Na vsebino
EN

018-180/2014 Občina Dol pri Ljubljani

Številka: 018-180/2014-5
Datum sprejema: 25. 7. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata ter mag. Gregorja Šebenika in Vide Kostanjevec kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Energetska sanacija OŠ Janka Modra - izvedba GOI del«, na podlagi zahtevka za revizijo Makro 5 Gradnje, d. o. o., Obrtniška cesta 5, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: naročnik), dne 25. 7. 2014

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Energetska sanacija OŠ Janka Modra - izvedba GOI del«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 20. 6. 2014, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik oddaja javno naročilo »Energetska sanacija OŠ Janka Modra - izvedba GOI del« po postopku s pogajanji po predhodni objavi. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 18. 4. 2014, pod številko objave JN4701/2014.

Vlagatelj je dne 20. 6. 2014 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila (naročnikov dokument Obvestilo ponudnikom za javno naročilo »Energetska sanacija OŠ Janka Modra – izvedba GOI del«, št. 369-0001/2013-13 z dne 4. 6. 2014), s katerim je predlagal razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji predmetnega naročila iz razloga zatrjevane nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika zaradi njegovega domnevnega neizpolnjevanja referenčnih zahtev naročnika, ter povrnitev stroškov.

Naročnik je dne 17. 7. 2014 izdal sklep številka 369-0001/2013-13 (v nadaljevanju: sklep z dne 17. 7. 2014), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo ter zahtevek za povrnitev stroškov zavrnil.
Naročnik je z dopisom številka 369-0001/2013-71 z dne 18. 7. 2014 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je dne 23. 7. 2014 prejela vlagateljev umik zahtevka za revizijo z dne 22. 7. 2014.

Vlagatelj lahko na podlagi prvega odstavka 18. člena ZPVPJN kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo. Naročnik v treh delovnih dneh od prejema pisnega umika zahtevka za revizijo izda sklep o ustavitvi predrevizijskega postopka, če še ni sprejel odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 26. člena ali iz prvega odstavka 28. člena tega zakona. Če je naročnik zavrnil zahtevek za revizijo, mora umik zahtevka v treh delovnih dneh od prejema odstopiti v obravnavo Državni revizijski komisiji. Če je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo ali mu ugodil, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten (drugi odstavek 18. člena ZPVPJN). ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena tudi določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.
Ker je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil in je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, Državna revizijska komisija pa še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.
Državna revizijska komisija bo o zahtevi vlagatelja za povračilo celotne oziroma polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

V Ljubljani, dne 25. 7. 2014

Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
- Makro 5 Gradnje, d. o. o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper,
- Lesnina MG Oprema, d. d., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana,
- CE-Invest, d. o. o., Stari trg 32a, 8210 Trebnje,
- Mlakar Martin, d. o. o., Aškerčeva ulica 34, 1230 Domžale,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, Ljubljana.Vložiti:
- finančna služba, tu,
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran