Na vsebino
EN

018-207/2014 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-207/2014-4
Datum sprejema: 16. 9. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek Šinko, kot predsednice senata, ter Vide Kostanjevec in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »OPERACIJSKA MIZA« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MOLLIER d.o.o. Celje, Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), 16. 9. 2014

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje naročila male vrednosti »OPERACIJSKA MIZA«. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 21. 5. 2014, pod številko objave NMV1254/2014, dne 3. 6. 2014 pa še popravek pod številko objave NMV1485/2014.

Naročnik je dne 28. 7. 2014 sprejel dokument »OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI«, št. NMV-01/14-AD, iz katerega izhaja, da se javno naročilo odda ponudniku Medicoengineering d.o.o., Prevale 1, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik) in da je vlagateljeva ponudba neprimerna, ker v ponudbi ni ponudil zahtevanih nosilcev po Goepelu, ampak jih je ponudil šele naknadno, v pojasnilu ponudbe. Tudi v primeru, da bi ponudnik že v ponudbi ponudil takšne nosilce, kot jih je navajal naknadno, ponudba še vedno ne bi izpolnjevala zahtev razpisne dokumentacije. Zahtevano je namreč bilo, da naj se nosilci namestijo na nosilce štiridelne nožne plošče, ponujeni nosilci pa se po predhodni odstranitvi nožne plošče namestijo na ploščo OP mize, kar ni ustrezno in sprejemljivo. Odločitev je bila vlagatelju vročena dne 30. 7. 2014.

Vlagatelj je dne 6. 8. 2014 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev izpodbijane odločitve o (ne)oddaji javnega naročila, povrnitev stroškov pravnega varstva in da naročnik ali Državna revizijska komisija ugotovi, da je njegova ponudba ustrezna in popolna. Zatrjuje, da je naročnik njegovo ponudbo neupravičeno izločil iz postopka oddaje javnega naročila. Pojasnjuje, da je podal ceno za komplet operacijske mize skupaj s šolanjem in ni specificiral vsakega elementa ponudbe posebej, saj to ni bilo niti zahtevano. Zaradi nejasnosti ga je naročnik pozval na pojasnilo, pri čemer je pojasnil, da ponudba vključuje tudi dva nosilca po Goepelu, ki sta bila sicer predstavljena že k ponudbi priloženem katalogu na strani 29. Kljub temu, da ni označil vseh elementov v prospektni dokumentaciji, to ne pomeni, da določenega elementa ne ponuja, pač pa bi to lahko bila formalna nepopolnost. V zvezi s siceršnjo neustreznostjo nosilcev po Goepelu pa vlagatelj meni, da naročnik zdaj razširja razpisne zahteve: iz slikovne dokumentacije jasno izhaja, da se ponujeni nosilci namestijo na nosilce nožne plošče na OP mizi (kamor se sicer pritrdi nožna plošča), naročnik pa zdaj zahtevo razlaga v smislu pritrditve nosilcev po Goepelu na nožno ploščo. Meni, da ponujena štiridelna plošča z odstranitvijo blazin prevzame funkcijo podpornika po Goepelu, ker pa ima nožna plošča tudi elektronsko detekcijo, ki omogoča pomik kompletnega kolenskega opornika skupaj s štiridelno nožno ploščo z daljinskim upravljalcem, v kombinaciji s kolenskimi oporniki izpolnjuje vse zahteve. Vlagatelj še meni, da je do funkcije fiksnega položaja spodnjega dela noge mogoče priti z več metodami, tudi s ponujeno štiridelno nožno ploščo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 14. 8. 2014 opredelil do zahtevka za revizijo; naročnika poziva, naj ga zavrže, saj se ne nanaša na predmetno javno naročilo. Vlagatelj naj bi namreč predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila ter da se izbere njegovo ponudbo za sklop 2, ki pa sploh ne obstaja, saj je javno naročilo celovito in ni razdeljeno na sklope.

Naročnik je dne 19. 8. 2014 sprejel sklep, št. MG-576/14, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Pojasnjuje, da niti po vlagateljevem pojasnilu ni bilo jasno, iz katerega dela ponudbe je razvidno, da so ponujeni tudi nosilci po Goepelu. Ti namreč niso sestavni del osnovne operacijske mize, ampak predstavljajo dodatek – vlagatelj je ostale dodatke k mizi (npr. vzglavno ploščo, anestezijski zaslon itd.) sicer ustrezno označil v priloženi tehnični dokumentaciji. Naročnik meni, da so pomanjkljiva pojasnila iz zahtevka za revizijo prepozna in neustrezna, saj je na strani 29 navedenih več nožnih nosilcev, vsi pa so za naročnika neprimerni. V primeru uporabe naknadno ponujenih nosilcev je namreč potrebno nožne plošče odstraniti (odviti) in zato niso v uporabi, kar ni v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, nastavitev želenega položaja tako nameščenih nosilcev pa bi bila precej omejena zaradi možnosti pomika zgolj po višini. Zahtevano je bila tudi, da mora imeti nožna plošča elektronsko detekcijo, tako da se lahko položaji kompletnega kolenskega opornika vršijo z daljinskim upravljalcem. Naročnik meni, da je bila zahteva po namestitvi nosilcev po Goepelu na nosilce nožne plošče, ki se nahajajo na sami nožni plošči, jasna – to naj bi izhajalo tudi iz zahteve po predhodni odstranitvi blazin v primeru uporabe nosilcev po Goepelu, ki je potrebna zato, da se nosilci namestijo na nosilce nožne plošče. Štiridelna nožna plošča niti z odstranitvijo blazin nikakor ne more sama po sebi prevzeti funkcije držal po Goepelu, zato je tudi zahteval dodatne nosilce.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 26. 8. 2014 opredelil do navedb naročnika. Vztraja pri prejšnjih navedbah, navaja, da navodila glede štiridelne nožne plošče že od vsega začetka niso bila jasna in poudarja, da naročnik neupravičeno širi razpisne zahteve.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med vlagateljem in naročnikom sporno, ali je naročnik ravnal skladno z ZJN-2, ko je vlagateljevo ponudbo označil kot neprimerno in s tem nepopolno.

Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 128/20016; v nadaljevanju: ZJN-2). Popolnost ponudbe torej sestavlja pet elementov, ki morajo biti podani kumulativno. Če eden izmed teh elementov ni podan, ponudba ni popolna, zato jo mora naročnik izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Neprimerna je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Naročnik mora pred izločitvijo katere izmed ponudb upoštevati še pravila o dopolnitvi ponudb iz 78. člena ZJN-2. Iz teh pravil izhaja, da vsaka pomanjkljivost ponudbe še ne predstavlja podlage za njeno neposredno izločitev. Če je ponudba le formalno nepopolna, mora naročnik dopustiti in omogočiti njeno dopolnitev (prvi odstavek 78. člena ZJN-2). Pri tem mora naročnik upoštevati omejitve iz drugega odstavka 78. člena ZJN-2 (česa ponudnik ne sme spreminjati) in tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 (poprava očitnih računskih napak). Skladno s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je formalno nepopolna ponudba tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna.

Med vlagateljem in naročnikom je sporno, ali so ponujeni nosilci po Goepelu skladni z zahtevo razpisne dokumentacije iz poglavja SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA, po kateri je bilo potrebno kot dodatek kot obvezen dodatek k operacijski mizi ponuditi tudi 1 par »4 delne nožne plošče, ki se z odstranitvijo blazin spremenijo v kolenske podpornike po Gopelu in imajo možnost spreminjanja položajev tudi v kolenskem pregibu. Nožna plošča ima elektronsko detekcijo, tako da se lahko položaji kompletnega kolenskega opornika vršijo z daljinskim upravljalcem.«

Navedena zahteva po spremembi razpisne dokumentacije z odgovorom na Portalu javnih naročil z dne 28. 5. 2014 sicer ne vsebuje več prvotno vsebovane zahteve po paru šalčk za namestitev kolena (»Plošča vsebuje še par šalčk za namestitev kolena«) kot dela oz. dodatka nožne plošče, vendar je potrebno upoštevati, da je naročnik tako spremenjeno zahtevo z odgovorom z dne 2. 6. 2014 na Portalu javnih naročil še dodatno pojasnil oz. spremenil:
»Ali pravilno razumemo, da se ob odstranitvi blazin iz 4 delne nožne plošče le ta prevzame funkcijo držal po Gopelu?
Odgovor: Da
Kolikor je odgovor pritrdilen, ali moramo ponuditi nosilce po Gopelu, ki se namestijo na obstoječe nosilce štiridelne nožne plošče?
Odgovor: Da. Nosilci po Goepelu so morajo namestiti na nosilce štiridelne plošče.
Ali lahko ponudimo standardne nosilce po Gopelu, ki se namestijo na stranske tirnice OP mize?
Odgovor: Ne.«
Skladno z drugim odstavkom 71. člena ZJN-2 je ta odgovor naročnika postal del razpisne dokumentacije.

Med strankama ni sporno, da je vlagatelj v pojasnilu ponudbe navedel, da ponudba vključuje nosilce po Goepelu, ki se namestijo na operacijsko mizo tako, da se predhodno odstrani nožna plošča, na to mesto pa se namesto nožne plošče pritrdijo nosilci po Goepelu. Sporno pri tem pa je, ali je tak način pritrditve in uporabe nosilcev po Goepelu skladen s predstavljenimi zahtevami razpisne dokumentacije.

Iz zgoraj citirane zahteve razpisne dokumentacije in pojasnila naročnika na Portalu javnih naročil tudi po oceni Državne revizijske komisije jasno izhaja, da je naročnik zahteval nosilce po Goepelu, ki se po odstranitvi blazin z nožne plošče namestijo na nosilce (ogrodje) nožne plošče, ki (kar) sicer ostane pritrjena na operacijsko mizo, in ne neposredno na samo operacijsko mizo, ob odstranjeni nožni plošči. Zahteva o tem, da je potrebno ponuditi tudi nosilce po Goepelu izhaja iz citiranega odgovora naročnika, odgovor pa se v celoti (enako kot vprašanje) nanaša na nožno ploščo v smislu načina transformacije nožne plošče v podpornike po Goepelu. Iz celotnega odgovora naročnika – predvsem odgovorov na prvi dve zastavljeni vprašanji – povsem določno izhaja, da je potrebno za doseganje izpolnjevanja zahteve spremembe nožnih plošč v podpornike po Goepelu hkrati z nožno ploščo ponuditi tudi ustrezne nosilce po Goepelu. Vse navedeno pritrjuje naročnikovi navedbi, da nožne plošče same po sebi še ne zadostijo zahtevi držal po Goepelu, kot to meni vlagatelj, pač pa je za to potrebno na njih namestiti nosilce po Goepelu. Še dodatno, že po sami zahtevi iz razpisne dokumentacije je predvidena povezava nožne plošče (elektronska detekcija) z nastavitvami položaja kolenskega opornika preko nožne plošče, kar ponovno potrjuje razumevanje, da mora biti nožna plošča tudi pri uporabi nosilcev po Goepelu nameščena na operacijsko mizo.

Na podlagi navedenih ugotovitev Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj ni uspel izkazati, da ponujeni artikel ustreza naročnikovim tehničnim zahtevam, zaradi česar je njegovo ponudbo potrebno šteti za neprimerno (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) ter s tem nepopolno (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Posledično gre ugotoviti tudi, da je bil naročnik vlagateljevo ponudbo v tem sklopu upravičen in dolžan izločiti iz postopka (prvi odstavek 80. člena ZJN-2), nezakonitosti takšne naročnikove odločitve pa vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel izkazati. V posledici takšne odločitve Državna revizijska komisija preostalih navedb iz vlagateljevega revizijskega zahtevka, s katerimi vlagatelj podaja dodatne argumente v prid neupravičenosti izločitve njegove ponudbe iz postopka, ni obravnavala – obravnava teh navedb na vlagateljev položaj v postopku namreč ne bi mogla v ničemer vplivati.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, 16. 9. 2014
Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- MOLLIER d.o.o. Celje, Opekarniška cesta 3, 3000 Celje
- Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
- MEDICOENGINEERING d.o.o., Prevale 1, 1236 Trzin
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran