Na vsebino
EN

018-180/2014 Občina Dol pri Ljubljani

Številka: 018-180/2014-6
Datum sprejema: 29. 7. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 328. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in spremembe; v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata ter mag. Gregorja Šebenika in Vide Kostanjevec kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Energetska sanacija OŠ Janka Modra - izvedba GOI del«, na podlagi zahtevka za revizijo Makro 5 Gradnje, d. o. o., Obrtniška cesta 5, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: naročnik), dne 29. 7. 2014

odločila:

Sklep Državne revizijske komisije št. 018-180/2014-5 z dne 24. 7. 2014 se na 2. strani sklepa spremeni tako, da se besedilo »Naročnik je dne 17. 7. 2014 izdal sklep številka 369-0001/2013-13 (v nadaljevanju: sklep z dne 17. 7. 2014)« nadomesti z besedilom »Naročnik je dne 14. 7. 2014 izdal sklep številka 369-0001/2013-13 (v nadaljevanju: sklep z dne 14. 7. 2014)«.

Obrazložitev:

Državna revizijska komisija je dne 24. 7. 2014 izdala sklep št. 018-180/2014-5, s katerim je ustavila revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Energetska sanacija OŠ Janka Modra - izvedba GOI del«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 20. 6. 2014.

Skladno z določbo 328. člena ZPP, ki se v revizijskem postopku uporablja na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN, lahko predsednik senata kadarkoli popravi napake v imenih in številkah ter druge očitne pisne in računske pomote, pomanjkljivosti glede oblike in neskladnosti prepisa sodbe z izvirnikom. O popravi se izda poseben sklep, ki se zapiše na koncu izvirnika, strankam pa se vroči prepis sklepa.

Pri izdaji sklepa Državne revizijske komisije št. 018-180/2014-5 z dne 24. 7. 2014 je prišlo do očitne tipkarske pomote pri navedbi datuma izdaje naročnikovega sklepa, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, obenem je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov ter podal odstop od izvedbe javnega naročila. Pravilen datum izdaje omenjenega sklepa naročnika št. 369-0001/2013-13 je dne 14. 7. 2014. Državna revizijska komisija je zato ob smiselni uporabi 328. člena ZPP izdala popravni sklep, s katerim je popravila napačno navedbo datuma.

S tem je izdaja popravnega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 29. 7. 2014
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
- Makro 5 Gradnje, d. o. o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper,
- Lesnina MG Oprema, d. d., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana,
- CE-Invest, d. o. o., Stari trg 32a, 8210 Trebnje,
- Mlakar Martin, d. o. o., Aškerčeva ulica 34, 1230 Domžale,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, Ljubljana.Vložiti:
- finančna služba, tu,
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran