Na vsebino
EN

018-220/2014 Splošna bolnišnica Celje

Številka: 018-220/2014-6
Datum sprejema: 5. 9. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava materiala za potrebe Transfuzijskega centra za obdobje 5 let ter dobava, montaža in servis potrebnih aparatov za predelavo krvi preko cen materiala za potrebe Transfuzijskega centra«, na podlagi predloga ponudnika PROBO, trgovinska družba za promet z medicinskimi pripomočki, d.o.o., Prekorje 48, Škofja vas, ki ga zastopa odvetniška družba Fatur, o.p., d.o.o., Štefanova 13a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila naročnika Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 5. 9. 2014

odločila:

Predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila z dne 18. 8. 2014 se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava dne 9. 4. 2014 na portalu javnih naročil, pod številko objave JN4223/2014 in dne 11. 4. 2014 v Uradnemu listu Evropske unije, pod številko objave 2014/S 072-123869) z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« z dne 4. 8. 2014 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji javnega naročila) ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Medinova, d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 18. 8. 2014 vložil zahtevek za revizijo ter predlagal izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik je s sklepom z dne 1. 9. 2014 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil, o predlogu za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN pa ni niti odločil niti podal svojega mnenja. Izbrani ponudnik se je dne 3. 9. 2014 izjasnil o zahtevku za revizijo in predlagal zavrnitev predloga za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN.

Naročnik je kot prilogo dopisu številka 503/2014/KR z dne 1. 9. 2014 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo in dokumentacijo, o predlogu za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN pa ni podal mnenja niti v tem dopisu.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik ne glede na vloženi zahtevek za revizijo nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji naročila, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja, razen če so za to podani razlogi, ki jih ZPVPJN v nadaljevanju te določbe našteva. Vlagatelj ima skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora skladno z drugim odstavkom 19. člena ZPVPJN v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo skladno s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila. Iz navedenih določb ZPVPJN torej izhaja, da naročnik praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon) oziroma opraviti določenih drugih ravnanj, dokler postopek pravnega varstva po ZPVPJN ni končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije.

Naročnik je Državni revizijski komisiji odstopil v reševanje zahtevek za revizijo in sklep, s katerim ga je zavrnil, o predlogu za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN pa ni niti odločil niti podal mnenja, vendar je očitno, da ni zadržal nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje naročila (ravnanje po 1. alinei drugega odstavka 19. člena ZPVPJN), temveč je ravnal po 2. alinei drugega odstavka 19. člena ZPVPJN.

Vlagatelj ni navedel razlogov, s katerimi bi utemeljil svoj predlog. Tudi Državna revizijska komisija sama ni ugotovila razlogov za izdajo sklepa, s katerim bi zadržala postopek oddaje javnega naročila. Iz zahtevka za revizijo je razvidno, da vlagatelj izpodbija odločitev o oddaji javnega naročila. V tej fazi postopka oddaje naročila, ko je naročnik že sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, bi vlagatelj lahko dosegel kvečjemu zadržanje sklenitve pogodbe o izvedbi naročila. Državna revizijska komisija ni ugotovila, da bi bila podana možnost sklenitve pogodbe po kateri izmed alinej iz prvega odstavka 17. člena ZPVPJN, zato je vlagatelj že z vložitvijo zahtevka za revizijo dosegel učinek, ki ga zasleduje s predlogom za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da naročnikova ravnanja v postopku oddaje naročila po prejemu zahtevka za revizijo ne vplivajo bistveno na učinkovitost vlagateljevega pravnega varstva.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 5. 9. 2014

Predsednica senata:

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.

Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje
- odvetniška družba Fatur, o.p., d.o.o., Štefanova 13a, 1000 Ljubljana
- Odvetniška pisarna Razdevšek, d.o.o., Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran