Na vsebino
EN

018-135/2014 Dars, d.d.

Številka: 018-135/2014-9
Datum sprejema: 8. 7. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, in Sonje Drozdek-Šinko ter Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Vzdrževanje video-detekcijskega sistema«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika VNET, d.o.o., Letališka 27, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Čeledin, d.o.o., Tomšičeva ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 8.7.2014

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila »Vzdrževanje video-detekcijskega sistema«, kot izhaja iz dokumenta »Obvestilo o oddaji javnega naročila«, št. 402-8/2014-icm-181/13, z dne 4.4.2014.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 9.534,30 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu »Vzdrževanje video-detekcijskega sistema« objavil na Portalu javnih naročil dne 5.9.2013, pod št. objave JN11215/2013 in v Uradnem listu EU dne 6.9.2013, pod št. objave 2013/S 173-299307. Dne 4.4.2014 je naročnik sprejel dokument »Obvestilo o oddaji javnega naročila«, št. 402-8/2014-icm-181/13 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji javnega naročila), s katerim je predmetno javno naročilo oddal skupnim ponudnikom JV TECHNIX, d.o.o., Bevkova 40, Kamnik in Zarja elektronika d.o.o., Polčeva 1, Kamnik (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila in zahteva povrnitev stroškov pravnega varstva. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik v ponudbi za izkazovanje kadrovske sposobnosti za ravnanje z opremo proizvajalcev Extreme, Telest, Transition in Ruggedcom nominiral kader zaposlen pri podizvajalcu Smart Com, d.o.o., v fazi dopolnitve/pojasnitve ponudbe pa je izbrani ponudnik navedel, da bo delo, ki se nanaša na vzdrževanje navedene opreme izvedel z lastnim kadrom. S tem je izbrani ponudnik v nasprotju z 78. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2) naknadno spremenil ponudbo v delu, ki se nanaša na kadrovski pogoj, saj izbrani ponudnik izkazuje kadrovsko sposobnost z naknadno določenimi (zamenjanimi) kadri. Poleg tega izbrani ponudnik ni izkazal kadrovske usposobljenosti naknadno nominiranih kadrov z veljavnimi izjavami/potrdili/certifikati ali partnerskimi pogodbami, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji, saj se naknadno predložena dokazila nanašajo zgolj na seznanitev za uporabo vgrajene opreme, poleg tega jih je izdala družba Smart Com, d.o.o., kateri ni bilo podeljeno pooblastilo za izdajo potrdil o usposobljenosti posameznikov. Vlagatelj nadalje navaja, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil podizvajalsko pogodbo, katere pogodbeni znesek za vzdrževanje video-detekcijskega sistema znaša 69.480,00 EUR in Izjavo 4.1. – Podatki o podizvajalcu, v kateri je izbrani ponudnik navedel, da bo podizvajalec opravil »vzdrževanje komunikacijske opreme proizvajalcev Extreme Network, Juniper Networks, HP Ruggedcom, Telest in Transition v višini 69.480,00 EUR (brez DDV), kar znaša 20% ponudbene vrednosti«. V ponudbi je izbrani ponudnik za navedena dela podal ponudbeno ceno 49.780,00 EUR (brez DDV), zato je ponudba sama s seboj v nasprotju. Izbrani ponudnik je v fazi pojasnjevanja ponudbe navedel, da bo vzdrževanje navedene opreme izvajal z lastnim kadrom. Med izbranim ponudnikom in podizvajalcem ni bilo doseženo soglasje o zmanjšanju vrednosti in obsegu storitev, ki jih bo v okviru predmetnega javnega naročila izvedel podizvajalec. Vrednost in obseg storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec, so bistvene sestavine podizvajalske pogodbe, zato so v ponudbi predložena podizvajalska pogodba, izjava podizvajalca in ponudbeni predračun neveljavni, posledično pa je ponudba izbranega ponudnika nepopolna. Iz ponudbe ni mogoče ugotoviti, s katerim kadrom, za katero delo in v kolikšnem znesku/deležu izbrani ponudnik nastopa s podizvajalcem. Izbrani ponudnik je spreminjal in dopolnjeval podizvajalsko delo in ponudbeni predračun, kar ni dopustno in je v nasprotju z 8. in 9. členom ZJN-2. Poleg tega je izbrani ponudnik delo, ki zajema mesečni pavšal, razdelil med izbranega ponudnika in podizvajalca, ni pa znano, kako bo naročnik izvajal zakonsko obvezna neposredna plačila podizvajalcu, saj iz ponudbe delitev pavšala ni razvidna. Vlagatelj še poziva naročnika oziroma Državno revizijsko komisijo k (ponovni) presoji pojasnil izbranega ponudnika glede neobičajno nizke ponudbe, saj izbrani ponudnik za navedeno ponudbeno ceno 0 EUR za intervencijsko vzdrževanje in tehnično podporo ni zmožen izvesti predmeta javnega naročila, v primeru da se bi intervencijsko vzdrževanje in tehnična podpora nanašala samo na (golo) popravilo. Predmet javnega naročila bo naročnik lahko izvedel le ob večjem naročilu rezervnih delov.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 14.3.2014 izjasnil o revizijskih navedbah. Zatrjuje, da v fazi pojasnil ponudbe ni navedel, da bo delo na TEPO opremi izvedel z lastnimi kadri, ampak da bo za opravljanje določenih posegov na opremi v prvi vrsti angažiral lasten kader. Delo na TEPO opremi pomeni vse delo na TEPO opremi, medtem ko »določeni posegi na TEPO opremi« pomenijo samo nek del vseh predvidenih del. Izbrani ponudnik pojasnjuje, da bo lastne kadre angažiral v prvi vrsti, kar operativno pomeni, da jih bo angažiral za prvi nivo vzdrževanja. To pomeni, da bo v primeru napake na TEPO opremi na objekt odšel izbrani ponudnik in sam opravil potrebne in možne ukrepe prvega nivoja vzdrževanja. Nadalje izbrani ponudnik pojasnjuje, da je podizvajalec Smart Com, d.o.o., sprejel poslovno odločitev, in vsem ponudnikom, ki so se nanj obrnili, poslal povsem identične ponudbe. V kolikor bi namreč izbranemu ponudniku poslal drugačno ponudbo, bi mu lahko očitali diskriminatorno obravnavo. Izbrani ponudnik na takšno odločitev ni mogel vplivati, vsekakor pa ni zavezan, da vsako prejeto ponudbo prejme pod pogoji, ki mu jih je še pred pogajanji predlagal soponudbenik. Izbrani ponudnik se bo v fazi komercialnih pogajanj sporazumno dogovoril o dejanskem obsegu del in nadalje pojasnjuje, da ni zamenjal kadra, ampak je ves kader navedel že v ponudbi. Izbrani ponudnik pojasnjuje, da z listinami, katere je predložil v fazi pojasnjevanja ponudb, ni poskušal dokazovati svoje usposobljenosti po zahtevah razpisne dokumentacije, saj le-te nimajo karakterja dokazil o usposobljenosti ponudnika, zato jih posledično ni možno preverjati po kriterijih, ki veljajo za dokazila o usposobljenosti.

Naročnik je s sklepom z dne 26.5.2014 zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil zahtevo za povračilo stroškov pravnega varstva. Naročnik pojasnjuje, da je izbrani ponudnik izpolnil kadrovski pogoj na način, kot je to zahtevala razpisna dokumentacija. V ponudbi je navedel več kot pet kadrov, tako svoj kader kot kader podizvajalca. Izbrani ponudnik izkazuje usposobljenost z opremo proizvajalcev Extreme, Telest, Transition in Ruggedcom s kadri podizvajalca, medtem ko za opremo Traficon izkazuje usposobljenost z lastnim kadrom. Poleg tega je izbrani ponudnik za lastni kader S.P., Ž.T. in M.Z. že v ponudbi predložil potrdilo o usposabljanju za delo z opremo Extreme, Telest, Transition in Ruggedcom ter življenjepise nominiranega kadra, iz katerih je razvidno, da so se ti za navedeno opremo usposabljali pri Smart Com, d.o.o. Glede na to, da je 80% opreme, ki jo je potrebno vzdrževati, razvil izbrani ponudnik, je po oceni naročnika nesporno izkazana tudi zahteva, da mora imeti nominirani kader izkušnje pri postavitvi in/ali vzdrževanju video-detekcijskega nadzora. Glede podizvajalske pogodbe naročnik pojasnjuje, da je ni zahteval in da je po zakonu obveza predložitve podizvajalske pogodbe nastopi šele v petih dneh po njeni sklenitvi. Izbrani ponudnik ni predložil podizvajalske pogodbe, ampak je predložil pogodbo o sodelovanju, ki je sestavljena na osnovi deleža v izvedbi (in ne na osnovi vrednosti), iz katere izhaja pooblastilo podizvajalca ponudniku za podpis ponudbe in sklenitev pogodbe. Podizvajalec Smart Com, d.o.o., se je seznanil s ponudbeno vrednostjo izbranega ponudnika in s kalkulacijo cene izbranega ponudnika, vendar nato ni podal nobenih pripomb, odstopne izjave ali namere o odpovedi sodelovanja, kar pomeni, da se je posredno strinjal z obrazložitvijo/kalkulacijo izbranega ponudnika. Glede domnevno neobičajno nizke cene naročnik pojasnjuje, da je odgovornost za izvedbo na izbranemu ponudniku, ki je tudi predložil bančno garancijo za dobro izvedbo del. Cenik rezervnih delov ne vsebuje neobičajno visokih postavk, ampak vsebuje nizke cene. Naročnik še navaja, da kalkulacija izbranega ponudnika ni sporna, predstavlja pa njegovo poslovno odločitev in kot taka ne more vplivati na popolnost same ponudbe.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 9.6.2014 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 13.6.2014 pravočasno opredelil do navedb naročnika. Opozarja, da naročnik ugotavlja, da izbrani ponudnik izpolnjuje pogoj za vzdrževanje opreme Extreme, Telest, Transition in Ruggedcom s kadri podizvajalca, istočasno pa je nizko ponudbeno ceno (in znižanje vrednosti podizvajalskega dela) priznal iz razloga, ker bo dela na opremi Extreme, Telest, Transition in Ruggedcom izvedel izbrani ponudnik z lastnim kadrom. Naročnik ni meritorno presojal ustreznost dokazil, ki jih je izbrani ponudnik predložil kot izkazovanje strokovne sposobnosti kadra M.Z., S.P. in Ž.T.

Državna revizijska komisija je naročnika pozvala na predložitev manjkajoče dokumentacije, katero je naročnik predložil dne 19.6.2014.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med vlagateljem in naročnikom sporno, ali je izbrani ponudnik s pojasnjevanjem ponudbene dokumentacije (ne)dopustno spreminjal ponudbo.

ZJN-2 sicer izrecno ne ureja pojasnjevanja ponudbene dokumentacije, ureja pa dopolnjevanje formalno nepopolne ponudbe. Pri pojasnjevanju ponudb, za razliko od dopolnjevanja formalno nepopolnih ponudb, ne gre za dopolnjevanje ponudbe z manjkajočimi zahtevanimi dokumenti, temveč za pojasnjevanje vsebine obstoječih ponudbenih dokumentov (tj. dokumentov, ki so v ponudbi že predloženi) v primeru, da so ta sporna ali nejasna. Pojasnjevanje ponudb seveda ne sme preseči okvirjev, ki so določeni za odpravljanje formalne nepopolnosti ponudbe. Formalno nepopolna ponudba je v skladu s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. V kolikor je ponudba formalno nepopolna, mora naročnik omogočiti dopolnitev take ponudbe (prvi odstavek 78. člena ZJN-2). Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja (tretji odstavek 78. člena ZJN-2).

Kot je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala, se po poteku roka za oddajo ponudb, v ponudbi lahko odpravijo le tiste nepopolnosti, ki niso vsebinske. V kolikor bi dopustili, da lahko ponudniki dopolnjujejo oz. spreminjajo ponudbo tudi v vsebinskem delu, bi lahko vsak ponudnik, za katerega bi se ugotovilo, da ne izpolnjuje določenega pogoja oziroma zahteve, v tem delu spremenil ponudbo in naročniku naknadno (po preteku roka za predložitev ponudb) predložil dokumentacijo, ki bi se nanašala na ustrezno spremenjeni način izpolnjevanja pogoja, skladen z določili razpisne dokumentacije. Navedeno tudi pomeni, da v primeru, če ponudnik v ponudbi navede, da določeno naročnikovo zahtevo izpolnjuje na določen način (z določeno osebo, z določenim podizvajalcem in podobno), tega načina kasneje ne more naknadno spreminjati, temveč ga lahko le pojasnjuje in ne dopolnjuje. To bi bilo namreč v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja, zlasti z načelom enakopravne obravnave ponudnikov, ter bi razvrednotilo stroge določbe v zvezi s pravočasno predložitvijo ponudb.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku, v katerem je prejel štiri pravočasne ponudbe (Zapisnik o odpiranju ponudb z dne 25.2.2014). Naročnik je prejete ponudbe najprej razvrstil glede na merila, pri čemer se je ponudba izbranega ponudnika uvrstila na prvo mesto, ponudba vlagatelja pa na drugo mesto. Naročnik je ponudbo izbranega ponudnika ocenil za popolno, medtem ko popolnost ostalih prejetih ponudb ni presojal.

Iz spisovne dokumentacije nadalje izhaja, da je naročnik dne 12.4.2014 v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb izbranega ponudnika pozval na pojasnila glede neskladja med ponudbeno vrednostjo vzdrževanja (49.750,00 EUR brez DDV) in vrednostjo del podizvajalca v ponudbi (69.840,00 EUR brez DDV) in na pojasnila v zvezi s cenami rezervnih delov, saj je naročnik presodil, da so bistveno nižje od nabavne vrednosti na trgu in od ostalih prejetih ponudb. Izbrani ponudnik je dne 14.3.2014 podal pojasnilo, v katerem je obrazložil kalkulacijo ponudbene cene in določitev cen rezervnih delov. Izbrani ponudnik je v pojasnitvi (med drugim) navedel »[…] razume se, da nameravamo za opravljanje določenih posegov na TEPO opremi v obsegu realizacije predmetnega posla, v kolikor ga bomo seveda pridobili, v prvi vrsti angažirati lastne kadre. Dejstvo, da ima Technix…lastne kadre tudi za izvajanje pretežnega dela vzdrževanja TEPO, je vsekakor pomembno vplivalo na našo relativno nižjo ponudbeno vrednost […]« (elektronska pošta z dne 14.3.2014).

Vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik s podanimi pojasnili (predvsem s citiranim delom pojasnil) nedopustno spreminjal ponudbo v delu, ki se nanaša na kadrovski pogoj, in v delu, ki se nanaša na obseg in vrednost del, ki naj bi jih izvedel v ponudbi nominirani podizvajalec.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji (točka II.4.4.a) »Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti«) določil, da morajo ponudniki za priznanje kadrovske sposobnosti imenovati pet oseb (ki bodo dejansko izvajala dela in so predmet konkretnega javnega naročila) ter izpolnjujejo pogoje glede (1) izobrazbe in (2) izkušenj pri postavitvi in/ali vzdrževanju video-detekcijskega sistema. Kot dokazilo za usposobljenost nominiranega kadra so ponudniki morali predložiti veljavna potrdila, izjave, certifikate ali partnerske pogodbe proizvajalcev opreme Traficon, Extreme Networks, Juniper Networks, HP Ruggedcom, Teleste in Transition. Naročnik je določil, da morajo za navedeno opremo nominirani kadri skupaj izkazati usposobljenost, pri tem pa mora vsak nominiran kader izkazati usposobljenost vsaj za eno opremo. Nadalje so ponudniki morali za nominirani kader, ki je zaposlen pri drugem delodajalcu, predložiti tudi soglasje delodajalca. Skladno z razpisno dokumentacijo so ponudniki morali izpolniti prvo tabelo v Obrazcu »Izjava št. 4 – Ugotavljanje tehnične in kadrovske sposobnosti«, in sicer so morali vpisati ime, priimek in izobrazbo nominiranega kadra, z navedbo priloženega dokazila.

Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je do roka za oddajo ponudb v ponudbi nominiral 14 kadrov podizvajalca Smart Com, d.o.o., za katere je predložil dokazila o usposobljenosti za vzdrževanje opreme Extreme Network, Juniper Networks, HP Ruggedcom, Telest in Transition. Nadalje iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je nominiral 7 lastnih kadrov, za katere je predložil dokazila o usposobljenosti za vzdrževanje opreme Traficon. Ker navedeno vlagatelju ni sporno, Državna revizijska komisija (ne da bi se opredeljevala do posameznih predloženih dokazil v ponudbi izbranega ponudnika) sledi naročniku, da je izbrani ponudnik v ponudbi, ki jo je oddal do roka za oddajo ponudb, uspešno izkazal izpolnjevanje kadrovskega pogoja z nominiranim lastnim kadrom in kadrom podizvajalca.

Med strankama pa je sporno, ali je izbrani ponudnik v fazi pojasnjevanja ponudb zamenjal nominirani kader podizvajalca (s katerim je izkazal usposobljenost za vzdrževanje opreme Extreme Network, Juniper Networks, HP Ruggedcom, Telest in Transition) z lastnim kadrom.

Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da je izbrani ponudnik v pojasnilu (elektronska pošta z dne 14.3.2014) navajal, da bo za »opravljanje določenih posegov na TEPO opremi angažiral lastni kader, vendar pa zaradi tega ponudbe izbranega ponudnika ni potrebno izločiti kot nepopolne. Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik kadrovske zasedbe (7 lastnih kadrov), kot jo je nominiral v ponudbi oddani do roka za oddajo ponudb, ni spremenil. Zato ni mogoče zatrjevati, da je izbrani ponudnik z pojasnjevanjem, da bo v okviru izvedbe predmetnega javnega naročila sodeloval njegov lasten kader, nominiral nov kader. Iz pojasnila izbranega ponudnika pa tudi ni mogoče razbrati, da kader podizvajalca Smart Com, d.o.o., ne bo (več) sodeloval pri izvedbi predmetnega javnega naročila. Državna revizijska komisija je zato v tem delu navedbe vlagatelja zavrnila kot neutemeljene.

Upoštevaje navedeno, so brezpredmetne vlagateljeve navedbe o neustreznosti naknadno posredovanih dokazilih o usposabljanju z opremo Extreme Network, Juniper Networks, HP Ruggedcom, Telest in Transition za (domnevno) naknadno nominirani lastni kader izbranega ponudnika, zato se Državna revizijska komisija do (ne)ustreznosti dokazil ni opredeljevala. Ne glede na navedeno pa Državna revizijska komisija še dodaja, da je izbrani ponudnik v vlogi, s katero se je izjasnil o revizijskih navedbah, navedel, da naknadno predloženih dokazil »ni deklariral kot dokazilo za izkazovanje kadrovske sposobnosti« (tretji odstavek, stran 5) oz. da naknadno predloženih dokazil »ni nikoli interpretiral kot dokazilo o usposobljenosti po zahtevah razpisnih pogojev. Ker listine nimajo karakterja dokazil o usposobljenosti ponudnika, jih posledično ni mogoče preverjati po kriterijih, ki veljajo za dokazila o usposobljenosti« (zadnji odstavek, stran 6).

Nadalje je Državna revizijska komisija presojala navedbe vlagatelja, da je izbrani ponudnik v fazi pojasnjevanja ponudb zmanjšal obseg, vrsto in vrednost podizvajalskega dela.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval, da ponudniki v drugi tabeli v Obrazcu »Izjava št. 4 – Ugotavljanje tehnične in kadrovske sposobnosti« vpišejo seznam vseh podizvajalcev, s katerimi nameravajo izvesti predmetno javno naročilo (točka II.4.4.b) »Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti«) ter za vsakega podizvajalca predložijo Obrazec »Izjava št. 4.1. – Podatki o podizvajalcu«, v katerega so ponudniki izpolnili z navedbo podizvajalca (naziv, sedež, matična številka…), z opisom vrste del oz. storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec, količino (obseg) del, ki jih bo izvedel podizvajalec, ter z vrednostjo podizvajalskega dela v denarni in procentualni (glede na ponudbeno vrednost) vrednosti.

Skladno z razpisno dokumentacijo (II.3.2. »Sestavni deli ponudbe«) so morali ponudniki v ponudbi predložiti tudi Obrazec »Ponudbeni predračun«, v katerega so (med drugim) vpisali ponudbeno vrednost za postavki »mesečna razpoložljivost in odzivnost – pavšal« ter »intervencijsko vzdrževanje in tehnična podpora«.

Med strankama ni sporno, razvidno pa je tudi iz ponudbe izbranega ponudnika, da je izbrani ponudnik v ponudbi kot podizvajalca navedel družbo Smart Com, d.o.o., katera bo v okviru predmetnega javnega naročila izvedla vzdrževanje komunikacijske opreme proizvajalcev Extreme Network, Juniper Networks, HP Ruggedcom, Telest in Transition, pri čemer vrednost del podizvajalca znaša 69.840,00 EUR brez DDV oz. 20% ponudbene vrednosti brez DDV. Iz ponudbe izbranega ponudnika nadalje izhaja, da je izbrani ponudnik v ponudbenem predračunu za postavki »mesečna razpoložljivost in odzivnost – pavšal« ter »intervencijsko vzdrževanje in tehnična podpora« navedel ponudbeno vrednost 49.750,00 EUR brez DDV.

Vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik z navedbo ponudbene vrednost 49.750,00 EUR brez DDV za vzdrževanje video-detekcijskega sistema, samovoljno spremenil bistvene sestavine v ponudbi izbranega ponudnika predložene podizvajalske pogodbe, katere pogodbeni znesek za ista dela znaša 69.480,00 EUR brez DDV, zaradi česar je podizvajalska pogodba neveljavna, ponudba izbranega ponudnika pa posledično nepopolna. Temu Državna revizijska komisija ni mogla slediti. Potrebno je poudariti, da Državna revizijska komisija v postopku pravnega varstva po ZPVPJN ugotavlja skladnost ravnanja naročnikov s pravili javnega naročanja, medtem ko presoja (ne)veljavnosti (podizvajalskih) pogodb, ni v njeni pristojnosti. Ne glede na navedeno, pa pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da izbrani ponudnik v ponudbi ni predložil podizvajalske pogodbe (tega mu niti ni nalagala razpisna dokumentacija za konkretni postopek oddaje javnega naročila). Ponudbi je predložil Pogodbo o sodelovanju, sklenjeno med izbranim ponudnikom in podizvajalcem, s katero sta se pogodbeni stranki dogovorili, da bosta v primeru izbire ponudbe izbranega ponudnika v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, sklenili podizvajalsko pogodbo in v njej opredelila medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti posamezne stranke pogodbe (5. člen Pogodbe o sodelovanju).

Nadalje je vlagatelj zatrjeval, da je izbrani ponudnik v pojasnilih, s katerimi je pojasnjeval (domnevno) neskladje med ponudbeno vrednostjo vzdrževanja (49.750,00 EUR brez DDV) in vrednostjo del podizvajalca v ponudbi (69.840,00 EUR brez DDV), zmanjšal obseg del podizvajalca. Kot že navedeno, iz ponudbe izbranega ponudnika (Obrazec »Izjava št. 4.1. – Podatki o podizvajalcu«) izhaja, da bo v okviru predmetnega javnega naročila vzdrževanje komunikacijske opreme proizvajalcev Extreme Network, Juniper Networks, HP Ruggedcom, Telest in Transition izvedel podizvajalec Smart Com, d.o.o. Izbrani ponudnik je v pojasnilu (elektronska pošta z dne 14.3.2014) navedel, da bo za »[…] opravljanje določenih posegov na TEPO opremi v prvi vrsti angažiral lasten kader […]«. Po oceni Državne revizijske komisije je takšno navedbo mogoče razumeti le na način, da podizvajalec Smart Com, d.o.o., v okviru predmetnega javnega naročila, ne bo v celoti izvedel vzdrževanja komunikacijske opreme (kot je to navedel izbrani ponudnik v ponudbi), ampak bo del vzdrževanje komunikacijske opreme proizvajalcev Extreme Network, Juniper Networks, HP Ruggedcom, Telest in Transition, izvedel izbrani ponudnik.

Navedeno je potrdil izbrani ponudnik tudi z vlogo, s katero se je izjasnil o revizijskih navedbah in obširno opisuje pretekli (in smiselno predvideni) način vzdrževanja komunikacijske opreme. Iz izjasnitve izbranega ponudnika izhaja, da je preteklo vzdrževanje komunikacijske opreme potekalo na štirih nivojih. Prvi nivo vzdrževanja je izvedel izbrani ponudnik sam (brez podizvajalca), kar pomeni, da je v primeru napake na TEPO opremi na objekt odšel kader izbranega ponudnika in izvedel potrebne ukrepe prvega nivoja vzdrževanja. V kolikor njegovo znanje ni zadoščalo, se je za drugi nivo vzdrževanja po telefonu obrnil na podizvajalca in določene ukrepe izvedel po njegovih navodilih. Tretji nivo vzdrževanja pomeni, da je izbrani ponudnik za podizvajalca vzpostavil daljinski on-line dostop. Če napake še vedno ni bilo mogoče odpraviti, je na teren odšel podizvajalec, kar predstavlja četrti nivo vzdrževanja. S temi navedbami je izbrani ponudnik tako le še potrdil, da se predmetno javno naročilo ne bo izvedeno na način, kot ga je predstavil izbrani ponudnik v ponudbeni dokumentaciji in sicer, da vzdrževanje komunikacijske opreme proizvajalcev Extreme Network, Juniper Networks, HP Ruggedcom, Telest in Transition, ne bo izvedel v celoti podizvajalec Smart Com, d.o.o., ampak bosta navedena dela skupaj izvedla izbrani ponudnik in podizvajalec Smart Com, d.o.o.

Izbrani ponudnik navaja, da se bo s podizvajalcem Smart Com, d.o.o. (kateri mu je ponudil kompleten nabor storitev tako kot vsem ostalim ponudnikom) v fazi »komercialnih pogajanj« sporazumno dogovoril o dejanskem obsegu dela. Navedeno pa je mogoče razumeti zgolj tako, da se izbrani ponudnik in podizvajalec sploh še nista dogovorila o obsegu del, za katere ga je izbrani ponudnik nominiral v ponudbo. V kolikor bi sledili stališču, da se lahko ponudnik in njegov podizvajalec po oddaji ponudbe še vedno pogajata in določata obseg predhodno ponujenih del v ponudbi, bi to pomenilo, da ponudbena vsebina v spornem delu ni zavezujoča oziroma je odprta za vsakršno naknadno (arbitrarno) spreminjanje in dopolnjevanje.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik izbranemu ponudniku (po roku za oddajo ponudbe) dovolil, da spremeni svojo ponudbo v delu, ki se nanaša na obseg in vrsto del, ki naj bi jih izvedel podizvajalec. Takšna ravnanja pa v javnem naročanju niso dopustna in ne spoštujejo načela enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2) ter načela transparentnosti javnega naročanja (8. člen ZJN-2).

Ker je vlagatelj z revizijskim zahtevkom že uspel, Državna revizijska komisija v nadaljevanju ni obravnavala vlagateljevih revizijskih navedb, ki se nanašajo na neobičajno nizko ponudbo izbranega ponudnika. Odločanje o izpostavljenem delu zahtevka za revizijo namreč v ničemer ne bi vplivalo na odločitev Državne revizijske komisije, kot je razvidna iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je vlagateljevemu zahtevku za revizijo na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila »Vzdrževanje video-detekcijskega sistema«, kot izhaja iz dokumenta »Obvestilo o oddaji javnega naročila«, št. 402-8/2014-icm-181/13, z dne 4.4.2014.

Ker se z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2, v povezavi z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN), Državna revizijska komisija naročnika (z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen), na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN, napotuje, da v primeru izdaje nove odločitve o oddaji javnega naročila, ponudbo izbranega ponudnika ponovno preveri z upoštevanjem ugotovitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa in skladno z določili ZJN-2.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva (1.400,00 EUR za nagrado za revizijski postopek, pavšalni znesek 20,00 EUR po tar. št. 6002, pavšalni znesek 10,00 EUR po tar. št. 6000, 8.533,90 EUR za plačilo takse, 1000,00 EUR za nagrado za izdelavo pripravljalne vloge ter DDV). Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08; v nadaljevanju: ZOdvT), po pravičnem preudarku in ob upoštevanju vseh okoliščin primera vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške:
- za zastopanje v postopku nagrado v višini 800,00 EUR, povečano za 22 % DDV
- pavšalni znesek za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev po tarifni številki 6002 ZOdvT v višini 20,00 EUR, povečano za 22 % DDV, in
- strošek plačane takse za revizijski zahtevek v višini 8.533,90 EUR.
Naročnik mora vlagatelju povrniti stroške skupno v višini 9.534,30 EUR. Višjo stroškovno zahtevo je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ocenila, da stroški za odvetniške storitve nad priznano višino niso bili potrebni. Prav tako Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala priglašenih stroškov fotokopiranja po tar. št. 6000, saj se po navedeni tarifi stroški priznajo zgolj, če je bilo potrebno izdelati več kot 100 strani, česar pa vlagatelj ni izkazal (točka 1.b tar. št. 6000 ZOdvT).

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v višini 9.534,30 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 8.7.2014predsednica senata
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniška pisarna Čeledin, d.o.o., Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana
- DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
- JV TECHNIX, d.o.o., Bevkova 40, 1241 Kamnik
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.


Natisni stran