Na vsebino
EN

018-155/2014 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Številka: 018-155/2014-10
Datum sprejema: 19. 8. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, in Sonje Drozdek Šinko ter mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Rušitev obstoječega objekta in novogradnje Materinskega doma v Ljubljani«, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja KOLEKTOR KOLING, d. o. o., Arkova ulica 43, Idrija, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 19. 8. 2014

odločila:

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 26. 5. 2014 se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji naročila »Rušitev obstoječega objekta in novogradnje Materinskega doma v Ljubljani«, kot izhaja iz dokumenta Obvestilo o izbiri št. 4301-2/2014/14, z dne 13. 5. 2014.
2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se delno ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 20.232,39 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je Obvestilo o naročilu za javno naročilo »Rušitev obstoječega objekta in novogradnje Materinskega doma v Ljubljani«, objavil dne 5. 3. 2014 na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN2587/2014.
Naročnik je dne 13. 5. 2014 z dokumentom Obvestilo o izbiri št. 4301-2/2014/14 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila) sprejel odločitev, da se javno naročilo rušitve obstoječega objekta in novogradnje Materinskega doma v Ljubljani, izmed pravočasno prejetih ponudb ponudnikov 1. VG5, d. o. o., Ljubljana, 2. RAZVOJNI ZAVOD, d. d., Trzin, 3. KOLEKTOR KOLING, d. o. o., Idrija, 4. ADAPTACIJE – VZDRŽEVANJE, d. o. o., Ljubljana in ZIR, d. o. o., Ljubljana, odda družbi Adaptacije - Vzdrževanje, d. o. o., Ribičičeva ulica 21, Ljubljana.
Odločitev o oddaji naročila je bila, izhajajoč iz vročilnice, vlagatelju vročena dne 14. 5. 2014, dne 15. 5. 2014 pa je pri naročniku, skladno s sedmim odstavkom 22. Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-2), vložil zahtevo za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in v postopkovno dokumentacijo naročnika. Vpogled je vlagatelj opravil dne 21. 5. 2014.
Po vpogledu v dokumentacijo naročnika ter ponudbo izbranega ponudnika je zoper odločitev o oddaji naročila vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 26. 5. 2014, vložil zahtevek za revizijo, v katerem zahteva razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji naročila, podredno pa vpogled v dele ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika, v katere mu naročnik ni dopustil vpogledati, in dopolnitev zahtevka za revizijo.
Vlagatelj v zahtevku za revizijo uvodoma zatrjuje nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika iz naslednjih razlogov:
- Iz rekapitulacije popisa v ponudbi izbranega ponudnika izhaja, da je njegova ponudbena cena 1.175.623,84 EUR z DDV in ne 961.599,29 EUR z DDV, kot izhaja iz naročnikovega obvestila o izbiri. V ponudbi izbranega ponudnika se tako nahajata dve različni ponudbeni ceni, pri čemer razlika med cenama ni posledica upoštevanja ponudbenega popusta, takšne razlike v ponudbeni ceni pa po zatrjevanju vlagatelja tudi ni mogoče upoštevati kot računske napake, sklicujoč se pri tem na odločitve Državne revizijske komisije št. 018-172/02, 018-282/02, 018-277/03, 018-13/04, 018-159/05, 018-344/05, 018-27/11, 018-379/12 in 018-036/2013. Vlagatelj poudarja, da iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je ponudil postavke ponudbenega predračuna 0, A, B, C, E in F po ceni 903.144,72 EUR, postavke D in G po ceni 70.056,68 EUR, vsota obračunanega DDV za oba sklopa navedenih postavk znaša 101.221,22 EUR, izbrani ponudnik pa ga je v skupni ponudbeni ceni upošteval dvakrat. Po mnenju vlagatelja navedeno že predstavlja nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika.
- Izbrani ponudnik v ponudbenem predračunu za 4 postavke ni navedel cene (v popisih za rušitvena dela, postavka I./8. e in f, postavka II./10. in postavka III/5), zaradi česar bi ga moral naročnik v skladu z določbami lastne razpisne dokumentacije izločiti.
Vlagatelj zatrjuje tudi, da mu je naročnik nezakonito preprečil vpogled v podatke ponudbe izbranega ponudnika, s sklicevanjem, da gre za poslovno skrivnost, pri čemer je bila kot poslovna skrivnost označena celotna ponudba izbranega ponudnika s sklepom o določitvi poslovne skrivnosti, v katerega vpogled vlagatelju ni bil omogočen. Vlagatelj zato zahteva vpogled v celotno dokumentacijo, ki jo je izbrani ponudnik označil kot poslovno skrivnost, predvsem pa v naslednje dokumente:
- sklep o določitvi poslovne skrivnosti
- v obrazce: od obrazca št. 1a do 2 ter od obrazca št. 4 do 20a
- v S.BON-1/P
- v bančno garancijo za resnost ponudbe
- v terminski plan
- v podatke o podizvajalcih
- v reference izbranega ponudnika
- v podatke odgovornega vodje del in njegove reference
- v program in način usposabljanja upravljavca stavbe (obrazec 20a).
Na podlagi navedenega vlagatelj meni, da je naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila nezakonita, oziroma v nasprotju z določbami lastne razpisne dokumentacije, zaradi česar zahteva njeno razveljavitev, podredno pa, da se mu zaradi zagotavljanja učinkovitega pravnega varstva omogoči vpogled vsaj v navedene dokumente v ponudbi izbranega ponudnika in možnost dopolnitve zahtevka za revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 5. 6. 2014, podano na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o vlagateljevih navedbah v zahtevku za revizijo. V njej je pojasnil, da je naročnikova napaka v rekapitulaciji popisov del zahtevala ročni vnos ponudnikov, pri ročnem seštevanju in obračunavanju davkov pa je zaradi računske napake pri seštevanju prišlo do dvakratnega seštevka enega od davkov, vendar pa je seštevek končne rekapitulacije vseh del brez DDV pravilen in nespremenljiv. Očitku glede nevpisanih cen v 4 postavkah izbrani ponudnik nasprotuje, saj je pri navedenih postavkah v popisih del napisal: »Zajeto v ostalih postavkah.« V zvezi z (ne)vpogledom vlagatelja v določene dokumente pa je izbrani ponudnik mnenja, da je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagatelju omogočil vpogled zgolj v del ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika, ki se nanaša na merila, ter v vse rekapitulacije, saj je s tem zaščitil njegove poslovne interese.

Naročnik je odločitev o vlagateljevem zahtevku za revizijo sprejel s sklepom št. 4301-2/2014/24 z dne 18. 6. 2014, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen iz razloga, ker v zadevi ni ravnal nezakonito in ni kršil predpisov o javnem naročanju, kot neutemeljeno pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje:
- izbrani ponudnik je v ponudbenem predračunu (razpisni obrazec št. 21), katerega sestavni del je tudi popis del, pravilno in v skladu z zahtevami naročnika ovrednotil vse postavke. Zaradi napake v popisih del je izbrani ponudnik ročno vnesel vrednost postavke »Pripravljalna in rušitvena dela«, enako kot vlagatelj. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik pri ročnem seštevanju in obračunavanju DDV res po pomoti dvakrat prištel DDV, vendar pa je seštevek končne rekapitulacije vseh del brez DDV pravilen in nespremenljiv. Naročnik ugotavlja, da je očitno, da je izbrani ponudnik pri tem storil računsko napako in sicer zgolj v skupni rekapitulaciji popisa del, v ostalih razpisnih obrazcih (Ponudba, Predračun, Vzorec pogodbe) pa je pravilno zapisal, ovrednotil in izračunal ponudbeno vrednost. Na podlagi navedenega je vlagateljeva navedba, da je končna vrednost ponudbe izbranega ponudnika napačna, nesmiselna.
- vlagateljev očitek, da izbrani ponudnik v postavkah I./8. e in f, II./10. in III/5 ni vpisal nobene cene, niti cene 0, pač pa je napisal zgolj »zajeto v ostalih postavkah« in s tem kršil določila razpisne dokumentacije, naročnik zavrača kot neutemeljen. Na portalu javnih naročil je namreč v zvezi z dopustnostjo vpisa cene 0 v celice popisov naročnik to dopustil in dodal priporočilo, da se to pri posamezni postavki označi na način, da bo iz popisa jasno razvidno, kje je ta cena zajeta, v nasprotnem primeru pa bo naročnik razumel, kot da ponudnik ni ponudil vseh postavk in bo moral tako ponudbo izločiti. Glede na navedeno v spornih postavkah ponudbe izbranega ponudnika je naročnik razumel, da je vrednost teh del zajeta v drugih postavkah znotraj posameznega poglavja popisa del.
- v zvezi z vlagateljevim očitkom, da mu naročnik zaradi nezakonitega onemogočenja vpogleda v ponudbeno dokumentacijo, ni omogočil uspešnega pravnega varstva, naročnik odgovarja, da je bil vlagatelju sklep o določitvi poslovne skrivnosti na vpogledu prebran in predložen na vpogled, zaradi oznake poslovne skrivnosti pa je v preostalem delu naročnik vlagatelju omogočil vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika v delu, v katerem je glede na veljavno zakonodajo ter sprejeto merilo najnižje cene izrecno določeno, da gre za javno dostopne podatke. Vlagatelju pa je strokovna komisija predala kopije celotnega popisa del, rekapitulacije, razpisnega obrazca št. 21 – predračun in razpisnega obrazca št. 3 – ponudba. Naročnik dodaja, da je bil vlagatelju, v skladu s sprejetim merilom, omogočen vpogled v tiste dele ponudbe izbranega ponudnika, ki jih omogoča veljavna zakonodaja, obenem pa je bil naročnik dolžan zaščititi poslovne interese vseh ponudnikov.

Naročnik je z dopisom z dne 20. 6. 2014 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo.

Vlagatelj je v skladu s petim odstavkom 29. člena ZPVPJN podal vlogo z dne 23. 6. 2014, v kateri v celoti vztraja pri svojih revizijskih navedbah in jih dodatno, smiselno enako kot v zahtevku za revizijo, pojasnjuje in se pri tem sklicuje na iste sklepe Državne revizijske komisije.

Državna revizijska komisija je dne 30. 6. 2014 od naročnika prejela dodatno postopkovno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Po vpogledu v razpisno dokumentacijo naročnika in ponudbo izbranega ponudnika v spornih delih, kjer se nahaja domnevna računska napaka, in z njo povezane dele ponudbene dokumentacije, je Državna revizijska komisija z vlogo z dne 17. 7. 2014 na naročnika naslovila dopis, s katerim ga je pozvala k predložitvi pojasnila o načinu odprave domnevne računske napake v rekapitulaciji del, ki se v ponudbi izbranega ponudnika nahaja na strani z oznako PZI.

Naročnik je z dopisom št. 4301-2/2014-30 z dne 23. 7. 2014 Državni revizijski komisiji pojasnil, da je po pregledu skupne rekapitulacije popisa del preveril izračune in ugotovil, da se v njih nahajajo pravilni zneski brez DDV, napaka je zgolj v znesku skupnega DDV (v višini 9,5 % in 22 %), ki je ponudbenemu znesku brez DDV prištet dvakrat. Ker pa je vlagatelj na ponudbeno ceno brez DDV obračunal popust, navedena računska napaka na predračunsko vrednost ne vpliva. Po mnenju naročnika ob dejstvu, da navedena računska napaka ni vplivala na ponudbeno ceno, samo računsko napako v ponudbi pa je odpravil že ponudnik sam s pravilno izpolnjenim obrazcem št. 21 – Predračun, v konkretnem primeru soglasje izbranega ponudnika za popravek računske napake ni bilo potrebno. Naročnik poudarja, da v ponudbi tako ni ničesar popravljal in tudi ni zaprosil za popravek računske napake.

Po tem, ko je Državna revizijska komisija vlagatelja v skladu z 32. členom ZPVPJN seznanila s pridobljenim pojasnilom naročnika, se je ta dne s pripravljalno vlogo z dne 29. 7. 2014 opredelil zgolj do odgovora naročnika o tem, ali je izbrani ponudnik svoje soglasje k odpravi računske napake podal, in navedel, da v nasprotju z zahtevo četrtega odstavka 78. člena ZJN-2 takšno pisno soglasje izbranega ponudnika ni bilo podano, zaradi česar naročnik ni imel pogojev za samostojno in enostransko odločitev o tem, katera ponudbena cena v ponudbi izbranega ponudnika je po mnenju naročnika prava. Po mnenju vlagatelja v konkretnem primeru ni niti vsebinskega, niti formalnega pogoja za to, da bi bilo mogoče opredelitev dvojno obračunanega DDV v izbrani ponudbi šteti za računsko napako.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija najprej presojala utemeljenost vlagateljevih navedb o pravilnosti naročnikovega ravnanja v zvezi s preverjanjem in ocenjevanjem ponudb po tem, ko je bila v ponudbi izbranega ponudnika ugotovljena domnevna računska napaka.

Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je na strani skupne rekapitulacije vseh del, v ponudbi označeni kot »PZI«, za posamezno od osmih postavk (0. pripravljalna in rušitvena dela, A. gradbena dela, B. obrtniška dela, C. dvigalo, D. zunanja ureditev, E. električne instalacije (EI, NN in TK), F. strojne instalacije in G. ostalo) navedena cena, pri čemer je cena za postavko 0. pripravljalna in rušitvena dela vpisana ročno. Iz pojasnil naročnika gre razumeti, da elektronski vnos cene v popisih pri zadevni postavki zaradi napak v celici popisov ni bil možen, po vpogledu v ostale ponudbe pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da sta poleg izbranega ponudnika vrednosti postavke 0. izmed preostalih štirih ponudnikov v ponudbo vnesla ročno tudi ponudnika ZIR, d. o. o., Ljubljana, in vlagatelj. Med strankama sicer o dejstvu ročnega vpisa ali spornosti vpisa le-tega sicer ni spora, spor med njima pa obstaja o vprašanju, ali ponudba izbranega ponudnika na strani skupne rekapitulacije vseh del, v ponudbi označeni kot »PZI«, vsebuje računsko napako in ali je bila odpravljena na način, ki je naročniku, po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb, dopustil ugotovitev o popolnosti ponudbe izbranega ponudnika.

Na strani skupne rekapitulacije vseh del, v ponudbi izbranega ponudnika označeni kot »PZI«, je ta za postavke 0, A, B, C, A in F skupaj navedel ceno 903.144,72 EUR, za postavki D in G skupaj ceno 70.056,68 EUR, skupaj 973.201,40 EUR brez DDV in 1.175.623,84 EUR z DDV. Navedeni znesek na obrazcu skupne rekapitulacije vseh del tako znaša 973.201,40 EUR brez DDV, Državna revizijska komisija pa pritrjuje naročniku, da se isti znesek v ponudbi izbranega ponudnika pojavi še na strani 63 od 64, v razpisnem obrazcu 21, tj. predračun št. 056/2014, kjer je naveden skupni znesek ponudbene cene brez DDV 973.201,40 EUR, na katerega je vlagatelj ponudil popust. Končna ponudbena cena skupaj s popustom, izhajajoč iz razpisnega obrazca št. 21, znaša 871.015,25 EUR brez DDV in 961.599,29 EUR z DDV, enake zneske je izbrani ponudnik v svoji ponudbi navedel tudi na strani 45 v vzorcu pogodbe in v razpisnem obrazcu št. 3 na strani 28 te ponudbe, iz katerega izhaja vrednost del po ponudbenem predračunu 973.201,40 EUR brez DDV, s popustom znaša ponudbena vrednost 871.015,25 EUR brez DDV in 961.599,29 EUR z DDV.

Med strankama ni spora o tem, da je izbrani ponudnik na vseh mestih v svoji ponudbi kot osnovo za izračun ponudbene cene navedel znesek 973.201,40 EUR brez DDV. Nesporno med njima je tudi, da je na strani skupne rekapitulacije vseh del, v ponudbi označeni kot »PZI«, ob navedbi osnove za izračun ponudbene cene, poleg zneska brez DDV izbrani ponudnik navedel tudi znesek z DDV. Kot opozarja vlagatelj, njegovo ugotovitev pa potrjujeta tudi izbrani ponudnik in naročnik, je vlagatelj v ponudbi na mestu skupne rekapitulacije vseh del napravil napako, in sicer je osnovi za izračun ponudbene cene prištel znesek DDV-ja dvakrat. Po zatrjevanjih izbranega ponudnika je do napake, ki jo je sam opredelil kot računsko napako pri operaciji seštevanja, prišlo zaradi ročnega vnosa zneska prve postavke ponudbenega predračuna v popise, po pojasnjevanju naročnika, ki izpostavljeno napako enako kot izbrani ponudnik označuje kot računsko napako, pa je računsko napako na tem mestu ponudbe izbrani ponudnik odpravil že sam z navedbo pravilnega zneska (končne) ponudbene cene tako v razpisnem obrazcu št. 21 kot tudi v razpisnem obrazcu št. 3.

Kot ugotavlja Državna revizijska komisija, se v skupni rekapitulaciji vseh del v ponudbi izbranega ponudnika nesporno nahaja napaka, kar potrjujeta tako izbrani ponudnik kot tudi naročnik, ta napaka pa se kaže v tem, da izbrani ponudnik osnovi za izračun ponudbene cene obračunanega davka ni prištel enkrat, ampak dvakrat. Po ugotovitvah Državne revizijske komisije navedeno napako tako izbrani ponudnik kot tudi naročnik označujeta kot računsko.

Dejansko stanje obstoja ugotovljene številčne napake v ponudbi izbranega ponudnika na strani skupne rekapitulacije vseh del, v ponudbi označeni kot »PZI«, od Državne revizijske komisije zahteva, da glede na zatrjevanje naročnika in izbranega ponudnika, da gre na tem mestu ponudbe za računsko napako, brez opredeljevanja do tega, za kakšno napako v ponudbi izbranega ponudnika v konkretnem primeru dejansko gre, preveri ravnanje naročnika v situaciji, ko ta ob pregledu in ocenjevanju ponudb naleti na (po lastnem zatrjevanju) računsko napako.

V skladu z 80. členom ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 izločiti ponudbe, ki niso popolne. V skladu s 16. točko prvega odstavka drugega člena ZJN-2 je popolna ponudba ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. V skladu z 78. členom mora naročnik, če ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Ponudnik v okviru dopolnitve v skladu s 78. členom ZJN-2 ne sme spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe, ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila ter tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe. Izključno naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

Kot je Državna revizijska komisija v svojih odločitvah že večkrat zapisala, je kot računske napake mogoče šteti napake pri osnovnih računskih operacijah (npr. pri množenju, seštevanju, odštevanju in deljenju), v skladu z določbami četrtega odstavka 78. člena ZJN-2 pa sme očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, ob pisnem soglasju ponudnika popraviti izključno naročnik. Iz citirane zakonske določbe torej jasno izhaja, da lahko računske napake v ponudbi naročnik popravi šele ob predhodnem pisnem soglasju ponudnika.

V obravnavanem primeru je naročnik izrecno navedel, da po ugotovljeni napaki v ponudbi izbranega ponudnika, ki jo je štel kot računsko, le-tega ni pozval k predložitvi pisnega soglasja k popravi ugotovljene zatrjevane računske napake, saj je štel, da domnevne računske napake, ki ne vpliva na končno ponudbeno vrednost, ni potrebno odpravljati. Iz navedenega je mogoče sklepati dvoje: 1. da ugotovljena napaka v ponudbi izbranega ponudnika ostaja neodpravljena ter 2. da naročnik kljub zatrjevanju, da je sporna napaka računske narave, napake ni odpravljal v skladu z zakonskimi določbami, ki eksplicitno in nedvoumno predpisujejo način, ki odpravo (računskih) napak v ponudbi omogoča kot edinega dopustnega.

Iz razloga, ker:
- je bilo s strani naročnika ugotovljeno, da se v ponudbi izbranega ponudnika na strani skupne rekapitulacije vseh del, v ponudbi označeni kot »PZI«, nahaja številčna napaka,
- je v skladu s četrtim odstavkom 78. člena ZJN-2 računska napaka edina vrsta napake v ponudbi, za katero zakon ob izpolnjevanju zakonskih pogojev dopušča odpravo na vnaprej določen način,
- naročnik po odkritju napake, ki je po njegovi lastni oceni računske narave, od izbranega ponudnika ni zahteval pisnega soglasja, da bi (domnevno) računsko napako lahko odpravil,
- je naročnik zmotno predvideval, da (domnevne) računske napake, ki ne vpliva na končno ponudbeno vrednost, ni potrebno odpraviti,
- je nesporno, da se tudi po izvedenem preverjanju in ocenjevanju naročnika v ponudbi izbranega ponudnika v skupni rekapitulaciji vseh del pri znesku ponudbene cene z DDV še vedno nahaja napaka,
- naročnik (po lastnem zatrjevanju računske) napake v ponudbi izbranega ponudnika ni odpravljal na način, kot je določen v četrtem odstavku 78. člena ZJN-2, v posledici česar razlog nepopolnosti v ponudbi izbranega ponudnika ni odpravljen,
Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni ravnal v skladu z 78. členom ZJN-2, kot tudi, da je javno naročilo oddal ponudniku, katerega ponudba ob izdaji odločitve o oddaji javnega naročila ni bila popolna, s čemer je ravnal v neskladju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2.

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 26. 5. 2014 na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji zadevnega javnega naročila, vsebovano v dokumentu Obvestilo o izbiri št. 4301-2/2014/14, z dne 13. 5. 2014.

Državna revizijska komisija zato o preostalih navedbah glede domnevnih kršitev naročnika, ki jih je vlagatelj podal v zahtevku za revizijo, v nadaljevanju ni odločala. Vsebinska presoja omenjenih očitkov namreč ne bi (več) vplivala na predmetno odločitev Državne revizijske komisije.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila, vsebovane v dokumentu Obvestilo o izbiri št. 4301-2/2014/14, z dne 13. 5. 2014, se postopek oddaje zadevnega javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2, v povezavi z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v primeru, če bo s postopkom oddaje zadevnega javnega naročila nadaljeval, sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa. V kolikor bo naročnik postopek oddaje javnega naročila nadaljeval in bo v ponovljeni fazi pregleda in ocenjevanja ponudb napako v ponudbi izbranega ponudnika tudi po izvedenem pregledu in ocenjevanju ponudb ponovno označil kot računsko, naj pri presoji o tem oziroma morebitni odpravi le-te upošteva določila ZJN-2 ter relevantno prakso Državne revizijska komisije, kjer je vprašanje računske napake obravnavano po vsebini. Ob predpostavki dejanskega stanja iz prejšnjega stavka, naj naročnik, v izogib nadaljnjim sporom iz razlogov, vsebovanih v konkretnem zahtevku za revizijo, razjasni tudi vprašanja v zvezi morebitnimi preostalimi pomanjkljivostmi v ponudbi izbranega ponudnika ter prakso Državne revizijske komisije upošteva tudi pri presoji procesnih vprašanj postopka oddaje javnega naročila, kot je npr. vprašanje (obsega zakonsko dopustnega) vpogleda v ponudbeno in postopkovno dokumentacijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V skladu s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN mora naročnik, če je zahtevek za revizijo utemeljen, iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso, v skladu z drugim odstavkom istega člena pa se v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku vlagatelju, izbranemu ponudniku in naročniku priznajo stroški odvetniških storitev v skladu z zakonom, ki ureja odvetništvo. V zahtevku za revizijo je vlagatelj zahteval povrnitev stroškov takse za postopek revizije v višini 19.231,99 EUR, nagrado za postopek v višini 1.400,00 EUR in izdatke v višini 20,00 EUR (tar. št. 6002 ZOdvT), oboje povečano za 22 % DDV. Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju kot potreben in opredeljeno naveden strošek, nastal v zadevnem postopku pravnega varstva (osmi odstavek 70. člena ZPVPJN), v povezavi s prvim, drugim, tretjim in petim odstavkom istega člena, priznala strošek dolžne plačane takse v znesku 19.231,99 EUR in nagrado za revizijski postopek v znesku 800,00 EUR ter izdatke v višini 20,00 EUR, oboje povečano za 22 % DDV, slednje skupaj 1.000,40 EUR. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v znesku 20.232,39 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 19. 8. 2014
Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova 44, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
- Adaptacije - Vzdrževanje, d. o. o., Ribičičeva ulica 21, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- V spis zadeve, tu.

Natisni stran