Na vsebino
EN

018-184/2014 Dars, d.d.

Številka: 018-184/2014-5
Datum sprejema: 14. 8. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata, Vide Kostanjevec kot članice senata in Boruta Smrdela kot člana senata in v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »nabavo računalniške strojne opreme« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SIBIT, d. o. o., Pri malem kamnu 11, Ljubljana - Šentvid (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška pisarna Jamnik, d. o. o., Ljubljana, zoper ravnanje naročnika DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), 14. 8. 2014

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »Obvestilo o oddaji javnega naročila« št. 402-8/2014-ICM-50/14 z dne 19. 6. 2014.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 11.757,41 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 18. 3. 2014 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN3133/2014, in 21. 3. 2014 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2014/S 057-094533) z dokumentom »Obvestilo o oddaji javnega naročila« št. 402-8/2014-ICM-50/14 z dne 19. 6. 2014 ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo skupnih ponudnikov ATR.SIS, d. o. o., Blatnica 14, Trzin in ATR, d. o. o., Blatnica 14, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 2. 7. 2014 in predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da:
- je naročnik kršil 16. točko prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) v povezavi s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, ker ponudbe izbranega ponudnika ni izločil, čeprav je nepopolna, saj ima ponujeni tiskalnik v postavki V.5.1. manjšo hitrost tiskanja od zahtevane in ne podpira obeh zahtevanih tiskalniških jezikov, ponujeni tiskalnik v postavki V.5.3. pa ne podpira nadgradnje na omrežni priklop 1 GB,
- je nepopolna tudi drugouvrščena ponudba, ki je naročnik sicer ni pregledal, saj je bilo v njo predloženo finančno zavarovanje za resnost ponudbe s prekratkim rokom veljavnosti.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 11. 7. 2014, h kateri je bila predložena izjasnitev z dne 10. 7. 2014, izjasnil o zahtevku za revizijo in predlagal njegovo zavrnitev.

Naročnik je s sklepom št. 402-8/2014-AP-50/14 z dne 15. 7. 2014 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je navedel, da:
- je izbrani ponudnik ponudil tista tipa tiskalnikov, ki sta bila navedena kot enakovredna razpisanim v postavkah V.5.1. in V.5.3., zato ne more razlagati razpisne dokumentacije v škodo izbranega ponudnika,
- je pregledal le ponudbo izbranega ponudnika, zato se »do vlagateljevih navedb« v zvezi z drugouvrščeno ponudbo »ne more opredeliti«.

Vlagatelj se je s pravočasno vloženo (25. 7. 2014 po pošti priporočeno) vlogo (brez datuma) opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in pojasnil, zakaj se z njimi ne strinja. Vlagatelj je še navedel, da je po opravljenem vpogledu v ponudbo drugouvrščenega ponudnika, ki ga je opravil 15. 7. 2014, ugotovil, da je drugouvrščeni ponudnik ponudil identične modele tiskalnikov kot izbrani ponudnik, zato je tudi njegova ponudba neprimerna. Vlagatelj je priglasil nadaljnje stroške.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 402-8/2014-icm-50/14 z dne 22. 7. 2014 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Naročnik je poslal obvestilo o naročilu (obvestilo iz 2. točke prvega odstavka 57. člena ZJN-2) v objavo na portal javnih naročil 18. 3. 2014 (točka VI.5 objave) in torej pred 16. 4. 2014, ko je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 19/2014; v nadaljevanju: ZJN-2E), zato se skladno s prvim odstavkom 37. člena ZJN-2E postopek oddaje konkretnega javnega naročila izvede po ZJN-2, ne da bi upoštevali ZJN-2E.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Naročnik je za javno naročilo blaga (točka II.1.2 objav), ki ga oddaja po odprtem postopku (točka IV.1.1 objav; 25. člen ZJN-2), prejel ponudbe treh ponudnikov (zapisnik o javnem odpiranju ponudb z dne 13. 5. 2014), pri čemer je po merilu najnižja cena (točka IV.2.1 objav; točka II.7 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, str. 10 razpisne dokumentacije) izbral (dokument »Obvestilo o oddaji javnega naročila« št. 402-8/2014-ICM-50/14 z dne 19. 6. 2014) ponudbo izbranega ponudnika, ki je bila najcenejša, drugih ponudb pa ni preveril (drugi odstavek 41. člena ZJN-2). Vlagatelj, ki je upoštevajoč popravo računske napake (poziv z dne 19. 5. 2014 in soglasje z dne 21. 5. 2014) predložil tretjo najcenejšo ponudbo, zatrjuje, da je naročnik kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, ker ni izločil ponudbe izbranega ponudnika in ponudbe drugouvrščenega ponudnika, ki nista popolni. Naročnik navaja, da ni preveril ponudbe drugouvrščenega ponudnika, in zavrača vlagateljev očitek, da bi moral izločiti ponudbo izbranega ponudnika, saj je izbrani ponudnik ponudil tiskalnike, kot jih je naročnik določil kot enakovredne v razpisni dokumentaciji.

Kot izhaja iz dokumenta »Obvestilo o oddaji javnega naročila« št. 402-8/2014-ICM-50/14 z dne 19. 6. 2014, je naročnik preveril zgolj ponudbo izbranega ponudnika (drugi odstavek 41. člena ZJN-2), zato je Državna revizijska komisija obravnavala le vlagateljeve navedbe, da je naročnik kršil ZJN-2, ko je štel, da je ponudba izbranega ponudnika popolna. Če bi bile že te navedbe utemeljene, bi bilo treba zahtevku za revizijo ugoditi in razveljaviti odločitev o oddaji javnega naročila, kot je predlagal vlagatelj.

Vlagatelj navaja, da tiskalnika v postavkah V.5.1. in V.5.3., ki ju je ponudil izbrani ponudnik, ne izpolnjujeta vseh zahtev iz tehničnih specifikacij, s čimer odpira vprašanje, ali je ponudba izbranega ponudnika »pripravljen[a] skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije« (25. člen ZJN-2) v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije (prva poved iz prvega odstavka 37. člena ZJN-2). Če to ni, je ponudba neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in zato tudi ni popolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), kar bi ob izpolnjenih pogojih iz prve povedi iz prvega odstavka 80. člena ZJN-2 naročniku nalagalo njeno izločitev, ne pa izbiro. Prva poved iz prvega odstavka 80. člena ZJN-2 se sklicuje na institut dopustne dopolnitve ponudb iz 78. člena ZJN-2, ta pa naročniku dopušča in omogoča dopolnitev le formalno nepopolnih ponudb (prva poved iz prvega odstavka 78. člena ZJN-2 v zvezi s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ponudniku pa onemogoča spreminjanje tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta naročila (druga alinea tretjega odstavka 78. člena ZJN-2).

Naročnik je v poglavju V. (str. 20–31 razpisne dokumentacije) določil tehnične specifikacije in uvodoma navedel:
»S temi tehničnimi značilnostmi in pogoji naročnik določa zahteve za opremo, ki je predmet tega javnega naročila in jih mora ponudnik pri pripravi svoje ponudbe dosledno upoštevati. Na njihovi osnovi bo naročnik ugotavljal ustreznost ponujene opreme. Navedene tehnične značilnosti in pogoji so sestavni del razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila in tako sestavni del ponudbene dokumentacije ponudnika.
S tem poglavjem naročnik navaja minimalne tehnične zahteve, s katerimi se ugotavlja ustreznost ponujene opreme.«,
tehnične zahteve za tiskalnike pa vključil v podpoglavje V.5.

Naročnik je postavko V.5.1. opredelil:
»V.5.1. Tiskalnik Laserski ČB - manjši (enakovredno “HP P1606dn”)
- Laserski tiskalnik
- Format A4
- hitrost tiskanja A4: č/b 26 strani/min
- ločljivost : 600 x 600 dpi
- tiskalniški jeziki : PCL 6, PCL 5
- pomnilnik : vsaj 32 MB
- največja mesečna obremenitev : 8.000 strani/mesec
- Kapaciteta papirja: vsaj 250 listov
- dvostransko tiskanje : avtomatsko
- priklop : USB, vgrajena mrežna kartica 10/100
- garancija 3 leta (3-3-3) (vsi deli, zamenjava, pri stranki)«.

Naročnik je postavko V.5.3. opredelil:
»V.5.3. Tiskalnik barvni A4 - manjši (enakovredno “HP M451dn”)
- barvni laserski tiskalnik
- Format A4
- hitrost tiskanja A4: vsaj č/b 20strani/min, barvni 20 strani/min
- ločljivost : 600 x 600 dpi
- tiskalniški jeziki : PCL 6, PCL 5
- pomnilnik : vsaj 256MB
- največja mesečna obremenitev : 40.000 strani/mesec
- št. predalov za papir : 2 (300 listov)
- dvostransko tiskanje : avtomatsko
- priklop: USB, vgrajena mrežna kartica 10/100/1000
- garancija 3 leta (3-3-3) (vsi deli, zamenjava, pri stranki)«.

Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je naročnik določil poglavje II.6. Pogoji za sodelovanje (str. 8 razpisne dokumentacije) in v njem tudi (str. 8–9 razpisne dokumentacije):
»II.6.4. Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti (45. člen ZJN-2)
[…]«
c) Prospektni ali drug material. Iz predloženega materiala morajo biti razvidni podatki o proizvajalcu ponujene opreme, izgled ponujene opreme, osnovni tehnični podatki v zvezi z delovanjem in zmogljivostjo opreme, navodila za uporabo.
[…]«.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, pri tem pa je ugotovila, da je izbrani ponudnik v ponudbi (gl. priloga »Ponudba: 140501_1« z dne 12. 5. 2014) navedel, da ponuja:
- »V.5.1. Tiskalnik laserski ČB - manjši
Specifikacija:
CE749A HP LaserJet P1606dn Printer
(z vključeno garancijo 3/3/3)« in
- »V.5.3. Tiskalnik barvni A4 - manjši
Specifikacija:
CE957A HP LaserJet Pro 400 Color M451dn Printer
dodatno HP 256MB DDR2 144pin SDRAM DIMM
(z vključeno garancijo 3/3/3)«.

Izbrani ponudnik je v ponudbo predložil tudi tehnična lista (v angleškem jeziku) za ponujena tiskalnika, pri čemer
– je za sporni tehnični zahtevi tiskalnika »HP LASERJET PRO P1606dn PRINTER[,] Product Number: CE749A« navedeno:
• hitrost tiskanja A4:
o prednja stran: »Print Speed: Black (normal, letter): Up to 26 ppm; Black (normal, A4): Up to 25 ppm« in »Print at up to 26 ppm letter/25 ppm A4, plus start printing fast with Instant-on Technology.«
o hrbtna stran: »PRINT SPEED1« »Black (normal, letter): Up to 26 ppm; Black (normal, A4): Up to 25 ppm«, »1 Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver and document complexity.«
• tiskalniški jezik:
o prednja stran: »Support for PCL 5e enables effective, reliable processing of documents.«
o hrbtna stran: »Host-based printing, HP PCL 5e«.
– za sporno tehnično zahtevo tiskalnika »CE957A: LaserJet Pro 400 Color M451dn« pa je navedeno:
• priklop: »Standard connectivity«, »M451dn: 1 Hi-Speed USB 2.0 port, 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX network port«.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v postavkah V.5.1. in V.5.3. (gl. priloga »Ponudba: 140501_1« z dne 12. 5. 2014) ponudil ravno tiskalnika, ki se po oznaki ujemata z oznakama tiskalnikov, ki ju je naročnik navedel v opisu postavk V.5.1. in V.5.3. za besedo »enakovredno«, vendar pa pregled tehničnih listov, ki ju je izbrani ponudnik predložil zanju, pokaže, da za tiskalnik s šifro CE749A ni razvidno, da izpolnjuje naročnikovi tehnični zahtevi za hitrost tiskanja A4 in tiskalniški jezik, za tiskalnik s šifro CE957A pa ni razvidno, da izpolnjuje naročnikovo tehnično zahtevo za priklop.

Ugotovljeno dejansko stanje, ob upoštevanju argumentov izbranega ponudnika in naročnika o nejasnosti razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije, omogoča dve različni razlagi. Katera izmed njiju je prava, pa je odvisno od odgovora na vprašanje, ali lahko tehnične zahteve iz opisa postavk V.5.1. in V.5.3. izpolnita tudi tiskalnika z oznakama »HP P1606dn« in »HP M451dn«. Ključno je tako vprašanje, ali je razpisna dokumentacija notranje skladna ali ne.

Razlaga, za katero se zavzemata izbrani ponudnik (vsaj v prvem delu izjasnitve o zahtevku za revizijo) in naročnik, je, da je razpisna dokumentacija v delu, ki določa tehnične specifikacije, nejasna. Če je naročnik v opisu postavk V.5.1. in V.5.3. določil take tehnične zahteve, ki jih ne moreta v celoti izpolniti tudi tiskalnika »HP P1606dn« (glede hitrosti tiskanja A4 in tiskalniški jezik) in »HP M451dn« (glede priklopa), potem razpisna dokumentacija v tem delu ni notranje skladna. Zaradi omejitev iz prvega in četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija za rešitev zadeve sicer ni mogla ugotavljati, ali je razpisna dokumentacija v tem delu tudi pripravljena v skladu s 37. členom ZJN-2, zlasti z devetim odstavkom 37. člena ZJN-2, ki določa pogoje, kdaj se lahko tehnične specifikacije sklicujejo na blagovno znamko in tipe. Če razpisna dokumentacija ni notranje skladna, je treba pritrditi izbranemu ponudniku in naročniku, da je vsaj nejasna in da zato ne more iti v škodo (izbranemu) ponudniku, kot je ustaljena praksa Državne revizijske komisije, na katero se sklicuje izbrani ponudnik. Vendar je treba upoštevati, da je v tem delu to le odgovor na vprašanje ravnanja naročnika do izbranega ponudnika, kar pa ne odgovori še na vprašanje ravnanja naročnika do vlagatelja. Naročnik mora enakopravno obravnavati ponudnike, kar je zahteva načela iz 9. člena ZJN-2, in zato mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila (prvi odstavek 9. člena ZJN-2). Izpostavljena nejasnost v razpisni dokumentaciji se nanaša na tisti del, kjer je naročnik določil tehnične zahteve in je torej opisal predmet javnega naročila. Zato se ne glede na drugi odstavek 41. člena ZJN-2, po katerem je ravnal naročnik, odpira vprašanje, ali lahko naročnik medsebojno primerja ponudbe na enakih osnovah v enem izmed bistvenih elementov pogodbe o izvedbi javnega naročila in s tem zagotavlja enakopravno obravnavo ponudnikov (9. člen ZJN-2). Načelo preglednosti (načelo transparentnosti javnega naročanja; 8. člen ZJN-2) zahteva, da so vsi pogoji in podrobna pravila postopka oddaje v javnem razpisu ali razpisni dokumentaciji določeni jasno, natančno in nedvoumno, tako da lahko vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki razumejo njihov natančen obseg in jih razlagajo enako in da lahko naročnik učinkovito preizkusi, ali ponudbe ponudnikov ustrezajo merilom, ki urejajo zadevno naročilo (sodba Sodišča št. C-368/10 z dne 10. 5. 2012, ECLI:EU:C:2012:284, točka 109). Če naročnik zaradi opustitve ravnanja v fazi pred potekom roka za predložitev ponudb, ko bi moral tehnične specifikacije določiti jasno, natančno in nedvoumno (zahteva iz 8. člena ZJN-2), pri izbiri ponudb upošteva »le« oznake tiskalnika v opisu postavk V.5.1. in V.5.3., ne pa tudi tehničnih zahtev iz opisa postavk V.5.1. in V.5.3., ravna v nasprotju z enakopravno obravnavo ponudnikov (kršitev 9. člena ZJN-2), saj brez objektivno utemeljenega razloga obravnava ugodneje tiste ponudnike, ki so ponudili tiskalnike z oznakama »HP P1606dn« in »HP M451dn«, ki ne izpolnjujejo tudi tehničnih zahtev iz opisa postavk V.5.1. in V.5.3., od tistih ponudnikov, ki so ponudili tiskalnike, ki izpolnjujejo tudi tehnične zahteve iz opisa postavk V.5.1. in V.5.3., a njihov proizvajalec ni HP. Zato naročnik v konkretnem primeru, ko se nejasnost razpisne dokumentacije nanaša na sam predmet javnega naročila, ne more lastne opustitve iz faze pred potekom roka za predložitev ponudb, šteti kot objektivno utemeljen razlog za različno obravnavo ponudnikov. Še zlasti pa tega ne more storiti na tak način, da »je sicer pod navedbo tiskalnika zapisal še posamezne specifikacije […], vendar le-te niso relevantne za presojo ustreznosti konkretno ponujenega artikla« (pri obravnavi vlagateljevih očitkov glede tiskalnika z oznako »HP M451dn«, str. 2 odločitve o zahtevku za revizijo), ker bi to pomenilo, da je po poteku roka za predložitev ponudb v nasprotju s tretjim odstavkom 71. člena ZJN-2 spremenil razpisno dokumentacijo. Naročnik bi namreč na novo določil tehnične zahteve, če mu v fazi izbire ponudb ne bi bilo treba upoštevati vseh dosedanjih tehničnih zahtev iz opisov postavk V.5.1. in V.5.3. (prim. uvodno besedilo poglavja V., str. 20 razpisne dokumentacije). Državna revizijska komisija sicer ugotavlja, da je izbrani ponudnik ponudil tiskalnika z oznakama »HP P1606dn« in »HP M451dn«, vendar v primeru, če ta tiskalnika ne izpolnjujeta vseh tehničnih zahtev iz opisa postavk V.5.1. in V.5.3., naročnik zaradi zagotavljanja enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2) ne bi smel izbrati ponudbe izbranega ponudnika, ne da bi pred tem saniral svoje opustitve iz faze pred potekom roka za predložitev ponudb in določil tudi take tehnične zahteve, da bi jih lahko izpolnila tudi tiskalnika, ki ju je izbral. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da bi ob potrditvi takšnega izhodišča morala upoštevati drugo alineo prvega odstavka 28. člena ZPVPJN ter zahtevku za revizijo ugoditi in razveljaviti odločitev o oddaji javnega naročila.

Ne glede na predhodno navedeno Državna revizijska komisija dodaja, da se je zgolj naročnik postavil le na stališče, da je razpisna dokumentacija nejasna. Izbrani ponudnik je namreč tudi navajal, da ponujena tiskalnika z oznakama »HP P1606dn« in »HP M451dn« izpolnjujeta vse zahteve iz opisa postavk V.5.1. in V.5.3. Takšen način izjasnitve izbranega ponudnika ob hkratnem upoštevanju načina priprave ponudbe, ko je v prilogi »Ponudba: 140501_1« z dne 12. 5. 2014 navedel, da pri tiskalnikih z oznakama »HP P1606dn« in »HP M451dn« ponuja garancijo »3/3/3«, pri tiskalniku z oznako »HP M451dn« pa dodatno več spomina (»dodatno HP 256MB DDR2 144pin SDRAM DIMM«), kaže na to, da je tudi izbrani ponudnik razumel, da morata ponujena tiskalnika izpolnjevati tudi tehnične zahteve iz opisa postavk V.5.1. in V.5.3., ne pa se le skladati po oznaki, ki je navedena za besedo »enakovredno«. Iz tehničnih listov, ki ju je izbrani ponudnik predložil v ponudbi, je namreč razvidno, da proizvajalec za tiskalnika z oznakama »HP P1606dn« in »HP M451dn« nudi le eno leto garancije (tiskalnik z oznako »HP P1606dn«: »One year limited warranty«, tiskalnik z oznako »HP M451dn« pa: »One-year limited warranty, return to HP or authorized service provider«), za tiskalnik z oznako »HP M451dn« pa je standardni spomin 128 MB, ki ga je mogoče razširiti na 384 MB (»Maximum/Standard Memory« »384 MB/128 MB«).

Ob izhodišču, da pa je razpisna dokumentacija notranje skladna in da zato tehnične zahteve iz opisa postavk V.5.1. in V.5.3. lahko izpolnita tudi tiskalnika z oznakama »HP P1606dn« in »HP M451dn«, če vsebujeta strojno in programsko opremo, ki to omogoča, bi le dejstvo, da je izbrani ponudnik v postavkah V.5.1. in V.5.3. ponudil tiskalnika z oznakama »HP P1606dn« in »HP M451dn«, še ne pomenilo, da je v teh postavkah ponudil tiskalnika, ki izpolnjujeta tehnične zahteve iz opisa postavk V.5.1. in V.5.3. V tem primeru bi bilo treba tudi ugotavljati, ali je izbrani ponudnik ponudil tiskalnika z oznakama »HP P1606dn« in »HP M451dn«, ki vsebujeta strojno in programsko opremo, ki omogoča doseganje tehničnih zahtev iz opisa postavk V.5.1. in V.5.3. Tehnična lista, ki ju je izbrani ponudnik predložil v ponudbi za ponujena tiskalnika, tega ne bi potrjevala, temveč nasprotno. Dokazovala bi, da tiskalnika z oznakama »HP P1606dn« in »HP M451dn«, ki ju je ponudil izbrani ponudnik, ne izpolnjujeta vseh tehničnih zahtev iz opisa postavk V.5.1. in V.5.3., zaradi česar bi bila njegova ponudba neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Vendar Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je naročnik v točki II.6.4. (str. 8–9 razpisne dokumentacije) določil, da morajo biti iz prospektnega ali drugega materiala razvidni »osnovni tehnični podatki v zvezi z delovanjem in zmogljivostjo opreme« in ne morebiti tehnični podatki opreme, kot jo ponudnik ponudi, kar bi bil tudi smisel takih dokazil (prim. prva alinea točke j drugega odstavka 45. člena ZJN-2). Državna revizijska komisija še ugotavlja, da iz dokumentacije ni razvidno, iz česa je naročnik ugotovil, da tiskalnika, kot ju je ponudil izbrani ponudnik, izpolnjujeta tudi vse zahteve iz opisa postavk V.5.1. in V.5.3. Izbrani ponudnik je k izjasnitvi o zahtevku za revizijo predložil še dodatna dokazila, ki naj bi, vsaj po njegovih stališčih, dokazovala, da ponujena tiskalnika z oznakama »HP P1606dn« in »HP M451dn« izpolnjujeta vse tehnične zahteve iz opisa postavk V.5.1. in V.5.3. Vendar je treba upoštevati, da izbrani ponudnik teh dokazil naročniku ni predložil že v ponudbi in torej, preden je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, dokazili, ki ju je predložil v ponudbi, pa, kot že navedeno, nista potrjevali, da tiskalnika, ki ju je ponudil, izpolnjujeta vse tehnične zahteve iz opisa postavk V.5.1. in V.5.3. Iz dokumentacije tudi ni razvidno, da bi naročnik pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila izbranega ponudnika pozval na morebitna pojasnila ponudbe v delu, ki se nanaša na tri sporne tehnične zahteve, niti ni razvidno, iz česa je ugotovil, da ponujena tiskalnika z oznakama »HP P1606dn« in »HP M451dn« izpolnjujeta vse tehnične zahteve iz opisa postavk V.5.1. in V.5.3., zato naročnik na podlagi tehničnih listov, ki sta bila predložena v ponudbi izbranega ponudnika, tudi ne bi mogel že ugotoviti, da je ponudba, ki jo je predložil izbrani ponudnik, primerna. Ne more pa to niti že pomeniti, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna, kot zatrjuje vlagatelj.

Vlagatelj je k zahtevku za revizijo predložil podatke s spletnih strani proizvajalca HP, ki naj bi dokazovali, da ponujena tiskalnika z oznakama »HP P1606dn« in »HP M451dn« ne bi izpolnjevala tehničnih zahtev iz opisa postavk V.5.1. in V.5.3. Tudi izbrani ponudnik je za tiskalnika z oznakama »HP P1606dn« in »HP M451dn« predložil nekatere podatke (nekateri so s spletnih strani proizvajalca HP, nekateri pa z drugih spletnih strani), z njimi pa dokazuje, da je ponudil tiskalnika, ki izpolnjujeta tehnične zahteve iz opisa postavk V.5.1. in V.5.3. Državna revizijska komisija pritrjuje izbranemu ponudniku, da so podatki s spletnih strani proizvajalca HP (za tiskalnik z oznako »HP P1606dn«) različni, saj je tudi sama pri pregledu spletnih strani proizvajalca HP v še drugih jezikovnih različicah, ne pa le v slovenskem jeziku (vlagatelj) in angleških (izbrani ponudnik), našla razhajanja med njimi. Tudi v primeru, če bi Državna revizijska komisija štela, da je izbrani ponudnik s predložitvijo dokazila »ISO/IEC 24734 Printing Productivity Report: Office Category« (priloga 2) uspel dokazati, da tiskalnik z oznako »HP P1606dn« omogoča na minuto črno belo tiskanje 26 strani A4, s predložitvijo dokazila »Using the HP Universal Print Driver with Windows 8 and Windows Server 2012« (priloga 6) pa bi štela, da je uspel dokazati, da tiskalniški jezik PCL6 deluje tudi na tiskalniku z oznako »HP P1606dn«, je situacija s priklopom 10/100/1000 pri tiskalniku z oznako »HP M451dn« bolj nejasna. Iz priloge »Ponudba: 140501_1« z dne 12. 5. 2014 ni razvidno, da bi izbrani ponudnik k tiskalniku z oznako CE957A kot dodatno navedel še kakšno drugo strojno opremo poleg tiste, ki jo je že navedel (tj. dodaten spomin), niti se naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo ne sklicuje, da je ta oprema razvidna iz katerega dela ponudbe, na kakšen konkreten del ponudbe pa se ne sklicuje niti izbrani ponudnik. Da je situacija nejasna, je zlasti razvidno, če bi upoštevali, da izbrani ponudnik ne oporeka vlagatelju, da tehnična zahteva za možnost nadgradnje priklopa na 1000 ni razvidna »iz uradnih tehničnih specifikacij podjetja HP za tiskalnik, ki ga je izbrani ponudnik ponudil v ponudbi«, izbrani ponudnik pa svojega stališča, da tehnično zahtevo za priklop izpolnjuje »z modulom tiskalniškega strežnika, ki preko Hi-Speed USB 2.0 vmesnika, ki je v tiskalniku na razpolago, omogoča omrežni priklop s hitrostjo 10/100/1000« (str. 7 izjasnitve o zahtevku za revizijo), ne utemeljuje s podatki, ki bi jih našel na spletni strani proizvajalca HP, pa niti se ne sklicuje na prilogo »Uradni veljavni cenik za ostalo blago, ki ni zajeto v ponudbenem predračunu, vendar po svojih lastnostih in namenu sodi v razpisano vrsto blaga« z dne 1. 5. 2014, ki jo je predložil v ponudbo. Tako se lahko odpre vprašanje, ali je izbrani ponudnik šele v postopku pravnega varstva ponudil tiskalnik s tehnično zahtevo, kot jo je naročnik določil v 10. alinei opisa postavke V.5.3.

Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da bi tudi ob potrditvi izhodišča, da je razpisna dokumentacija notranje skladna, morala upoštevati drugo alineo prvega odstavka 28. člena ZPVPJN ter zahtevku za revizijo ugoditi in razveljaviti odločitev o oddaji javnega naročila. Naročnik namreč na podlagi podatkov iz priloge »Ponudba: 140501_1« z dne 12. 5. 2014 in tehničnega lista za tiskalnik z oznako »HP M451dn« (šifra CE957A) ni mogel ugotoviti, da je izbrani ponudnik ponudil tiskalnik, ki izpolnjuje vse tehnične zahteve iz opisa postavke V.5.3.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni izbral ponudbe izbranega ponudnika na transparenten način (kršitev 8. člena ZJN-2), ni pa mogoče niti ugotoviti, da je pri tem ravnal enakopravno do vseh ponudnikov (kršitev 9. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija tako povzema, da mora v konkretnem primeru upoštevati drugo alineo prvega odstavka 28. člena ZPVPJN ter zahtevku za revizijo ugoditi in razveljaviti odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »Obvestilo o oddaji javnega naročila« št. 402-8/2014-ICM-50/14 z dne 19. 6. 2014, in sicer ne glede na to, katero razlago o notranji (ne)skladnosti razpisne dokumentacije je treba uporabiti.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji javnega naročila se postopek oddaje javnega naročila pri naročniku znova znajde v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb (gl. 7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2). Če se naročnik odloči, da bo nadaljeval postopek javnega naročanja s sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, mora ravnati skladno z ZJN-2 in izbrati ponudbo, ki je popolna, pri tem pa spoštovati tudi načelo transparentnosti javnega naročanja (8. člen ZJN-2) in zagotoviti enakopravno obravnavo ponudnikov (9. člen ZJN-2).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker je vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel, mu Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi, drugi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN ter skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009; v nadaljevanju: ZOdv-C), s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 s sprem.; v nadaljevanju: ZOdvT) in s 6. delom Tarife po ZOdvT, ob upoštevanju okoliščin primera, kot potrebne priznava stroške takse v višini 10.757,01 eurov, stroške za nagrado za postopek pravnega varstva v višini 800 eurov, povečane za 22 % DDV, kar znese 976 eurov, in izdatke po tarifni številki 6002 v višini 20 eurov, povečane za 22 % DDV, kar znese 24,40 eurov.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 11.757,41 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa.

Državna revizijska komisija ni priznala povračila priglašenih stroškov za odvetniško nagrado nad priznanimi, saj v okvirih zakonsko predvidene nagrade za revizijske postopke (19. člen ZOdv-C) priznano nagrado ocenjuje kot primerno glede na vse okoliščine zadeve (13. člen ZOdvT), izdatke iz tarifne številke 6002 pa je priznala v najvišjem znesku, ki je mogoč po tarifni številki 6002 za zadevo, in jih je zato priznala enkrat, ne pa dvakrat, kot je predlagal vlagatelj. Državna revizijska komisija je zato kot neutemeljeno zavrnila višjo stroškovno zahtevo od priznanih 11.757,41 eurov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 14. 8. 2014

Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
- Odvetniška pisarna Jamnik, d. o. o., Stegne 27, 1000 Ljubljana,
- ATR.SIS, d. o. o., Blatnica 14, 1236 Trzin,
- ATR, d. o. o., Blatnica 14, 1236 Trzin,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran