Na vsebino
EN

018-204/2014 Občina Kungota

Številka: 018-204/2014-5
Datum sprejema: 4. 9. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Sonje Drozdek – Šinko in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvedba GOI del za projekt Vzgojno-izobraževalne objekte Občine Kungota – energetska sanacija, faza II, pri kateri se upošteva okoljski vidik« v sklopu 1 »Strojne instalacije«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Stin, d.o.o., Trg 4. julija 67, Dravograd, ki ga zastopa odvetnica Nada Vučajnk, Kolodvorska 8, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Kungota, Plintovec 1, Zgornja Kungota (v nadaljevanju: naročnik), dne 4.9.2014

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga je razdelil na dva sklopa, objavil na Portalu javnih naročil dne 23.4.2014, pod št. objave JN4839/2014. Dne 24.6.2014 je naročnik sprejel dokument »Odločitev« (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), s katerim je predmetno javno naročilo za sklop 1 oddal ponudniku Instalacije Lazar, Peter Lazar, s.p., Bukovca 7, Laško (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 26.6.2014 zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. Zahtevani vpogled je naročnik vlagatelju omogočil dne 30.6.2014.

Z vlogo »Predlog za spremembo odločitve o izbiri izvajalca pri javnem naročilu« z dne 2.7.2014 je vlagatelj predlagal, da naročnik, na podlagi petega odstavka 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2), svojo odločitev o oddaji naročila spremeni in sprejme novo odločitev, s katero bo nadomestil prejšnjo. Vlagatelj je navedel, da bi naročnik moral ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepopolno, ker je izbrani ponudnik v ponudbeno dokumentacijo predložil neustrezno garancijo za resnost ponudbe.

Vlagatelj je z vlogo z dne 7.7.2014 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila za sklop 1, ugotovitev nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika in izbiro vlagateljeve ponudbe pri obeh sklopih, podredno pa vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila za sklop 1. V vsakem primeru vlagatelj zahteva povrnitev stroškov pravnega varstva. Pojasnjuje, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval predložitev garancije za resnost ponudbe z veljavnostjo do dne 21.8.2014. Naročnik je nadalje v razpisni dokumentaciji zapisal, da se ponudba, če ponudnik ne predloži zahtevanega finančnega zavarovanja, izloči iz nadaljnjega postopka kot nepravilna. Vlagatelj navaja, da je pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da je izbrani ponudnik predložil garancijo za resnost ponudbe z veljavnostjo do dne 20.8.2014 in da je izbrani ponudnik na podlagi naročnikovega poziva naknadno predložil garancijo za resnost ponudbe z veljavnostjo do dne 21.8.2014. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik ravnal v nasprotju z določili razpisne dokumentacije, ker bi moral ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepravilno. Prav tako je naročnik kršil ZJN-2, ko je dopolnjeval vsebinsko nepopolno ponudbo izbranega ponudnika.

Naročnik je izbranega ponudnika obvestil o vložitvi zahtevka za revizijo z dopisom dne 10.7.2014 in ga seznanil o pravici do izjasnitve do navedb v zahtevku za revizijo. Izbrani ponudnik se do navedb vlagatelja ni opredelil.

Dne 10.7.2014 je naročnik s sklepom zavrgel zahtevek za revizijo. Zoper omenjeno odločitev je vlagatelj vložil pritožbo. Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-181/2014-4 z dne 31.7.2014 vlagateljevi pritožbi ugodila, razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, naročniku pa naložila, da mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN. Odločitev glede stroškov postopka s pritožbo je Državna revizijska komisija v omenjenem sklepu pridržala za končno odločitev o vlagateljevem zahtevku za revizijo.

Naročnik je s sklepom z dne 6.8.2014 zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil zahtevo za povračilo stroškov pravnega varstva. Pojasnjuje, da je upoštevaje določbe 41. člena ZJN-2 glede na izbrani tip postopka (postopek s pogajanji s predhodno objavo) pred povabilom ponudnikom k pogajanjem preveril popolnost predloženih ponudb. Ob upoštevanju 89. člena ZJN-2 in smiselni uporabi 84. člena ZJN-2 je dne 9.6.2014 izdal obvestilo o priznanju sposobnosti (naslovljeno »Obvestilo o pregledu ponudb za sklop 1«), v katerem je v izreku zapisal, da »vsi ponudniki: Stin, d.o.o., Instalacije Lazar, Peter Lazar, s.p., in Da Bo Mont, d.o.o., izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije«. Naročnik je s tem vse ponudnike obvestil o ugotovitvah glede izpolnjevanja pogojev posameznih ponudnikov (kar vključuje tudi oceno ustreznosti predloženih zavarovanj za resnost ponudbe). Ker nobeden izmed ponudnikov ni uveljavljal pravnega varstva (in tudi ne vpogleda v postopkovno oziroma ponudbeno dokumentacijo), je odločitev o priznanju sposobnosti izbranemu ponudniku (ter adekvatno odločitev glede izpolnjevanja pogojev s strani izbranega ponudnika) postala pravnomočna dne 24.6.2014. S tem se je faza preverjanja izpolnjevanja pogojev formalno zaključila. Naročnik ugotavlja, da vlagatelj zatrjuje kršitve, ki se vsebinsko nanašajo na fazo preverjanja ponudb, ki je vključevala tudi spreminjanje in pojasnjevanje ponudb ter je bila zaključena z izdajo obvestila o priznanju sposobnosti. Po oceni naročnika, so takšne revizijske navedbe po vsebinski presoji prepozne, ker je obvestilo o priznanju sposobnosti postalo pravnomočno. Podredno naročnik še ugotavlja da so navedbe vlagatelja tudi neutemeljene. Skladno z novelo ZJN-2E je mogoče ponudbe tudi spremeniti, tako da se odpravijo napake, ki so jih ponudbe vsebovale ob predložitvi, zato sklicevanje na obstoječo prakso Državne revizijske komisije po mnenju naročnika ni utemeljeno. Naročnik zatrjuje, da je napako v ponudbi izbranega ponudnika (prekratek rok veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe) mogoče označiti kot formalno nepopolnost, zato je izbranega ponudnika upravičeno pozval na dopolnitev oziroma spremembo ponudbe.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 8.8.2014 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je dne 18.8.2014 prejela vlogo vlagatelja, s katero se je vlagatelj opredelil do navedb naročnika. Vztraja pri revizijskih navedbah in dodaja, da je v zahtevku za revizijo navedel, da je za nepravilnosti v ravnanju naročnika ugotovil šele na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika. Ker nepravilnosti naročnika ni mogel ugotoviti drugače kot na vpogledu, s svojimi navedbami ni prepozen (prekludiran). Naročnik je v odločitvi o oddaji naročila zapisal, da je izbral popolno ponudbo izbranega ponudnika, zoper kar je imel vlagatelj pravico do revizijskega zahtevka v delu, ki se nanaša na popolnost ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj še navaja, da se kljub spremembi definicije formalno nepopolne ponudbe pravni položaj, ki se nanaša na vsebinsko nepopolnost v obravnavanem primeru, ni spremenil.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da izbrani ponudnik ponudbi ni predložil garancije za resnost ponudbe z ustrezno veljavnostjo, zaradi česar bi naročnik moral ponudbo izbranega ponudnika, brez naknadnega poziva na dopolnitev ponudbe, izločiti iz postopka oddaje javnega naročanja. Naročnik na drugi strani zatrjuje, da je vlagatelj s temu očitki prepozen, zaradi česar očitkov ni mogoče več vsebinsko presojati, poleg tega pa so vlagateljevi očitki tudi po vsebinski presoji neutemeljeni.

Iz predložene spisovne dokumentacije izhaja, da naročnik predmetno javno naročilo oddaja po postopku s pogajanji po predhodni objavi, ker v predhodno izvedenem postopku oddaje predmetnega javnega naročila ni prejel nobene sprejemljive ponudbe. Naročnik je v razpisni dokumentaciji (XVII. poglavje »Odločitev o oddaji naročila in pravica do revizije«) določil, da bo javno naročilo oddal potem, ko bo:
- preveril, ali so predložene ponudbe popolne,
- razvrstil popolne ponudbe glede na merila.
Nadalje je naročnik v razpisni dokumentaciji zapisal, da bo »ponudnike, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, po pregledu ponudb, s povabilom v pisni obliki povabil k pogajanjem«.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik prejel tri pravočasne ponudbe (Zapisnik o odpiranju ponudb z dne 13.5.2014). Naročnik je skladno z razpisno dokumentacijo in na podlagi tretjega odstavka 41. člena ZJN-2 najprej preveril popolnost prejetih ponudb, pri čemer je ugotovil, da so bile vse prejete ponudbe formalno nepopolne. Po dopolnitvah ponudb je naročnik presodil, da so vse ponudbe popolne. Naročnik je vlagatelju (in ostalim ponudnikom) poslal dokument »Obvestilo o pregledu ponudb za sklop 1« z dne 9.6.2014 (v nadaljevanju: obvestilo o pregledu ponudb), v katerem je navedel:
- da je preveril popolnost prejetih ponudb,
- da vsi ponudniki: Stin, d.o.o., Instalacije Lazar, Peter Lazar, s.p., in Da Bo Mont, d.o.o., izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije,
- da vse tri ponudnike vabi k pogajanjem, ki se bodo izvajala 24.6.2014 in
- da imajo ponudniki skladno z ZPVPJN pravico vložiti zahtevek za revizijo v vseh fazah postopka.

Naročnik je ponudnikom posredoval dopis »Povabilo k pogajanjem in protokol pogajanj« z dne 9.6.2014 (v nadaljevanju: povabilo k pogajanjem), v katerem je naročnik (1) določil protokol pogajanj in ponovil, (2) da vabi (vse) ponudnike k pogajanjem (v zvezi s ponudbeno ceno). Vlagatelj je obvestilo o pregledu ponudb in povabilo k pogajanjem prejel dne 11.6.2014 (razvidno iz poštne povratnice). Vlagatelj se je, tako kot ostali vabljeni ponudniki, dne 24.6.2014 pogajanj udeležil (razvidno iz Zapisnika o odpiranju ponudb z dne 24.6.2014). Naročnik je po končanih pogajanjih dne 24.6.2014 sprejel odločitev o oddaji naročila, s katero je predmetno javno naročilo oddal izbranemu ponudniku.

ZPVPJN v 25. členu ureja pravočasnost zahtevka za revizijo kot vloge in pravočasnost navedb v zahtevku za revizijo. V (formalno) pravočasnih zahtevkih za revizijo (kot je to v konkretnem primeru) vlagatelj, skladno s četrtim odstavkom 25. člena ZPVPJN, po poteku roka, ki je določen za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. Ravnanje v nasprotju s citirano določbo je sankcionirano s prekluzijo, kar pomeni, da (naročnik in) Državna revizijska komisija takšnih prepozno očitanih (domnevnih) kršitev vsebinsko ne obravnavata. ZPVPJN dopušča, da se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k oddaji ponudbe, vloži v osmih delovnih dneh od prejema povabila k oddaji ponudbe, vendar ne po roku za prejem ponudbe, razen, ko naročnik določi rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni; v teh primerih se lahko zahtevek za revizijo vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb (prvi, drugi in tretji odstavek 25. člena ZPVPJN). Iz navedenega izhaja logična posledica, da lahko vlagatelj, če naročnik določi rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni, navaja kršitve (ki so mu sicer bile znane pred potekom roka za predložitev ponudb) po poteku roka za predložitev ponudb, vendar pa mora v tem primeru te kršitve navajati v zahtevku za revizijo, vloženim najpozneje peti delovni dan po predložitvi ponudbe.

Ob upoštevanju navedenega in ob upoštevanju, da je bil vlagatelj v konkretnem primeru s prejemom povabila k pogajanjem smiselno povabljen k oddaji ponudbe, pri tem pa je naročnik določil rok za prejem ponudbe (v pogajanjih) krajši od desetih delovnih dni (povabilo k pogajanjem je bilo vlagatelju vročeno dne 11.6.2014, medtem ko so bila dne 24.6.2014 predvidena pogajanja), je potrebno ugotoviti, da bi lahko vlagatelj kršitve, ki so mu bile znane ali bi mu morale biti znane pred potekom roka za predložitev ponudb (kateri je bil v konkretnem primeru dne 24.6.2014), navajal v zahtevku za revizijo vloženem najkasneje peti delovni dan po poteku roka za predložitev ponudb, torej najkasneje do dne 2.7.2014.

Državna revizijska komisija pritrjuje naročniku, da vlagatelj z navedbami, da bi naročnik moral ponudbo izbranega ponudnika, ker naj bi izbrani ponudnik v ponudbo predložil garancijo za resnost ponudbe z neustreznim rokom veljavnosti, brez pozivanja na dopolnitev ponudbe, izločiti iz postopka oddaje javnega naročila, naročniku očita kršitve pri presoji popolnosti ponudbe izbranega ponudnika. Ker pa se je vlagatelj že z razpisno dokumentacijo seznanil, da se bo naročnik pogajal zgolj s ponudniki, katerih ponudbe bodo popolne, in ker se je vlagatelj dne 11.6.2014 s prejemom obvestila o pregledu ponudb in povabila k pogajanjem seznanil z naročnikovo presojo o popolnosti ponudbe izbranega ponudnika in s tem, da je izbrani ponudnik pozvan k pogajanjem, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj navaja (domnevne) kršitve naročnika, ki bi mu morale biti znane pred potekom roka za predložitev ponudb dne 24.6.2014. Navedenega tudi ne morejo spremeniti navedbe vlagatelja, da »ugovarja zoper ravnanje naročnika pri odločitvi, katere del je tudi predmetno obvestilo«. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v odločitvi o oddaji naročila navedel, da je ponudba izbranega ponudnika popolna, vendar je po presoji Državne revizijske komisije naročnik s tem zgolj povzel ugotovitev iz obvestila o pregledu ponudb o popolnosti vseh prejetih ponudb (tudi ponudbe izbranega ponudnika), ni pa naročnik ponovno odločal o popolnosti ponudb, zaradi česar vlagatelju ni mogel začeti teči nov rok za navajanje naročnikovih (domnevnih) kršitev pri presoji (ne)popolnosti ponudbe izbranega ponudnika.

Vlagatelj je revizijske očitke o (domnevnih) kršitvah naročnika pri presoji (ne)popolnosti izbranega ponudnika navajal šele v zahtevku za revizijo z dne 7.7.2014. To pa pomeni, da je vlagatelj (domnevne) kršitve naročnika navajal 17. delovni dan, odkar je za kršitve izvedel oz. 8. delovni dan po roku za oddajo ponudb. Zato je potrebno ugotoviti, da so vlagateljeve navedbe, da bi naročnik moral ponudbo izbranega ponudnika zaradi predložitve garancije za resnost ponudbe z neustreznim rokom veljavnosti, brez pozivanja na dopolnitev ponudbe, izločiti iz postopka oddaje javnega naročila, skladno s četrtim odstavkom 25. člena ZPVPJN, v povezavi s tretjim in drugim odstavkom 25. člena ZPVPJN, prepozne.

Državna revizijska komisija je nadalje presojala, ali je vlagatelj izkazal, da zatrjevanih (domnevnih) kršitev naročnika objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred potekom petih delovnih dni po prejemu ponudbe, torej do dne 2.7.2014. Vlagatelj zatrjuje, da z revizijskimi navedbami ni prekludiran, ker je (domnevne) kršitve naročnika lahko objektivno ugotovil šele na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija v tem delu vlagatelju ne more slediti. Iz spisovne dokumentacije namreč izhaja, da je naročnik vlagatelju omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika že dne 30.6.2014 (razvidno iz Zapisnika o vpogledu v ponudbe z dne 30.6.2014). To pa pomeni, da se je vlagatelj (po njegovih navedbah) z (domnevnimi) kršitvami naročnika seznanil dne 30.6.2014, medtem ko bi te iste kršitve vlagatelj lahko pravočasno zatrjeval v zahtevku za revizijo, vloženem do dne 2.7.2014. Poleg tega iz spisovne dokumentacije izhaja, da je vlagatelj v vlogi »Predlog za spremembo odločitve o izbiri izvajalca pri javnem naročilu« z dne 2.7.2014 predlagal naročniku, da zaradi neustrezne bančne garancije za resnost ponudbe, predložene v ponudbi izbranega ponudnika, spremeni svojo odločitev o oddaji naročila. Navedeno pa zgolj potrjuje, da so bile vlagatelju (domnevne) kršitve naročnika pri presoji popolnosti ponudbe izbranega ponudnika znane pred iztekom obdobja, v katerem bi lahko uveljavljal te kršitve.

Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo, vloženem dne 7.7.2014, očitke o (domnevnih) naročnikovih kršitvah pri presoji popolnosti ponudbe izbranega ponudnika uveljavljal prepozno, ob tem pa ni dokazal, da teh kršitev objektivno ni bilo mogoče navesti v zakonskih rokih. Zato Državna revizijska komisija, skladno s četrtim odstavkom 25. člena ZPVPJN, v povezavi s tretjim in drugim odstavkom 25. člena ZPVPJN, revizijskih navedb vlagatelja ni smela vsebinsko obravnavati. Posledično je potrebno ugotoviti, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, zato je Državna revizijska komisija, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


V zahtevku za revizijo vlagatelj zahteva, da mu naročnik povrne vse stroške revizijskega postopka. Odločitev glede stroškov postopka s pritožbo pa je Državna revizijska komisija v sklepu številka 018-181/2014-4, s katerim je odločila o vlagateljevi pritožbi, pridržala za končno odločitev o vlagateljevem zahtevku za revizijo.

Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 4.9.2014Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetnica Nada Vučajnk, Kolodvorska 8, 2310 Slovenska Bistrica
- Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota
- Instalacije Lazar, Peter Lazar, s.p., Bukovca 7, 3270 Laško
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.Natisni stran