-11/2014, z dne 25. 8. 2014.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.131,90 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje naročila male vrednosti »Dobava opreme za digitalni kino«. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 18. 7. 2014, pod številko objave NMV2553/2014, dne 25. 7. 2014 pa še popravek pod številko objave NMV2659/2014.

Naročnik je dne 25. 8. 2014 sprejel dokumenta »Sklep o oddaji javnega naročila«, št. 158-10/2014, in »Obvestilo o oddaji javnega naročila«, 158-11/2014, iz katerih izhaja, da je naročilo oddal ponudniku ELEX ELEKTRONIKA, MIRAN STARMAN S.P., Goričane 12A, Medvode (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Odločitev je bila vlagatelju vročena dne 26. 8. 2014.

Po opravljenem vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je vlagatelj dne 2. 9. 2014 vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da je naročnik kršil Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) in lastno razpisno dokumentacijo s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil kot popolno, čeprav ne izpolnjuje tehničnih zahtev razpisne dokumentacije. Ponujena naprava UPS naj namreč ne bi dosegala zahtevane avtonomije minimalno 15 minut pri obremenitvi 50 %, pač pa zgolj 9-12 minut avtonomije. Ponudbeni dokumentaciji je sicer priložena izjava proizvajalca, s katero potrjuje avtonomijo 15-16 minut, vendar je ta izjava brezpredmetna, ker ne navaja, na kakšno obremenitev se navedeni podatek nanaša. Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila in povrnitev stroškov pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se je o vloženem zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 10. 9. 2014. Pojasnjuje, da so v originalnem izdelku uporabljene tri baterije z napetostjo 12 V in kapaciteto 7 Ah. V dodatku prospektnega materiala v dokumentu proizvajalca naprave je v besedilu potrdila navedena uporaba treh baterij napetosti 12 V s kapaciteto 9 Ah. Na dokumentu je evidentno napisan ponujen model, ne pa tudi polovična obremenitev, ki je kot taka zahtevana v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije. Dotično potrdilo le navaja čas avtonomije in potrjuje izpolnjevanje zahtev. Izbrani ponudnik še pristavlja, da je z namenom dokazila o popolnosti svoje ponudbe predložil tudi novo izjavo pooblaščenega dobavitelja opreme, ki ponovno potrjuje, da je avtonomija pri navedeni obremenitvi ustrezna. Meni še, da navedbe vlagatelja temeljijo na netočnih hipotetičnih izračunih, brez ustreznih vhodnih podatkov.

Naročnik je dne 19. 9. 2014 sprejel sklep, št. 158-25/2014, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo kot neutemeljen. Ugotavlja, da so trditve vlagatelja glede avtonomije ponujenega UPS zmotne, saj v revizijskem zahtevku utemeljuje neizpolnjevanje zahtevanega pogoja z dokazovanjem avtonomije UPS-a s tremi baterijami kapacitete 7 Ah, pri čemer je popolnoma ignoriral dejstvo, da izbrani ponudnik ponuja napravo s tremi baterijami kapacitete 9 Ah, s čimer izpolnjuje pogoj. Slednje je izbrani ponudnik zagotovil z izjavo proizvajalca in tudi s svojo izjavo na obrazcu, kjer izrecno izjavlja, da izdelek ustreza vsem razpisanim pogojem, torej tudi zahtevi glede minimalne avtonomije 15 minut pri obremenitvi 50 %.

Naročnik je z vlogo z dne 22. 9. 2014 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je v vlogi z dne 25. 9. 2014 opredelil do navedb naročnika. Vztraja pri zahtevku v celoti in meni, da je stališče naročnika napačno, saj iz ponudbe izbranega ponudnika ne izhaja, da bi ponujal izdelek z zmogljivejšimi baterijami, iz izjave proizvajalca pa ne izhaja, da je takšno avtonomijo mogoče doseči pri obremenitvi 50 %. Iz tehnične dokumentacije izhaja, da je ponujen UPS opremljen s tremi baterijami kapacitete 7 Ah; iz nobenega dela ponudbe ne izhaja, da bi izbrani ponudnik ponudil drugačno opremo, tega pa ni mogoče zaključiti niti na podlagi splošne izjave proizvajalca, da je takšna avtonomija (z drugačnimi baterijami) mogoča. Izbrani ponudnik meni, da predložena izjava predstavlja opcijo, ki pa ni bila ponujena.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med naročnikom in vlagateljem je spor, ali bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika kot neprimerno izločiti iz postopka oddaje javnega naročila. V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Neprimerna ponudba pa je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolna ponudba mora torej (med drugim) izpolnjevati vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej tudi vse (minimalne) tehnične specifikacije, s katerimi naročnik točno opredeli lastnosti predmeta javnega naročila.

V postopku oddaje predmetnega javnega naročila je naročnik ponudnike povabil, da svojo ponudbo oddajo v skladu z objavljenim naročilom ter razpisno dokumentacijo (poglavje 1. »POVABILO K ODDAJI PONUDBE«). Skladno z določilom točke 2.3. »PRIPRAVA PONUDBE« so morali ponudniki (med drugim) predložiti obrazec 7.5 »Ponudba«, v katerega so vpisali (skupno) ponudbeno ceno, s podpisom navedenega obrazca pa so ponudniki podali izjavo, da so sposobni v skladu s pogodbo izvesti predmet pogodbe, obrazec 7.5A »Ponudbeni predračun« ter prilogo št. 1 »Vzorec pogodbe«. Ponudniki so morali (kot prilogo št. 6) predložiti tudi prospektne materiale, kataloge, tehnične opise ipd., iz česar je moralo biti nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije. Naročnik v navedenih obrazcih ni zahteval navedbe proizvajalca oz. modela ponujenih naprav, prav tako pa kot obvezne sestavine ponudbe ni določil popisa materiala ali kosovnice.

Na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, kar med strankama ni sporno, da je izbrani ponudnik ponudbi predložil izpolnjene in podpisane zahtevane obrazce ter izpolnjen obrazec 7.5A »Ponudbeni predračun«, pri čemer je v obrazcu pri postavki »Brezprekinitveno napajanje – UPS - 1 kpl« vpisal »VŠTETO V CENI«, prav tako pa je ponudbi priložil tehnično dokumentacijo o ponujenih izdelkih.

Naročnik je tehnične zahteve za brezprekinitveno napajanje zapisal v točki 3. »BREZPREKINITVENO NAPAJANJE - UPS« 5. poglavja »5. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE - OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA«. Skladno z navedbo v tej točki je naročnik zahteval avtonomijo minimalno 15 minut pri 50 % obremenitvi.

Iz priloženega kataloga v ponudbi izbranega ponudnika izhaja, da za sporno postavko ponuja napravo »PowerWalker VI 1000RT LCD«, pri čemer je katalogu priložena izjava, v kateri proizvajalec Blue Walker GmbH potrjuje, da naprava zagotavlja 15 do 16 minut avtonomije z nameščenimi baterijami 3x 12V/9Ah. Vlagatelj se v zahtevku za revizijo pri sklicevanju na neustrezno avtonomijo sistema opira na navedbe (izračune) na spletni strani proizvajalca, vendar pri izračunu izhaja iz kapacitete baterij 7 Ah. Res je izbrani ponudnik ponudbi predložil katalog za ponujeno napravo, v katerem ni označil, da ponuja tudi dodatne oz. drugačne baterije, čeprav je taka možnost (»Battery Pack«) v katalogu navedeno med dodatki (»Optional Accessories«). Vendar zgolj dejstvo, da izbrani ponudnik v katalogu ni označil dodatnih oz. drugačnih baterij, še ne pomeni, da tega ne ponuja, ravno nasprotno – na to navsezadnje kaže tudi priložena izjava proizvajalca, s katero izbrani ponudnik dokazuje ustreznost ponujenega blaga. Datum podaje te izjave pri tem ni ključen za presojo identitete ponujenega blaga, saj se izjava proizvajalca na splošno nanaša na avtonomijo tipa ponujene naprave z baterijami določene kapacitete. Naročnik bi v konkretnem primeru sicer lahko, v kolikor bi dvomil, ali izbrani ponudnik ponuja omenjeno dodatno opremo, pozval izbranega ponudnika na pojasnitev ponudbe. Vendar se očitno naročniku takšen dvom ni vzbudil, saj izbranega ponudnika ni pozval na dodatna pojasnila, Državna revizijska komisija pa tudi ne more naložiti naročniku, da zahteva dodatna pojasnila glede dela ponudbe, ki je v povezavi priloženo izjavo proizvajalca jasen in iz katerega izhaja, da izbrani ponudnik ponuja napravo z opcijskimi baterijami kapacitete 9Ah. Ob upoštevanju navedenega kot dokaz (ne)ustreznosti avtonomije niso upoštevni izračuni avtonomije na spletni strani proizvajalca UPS naprave, saj se ti vselej nanašajo na naprave z baterijami kapacitete 7 Ah.

Potrebno pa je pritrditi vlagatelju, ko ta zatrjuje, da iz ponudbi izbranega ponudnika priložene izjave proizvajalca UPS naprave ni razvidno, na kakšno obremenitev se potrjena avtonomija 15-16 minut sploh nanaša. Tudi iz spisovne dokumentacije ni razvidno, da bi naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb to kakorkoli preverjal, v predrevizijskem postopku pa se do navedb vlagatelja v tem delu niti ni argumentirano opredelil.

Izbrani ponudnik je vlogi, v kateri se je izjasnil o navedbah vlagatelja, sicer priložil izjavo pooblaščenega dobavitelja opreme, v kateri dobavitelj potrjuje, da znaša avtonomija pri zahtevani obremenitvi 19 minut in 20 sekund, kar bi potrjevalo siceršnje navedbe oz. izjavo o ustreznosti ponujene naprave, vendar pa je potrebno tudi za te navedbe oz. dokazila ugotoviti, da se naročnik v nasprotju z drugim odstavkom 28. člena ZPVPJN do njih sploh ni opredelil oz. se v obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo nanje sploh ni skliceval. Posledično se vlagatelj s temi navedbami in dokazilom tudi ni mogel seznaniti in se do njih opredeliti v vlogi, s katero se lahko opredeli do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (prim. 11. člen ZPVPJN, ki ureja načelo kontradiktornosti).

Ob takem dejanskem stanju je na mestu zaključek, da izjasnitev izbranega ponudnika in izjava dobavitelja opreme naročniku niti nista predstavljali podlage za ugotovitev, da je avtonomija naprave UPS zadostna zahtevi iz razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni izkazal, na kakšni podlagi je prišel do zaključka o ustreznosti ponujene UPS naprave zahtevi glede avtonomije pri obremenitvi 50 %, ter posledično, da (še) ni imel podlage za ugotovitev, da je ponudba izbranega ponudnika v tem oziru primerna.

Državna revizijska komisija je zato zahtevku za revizijo ugodila in je, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumentov »Sklep o oddaji javnega naročila«, št. 158-10/2014, in »Obvestilo o oddaji javnega naročila«, št. 158-11/2014, z dne 25. 8. 2014. Ker se z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2, v povezavi z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN), Državna revizijska komisija naročnika z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen in na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN, napotuje, da sprejme eno izmed odločitev, ki jih dopušča ZJN-2. Če bo naročnik nadaljeval s postopkom oddaje javnega naročila, bo moral pred sprejemom nove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila v celoti in evidentirano preveriti popolnost predloženih ponudb ter poskrbeti za razjasnitev zgoraj obravnavane nejasnosti glede avtonomije naprave UPS oz. morebitnih drugih nejasnosti ali pomanjkljivosti predloženih ponudb.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku, in sicer strošek plačane takse v znesku 985,50 EUR ter administrativne stroške v znesku 20,00 EUR. V vlogi, s katero se je opredelil do navedb naročnika, vlagatelj navaja, da ga od prejema sklepa naročnika dalje zastopa odvetniška družba, zato priglaša še strošek nagrade za zastopanje v znesku 1.400,00 EUR ter 20,00 EUR za materialne stroške, oboje povečano za 22% DDV.

Vlagatelj je angažiral odvetniško družbo šele dne 25. 9. 2014 (razvidno iz pooblastila k vlogi z dne 25. 9. 2014), zato so stroški odvetniškega zastopanja lahko relevantni le zaradi vložitve te vloge. V tem primeru se zato pri odmeri stroškov odvetniškega zastopanja upošteva tretja poved iz drugega odstavka 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009; v nadaljevanju: ZOdv-C), ki določa, da če je odvetnik pooblaščen le za posamezna dejanja v revizijskem postopku, se nagrada sorazmerno zniža glede na obseg opravljenih storitev, vendar ne sme znašati manj kot 50 eurov.

Ker je vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel, mu Državna revizijska komisija, upoštevajoč prvi, drugi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN ter skladno z drugim odstavkom 19. člena ZOdv-C, s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008; v nadaljevanju: ZOdvT) in s 6. delom tarife po ZOdvT, ob upoštevanju okoliščin primera, kot potrebne priznava stroške za nagrado za postopek pravnega varstva v višini 100,00 EUR in 20,00 EUR za izdatke po tarifni številki 6002 ZOdvT, oboje povečano za 22 % DDV, ter strošek plačane takse v višini 985,50 EUR. Državna revizijska komisija je določila nagrado za odvetniško zastopanje v višini, kot jo omogoča tretja poved iz drugega odstavka 19. člena ZOdv-C, in na podlagi ocene, da je glede na obseg opravljenih storitev za vložitev vloge z dne 25. 9. 2014 nagrada primerna, glede na to, da je vlagatelj bistveno za obravnavo zahtevka za revizijo že predstavil v zahtevku za revizijo. Državna revizijska komisija je zavrnila tudi priglašene administrativne stroške v višini 20,00 EUR, saj jih vlagatelj ni opredeljeno navedel, kot to določa peti odstavek 70. člena ZPVPJN.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 1.131,90 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, 17. 10. 2014
Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
Član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana
- Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj
- ELEX ELEKTRONIKA, MIRAN STARMAN S.P., Goričane 12A, 1215 Medvode
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran