Na vsebino
EN

018-211/2014 Občina Sevnica

Številka: 018-211/2014-4
Datum sprejema: 22. 8. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izgradnja OŠ Tržišče« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj CGP, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.8.2014

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Izgradnja OŠ Tržišče«, ki se vodi na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 5.8.2014, se ustavi.

Obrazložitev:

Pred naročnikom je v teku odprti postopek oddaje javnega naročila »Izgradnja OŠ Tržišče«. Naročnik je obvestilo o javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN5235/2014 z dne 7.5.2014.

Dne 23.7.2014 je naročnik izdal dokument »Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika«, iz katerega izhaja njegova odločitev, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku Kolektor Koling, d.o.o., Arkova ulica 43, Idrija (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), katerega ponudba je bila po merilu najnižje cene najugodnejša.

Vlagatelj je z vlogo z dne 5.8.2014 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem je predlagal, da se odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi, da naročnik ponovno odloči o izboru najugodnejšega ponudnika in da se mu povrnejo stroški postopka pravnega varstva.

Izbrani ponudnik, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana, se je z vlogo z dne 14.8.2014 izjasnil o navedbah vlagatelja.

Naročnik je dne 20.8.2014 izdal Sklep št. 430-0028/2014, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil kot neutemeljen, ravno tako je kot neutemeljeno zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov postopka pravnega varstva.

Vlagatelj je dne 20.8.2014 na naročnika naslovil vlogo »Umik zahtevka za revizijo«. V vlogi navaja, da je dne 20.8.2014 prejel naročnikovo odločitev o revizijskem zahtevku, po ponovni preučitvi zadeve pa se je odločil, da z revizijskim zahtevkom ne bo vztrajal. Vlagatelj prosi, da se mu v skladu z določili 72. člena ZPVPJN vrne polovica plačane takse.

Naročnik je dne 22.8.2014 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila in s tem v zvezi vodenega predrevizijskega postopka.

Vlagatelj lahko na podlagi prvega odstavka 18. člena ZPVPJN kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo vplačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 22.8.2014


Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica,
- CGP, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto,
- Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

V vednost:
- finančna služba Državne revizijske komisije.

Natisni stran