Na vsebino
EN

018-159/2014 Dars, d.d.

Številka: 018-159/2014-12
Datum sprejema: 30. 9. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata ter mag. Gregorja Šebenika in Sonje Drozdek Šinko kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava olj, maziv, hladilne tekočine in tekočine za vetrobranska stekla« na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Fuchs maziva LSL, d.o.o., Trdinova ulica 1, Brežice, zoper ravnanje naročnika DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 30. 9. 2014

odločila:


1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 3. 6. 2014 se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Preostali znesek založenega predujma za izvedbo dokaza s strokovnjakom v višini 98,11 EUR se vlagatelju vrne na njegov transakcijski račun številka SI56 2900 0005 5002 737 pri banki UniCredit Bank Slovenija d.d ter v višini 98,11 EUR naročniku na njegov transakcijski račun številka SI56 0600 0011 2292 446 pri banki Banka Celje d.d.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek oddaje javnega naročila »Dobava olj, maziv, hladilne tekočine in tekočine za vetrobranska stekla«. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 24. 2. 2014, pod številko objave JN2158/2014 ter dne 26. 2. 2014 v Uradnem listu Evropske unije, pod številko objave 2014/S 040-065810.

Naročnik je z dokumentom Obvestilo o oddaji javnega naročila številka 402-8/2014-LK-029/14-29 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji javnega naročila) odločil, da se javno naročilo odda Petrol, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, kot najcenejšemu ponudniku (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve izhaja, da je ponudbo pravočasno oddalo šest ponudnikov. Naročnik je po opravljenem javnem odpiranju ponudb razvrstil pravočasne ponudbe glede na merilo in preveril popolnost najcenejše ponudbe. Naročnik je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot popolno, zato je glede na rezultat ovrednotenih meril ter zahtev razpisne dokumentacije oddal javno naročilo njemu.

Vlagatelj je dne 3. 6. 2014 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila. Vlagatelj je navedel, da je 29. 5. 2014 opravil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, v kateri je pri ponujenih artiklih ugotovil naslednje pomanjkljivosti:

- Pod številko 1 – ponudniku manjka tehnično dokazilo o zahtevani specifikaciji IVECO
- Pod številko 4 – ponujeni artikel nima zahtevane specifikacije MB 235.0
- Pod številko 5 – zahtevano je bilo multigradno olje, ki pokriva več viskoznosti, izbrani ponudnik je ponudil monogradna olja, ki ne pokrivajo vseh viskoznosti. Prav tako je bilo na portalu javnih naročil postavljeno vprašanje (pojasnilo št. 1, datum objave 24. 3. 2014), kjer je naročnik jasno navedel, da se zahteva multigradno olje in ne monogradno olje
- Pod številko 17 – ponujeno olje nima zahtevane specifikacije FIAT 9.55535-S1
- Pod številko 18 – olje nima zahtevanih standardov SAE J 300 in SAE J 306

Vlagatelj meni, da izbrani ponudnik ni ponudil izdelkov v skladu z zahtevanimi specifikacijami oziroma za ponujene artikle v ponudbi ni predložil tehničnih listov, iz katerih bi bilo jasno razvidno, da izdelki ustrezajo veljavnim zahtevanim standardom in specifikacijam, zato odločitev o oddaji javnega naročila ni pravilna.

Izbrani ponudnik se je glede navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo izjasnil dne 13. 6. 2014 ter predlagal, da se revizijski zahtevek vlagatelja zavrne kot neutemeljen.
- Izbrani ponudnik je glede navedb vlagatelja pod številko 1 navedel, da podjetje IVECO nima »uradnega« postopka za pridobitev njihovih specifikacij, ker priporočajo uporabo priporočenih maziv svojih hišnih dobaviteljev (FL Selenia/Petronas) in ne dajejo odobritev drugim proizvajalcem maziv. Drugi proizvajalci sicer lahko trdijo, da njihova olja ustrezajo zahtevam IVECA (ponavadi gre za specifikacijo 18-1804), ki pa mora biti ustrezna bodisi standardom ACEA E4 5W-30 ali ACEA E7 15W-40. Olje, ki ga je zahteval naročnik, je viskoznosti 10W-40, zato ni možno niti logično, da zahtevano olje ustreza IVECO specifikaciji. Iz vlagateljeve ponudbe je razvidno, da je v tehnični dokumentaciji za olje, ki ga ponuja, IVECO naveden pod priporočili (»recommendations«), kar pomeni, da tudi vlagatelj ne more podati tehničnega dokazila o pridobljeni specifikaciji IVECO, ampak ponujeno olje samo priporoča. Na tak način lahko tudi izbrani ponudnik jamči, da je olje, ki ga pod to postavko ponuja, priporočljivo za uporabo v IVECU. Zahtevan viskoznost 10W-40 ni med priporočljivimi viskoznostmi IVECA, zato tega priporočila izbrani ponudnik oziroma proizvajalec olja, ki ga izbrani ponudnik ponuja, niti ni navedel na svojih tehničnih listih, ker bi to bilo nekorektno.
- Glede navedb vlagatelja pod številko 4 je izbrani ponudnik navedel, da navedbe ne držijo, kar je razvidno tudi iz priložene tehnične dokumentacije.
- Glede navedbe vlagatelja pod številko 5 je izbrani ponudnik navedel, da je ponujeno olje multigradno olje, ki ustreza zahtevanemu standardu HVLP DIN 51 524-3, s čimer so bile zahteve naročnika v celoti izpolnjene. Ponujeno olje je hidravlično olje s povišanim indeksom viskoznosti (140), kar ga uvršča med multigradna hidravlična olja, ki ustrezajo zahtevam standarda HVLP. Določena viskoznost pokriva več viskozitetnih razredov klasičnih hidravličnih olj in tako viskoznost VGS 68 pokriva naslednje viskozitetne razrede klasičnih hidravličnih olj: 46, 68 in 100 oziroma po nomenklaturi SAE 10W, 20W-20 in 30, torej povsem enako, kot je navedeno za ustrezno ponujeno olje vlagatelja.
- Glede navedb vlagatelja pod številko 17 je izbrani ponudnik navedel, da tudi proizvajalec FIAT ne izdaja odobritev. Specifikacija FIAT 9.55535-S1 (katere ustreznost v tehnični dokumentaciji za ponujeno olje ni eksplicitno navedena) sloni na specifikaciji ACEA C2, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji.
- Glede navedb vlagatelja pod številko 18 je izbrani ponudnik navedel, da standarda SAE J300 in SAE J306 označujeta razrede viskoznosti in sicer J300 za motorna olja, J306 pa za menjalniška olja. V tem primeru to pomeni, da se lahko na dva različna načina napiše absolutno vrednost viskoznosti. Očitek, da ponujeno olje z oznako 10W-30 nima zahtevanih standardov je posledično strokovno zgrešena.

Naročnik je dne 20. 6. 2014 izdal sklep številka 402-8/2014-AP-029/14 (v nadaljevanju: sklep o zahtevku za revizijo), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi je naročnik glede navedb vlagatelja pod številko 1 navedel, da ni zahteval tehničnega dokazila o ustrezni specifikaciji za posamezno znamko vozil, temveč je zgolj določil, da mora kakovost ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Iz tehničnega lista za ponujeno UHPD (delno) sintetično motorno olje izbranega ponudnika izhaja, da izpolnjuje mednarodne specifikacije ACEA E4, E7, API CH-4 in zahteve proizvajalcev vozil MB 228.5, Volvo VDS-3, MAN 3277, Renault RXD/RLD-2, kot je to zahteval naročnik ter da uporabo motornega olja priporočajo tudi drugi proizvajalci težkih vozil kot so Caterpillar, DAF in IVECO. IVECO nima posebne specifikacije, saj je ne izdaja, zato morebitne zahteve naročnika po predložitvi ustreznega potrdila niti ne bi bilo mogoče izpolniti. Glede navedb vlagatelja pod številko 4 je naročnik navedel, da olje, ponujeno s strani izbranega ponudnika, ustreza zahtevam naročnika. Iz priloženega tehničnega lista je razvidno, da ustreza zahtevam API GL-4/GL-5, MAN M3343 TE-ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B in MB 235.0. Naročnik je zahtevane parametre olja preveril tudi na spletnih straneh proizvajalca ponujenega olja in ugotovil, da ustrezajo vsem zahtevam razpisne dokumentacije. Glede navedb vlagatelja pod številko 5 je naročnik navedel, da je v fazi ocenjevanja ponudb pri proizvajalcu ponujenega olja preveril lastnosti ponujenih olj. Pod to postavko ponujeno olje je olje, ki ustreza zahtevanemu standardu HVLP DIN 51 524-3. Gre za hidravlično olje s povišanim indeksom viskoznosti (140), ki se uporablja v hidravličnih in cirkulacijskih sistemih za prenos moči in za mazanje obremenjenih pogonskih sestavov orodnih strojev, ki obratujejo v pogojih velikih temperaturnih sprememb, kar ga uvršča med multigradna hidravlična olja, ki ustrezajo zahtevam standarda HVLP. Določena viskoznost ponujenega olja dejansko pokriva več viskoznostnih razredov klasičnih hidravličnih olj in so torej naročnikove zahteve po multigradnem olju iz razpisne dokumentacije (vključno s pojasnilom št. 1) v tej točko v celoti izpolnjene. Glede navedb vlagatelja pod številko 17 in 18 je naročnik navajal smiselno enako kot izbrani ponudnik ter dodal, da ponujeni olji pod številkama 17 in 18 ustrezata zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je Državni revizijski komisiji v prilogi dopisov, prejetih dne 27. 6. 2014 in 4. 7. 2014, odstopil dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je po prejemu zahtevka za revizijo opravila predhodni preizkus v skladu z 31. členom ZPVPJN ter ugotovila, da izpolnjuje vse pogoje iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, zato ga je sprejela v obravnavo.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Spor med vlagateljem in naročnikom je torej v tem, ali olja, ki jih je izbrani ponudnik ponudil pod postavkami 1, 4, 5, 17 in 18 tehničnih specifikacij ustrezajo tehničnim zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije za ta postopek oddaje javnega naročila.

Iz naročnikove dokumentacije za ta postopek oddaje javnega naročila izhaja, da je tehnične specifikacije predmeta tega javnega naročila – gre za dobavo olj, maziv, hladilne tekočine in tekočine za vetrobranska stekla – opredelil v poglavju V. Tehnične specifikacije podpoglavju V.3 Vrsta in tehnične značilnosti blaga. V podpoglavju II.4 Pogoji za sodelovanje je naročnik v podpoglavju II.4.4 Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti v točki b) opredelil, da morajo ponudniki za vse ponujene artikle v ponudbi priložiti tehnične liste, kjer je jasno razvidno, da izdelki ustrezajo veljavnim zahtevanim standardom in specifikacijam. Ponudniki so lahko priložili tudi prospekte ali drug material za predmet ponudbe, iz katerega je razviden proizvajalec in zahtevane tehnične lastnosti, kot izhajajo iz naročnikovih tehničnih specifikacij.

Ker Državna revizijska komisija ne razpolaga s strokovnim znanjem, potrebnim za ugotovitev oz. presojo nekaterih dejstev, relevantnih za predmetni postopek, je s sklepom številka 018-159/2014-4 z dne 14. 7. 2014 v okviru svojih pooblastil na podlagi 34. in prvega odstavka 36. člena ZPVPJN odredila pridobitev strokovnega mnenja.

Pod postavko 1. je naročnik v poglavju V.3 zahteval: »Motorno delno sintetično ali sintetično olje za visoko obremenjene dieselske motorje (UHPD), gradacije 10W-40.« Iz natančneje opredeljenih zahtev naročnika izhaja med drugim tudi, da »Kakovost mora ustrezati sledečim kakovostnim zahtevam oziroma specifikacijam: IVECO«

Iz ponudbe izbranega ponudnika z dne 3. 4. 2014 izhaja naziv proizvajalca ter trgovsko ime izdelka - olja, ki je bilo ponujeno pod postavko 1. Izbrani ponudnik je priložil tudi tehnični list za ponujeno olje, iz katerega izhaja, da gre pri motornem olju za gospodarska vozila za UHPD sintetično motorno olje z gradacijo 10W-40. Med navedbami o mednarodnih specifikacijah in zahtevah proizvajalcev vozil na tehničnem listu sicer IVECO ni naveden, iz tehničnega lista pa kljub temu izhaja, da uporabo olja priporočajo drugi večji proizvajalci težkih vozil, med katerimi je naveden tudi IVECO.

V izjasnitvi do navedb vlagatelja je izbrani ponudnik navedel, da podjetje IVECO nima »uradnega« postopka za pridobitev njihovih specifikacij, ker priporočajo uporabo olj svojih hišnih dobaviteljev (FL Selenia/Petronas) in drugim proizvajalcem maziv ne dajejo odobritev. Navedel je tudi, da gre pri specifikacijah IVECO po navadi za specifikacijo z oznako 18-1804, ki pa mora biti ustrezna bodisi standardom ACEA E4 5W-30 ali ACEA E7 15W-40, da pa je glede na lastnosti ponujenega olja ponujeno olje priporočljivo za uporabo v motorjih IVECO.


V strokovnem mnenju, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 15. 9. 2014, je strokovnjak pojasnil, da proizvajalec vozil IVECO ni izdal specifikacije z določeno številko (oznako), temveč za svoje motorje zahteva olja, ki ustrezajo mednarodnim standardom ACEA E4 za dolge intervale menjave olja, ACEA E7 za srednje intervale ter API CI4 za obratovanje 600 ur. Glede ponujenega olja izbranega ponudnika je strokovnjak ugotovil, da ustreza kakovostnim zahtevam IVECA.

Vlagatelj se je na navedbe v strokovnem mnenju odzval z dopisom Opredelitev na izvedensko mnenje 018-159/2014-7 z dne 22. 9. 2014 (v nadaljevanju: opredelitev z dne 22. 9. 2014), v katerem pa se glede ugotovitev strokovnjaka o olju, ponujenem pod postavko 1., ni opredeljeval.

Državna revizijska komisija je v tem pogledu ocenila strokovno mnenje kot izčrpno ter strokovno utemeljeno, zato je sledila navedbi strokovnjaka, da olje, ki ga je izbrani ponudnik ponudil pod postavko 1, ustreza zahtevam naročnika glede olja pod postavko 1 tehničnih specifikacij. Državna revizijska komisija zaključuje, da ni mogoče pritrditi očitku vlagatelja, da v ponudbi izbranega ponudnika manjka tehnično dokazilo o zahtevani specifikaciji IVECO, niti ne drži navedba vlagatelja, da ponujeno olje pod postavko 1. ni skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije ali da izbrani ponudnik svoji ponudbi ni priložil tehničnih listov, iz katerih bi bilo razvidno, da je pod postavko 1. ponujeno olje ustrezno. V tem delu je bilo torej potrebno vlagateljev zahtevek za revizijo zavrniti kot neutemeljen.

Pod postavko 4. je naročnik v poglavju V.3 zahteval: »Univerzalno sintetično menjalniško in diferencialno olje gradacije 80W-90 ali 75W-90.« Iz natančneje opredeljenih zahtev naročnika izhaja med drugim tudi, da »Kakovost mora ustrezati sledečim kakovostnim zahtevam oziroma specifikacijam: MB 235.0«

Iz ponudbe izbranega ponudnika z dne 3. 4. 2014 izhaja naziv proizvajalca ter trgovsko ime izdelka - olja, ki je bilo ponujeno pod postavko 4. Izbrani ponudnik je priložil tudi tehnični list v italijanskem jeziku za ponujeno olje, iz katerega izhaja, da je pod postavko 4. ponujeno olje priporočljivo za uporabo, ko se zahteva olje s specifikacijo MB 235.0.

V zvezi s tem se je izbrani ponudnik v opredelitvi do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo skliceval na omenjene tehnične liste, naročnik pa je v sklepu o zahtevku za revizijo navedel, da je ponujeno olje pod postavko 4 ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, kar je naročnik preveril tudi prek tehničnih specifikacije za olje, ki jih proizvajalec ponuja prek spleta.

Strokovnjak je v svojem strokovnem mnenju v povezavi z ustreznostjo olja, ponujenega pod postavko 4., navedel, da ponujeno olje ustreza kakovostnim zahtevam standarda MB 235.0, kar je razvidno iz tovarniške dokumentacije (tehnični listi), ki je priloženo ponudbi. Navedel je tudi, da je »priporočilo« sprejemljiva zahteva razpisa.

Izbrani ponudnik je v zvezi s tem v opredelitvi z dne 22. 9. 2014 navedel, da s strani ponudnika ponujeno olje pod postavko 4. ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije, ker je bilo zahtevano sintetično olje, izbrani ponudnik pa je ponudil mineralno olje, ter da primerjava izdelkov ni mogoča, saj pomeni sintetična osnova neprimerno višjo kakovost kot izdelek na mineralni osnovi ter je zato drugačna tudi cena. Vlagatelj je navedel tudi, da ima naročnik v svojem voznem parku številna vozila proizvajalca Mercedes Benz, zaradi česar naj bi bilo odločilnega pomena, da ima ponujeno menjalniško olje uradno specifikacijo MB 235.0. Pod postavko 4. ponujeno olje ima zgolj priporočilo. Olje, ki ga je ponudil vlagatelj, je bilo preizkušeno v laboratoriju ter uradno potrjeno s strani proizvajalca motorjev Mercedes Benz, za olje, ki ga ponuja izbrani ponudnik, pa zgolj enostransko priporočilo proizvajalca olja, da izdelek ustreza zahtevam specifikacije MB 235.0, proizvajalec Mercedes Benz pa teh navedb nikoli ni preveril ter uradno potrdil. Pridobivanje uradne specifikacije proizvajalca vozil predstavlja visok strošek, ki vpliva tudi na ceno izdelka, ki ga proizvajalec brez uradne specifikacije nima, kar postavlja vlagatelja v neenakopraven položaj pri pripravi ponudbe. Vlagatelj je dodal še, da se olje brez ustrezne specifikacije MB ne sme uporabljati v vozilih Mercedes Benz, saj v nasprotnem primeru ni moč uveljavljati garancijskega zahtevka.

V zvezi s tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj s temi navedbami v opredelitvi z dne 22. 9. 2014 ni komentiral ugotovitev iz strokovnega mnenja (in jim ni nasprotoval), temveč da je podajal nove očitke (in dokaze) glede kršitev, ki jih ni navajal v zahtevku za revizijo, kot mu to nalagata 5. in 6. odstavek 15. člena ZPVPJN. Ker bi mu te kršitve morale biti znane že ob vložitvi prvotnega zahtevka za revizijo, jih sedaj ne more več uspešno uveljavljati v opredelitvi z dne 22. 9. 2014 (prvi odstavek 16. člena ZPVPJN), Državna revizijska komisija pa jih posledično tudi ni mogla upoštevati. Ne glede na navedeno pa je iz zahteve pod postavko 4. poglavja V.3 razvidno, da je naročnik zahteval, da mora kakovost ponujenih olj ustrezati kakovostnim zahtevam oziroma specifikacijam proizvajalca Mercedes Benz MB 235.0, ne pa da bi ponujena olja morala imeti uradno odobritev proizvajalca vozil Merceds Benz, da olje ustreza specifikaciji z oznako MB 235.0. Ob taki formulaciji zahtev v razpisni dokumentaciji ter ugotovitvi strokovnjaka, da s strani izbranega ponudnika ponujeno olje pod postavko 4. ustreza kakovostnim zahtevam specifikacije MB 235.0 Državna revizijska komisija tudi v tem pogledu ni mogla slediti navedbam vlagatelja v zahtevku za revizijo in ga je morala tudi v tem delu zavrniti kot neutemeljenega.

Pod postavko 5. je naročnik v poglavju V.3 zahteval: »Olje multigradno hidravlično HVLP 32-100 viskoznost, ki pokriva tudi zahteve viskoznosti motornih olj v hidravličnih sistemih SAE 10w, SAE 20w-20 in SAE 30«.

Iz ponudbe izbranega ponudnika z dne 3. 4. 2014 izhaja naziv proizvajalca ter trgovsko ime izdelka - olja, ki je bilo ponujeno pod postavko 5. Izbrani ponudnik je priložil tudi tehnični list za ponujeno olje, iz katerega izhaja opis in fizikalne lastnosti ponujenega olja, v samem besedilu pa ni neposredne navedbe, ali je monogradno ali multigradno in ali pokriva zahteve viskoznosti motornih olj v hidravličnih sistemih SAE 10W, SAE 20W-20 in SAE 30.

Izbrani ponudnik je v opredelitvi do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo navedel, da je ponujeno olje multigradno olje, ki ustreza zahtevanemu standardu HVLP DIN 51 524-3, s čimer so bile zahteve naročnika v celoti izpolnjene. Ponujeno olje je hidravlično olje s povišanim indeksom viskoznosti (140), kar ga uvršča med multigradna hidravlična olja, ki ustrezajo zahtevam standarda HVLP. Določena viskoznost pokriva več viskozitetnih razredov klasičnih hidravličnih olj in tako viskoznost VGS 68 pokriva naslednje viskozitetne razrede klasičnih hidravličnih olj: 46, 68 in 100 oziroma po nomenklaturi SAE 10W, 20W-20 in 30, čemur je pritrdil tudi naročnik.

Strokovnjak je v svojem strokovnem mnenju v povezavi z ustreznostjo olja, ponujenega pod postavko 5., navedel, da ima ponujeno olje zahtevano specifikacijo in izpolnjuje s strani naročnika zahtevan standard. Navedel je tudi, da je v mazalni tehniki znano, da se hidravlična olja ne označujejo z definicijo multigradna, ker proizvajalci hidravlike tega ne predpisujejo, pač pa se to predpisuje predvsem pri motornih oljih in menjalniških oljih. Strokovnjak je navedel, da se kljub temu smatra, da je olje multigradno, če ima poleg ostalih aditivov dodan tudi aditiv za izboljšanje viskoznosti, ki spreminja viskoznost glede na temperaturo olja. Pod postavko 5. ponujeno olje ima dodan izboljševalec viskoznosti, zato se smatra za multigradno po standardu HVLP. Tipično monogradno olje ne bi izpolnjevalo tega standarda.

Glede navedenih ugotovitev strokovnjaka se vlagatelj v svoji opredelitvi z dne 22. 9. 2014 ni opredelil.

Državna revizijska komisija je tako sledila ugotovitvam strokovnjaka in ugotovila, da je izbrani ponudnik pod postavko 5. ponudil olje, ki ustreza naročnikovim zahtevam. Državna revizijska komisija zaključuje, da ni mogoče pritrditi očitku vlagatelja, da izbrani ponudnik pod postavko 5. ni ponudil multigradnega olja, ki bi pokrival vse zahtevane viskoznosti, niti ne drži navedba vlagatelja, da ponujeno olje pod postavko 5. ni skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije ali da izbrani ponudnik svoji ponudbi ni priložil tehničnih listov, iz katerih bi bilo razvidno, da je pod postavko 5. ponujeno olje ustrezno. V tem delu je bilo torej potrebno vlagateljev zahtevek za revizijo zavrniti kot neutemeljen.

Pod postavko 17. je naročnik v poglavju V.3 zahteval: »Sintetično motorno olje za vozila z dieselskimi motorji in filtrom trdih delcev, gradacija 5W-30«. Kakovost mora ustreza sledečim kakovostnim zahtevam oziroma specifikacijam: FIAT 9.55535-S1.

Iz ponudbe izbranega ponudnika z dne 3. 4. 2014 izhaja naziv proizvajalca ter trgovsko ime izdelka - olja, ki je bilo ponujeno pod postavko 17. Izbrani ponudnik je priložil tudi tehnični list v angleškem jeziku za ponujeno olje, iz katerega izhaja opis ponujenega olja ter navedbe o specifikacijah za ponujeno pod postavko 17 ponujeno olje, iz besedila pa ni razvidno, ali ima zahtevano specifikacijo FIAT 9.55535-S1.

Izbrani ponudnik je v opredelitvi do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo navedel, da tudi proizvajalec FIAT ne izdaja odobritev. Specifikacija FIAT 9.55535-S1 (katere ustreznost v tehnični dokumentaciji za ponujeno olje ni eksplicitno navedena) sloni na specifikaciji ACEA C2, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji.

Strokovnjak je v svojem strokovnem mnenju v povezavi z ustreznostjo olja, ponujenega pod postavko 17., navedel, da olje izpolnjuje standard ACEA C2 in da ima specifikacijo PSA B71.2290 (Peugeot-Citroën). Tovarna Fiat ima komercialno pogodbo s proizvajalcem olj Selenia, katerega izdelke tudi priporoča. Če olja Selenia ni, Fiat zahteva olja, ki izpolnjujejo standard ACEA C2, kar izhaja iz navodil za uporabo avtomobilov Fiat. Ker imajo vozila Citroën, Peugeot in Fiat iste turbodieselske motorje v različnih modelih, je jasno, da olje, ki izpolnjuje standard PSA B71.2290 in ACEA C2 ustreza tudi kakovostnim zahtevam standarda FIAT 9.55535-S1. Olje, ki ga je izbrani ponudnik ponudil pod postavko 17., ustreza kakovostnim zahtevam standarda Fiat 9.55535-S1 in ga Fiat dovoljuje uporabljati v svojih turbodieselskih motorjih, saj izpolnjuje standard ACEA C2.

Glede ugotovitev strokovnjaka pod postavko 17. se vlagatelj v svoji opredelitvi z dne 22. 9. 2014 ni opredelil.

Državna revizijska komisija je tako sledila ugotovitvam strokovnjaka in ugotovila, da je izbrani ponudnik pod postavko 17. ponudil olje, ki ustreza naročnikovim zahtevam in zaključuje, da ni mogoče pritrditi očitku vlagatelju, da izbrani ponudnik pod postavko 17. ni ponudil olja, ki ne bi imelo zahtevane specifikacije Fiat 9.55535-S1, niti ne drži navedba vlagatelja, da ponujeno olje pod postavko 17. ni skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije ali da izbrani ponudnik svoji ponudbi ni priložil tehničnih listov, iz katerih bi bilo razvidno, da je pod postavko 17. ponujeno olje ustrezno. V tem delu je bilo torej potrebno vlagateljev zahtevek za revizijo zavrniti kot neutemeljen.

Pod postavko 18. je naročnik v poglavju V.3 zahteval: »Večnamensko STOU 10W30 olje, za menjalnike in hidravliko v traktorjih in gradbenih strojih«. Kakovost mora ustreza sledečim kakovostnim zahtevam oziroma specifikacijam: sintetično olje gradacije SAE J 300 10W30 in SAE J306 75W80.

Iz ponudbe izbranega ponudnika z dne 3. 4. 2014 izhaja naziv proizvajalca ter trgovsko ime izdelka - olja, ki je bilo ponujeno pod postavko 18. Izbrani ponudnik je priložil tudi tehnični list v angleškem jeziku za ponujeno olje, iz katerega izhaja opis ponujenega olja ter navedba o tem, da gre za olje viskoznosti SAE 10W-30.

Izbrani ponudnik je v opredelitvi do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo navedel, da standarda SAE J 300 in SAE J 306 označujeta razrede viskoznosti in sicer J 300 za motorna olja, J 306 pa za menjalniška olja. V tem primeru to pomeni, da se lahko na dva različna načina napiše absolutno vrednost viskoznosti. Očitek, da ponujeno olje z oznako 10W-30 nima zahtevanih standardov je posledično strokovno zgrešena.

Strokovnjak je v svojem strokovnem mnenju v povezavi z ustreznostjo olja, ponujenega pod postavko 18., navedel, ima olje oznako STOU, kar pomeni Super Tractor Oil Universal, kar pomeni, da je olje »super zahtevno« za traktorje in mehanizacijo in se uporablja univerzalno za motor, menjalnik in prenos ter v hidravličnih sistemih. Ker je kritični del strojev motor, se taka olja praviloma označujejo le z oznako STOU SAE 10W30, ker je to specifikacija viskoznosti olj za motor, izpolnjuje pa tudi zahteve za menjalnik (75-80W) in za hidravliko. Standard SAE J 306 označuje razred viskoznosti za menjalnike, pri čemer pa noben proizvajalec (razen ponudnika Fuchs) pri oljih STOU ne navaja standarda SAE J 306, ker ga proizvajalci traktorjev in mehanizacije ne zahtevajo v svojih navodilih za uporabo. Primernost za uporabo v menjalnikih je zagotovljena z oznako STOU in s specifikacijami. Ker ima olje, ki ga je pod postavko 18 ponudil izbrani ponudnik, oznako STOU in pridobljene specifikacije vodilnih proizvajalcev menjalnikov (npr. ZF, ki je največji evropski proizvajalec traktorjev in gradbene mehanizacije) in specifikacije svetovnih proizvajalcev traktorjev in gradbene mehanizacije, je nedvomno, da olje ustreza tudi standardu SAE J 306 (poleg SAE J 300), ki označuje razred viskoznosti za menjalnike.

Glede teh ugotovitev strokovnjaka se vlagatelj v svoji opredelitvi z dne 22. 9. 2014 ni opredelil.

Državna revizijska komisija je tako sledila ugotovitvam strokovnjaka in ugotovila, da je izbrani ponudnik pod postavko 18. ponudil olje, ki ustreza naročnikovim zahtevam in zaključuje, da ni mogoče pritrditi očitku vlagatelju, da izbrani ponudnik pod postavko 18. ni ponudil olja, ki nima zahtevanih standardov SAE J 300 in SAE J 306, niti ne drži navedba vlagatelja, da ponujeno olje pod postavko 18. ni skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije ali da izbrani ponudnik svoji ponudbi ni priložil tehničnih listov, iz katerih bi bilo razvidno, da je pod postavko 18. ponujeno olje ustrezno. V tem delu je bilo torej potrebno vlagateljev zahtevek za revizijo zavrniti kot neutemeljen.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz prve točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi določbe tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov.

S sklepom št. 018-059/2014-4 z dne 14. 7. 2014 je Državna revizijska komisija vlagatelju in naročniku na podlagi drugega odstavka 36. člena ZPVPJN naložila, da za strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja založita predujem v znesku celotnega predvidenega stroška 800,00 EUR (vsakemu v znesku 400,00 EUR), in da Državni revizijski komisiji predložita tudi pisno potrdilo o vplačilu predujma. Vlagatelj in naročnik sta predujem za izdelavo strokovnega mnenja plačala v zahtevanem znesku. Dejanski stroški za izdelavo strokovnega mnenja so znašali 603,78 EUR. Preostanek založenega zneska v višini 196,22 EUR se zato v znesku 98,11 EUR vrne vlagatelju na njegov transakcijski račun številka SI56 2900 0005 5002 737 pri banki UniCredit Bank Slovenija d.d ter v znesku 98,11 EUR vrne naročniku na njegov transakcijski račun številka SI56 0600 0011 2292 446 pri banki Banka Celje d.d.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz druge točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 30. 9. 2014

Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
- Fuchs maziva LSL, d.o.o., Trdinova ulica 1, 8250 Brežice
- Petrol, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, Ljubljana

Vložiti:
- V spis zadeve, tu
- Finančna služba, tu

Natisni stran