Na vsebino
EN

018-230/2014 Eles, d.o.o.

Številka: 018-230/2014-4
Datum sprejema: 6. 10. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter Sonje Drozdek Šinko in mag. Gregorja Šebenika kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Pridobivanje dokazil o pravici graditi na DV 2 x 110 kV Divača – Pivka – Ilirska Bistrica«, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Sago projektiranje in inženiring, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 25, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika ELES, d. o. o., Hajdrihova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 6. 10. 2014

odločila:

Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 20. 8. 2014 se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik v skladu z drugim odstavkom 25. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 34/2008 s spremembami; v nadaljevanju: ZJNVETPS) izvaja postopek oddaje javnega naročila »Pridobivanje dokazil o pravici graditi na DV 2 x 110 kV Divača – Pivka – Ilirska Bistrica«, in sicer v štirih sklopih: sklop A: od RTP Divača do SM22 (odsek Divača-Pivka), sklop B: od SM23 do SM55 in SM67 do SM79 (odsek Divača-Pivka), sklop C: od SM56 do SM66 in od SM80 do RTP Pivka (odsek Divača-Pivka) in od RTP Pivka do SM28 (odsek Pivka-Ilirska Bistrica) ter sklop D: od SM29 do RTP Pivka (odsek Pivka-Ilirska Bistrica). Povabilo k oddaji ponudbe za pridobivanje dokazil o pravici graditi je naročnik izdal dne 29. 5. 2014.

Naročnik je dne 12. 8. 2014 izdal dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila skladno z 2. odstavkom 25. člena ZJNVETPS« št. 894/MV/68/2014 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katerega izhaja njegova odločitev, da po tem, ko so ponudniki predložili ponudbe s cenami, ki so jih po izvedenih pogajanjih glede na prvotno predložene ponudbe znižali, naročilo v sklopu A odda ponudniku GEAS, d. o. o., Ljubljana, v sklopu B ponudnikoma GRAD INŽENIRING, d. o. o., Ljubljana in ARAGORN, d. o. o., Ljubljana, ki nastopata v skupni ponudbi, v sklopu C ponudniku GOB, d. o. o., Brezovica pri Ljubljani in v sklopu D ponudnikoma GRAD INŽENIRING, d. o. o., Ljubljana in ARAGORN, d. o. o., Ljubljana. Iz obrazložitve odločitve o oddaji naročila izhaja, da je naročnik ponudbe, ki jih je vlagatelj predložil v vseh štirih sklopih, iz vseh sklopov izločil kot nepopolne iz razloga, ker je ugotovil, da je imel vlagatelj tako na dan oddaje prve kot tudi druge ponudbe v vseh sklopih glede na podatke iz uradnih evidenc blokirane transakcijske račune. Posledica navedenega dejstva je bila naročnikova ugotovitev vlagateljevega neizpolnjevanja vnaprej določenih razpisnih pogojev, zaradi česar je naročnik vlagateljeve ponudbe v vseh sklopih izločil iz nadaljnje obravnave.

Vlagatelj je z vlogo z dne 20. 8. 2014 zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila v sklopu D vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje naročnikove kršitve pri izvedbi predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Po zatrjevanju vlagatelja naj bi naročnik njegovo ponudbo, ki je bila med vsemi prejetimi ponudbami v sklopu D sicer glede na merilo najnižje cene najugodnejša, izločil nezakonito, saj je do začasne blokade transakcijskih računov vlagateljevega podjetja prišlo na podlagi začasnih sklepov Davčne uprave RS (v nadaljevanju: DURS), ki je izvajala inšpekcijski nadzor davka na dodano vrednost za davčno obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012 in pri vlagatelju ugotovila določeno davčno obveznost, ki pa ni bila dokončna. Do blokade transakcijskih računov pri vlagatelju tako ni prišlo zaradi izvršbe, ki bi bila posledica dolga, ampak zaradi Začasnih sklepov za zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti, ki jih DURS izdaja na podlagi Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZDavP-2). Vlagatelj, ki je ugotovljeno davčno obveznost kasneje poravnal, kot posledico tega dejanja pa je DURS umaknila oba Začasna sklepa za zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti in sprostila blokado vlagateljevih transakcijskih računov, je naročnika z omenjeno situacijo seznanil pred sprejemom njegove odločitve o oddaji. Vlagatelj naročniku predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila v sklopu D, saj meni, da je izpolnjeval vse razpisne pogoje.

Naročnik je dne 5. 9. 2014 z dokumentom št. 1481/896/st sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v sklepu uvodoma povzema dotedanje dejansko stanje, v nadaljevanju pa odgovarja na očitke vlagatelja in pojasnjuje, da se storitve v zvezi s pridobivanjem dokazil o pravici graditi na DV 2 x kV Divača – Pivka – Ilirska Bistrica uvrščajo med javna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B. Sklicuje se na drugi odstavek 25. člena ZJNVETPS, ki določa, da je pravno varstvo omejeno na opredelitev predmeta javnega naročila oziroma tehnične specifikacije in njihovo objavo obvestil o oddaji naročila, ter navaja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje kršitev zakonskih določb, ki bi jih bil naročnik dolžan upoštevati v primeru oddaje konkretnega javnega naročila, katerega predmet so storitve iz Seznama storitev B in določila ZJNVETPS, katerih kršitve zatrjuje vlagatelj, naročnika ne zavezujejo. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, o stroških postopka pravnega varstva pa ni odločal, ker jih vlagatelj ni priglasil.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 15. 9. 2014 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je dne 30. 9. 2014 na Državno revizijsko komisijo podal vlogo, katere priloga je obrazložitev DURS. V njej dodatno pojasnjuje in utemeljuje razloge, zaradi katerih je DURS v času oddaje ponudb v predmetnem postopku oddaje javnega naročila začasno blokirala njegove transakcijske račune in dodaja, da je imel na dan oddaje prvotne ponudbe sicer poravnane vse evidentirane davke in druge obvezne dajatve.

Po pregledu dokumentacije o oddaji spornega naročila ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Iz postopkovne dokumentacije izhaja, da naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila iz Seznama storitev B, brez predhodne objave, »Pridobivanje dokazil o pravici graditi na DV 2 x 110 kV Divača – Pivka – Ilirska Bistrica«. Po ugotovitvah Državne revizijske komisije je naročnik predmet konkretnega javnega naročila pravilno kategoriziral kot storitve iz Seznama storitev B, saj je predmet tega javnega naročila skladno s Prilogo VII Uredbe Komisije (ES) št. 213/2008 z dne 28. 11. 2007 uvrstil v kategorijo št. 27 (Druge storitve) iz Seznama storitev B (Koda CPV: 79130000 – Storitve pravnega dokumentiranja in overovljanja, ki sicer spada med Pravne storitve s CPV kodo 79100000).

Ob upoštevanju navedene ugotovitve je Državna revizijska komisija v nadaljevanju presojala, ali se revizijske navedbe vlagatelja nanašajo na obseg pravnega varstva, ki je skladno z ZPVPJN zagotovljen pri storitvah iz Seznama storitev B.

Iz določil 25. člena ZJNVETPS in na njegovi podlagi sprejete Uredbe o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/07 s sprem.; v nadaljevanju: uredba) izhaja, da je potrebno pojem storitev v postopkih oddaje javnih naročil deliti na dve skupini, in sicer na storitve iz Seznama storitev A in na storitve iz Seznama storitev B. Navedena delitev je prevzeta iz Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. 3. 2004 in je pomembna zato, ker za vsako od navedenih skupin veljajo drugačna pravila javnega naročanja. Navedeno pomeni, da so storitve iz Seznama storitev B v določenem delu izvzete ne le iz domene urejanja veljavne javno naročniške direktive, pač pa tudi iz domače zakonodaje s področja javnih naročil.

Iz določil drugega odstavka 4. člena ZPVPJN izhaja, da je za storitve, ki so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, in na njegovi podlagi izdanimi predpisi uvrščene na Seznam storitev B, pravno varstvo zagotovljeno v delu, ki je urejen z zakonom, ki ureja javno naročanje.

ZJNVETPS v drugem odstavku 25. člena določa, da se javna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B, oddajo v skladu z določbami zakona, ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije. Naročnik mora pri naročanju storitev iz Seznama storitev B spoštovati pravila tega zakona za objavo obvestil o oddaji naročila. V primeru odstopanja med nomenklaturama CPV in CPC, se uporablja nomenklatura CPC. V tretjem odstavku 25. člena ZJNVETPS pa je določeno, da se javna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A in Seznama storitev B, oddajo v skladu z ZJNVETPS, če je vrednost storitev iz Seznama storitev A večja od vrednosti storitev iz Seznama storitev B. V drugih primerih se naročila oddajo v skladu z določbami ZJNVETPS, ki določajo tehnične specifikacije in pravila za objavo obvestil o oddaji naročila.

Navedeno pomeni, da je uporaba določb ZJNVETPS (glede na 25. člen ZJNVETPS) v primeru, ko se oddajajo naročila storitev (pretežno) iz Seznama storitev B, omejena, saj je naročnik zavezan upoštevati (le) tiste določbe ZJNVETPS, ki mu nalagajo, da mora predmet naročila opisati z uporabo nediskriminatornih tehničnih specifikacij (41. člen ZJNVETPS), da mora obvestilo o oddaji javnega naročila poslati Uradnemu listu EU oziroma na Portal javnih naročil (63. člen ZJNVETPS) ter da lahko objavi prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (drugi odstavek 64. b člena ZJNVETPS).

Uporaba navedenih pravnih podlag zahteva, da je pravno varstvo ponudnikov v primeru storitev iz Seznama storitev B na podlagi drugega odstavka 4. člena ZPVPJN zagotovljeno le v okviru drugega odstavka 25. člena ZJNVETPS.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se spor med vlagateljem in naročnikom ne nanaša na predmet naročila oziroma tehnične specifikacije oziroma objavo obvestila o oddaji javnega naročanja, temveč se nanaša na vprašanje izpolnjevanja razpisnih pogojev, in sicer naročnikove zahteve iz odstavka c) točke 4 »Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe«, v skladu s katero so morali ponudniki v svoji ponudbi med drugim predložiti Izjavo o izpolnjevanju pogojev (obrazec), ki v 8. točki za posameznega ponudnika kot resničen navaja podatek, da ta nima blokiranih transakcijskih računov. Naročnik je po preverjanju vsebine vlagateljeve ponudbe v sklopu D ugotovil nasprotno, in sicer, da je imel vlagatelj v času oddaje ponudbe transakcijske račune blokirane, vlagatelj pa nasprotuje utemeljenosti razlogov, zaradi katerih je do omenjene blokade transakcijskih računov dejansko prišlo. Ker pa ZJNVETPS določa, da se javno naročilo storitev iz Seznama storitev B odda v skladu z določbami zakona, ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije in ob upoštevanju pravila tega zakona za objavo obvestil o oddaji naročila, je potrebno zavrniti revizijske navedbe vlagatelja, saj je pravno varstvo pri konkretnem javnem naročilu zagotovljeno le v okviru navedenih določb, ki pa ne urejajo (ne)izpolnjevanja razpisnih pogojev.

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj naročniku očita kršitev določb ZJNVETPS, ki se v skladu z določbami 25. člena ZJNVETPS v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila ne uporabljajo, vlagatelju pa pravnega varstva v tem delu, skladno z določili drugega odstavka 4. člena ZPVPJN, ni mogoče zagotoviti.

Ker vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel izkazati, da je naročnik pri oddaji predmetnega javnega naročila kršil določila ZJNVETPS, katerih uporabo mu nalaga 25. člen ZJNVETPS, je Državna revizijska komisija, ob upoštevanju določil drugega odstavka 4. člena ZPVPJN in na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev revizijski zahtevek z dne 20. 8. 2014 zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 6. 10. 2014Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav., Predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- ELES, d. o. o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
- Sago projektiranje in inženiring, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 25, 1000 Ljubljana,
- GRAD INŽENIRING, d. o. o., Celovška 69c, 1000 Ljubljana,
- ARAGORN, d. o. o., Tacenska cesta 123A, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran