Na vsebino
EN

018-240/2014 SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo d.o.o.

Številka: 018-240/2014-4
Datum sprejema: 10. 10. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članu Gregorju Šebeniku, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Priključni kablovod 2 x 110 kV za RPT 110/20 kV Žalec in 20 kV kabelska kanalizacija« in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj ELEKTROTEHNA ELEX international trade d.o.o., Dunajska cesta 21, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo d.o.o., Minařikova ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 10.10.2014

odločila:

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep št. SODO-670/2014, z dne 19.09.2014.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu z 28. členom ZPVPJN.

Obrazložitev:

Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 22.07.2014, pod št. objave JN 7821/2014.
Vlagatelj je dne 15.09.2014 (še pred potekom roka za predložitev ponudb) zoper razpisno dokumentacijo vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj predlaga, da se razpisna dokumentacija razveljavi v delu, ki se nanaša na rok za sprejem ponudb, rok za odpiranje ponudb ter rok za postavitev vprašanj. Zahteva še, da se razpisna dokumentacija razveljavi tudi v delu, v katerem se za referenco zahteva pogodbeni odnos s končnim kupcem ter povrnitev stroškov pravnega varstva. Navaja, da je naročnik dne 03.09.2014, ko je že potekel rok za postavljanje vprašanj, zgolj na svoji spletni strani objavil dopolnitev razpisne dokumentacije, s čimer je ravnal tako v nasprotju z lastnimi navodili, kakor tudi v nasprotju z zakonom. Vlagatelj nadalje nasprotuje tudi zahtevi, v skladu s katero naročnik za izkazano referenco zahteva pogodbeni odnos s končnim kupcem.

Naročnik je zahtevek za revizijo zavrgel in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov (dokument št. SODO-670/2014, z dne 19.09.2014). Naročnik navaja, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo dne 15.09.2014 (po elektronski pošti) in dne 16.09.2014 (po telefaksu), zadnja pojasnila razpisne dokumentacije pa so bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 25.08.2014 in dne 26.08.2014 na njegovih spletnih straneh. Vlagatelj bi tako moral vložiti zahtevek za revizijo do dne 05.09.2014. Ker ga je vložil šele dne 16.09.2014, je zahtevek za revizijo vložen nepravočasno in ga je moral naročnik zavreči. Poleg tega, zatrjuje naročnik, zahtevek za revizijo ni bil vložen v skladu s prvim odstavkom 24. člena ZPVPJN, saj ga je prejel zgolj po telefaksu in elektronski pošti.

Zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo je vlagatelj dne 25.09.2014 pravočasno vložil pritožbo. Vlagatelj predlaga naj Državna revizijska komisija pritožbi ugodi, razveljavi izpodbijani sklep ter naloži naročniku, da zahtevek za revizijo sprejme v obravnavo. Navaja, da je bil zahtevek za revizijo vložen v skladu z določilom prvega odstavka 24. člena ZPVPJN. Iz predloženih povratnic je razvidno, da je bil oddan na pošto (in naslovljen na naročnika in na Ministrstvo za finance) dne 15.09.2014. Naročnik ga je prejel 16.09.2014, kar je s podpisom na povratnici tudi potrdil, Ministrstvo za finance pa je dne 16.09.2014 prav tako potrdilo njegov sprejem. Vlagatelj zatrjuje, da je zahtevek za revizijo vložil pravočasno, saj je naročnik šele dne 03.09.2014 (in ne dne 26.08.2014 kot to navaja) zgolj na svoji spletni strani objavil skice (načrte stebrov za odcepni steber RTP Žalec), s čimer je dopolnil razpisno dokumentacijo. Na ta način je naročnik ravnal v nasprotju z lastno razpisno dokumentacijo in zakonom, kar je tudi eden izmed temeljnih očitkov iz zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je dne 30.09.2014 od naročnika prejela pritožbo in dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija pritožbi ugodila, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Pravočasnost (25. člen ZPVPJN) je ena izmed procesnih (postopkovnih) predpostavk, ki mora biti izpolnjena, da bi naročnik zahtevek za revizijo obravnaval meritorno (vsebinsko). Če namreč zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno, ga naročnik ne sprejme v obravnavo (drugi odstavek 26. člena ZPVPJN), pač pa ga zavrže (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN).

V prvem odstavku 25. člena ZPVPJN je določeno, da se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva (med drugim) 1. objave obvestila o javnem naročilu (prva alineja) ali 2. obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu (druga alineja).

Iz dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila je razvidno, da je naročnik obvestilo o javnem naročilu, ki ga izvaja po odprtem postopku, na Portalu javnih naročil objavil dne 22.07.2014. Med naročnikom in vlagateljem ni spora o tem, da je potrebno pri vprašanju teka roka za vložitev zahtevka za revizijo upoštevati tudi vsa pojasnila razpisne dokumentacije, ki jih naročnik objavi na Portalu javnih naročil. Ravno tako med strankama ni spora o tem, da so bila zadnja pojasnila razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil objavljena dne 25.08.2014. Naročnik in vlagatelj sta si edina tudi v tem, da je naročnik po tem datumu in samo na svojih spletnih straneh objavil še »načrte stebrov za odcepni steber za RTP Žalec«. Medtem, ko naročnik trdi, da je načrte (skice) na svoji spletni strani objavil že dne 26.08.2014, in je zato zahtevek za revizijo vložen prepozno, pa vlagatelj trdi, da je to storil šele 03.09.2014 (tega dne se je vlagatelj z njimi tudi seznanil), kar pomeni, da je zahtevek za revizijo vložen znotraj zakonskega roka iz 25. člena ZPVPJN.

Državna revizijska komisija je že v svojih številnih sklepih zapisala, da prične rok iz prvega odstavka 25. člena ZPVPJN teči šele z dnem, ko je razpisna dokumentacija dostopna v celoti. Kot del razpisne dokumentacije je potrebno upoštevati vse morebitne spremembe in dopolnitve, oziroma vsa podana dodatna pojasnila ponudnikom in odgovore na njihova vprašanja. Iz določila drugega odstavka 74. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJNVETPS) namreč izhaja, da se kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila. ZJNVETPS z izrazom »informacije« zajema tako spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije, kot tudi pojasnila k njej, saj je razpisna dokumentacija tista, ki v celoti opredeli javno naročilo in predstavlja potrebne informacije potencialnim ponudnikom pri pripravi ponudbe. Ponudniki morajo torej pri pripravi ponudb, poleg »prvotne razpisne dokumentacije«, upoštevati tudi vse njene naknadne spremembe in dopolnitve, oziroma vsa dodatna pojasnila in odgovore, saj jim služijo pri razumevanju posameznih naročnikovih zahtev in posledično omogočajo pripravo popolne ponudbe, lahko pa vplivajo tudi na njihovo odločitev o tem, ali bodo zoper razpisno dokumentacijo (pravočasno v smislu 25. člena ZPVPJN) vložili zahtevek za revizijo.

Naročnik se torej v sklepu, s katerim je zavrgel zahtevek za revizijo, sklicuje na dejstvo, da je bila zadnja dopolnitev razpisne dokumentacije objavljena na njegovi spletni strani že dne 26.06.2014 in da je zato zahtevek za revizijo vložen prepozno. V zvezi s temi navedbami Državna revizijska komisija opozarja na prvi odstavek 75. člena ZPVPJN, ki določa, da mora naročnik obvestilo o javnem naročilu in razpisno dokumentacijo, vključno z njenimi spremembami in dopolnitvami, objaviti na Portalu javnih naročil ali prek njega, razen če izvaja javno naročanje po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Ker naročnik načrtov stebrov ni objavil na Portalu javnih naročil (niti na Portalu javnih naročil nanje ni opozoril), pač pa zgolj na svojih spletnih straneh, je v konkretnem primeru nepomembno, ali je to storil dne 26.08.2014 (kot trdi naročnik), ali dne 03.09.2014 (kot trdi vlagatelj), pač pa je pomemben tisti dan, ko se je vlagatelj z dopolnitvijo seznanil. Če bi sprejeli naročnikovo stališče, da je pravočasnost zahtevka za revizijo odvisna tudi od tistih sprememb in dopolnitev razpisne dokumentacije, ki so bile objavljene izven Portala javnih naročil, bi ponudniki vedno tvegali, da bo njihov zahtevek zoper vsebino razpisne dokumentacije vložen prepozno, oziroma da bi bila njegova pravočasnost odvisna od nezakonitega ravnanja naročnika. V tem primeru bi torej lahko naročniki (z dopolnjevanjem in spreminjanjem razpisne dokumentacije) kršili pravice ponudnikov pri njihovem pravočasnemu uveljavljanju učinkovitega pravnega varstva. Poleg tega ponudniki, ki bi se s spremembami in dopolnitvami seznanili prepozno, oziroma se z njimi sploh ne bi seznanili, v zvezi z njimi ne bi mogli postavljati vprašanj (tudi v smislu petega odstavka 5. člena ZPVPJN), navedeno pa bi lahko vplivalo tudi na oddajo nepopolnih in medsebojno neprimerljivih ponudb.

V obravnavanem primeru je torej ključno, da naročnik pri dopolnjevanju razpisne dokumentacije ni ravnal v skladu z zakonom in lastno razpisno dokumentacijo (v točki 2.7 Navodila za izdelavo ponudbe je navedel, da bo razpisno dokumentacijo spreminjal in dopolnjeval najkasneje do vključno 24.08.2014 ter da bodo vse spremembe in dopolnitve objavljene na Portalu javnih naročil), saj (zadnje) dopolnitve razpisne dokumentacije ni objavil na Portalu javnih naročil.

Vlagatelj je revizijski zahtevek naročniku poslal po pošti, in sicer dne 15.09.2014 (naročnik pa ga je prejel dne 16.09.2014), kar je razvidno iz vročilnice, ki je priložena k pritožbi. Iz določil drugega odstavka 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 s spremembami; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN izhaja, da se v primeru, če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bil vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 15.09.2014, vložen v roku osmih dni od kar je izvedel za zadnjo spremembo razpisne dokumentacije (t.j. od dne 03.09.2014), zaradi česar je, v skladu z določili prvega odstavka 25. člena ZPVPJN, pravočasen.

Vlagatelj je revizijski zahtevek vložil po telefaksu (dne 16.09.2014) in po elektronski pošti (dne 15.09.2014). Zahtevek za revizijo pa je naročniku in Ministrstvu za finance (kot že izhaja iz te obrazložitve) poslal tudi po pošti, in sicer dne 15.09.2014. Oba naslovnika sta ga prejela dne 16.09.2014, kar je razvidno iz vročilnic, ki sta priloženi k pritožbi. S tem je vlagatelj ravnal tudi v skladu s prvim in drugim odstavkom 24. člena ZPVPJN.

Ob vsem navedenem je Državna revizijska komisija (na podlagi prvega in drugega odstavka 55. člena ZPVPJN) vlagateljevi pritožbi ugodila in razveljavila odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka, kot izhaja iz naročnikovega sklepa št. SODO-670/2013, z dne 19.09.2014.

Ker je Državna revizijska komisija razveljavila naročnikovo odločitev o zavržbi zahtevka za revizijo, je skladno z drugim odstavkom 55. člena ZPVPJN odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, če ugotovi, da so izpolnjene procesne predpostavke, odločiti skladno s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

S tem sta odločitvi Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljeni.

V Ljubljani, dne 10.10.2014

mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije


Vročiti:

- SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo d.o.o., Minařikova ulica 5, Maribor
- ELEKTROTEHNA ELEX international trade d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana

Vložiti:

- v spis zadeve, tu

Natisni stran