Na vsebino
EN

018-228/2014 Občina Cirkulane

Številka: 018-228/2014-4
Datum sprejema: 17. 9. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata, Boruta Smrdela kot člana senata in Vide Kostanjevec kot članice senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »opravljanje prevozov učencev v Osnovno šolo Cirkulane za šolsko leto 2014/2015« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Arriva Štajerska, d. d., Meljska cesta 97, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Cirkulane, Cirkulane 58, Cirkulane (v nadaljevanju: naročnik), 17. 9. 2014

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 26. 6. 2014 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN7058/2014) z dokumentom »Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika« št. 430-9/2014-7 z dne 18. 8. 2014 ponudnika obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Prevozi Janez Cafuta, s. p., Soviče 10a, Videm pri Ptuju (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), saj je ugotovil, da je popolna, vlagateljevo ponudbo pa je izločil na podlagi tretjega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 27. 8. 2014, predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila in zahteval povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da bi bilo treba ponudbo izbranega ponudnika izločiti, saj izbrani ponudnik ne izpolnjuje referenčnega pogoja (točka 3.1.16 razpisne dokumentacije, str. 15), naročnik pa je kršil načelo transparentnosti in ni ravnal enakopravno, ker je izločil le vlagateljevo ponudbo, ponudbe izbranega ponudnika pa ne.

Naročnik je s sklepom št. 430-9/2014-10 z dne 8. 9. 2014 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je pojasnil, zakaj je izbranemu ponudniku upravičeno priznal izpolnjevanje referenčnega pogoja in zakaj ni kršil niti temeljnih načel.

Naročnik je kot prilogo dopisu z dne 11. 9. 2014 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 15. 9. 2014 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in pojasnil, zakaj se ne strinja, da izbrani ponudnik izpolnjuje referenčni pogoj.

Državna revizijska komisija je skladno s prvim odstavkom 31. člena ZPVPJN predhodno preizkusila zahtevek za revizijo in ugotovila, da ni izpolnjen pogoj, da ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN (tretja alinea prvega odstavka 31. člena ZPVPJN), zato je morala zahtevek za revizijo zavreči (tretji odstavek 31. člena ZPVPJN).

Aktivna legitimacija se skladno s prvo alineo prvega odstavka 14. člena ZPVPJN prizna vsaki osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je prvi element aktivne legitimacije iz prve alinee prvega odstavka 14. člena ZPVPJN, tj. interes za dodelitev javnega naročila, podan, saj je vlagatelj pravočasno predložil ponudbo (prva poved iz drugega odstavka 14. člena ZPVPJN), vendar ni podan tudi drugi element aktivne legitimacije iz prve alinee prvega odstavka 14. člena ZPVPJN, tj. škoda zaradi naročnikove kršitve, saj tudi v primeru, če bi bili vlagateljevi očitki utemeljeni, vlagatelj ne bi mogel pridobiti javnega naročila v izvedbo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ne izpodbija razloga za izločitev svoje ponudbe, temveč navaja le razloge, zakaj bi moral naročnik izločiti ponudbo izbranega ponudnika. Kot izhaja iz dokumenta »Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika« št. 430-9/2014-7 z dne 18. 8. 2014, je naročnik na podlagi prejetega potrdila davčnega organa ugotovil, da ima vlagatelj vsaj 50 eurov neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov, zato je njegovo ponudbo izločil (tretji odstavek 42. člena ZJN-2). Neobstoj opisanih neplačanih obveznost je bil tudi pogoj za priznanje sposobnosti (točka 3.1.3 razpisne dokumentacije, str. 12). Vlagatelj je sicer uveljavljal kršitev načela enakopravne obravnave (9. člen ZJN-2), vendar ne v smeri, da bi moral naročnik tudi njemu priznati sposobnost, zato ni mogoče zaključiti, da bi lahko pridobil javno naročilo v izvedbo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 17. 9. 2014

Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane,
- Arriva Štajerska, d. d., Meljska cesta 97, 2000 Maribor,
- Prevozi Janez Cafuta, s. p., Soviče 10a, 2284 Videm pri Ptuju,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran