Na vsebino
EN

018-203/2014 Avditorij Portorož

Številka: 018-203/2014 -4
Datum sprejema: 5. 9. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek Šinko, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in mag. Mateje Škabar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila »Oprema za digitalno kinematografsko reprodukcijo« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj TSE, d.o.o., Tržaška cesta 126, Ljubljana, ki ga zastopa Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Avditorij Portorož-Portorose, Senčna pot 10, Portorož (v nadaljevanju: naročnik), dne 5. 9. 2014

odločila:


1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila »Oprema za digitalno kinematografsko reprodukcijo«, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, z dne 16. 7. 2014.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 1.138,58 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje naročila male vrednosti »Oprema za digitalno kinematografsko reprodukcijo«. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 4. 7. 2014, pod številko objave NMV2241/2014.

Naročnik je dne 16. 7. 2014 sprejel dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila«, iz katerega izhaja, da je naročilo oddal ponudniku ELEX ELEKTRONIKA, MIRAN STARMAN S.P., Goričane 12A, Medvode (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Odločitev je bila vlagatelju vročena dne 17. 7. 2014.

Vlagatelj je z vlogo z dne 23. 7. 2014 zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, na kar je naročnik odgovoril z dopisom z dne 30. 7. 2014 in pojasnil, da zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila v postopku oddaje naročila male vrednosti skladno s 95b. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) ni dopustna.

Vlagatelj je dne 29. 7. 2014 vložil zahtevek za revizijo v roku, kot je bil naveden v pravnem pouku odločitve o oddaji javnega naročila. Zatrjuje, da je naročnik ponudbo izbranega ponudnika neupravičeno označil kot primerno in popolno, saj ne izpolnjuje obveznih pogojev iz razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na predmet: iz ponudbe ne izhaja, da bi izbrani ponudnik ponudil zahtevani podstavek projektorja, aksialni ventilator, dva objektiva za obe zahtevani lokaciji uporabe (pač pa le enega) in dva kovčka (spet le enega), pri čemer tudi ni razvidno, ali je ponujeni kovček vodoodporen. Ponudba naj bi bila neprimerna tudi iz razloga, ker ponujeno brezprekinitveno napajanje (UPS) ne izpolnjuje zahtevane avtonomije (minimalno 15 minut pri 50 % obremenitvi); vlagatelj dokazuje, da zmore ponujeni UPS pri opredeljeni obremenitvi zagotoviti le 14,4 minute avtonomije. Končno naročniku očita še, da je izbranega ponudnika nedopustno dvakrat pozival na odpravo formalnih nepopolnosti, pri čemer je izbranemu ponudniku dovolil ponudbo dopolniti tako, da je ta ponudil novo opremo, katere ni bilo v prvotni ponudbi, tj. DSP procesor XILICA XD-4080 oz. XD-8080. Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila in povrnitev stroškov pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se je o vloženem zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 6. 8. 2014. Pojasnjuje, da je v ponudbenem predračunu v postavki digitalni projektor s strežniškim prostorom za posamezne sestavne dele postavke zapisal, da so vključeni v ceno kompleta, kar vključuje tudi sporni podstavek in ventilator. Prospektni material se je zahteval le za glavne in bistvene komponente, s podpisom celotne ponudbe pa je tudi potrdil, da je ponujen celoten predmet javnega naročila. Nadalje navaja, da je v ponudbi upošteva tudi dve leči, ki pa sta identični, zato je priložil zgolj eno brošuro. Enako velja tudi za škatli (kovčka) za leče, prilaga pa tudi tehnične specifikacije ponujenega kovčka v dokaz izpolnjevanja zahteve v zvezi z odpornostjo na vlago in vodo. Vlagateljevi očitki glede neustreznega UPS naj bi temeljili na hipotetičnih izračunih, ki pa niso točni oz. ne vsebujejo ustreznih, pravih in točnih vhodnih podatkov, prav tako pa ne ustrezne tehnologije, s katero razpolaga pooblaščeni zastopnik. V dokaz prilaga novo izjavo pooblaščenega dobavitelja opreme, ki potrjuje ustreznost avtonomije. Izbrani ponudnik meni, da ga naročnik ni pozival k odpravi nepopolnosti, temveč je šlo za zahtevo po pojasnilu, ki pa jo je prvič opredelil premalo natančno. Navaja še, da je DSP procesor XILICA XD-4080 oz. XD-8080 že ponudil v osnovni ponudbi, vendar pa to nikjer v ponudbi ni bilo konkretno razvidno, saj razpisna dokumentacija ni bila sestavljena na način, da bi ponudniki lahko vpisali natančen seznam vse ponujene opreme. Ker za ta procesor ni predložil prospektne dokumentacije, iz ponudbe ni bilo mogoče neposredno ugotoviti konfiguracije ponudbe, kar pa ne pomeni, da procesor ni bil vključen v ceno in v ponudbo. Izbrani ponudnik poudarja, da sta bila oba zahtevana procesorja vključena v ceno in v ponudbo, zato ni prišlo do spremembe cene ali obsega ponudbe, naročnik pa je legitimno zahteval predložitev prospektnega materiala.

Naročnik je dne 7. 8. 2014 sprejel sklep, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo kot neutemeljen. V zvezi z očitki glede podstavka projektorja, aksialnega ventilatorja, objektivov (leč) in škatel za prenos leč pritrjuje navedbam izbranega ponudnika: ponudnik je s podpisom obrazca PONUDBA potrdil izpolnjevanje zahtevanih tehničnih karakteristik in njihovo vključenost v ponudbeno ceno. Nesporno naj bi bilo tudi to, da ponujen objektiv po svojih karakteristikah ustreza zahtevam glede obeh opisanih lokacij v razpisu. Naročnik ugotavlja, da je vlagateljev izračun avtonomije ponujene UPS naprave napačen, nenatančen in nezanesljiv; graf, ki ga je uporabil vlagatelj, ni linearen, zato za verodostojen rezultat ni mogoče uporabiti linearne interpolacije. Kot dokaz ustreznosti avtonomije sprejema izjavo pooblaščenega zastopnika UPS naprave, ki kot avtonomijo pri zahtevani obremenitvi potrjuje čas 15 minut in 38 sekund. V zvezi z očitkom dvakratnega pozivanja na odpravo nepopolnosti naročnik poudarja, da ponudba izbranega ponudnika ni bila ocenjena kot formalno nepopolna, saj je vsebovala vse zahtevane listine in dokazila. Od izbranega ponudnika je zahteval pojasnila ponudbe, s katerim je želel od ponudnika pridobiti bolj natančne podatke glede tehničnih karakteristik ponujene naprave, pri čemer spreminjanja ponudbe ni dopustil, noben del ponudbe pa tudi ni bil spremenjen.

Naročnik je z vlogo z dne 8. 8. 2014 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je v vlogi z dne 12. 8. 2014 opredelil do navedb naročnika. Vztraja pri zahtevku v celoti in poudarja, da tudi po praksi Državne revizijske komisije splošna izjava ponudnika o sprejemanju vseh pogojev ne more nadomestiti nepopolnosti v ponudbi. Iz prospekta za ponujeni projektor izhaja, da je stojalo za projektor na voljo kot dodatek in ni del osnovnega paketa. Zgolj navedba v katalogu, da je nekaj dobavljivo, ne pomeni tudi, da ponudnik to dejansko ponuja. Argumenti naročnika v zvezi z UPS so napačni in temeljijo na dokumentaciji, ki jo je naročnik pridobil po prejemu zahtevka za revizijo. V vsakem primeru gre zgolj za izjavo in ne za potrdilo. Vlagatelj pojasnjuje, da je pri izračunu avtonomije izhajal iz tehničnih podatkov, kot jih navaja proizvajalec naprave, izvedenca pa ni predlagal, saj gre pri izpeljavi linearne funkcije, na kateri utemeljuje razlog za neustreznost naprave, za srednješolski nivo matematičnega in fizikalnega znanja. Vlagatelj končno še meni, da se naročnik ukvarja le z vprašanjem, ali je v zvezi s pozivom izbranemu ponudniku šlo za spremembo ali pojasnjevanje ponudbe, ne pa tudi z bistvenim vprašanjem glede zatrjevane spremembe ponudbe izbranega ponudnika po roku za oddajo ponudb. Izbrani ponudnik ni priložil nobene kosovnice, kaj dejansko ponuja, v ponudbi pa ni bilo nobenega znaka, da je ponujen (tudi) procesor, ki ga je izbrani ponudnik ponudil naknadno. Tudi zato ni moglo iti za pojasnjevanje, ampak za dopolnjevanje ponudbe in to dvakratno, kar je nedopustno. Vlagatelj še ugotavlja, da procesor DOLBY CP750, za katerega je bil prospektni material predložen v ponudbi, ne ustreza zahtevam za »8 kanalni analogni DSP procesor za ekvalizacijo screen kanalov«, kar naj bi bilo nesporno tudi med izbranim ponudnikom in naročnikom.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik v odločitvi o oddaji javnega naročila podal neustrezen pravni pouk glede roka, v katerem je možno vložiti zahtevek za revizijo – naročnik je namreč zapisal, da lahko ponudniki vložijo zahtevek za revizijo v roku 8 delovnih dni od prejema odločitve. Ker naročnik v konkretnem primeru javno naročilo oddaja po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, je treba upoštevati določbo šestega odstavka 25. člena ZPVPJN, ki določa, da je v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti rok za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na odločitev o oddaji javnega naročila ali priznanje sposobnosti, pet delovnih dni od prejema te odločitve.

Skladno z ustaljeno prakso Državne revizijske komisije napačen pravni pouk oziroma opustitev dolžnosti naročnika, da vlagatelja pouči o pravilnem pravnem varstvu, ne more iti v škodo stranki, ki se ravna po njem. Stališče oziroma pravilo o tem, da napačni pravni pouk ne sme imeti škodljivih posledic za stranko, ima funkcijo zagotavljanja pravne pravičnosti, saj je le na takšen način možno zagotoviti ponudnikom učinkovito pravno varstvo. Če stališče, da napačni pravni pouk ne sme imeti škodljivih posledic za stranko, ne bi veljalo, bi naročniki lahko zlorabili pravice ter preko napačnega pravnega pouka izigrali pravice ponudnikov do uveljavljanja pravnega varstva in s tem do vsebinskih preizkusov svojih odločitev. Ob upoštevanju navedenega je zato treba šteti, da je zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil pri naročniku po poteku zakonskega roka, vendar skladno z napačnim pravnim poukom, znotraj roka osmih delovnih dni, pravočasen.

Med strankama je sporna primernost in popolnost ponudbe izbranega ponudnika v izpostavljenih delih, tozadevno pa tudi narava naročnikovih pozivov izbranemu ponudniku v zvezi s ponujenim analognim DSP procesorjem. Določba prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Neprimerna je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Naročnik mora pred izločitvijo katere izmed ponudb upoštevati še pravila o dopolnitvi ponudb iz 78. člena ZJN-2. Iz teh pravil izhaja, da vsaka pomanjkljivost ponudbe še ne predstavlja podlage za njeno neposredno izločitev. Če je ponudba le formalno nepopolna, mora naročnik dopustiti in omogočiti njeno dopolnitev (prvi odstavek 78. člena ZJN-2). Pri tem mora naročnik upoštevati omejitve iz drugega odstavka 78. člena ZJN-2 (česa ponudnik ne sme spreminjati) in tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 (poprava očitnih računskih napak).

Državna revizijska komisija je najprej pristopila k obravnavi vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na domnevno dvakratno pozivanje k odpravi iste nepopolnosti in očitani nedovoljeni spremembi ponudbe izbranega ponudnika z navedbo drugačnega oz. dodatnega zvočnega procesorja.

Naročnik je zahteve za zvočne procesorje zapisal v točki 4. »ZVOČNI SISTEM« III. poglavja »TEHNIČNE KARAKTERISTIKE ZAHTEVANEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA«. Iz vsebine te točke je razvidno, da je naročnik določil minimalne karakteristike za »Digitalni zvočni procesor za DCP projekcijo in digitalne naprave« ter za »8 kanalni analogni DSP procesor za ekvalizacijo screen kanalov« ter način povezave obeh naprav v obstoječi sistem: »Iz digitalnega zvočnega procesorja so trije glavni (levi, center in desni) kanali, ter nizkotonski kanal, vezani na dodatni DSP procesor, izhodi iz tega vodijo na obstoječe JBL ojačevalnike. Izhodi za surround kanale so vezani neposredno na obstoječe JBL ojačevalnike.«

Iz spisovne dokumentacije je razvidno, da je naročnik na izbranega ponudnika dne 14. 7. 2014 naslovil elektronsko pošto »Pojasnilo tehnične dokumentacije«, v kateri ponudnika sprašuje, »kateri analogni DSP procesor, ki ga ponujate zadošča minimalnim zahtevam iz razpisne dokumentacije […]«. Izbrani ponudnik je istega dne odgovoril, da je v ponudbi upoštevan DOLBY CP750 in za katerega je bil prospektni material priložen razpisni tehnični dokumentaciji. Pri tem je potrebno zavrniti navedbe izbranega ponudnika o tem, da je bilo vprašanje preveč splošno oz. premalo natančno opredeljeno, da bi bilo mogoče razumeti, kaj naročnik sploh želi; vprašanje naročnika se jasno in opredeljeno nanaša na »analogni DSP procesor«.

Kot je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala (prim. odločitve v zadevah 018 045/2013 in 018-358/2013), ZJN-2 izrecno ne predvideva pojasnjevanja ponudbe, vendar ga tudi ne prepoveduje. Pojasnjevanje je zato potrebno načeloma šteti kot dopustno, v kolikor naročnik pri tem upošteva temeljna načela in omejitve iz zakona. S pojasnjevanjem ponudbe naročnik ne sme dopustiti spremembe ponudbene vsebine ali celo preiti v pogajanja (tako tudi sodna praksa Sodišča Evropske Unije, npr. v zadevi C-599/10) ali neenakopravno obravnavati ponudnikov. Pri pojasnjevanju ponudbe ne gre za dopolnjevanje ponudbe z manjkajočimi dokumenti, temveč za pojasnjevanje vsebine obstoječih ponudbenih dokumentov v primeru, da je ta sporna ali nejasna. V primeru, če ponudba ne bi bila popolna, ker bi bila neprimerna, naročnik take pomanjkljivosti ne bi mogel odpraviti v okviru dopolnitve formalno nepopolne ponudbe po prvem odstavku 78. člena ZJN-2, saj ponudnika v takem primeru omejuje tretji odstavek 78. člena ZJN-2, ki mu onemogoča spreminjanje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril (prva alineja), tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja (druga alineja), in tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja (tretja alineja). Zato v primeru, če bi bila ponudba nepopolna, ker bi bila neprimerna, naročnik omejitev iz 78. člena ZJN-2 ne bi mogel zaobiti s pojasnjevanjem ponudbe, s tem pa v bistvu dopustiti oziroma omogočiti spremembo iz neprimerne in s tem nepopolne ponudbe v primerno in s tem popolno ponudbo.

Ob upoštevanju navedenega po oceni Državne revizijske komisije naročniku še ni mogoče očitati neustreznega ravnanja, ko je izbranega ponudnika pozval na pojasnilo glede ponujenega analognega DSP procesorja in ko je sprejel pojasnilo, da je v ponudbi upoštevan DOLBY CP750. Že iz ponudbe je namreč mogoče razbrati, da je ponujen tudi navedeni procesor – za ta izdelek je bil priložen ustrezen prospektni material, skladno z zahtevo naročnika, vlagatelj pa je zgolj potrdil, da naj bi ta procesor ustrezal tudi zahtevam razpisne dokumentacije za analogni DSP procesor.

Ne glede na to, ali je mogoče drugi naročnikov poziv, v katerem ugotavlja, da procesor DOLBY CP750 ustreza zahtevam za »Digitalni zvočni procesor za DCP projekcijo«, ne pa tudi vsem zahtevam za »8 kanalni analogni DSP procesor za ekvalizacijo 4ih screen kanalov« (kar med strankami sicer ni sporno), razumeti kot ponovno zahtevo za pojasnilo ali pa zahtevo za dopolnitev ali spremembo ponudbe, pa ni mogoče kot ustreznega sprejeti odgovora izbranega ponudnika oziroma naročnikovega upoštevanja tega odgovora. Izbrani ponudnik je namreč na poziv odgovoril tako, da je naročniku poslal brošuro procesorja XILICA XD-4080/XD-8080, ki pa ni bil naveden v prvotno predloženi ponudbi. Ponudniki so bili skladno z 8. točko poglavja E) ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE navodil za izdelavo ponudbe obvezani v ponudbi predložiti »Tehnični opis ponujene opreme z navedbo znamke, tipa, proizvajalca in tehničnih karakteristik.« Enaka zahteva izhaja tudi iz obrazca ponudbe (OBR-Ponudba, poglavje III. TEHNIČNE KARAKTERISTIKE ZAHTEVANEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA). Razpisna dokumentacija ni vsebovala eksplicitne zahteve o tem, na kakšen način naj ponudniki izpolnijo zahtevo (npr. s popisom materiala ali navedbo vseh teh podatkov v ponudbeni predračun), vsekakor pa je skladno s citirano določbo iz ponudbe kot celote morala izhajati identiteta ponujenih izdelkov (znamka, tip proizvajalec), skupaj z opisom tehničnih karakteristik. V primeru ponudbe izbranega ponudnika identiteta ponujenih izdelkov izhaja (le) iz predložene tehnične dokumentacije, pri čemer iz nobenega dela te dokumentacije ali kateregakoli drugega dela ponudbe ne izhaja, da bi bil poleg procesorja DOLBY CP750 v ponudbi vsebovan še kak drug procesor oz. naprava, ki bi izpolnjevala minimalne tehnične specifikacije za »8 kanalni analogni DSP procesor za ekvalizacijo screen kanalov«.

Državna revizijska komisija še opozarja, da podpisana splošna izjava izbranega ponudnika o sprejemu pogojev javnega naročila ali o tem, da bo v primeru izbora kot najugodnejši ponudnik dobavil v razpisu zahtevano ustrezno opremo (npr. 17. točka poglavja VI. IZJAVA ponudbenega obrazca), ne more sanirati ugotovljene pomanjkljivosti v ponudbi. Sprejeti stališče, v skladu s katerim bi takšna podpisana izjava pri izbranem ponudniku nadomeščala izpolnjevanje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije (tudi tistih, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in niso ponujene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije), bi pomenilo ne le kršitev zahtev iz razpisne dokumentacije, temveč tudi kršitev prvega odstavka 80. člena ZJN-2 in poseg v načelo enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2), katero od naročnika zahteva, da mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja ni razlikovanja. Nenazadnje je naročnik tisti, ki določi in opiše predmet javnega naročila, zato mora ponudbe presojati zgolj ob doslednem upoštevanju vseh postavljenih zahtev. Ni torej upoštevna interpretacija izbranega ponudnika, po kateri naj bi bila oba procesorja vključena v ponudbo oz. upoštevana v ponudbeni ceni; že sam izbrani ponudnik navaja, da nikjer v osnovni ponudbi ni bilo konkretno razvidno, da je procesor XILICA XD-4080 oz. XD-8080 že ponujen, pri čemer navedeno opravičuje s tem, da je bila ponudba »splošna«. Državna revizijska komisija pojasnjuje, da na tak način pripravljena ponudba naročniku ne omogoča preverbe primernosti in s tem popolnosti. Pri vsem doslej navedenem pa kot temeljnega ne gre prezreti niti dejstva, da je nastali položaj zgolj posledica neizpolnitve dolžnosti skrbnega ravnanja izbranega ponudnika pri pripravi svoje ponudbe, ki ga (kot razumno obveščenega in povprečno skrbnega ponudnika) zavezuje tako kot vse ostale ponudnike.

Iz ponudbe izbranega ponudnika ob upoštevanju (prvega) pojasnila jasno in nedvoumno izhaja, katero napravo ponuja (DOLBY CP750) in kakšne so tehnične specifikacije te naprave. Ob upoštevanju nesporne naročnikove ugotovitve, da ta procesor ne izpolnjuje vseh zahtev za »8 kanalni analogni DSP procesor za ekvalizacijo screen kanalov«, ponudbe v tem delu ni mogoče opredeliti kot formalno nepopolne, saj je vsebovala vso zahtevano dokumentacijo, pač pa je bila (že pred drugim naročnikovim pozivom) vsebinsko nepopolna. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni imel podlage za to, da od izbranega ponudnika zahteva dopolnitev ponudbe z navedbo naprave, ki v prvotni ponudbi ni bila navedena, posledična dopolnitev oz. sprememba ponudbe pa je v nasprotju z 2. alinejo tretjega odstavka 78. člena ZJN-2, saj je izbrani ponudnik dejansko spremenil ponudbo tako, da je poleg prvotno ponujenega predmeta (DOLBY CP750) ponudil še nov predmet naročanja (XILICA XD-4080/XD-8080).

V povzetku vseh predstavljenih ugotovitev je Državna revizijska komisija, na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevku za revizijo vlagatelja ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila, ki izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« z dne 16. 7. 2014. Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

Ker je Državna revizijska komisija že na podlagi obravnavanih navedb zahtevku za revizijo ugodila, navedb vlagatelja o preostalih razlogih za neprimernost in nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika ni presojala. Presoja teh navedb ne bi več v ničemer vplivala na odločitev Državne revizijske komisije.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku, in sicer strošek plačane takse v znesku 992,18 EUR ter administrativne stroške v znesku 20,00 EUR. V vlogi, s katero se je opredelil do navedb naročnika, vlagatelj navaja, da ga od prejema sklepa naročnika dalje zastopa odvetniška družba, zato priglaša še strošek nagrade za zastopanje v znesku 1.400,00 EUR ter 20,00 EUR za materialne stroške, oboje povečano za 22% DDV.

Vlagatelj je angažiral odvetniško družbo šele dne 11. 8. 2014 (razvidno iz pooblastila k vlogi z dne 12. 8. 2014), zato so stroški odvetniškega zastopanja lahko relevantni le zaradi vložitve vloge z dne 12. 8. 2014. V tem primeru se zato pri odmeri stroškov odvetniškega zastopanja upošteva tretja poved iz drugega odstavka 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009; v nadaljevanju: ZOdv-C), ki določa, da če je odvetnik pooblaščen le za posamezna dejanja v revizijskem postopku, se nagrada sorazmerno zniža glede na obseg opravljenih storitev, vendar ne sme znašati manj kot 50 eurov.

Ker je vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, mu Državna revizijska komisija, upoštevajoč prvi, drugi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN ter skladno z drugim odstavkom 19. člena ZOdv-C, s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008; v nadaljevanju: ZOdvT) in s 6. delom tarife po ZOdvT, ob upoštevanju okoliščin primera, kot potrebne priznava stroške za nagrado za postopek pravnega varstva v višini 100,00 EUR in 20,00 EUR za izdatke po tarifni številki 6002 ZOdvT, oboje povečano za 22 % DDV, ter strošek plačane takse v višini 992,18 EUR. Državna revizijska komisija je določila nagrado za odvetniško zastopanje v višini, kot jo omogoča tretja poved iz drugega odstavka 19. člena ZOdv-C, in na podlagi ocene, da je glede na obseg opravljenih storitev za vložitev vloge z dne 12. 8. 2014 nagrada primerna, glede na to, da je vlagatelj bistveno za obravnavo zahtevka za revizijo že predstavil v zahtevku za revizijo. Državna revizijska komisija je zavrnila tudi priglašene administrativne stroške v višini 20,00 EUR, saj jih vlagatelj ni opredeljeno navedel, kot to določa peti odstavek 70. člena ZPVPJN.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 1.138,58 EUR, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, 5. 9. 2014


Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana
- Avditorij Portorož-Portorose, Senčna pot 10, 6320 Portorož
- ELEX ELEKTRONIKA, MIRAN STARMAN S.P., Goričane 12A, 1215 Medvode
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran