Na vsebino
EN

018-172/2014 Kobilarna Lipica

Številka: 018-172/2014-5
Datum sprejema: 18. 7. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek Šinko kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izbira izvajalca storitev varovanja ljudi in premoženja, odvodi gotovine in vrednostnih pošiljk, najema sistema tehničnega varovanja in upravljanja z varnostno nadzornim centrom v poslovnih prostorih naročnika«, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja WTN varovanje, d. o. o., Obala 114, Portorož (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Kobilarna Lipica, Lipica 5, Sežana (v nadaljevanju: naročnik), dne 18. 7. 2014

odločila:


1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 12. 6. 2014 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila »Izbira izvajalca storitev varovanja ljudi in premoženja, odvodi gotovine in vrednostnih pošiljk, najema sistema tehničnega varovanja in upravljanja z varnostno nadzornim centrom v poslovnih prostorih naročnika«. Povabilo k oddaji ponudbe za izvajanje storitev varovanja je naročnik izdal dne 18. 2. 2014.

Naročnik je 2. 6. 2014 izdal dokument Obvestilo o izbiri št. 1062-1/2014 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katerega izhaja njegova odločitev, da predmetno javno naročilo odda ponudniku Varnost Maribor, d. d., Ul. Kraljeviča Marka 5, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve dokumenta izhaja, da je naročnik prejel tri pravočasne ponudbe, povabilu k pogajanjem sta se odzvala dva ponudnika (tj. izbrani ponudnik in vlagatelj), po izvedenih pogajanjih je naročnik izbral ponudnika, ki je ponudil najnižjo ceno, njegovo ponudbo pa je ocenil kot popolno (tj. ponudbo izbranega ponudnika).

Vlagatelj je z vlogo z dne 12. 6. 2014 zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje naročnikove kršitve pri izvedbi predmetnega postopka oddaje javnega naročila, in sicer:
- da naročnik odpiranja ponudb ni izvedel ob prisotnosti vseh ponudnikov, o odpiranju ponudb pa vlagatelj ni bil seznanjen do prejema odločitve o oddaji naročila,
- da v razpisni dokumentaciji ni bilo določeno merilo za izbiro najugodnejše ponudbe,
- da je naročnik manipuliral z vrednostmi ponudb,
- da v zvezi s ponudbeno ceno izbranega ponudnika obstaja sum na predložitev neobičajno nizke ponudbe,
- da naročnik vlagatelju ni omogočil vpogleda na ustrezen način,
- da je bila na vpogledu ugotovljena odsotnost dokumentov o vodenju in odločanju o izbiri v predmetnem postopku,
- da naročnik odločitve o izbiri ponudnika ni sprejel v zakonsko predpisanem času,
- da postopek oddaje predmetnega javnega naročila ni bil izveden transparentno.
Iz navedenih razlogov vlagatelj zahteva razveljavitev postopka oddaje predmetnega javnega naročila in povrnitev stroškov.

Naročnik je dne 3. 7. 2014 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v sklepu odgovarja na očitke vlagatelja in pojasnjuje, da se preiskovalne in varnostne storitve, ki so predmet konkretnega javnega naročila, uvrščajo med storitve iz Seznama storitev B, kategorija št. 23. Sklicuje se na drugi odstavek 20. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da je pravno varstvo omejeno na opredelitev predmeta javnega naročila oziroma tehnične specifikacije in njihovo objavo obvestil o oddaji naročila, ter navaja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje kršitev zakonskih določb, ki bi jih bil naročnik dolžan upoštevati v primeru oddaje konkretnega javnega naročila, katerega predmet so storitve iz Seznama storitev B in določila ZJN-2, katerih kršitve zatrjuje vlagatelj, naročnika ne zavezujejo. Na podlagi navedenega je naročnik tako vlagateljev zahtevek za revizijo kot tudi njegovo zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 8. 7. 2014 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je v skladu s petim odstavkom 29. člena ZPVPJN podal vlogo z dne 8. 7. 2014, v kateri v celoti vztraja pri svojih revizijskih navedbah in jih, smiselno povsem enako kot v zahtevku za revizijo, dodatno pojasnjuje.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 10. 7. 2014 odstopil dodatno originalno ponudbeno dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila.

Po pregledu dokumentacije o oddaji spornega naročila ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Iz določil 20. člena ZJN-2 in na njegovi podlagi sprejete Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/07; v nadaljevanju: Uredba) izhaja, da je potrebno pojem storitev v postopkih oddaje javnih naročil deliti na dve skupini, in sicer na storitve iz Seznama storitev A in na storitve iz Seznama storitev B. Navedena delitev je prevzeta iz Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. 2. 2014 in je pomembna zato, ker za vsako od navedenih skupin veljajo drugačna pravila javnega naročanja. Navedeno pomeni, da so storitve iz Seznama storitev B v določenem delu izvzete ne le iz domene urejanja veljavne javno naročniške direktive, pač pa tudi iz domače zakonodaje s področja javnih naročil.

Med vlagateljem in naročnikom je v zadevi nesporno, da so predmet obravnavanega javnega naročila storitve iz Seznama storitev B. Naročnik je storitve, ki so predmet javnega naročila, na podlagi Uredbe uvrstil med storitve iz kategorije št. 23 Seznama storitev B (preiskovalne in varnostne storitve, z izjemo storitev oklepnih vozil). Navedenemu vlagatelj ne nasprotuje. Po pregledu opisa predmeta javnega naročila tudi Državna revizijska komisija ugotavlja, da so predmet javnega naročila storitve iz Seznama storitev B.

Iz določil drugega odstavka 4. člena ZPVPJN izhaja: »Za storitve, ki so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, in na njegovi podlagi izdanimi predpisi uvrščene na Seznam storitev B, je pravno varstvo zagotovljeno v delu, ki je urejen z zakonom, ki ureja javno naročanje.«

ZJN-2 v drugem odstavku 20. člena določa, da se javna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B, oddajo v skladu z določbami zakona, ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije. Naročnik mora pri naročanju storitev iz Seznama storitev B spoštovati pravila tega zakona za objavo obvestil o oddaji naročila. V primeru odstopanja med nomenklaturama CPV in CPC, se uporablja nomenklatura CPC. V tretjem odstavku 20. člena ZJN-2 pa je določeno, da se javna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A in Seznama storitev B, oddajo v skladu z ZJN-2, če je vrednost storitev iz Seznama storitev A večja od vrednosti storitev iz Seznama storitev B. V drugih primerih se naročila oddajo v skladu z določbami ZJN-2, ki določajo tehnične specifikacije in pravila za objavo obvestil o oddaji naročila.

Navedeno pomeni, da je uporaba določb ZJN-2 (glede na 20. člen ZJN-2) v primeru, ko se oddajajo naročila storitev (pretežno) iz Seznama storitev B, omejena, saj je naročnik zavezan upoštevati (le) tiste določbe ZJN-2, ki mu nalagajo, da mora predmet naročila opisati z uporabo nediskriminatornih tehničnih specifikacij (37. člen ZJN-2), da mora obvestilo o oddaji javnega naročila poslati Uradnemu glasilu EU oziroma na portal javnih naročil (62. člen ZJN-2) ter da lahko objavi prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (drugi odstavek 63. b člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija v konkretnem primeru ugotavlja, da se kršitve, ki jih je zatrjeval vlagatelj v zahtevku za revizijo, ne nanašajo na določbe ZJN-2, ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije (37. člen ZJN-2), temveč se, kot pravilno ugotavlja naročnik, zatrjevane kršitve nanašajo na določbe zakona, ki urejajo ugotavljanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila ter postopkovna pravila izvedbe oddaje predmetnega javnega naročila. Konkretneje – pri zatrjevani kršitvi vlagatelja gre za vprašanje neobičajne nizke ponudbene cene izbranega ponudnika in za domnevne nepravilnosti naročnika pri izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila v vseh fazah oddaje javnega naročila (v fazi pridobivanja ponudb, v fazi odpiranja prejetih ponudb, pri izvedbi pogajanj, v fazi preverjanja in ocenjevanja ponudb, pri oddaji javnega naročila,…). Ker vlagatelj naročniku tako očita kršitev določb ZJN-2, ki se v skladu z določbami 20. člena ZJN-2 v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila ne uporabljajo, vlagatelju pravnega varstva v tem delu, skladno z določili drugega odstavka 4. člena ZPVPJN, ni mogoče zagotoviti.

Ker vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom obenem ni uspel izkazati, da je naročnik pri oddaji predmetnega javnega naročila kršil določila ZJN-2, katerih uporabo mu nalaga 20. člen ZJN-2, je Državna revizijska komisija, ob upoštevanju določil drugega odstavka 4. člena ZPVPJN in na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev revizijski zahtevek z dne 12. 6. 2014 zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo uveljavlja povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, dne 18. 7. 2014

Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar, članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana,
- WTN varovanje, d. o. o., Obala 114, 6320 Portorož,
- Varnost Maribor, d. d., Ul. Kraljeviča Marka 5, 2000 Maribor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran