Na vsebino
EN

018-152/2014 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-152/2014-8
Datum sprejema: 11. 7. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem., v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Vide Kostanjevec in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Južna obvozna cesta mesta Murska Sobota od km 1+200 do km 3+920«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja MarkoMark, d.o.o., Podbrežje 6a, Videm pri Ptuju (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.7.2014

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila »Južna obvozna cesta mesta Murska Sobota od km 1+200 do km 3+920«, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 43001-196/2012/1480 412, z dne 15.5.2014.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 25.000,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila »Južna obvozna cesta mesta Murska Sobota od km 1+200 do km 3+920«, katerega obvestilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 17.1.2014, pod št. objave JN696/2014, in v Uradnem listu EU, dne 22.1.2014, pod št. objave 2014/S 015-021932.

Dne 15.5.2014 je naročnik sprejel dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 43001-196/2012/1480 412, s katerim je predmetno javno naročilo oddal ponudniku SGP Pomgrad, d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz odločitve o oddaji javnega naročila izhaja tudi, da je naročnik vlagateljevo ponudbo, ki se je glede na merila uvrstila na prvo mesto, izločil iz postopka oddaje javnega naročila kot nepopolno, ker naj ne bi izpolnjevala vseh pogojev in zahtev razpisne dokumentacije. Naročnik navaja, da vlagatelj ni predložil dodatnih dokazil tako, kot je bilo zahtevano v naročnikovem pozivu, niti iz predloženih dokazil ni nedvoumno razvidno izpolnjevanje razpisnih pogojev. Iz predložene dokumentacije za referenčno delo »Izvedba povezovalne ceste in nadomestnega mostu čez Savinjo« ni razvidno, da se izvedena plačila vlagatelju nanašajo na izvedbo premostitvenega objekta. Predložena pogodba za navedeno referenčno delo je bila sklenjena le z vlagateljem, medtem ko iz referenčnega potrdila izhaja, da so referenčno delo opravili trije gospodarski subjekti. Iz končne obračunske situacije izhaja, da so bila nakazila izvedena pogodbenima partnerjema Strabag AG in Strabag, d.o.o. Iz spletne aplikacije Supervizor je razvidno, da je referenčni naročnik na račun vlagatelja izvedel transakcije le v vrednosti 377.299,55 EUR, medtem ko je na račun družbe Strabag, d.o.o. izvedel transakcije v vrednosti 490.640,42 EUR. Glede navedenega referenčnega dela naročnik še navaja, da je vlagatelj predložil obračunske situacije v pomanjšani obliki, ki je nečitljiva, zaradi česar ni mogel preveriti zahtevanih podatkov. Poleg tega končna obračunska situacija za navedeno referenčno delo ni potrjena s strani naročnika. Naročnik še navaja, da je vlagatelj za referenčno delo »Rekonstrukcija dela lokalne ceste LC 223 110 Ljutomer-Drakovci« namesto zahtevane gradbene situacije projekta izvedenih del (PID) posredoval gradbeno situacijo iz projekta za izvedbo (PZI), kateri pa ne izkazuje zahtev razpisne dokumentacije. Naročnik še ugotavlja, da v vlagateljevi ponudbi nominirani odgovorni vodja del M.B. z referenco »Viadukt 6-3 in trasa AC Cogentinci-Vučja vas« ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je z vlogo z dne 4.6.2014 vložil zahtevek za revizijo, v katerem zahteva razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila in povrnitev stroškov pravnega varstva. Zatrjuje, da je naročnik njegovo ponudbo neutemeljeno izločil kot nepopolno in naročniku očita kršitev 78. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2), tretjega odstavka 71. člena ZJN-2 in kršitev načela enakopravne obravnave ponudnikov.

Glede referenčnega posla »Izvedba povezovalne ceste in nadomestnega mostu čez Savinjo« vlagatelj zatrjuje, da je v ponudbi predložil skladno z razpisno dokumentacijo izpolnjen obrazec »Podatki o referenčnem delu«, iz katerega je razvidna vrednost obračunanih del vlagatelju (550.427,19 EUR) in da se le-ta nanašajo na izvedbo premostitvenega objekta. Naročnik je njegovo ponudbo izločil, ker iz dokumentacije ni razvidno, da se izvedena plačila nanašajo na izvedbo premostitvenega objekta, vendar ga je naročnik s pozivom, s katerim je širil zahteve razpisne dokumentacije, pozval na dodatna dokazila o dejanski izvedbi referenčnega posla in ne na dokazila, da se izvedena plačila nanašajo na izvedbo premostitvenega objekta. Poleg tega je naročnik od vlagatelja zahteval dopolnitev oz. pojasnilo, kljub temu, da je določena dejstva lahko preveril sam in jih tudi je preverjal pri referenčnem naročniku. Naročniku je bilo s strani investitorja pojasnjeno, da je vlagatelj izvedel most v vrednosti 550.427,19 brez DDV, kar v celoti potrjuje resničnost navedb v referenčnem potrdilu. Vlagatelj nadalje navaja, da spletna aplikacija Supervizor ne more biti verodostojen dokaz o dejansko izvedenih plačilih, saj prikazuje le direktna plačila, ne pa tudi indirektnih plačil. Zaradi likvidnostnih težav investitorja je nekatere terjatve predhodno prodal družbi Prva Finančna agencija, d.o.o., kar bi naročnik lahko razbral iz (na podlagi poziva) predloženega Potrdila o izvedenih plačilih za podjetje MarkoMark, d.o.o., potrjenega s strani referenčnega naročnika, iz katerega izhaja, da je vrednost direktnih in indirektnih nakazil vlagatelju za dela izvedena na referenčnem projektu 769.682,56 EUR z DDV. Vlagatelj nadalje navaja, da predložitev obračunske situacije v pomanjšani obliki ni upravičen razlog za izločitev njegove ponudbe. Naročnik je zahteval potrjeno končno obračunsko situacijo, katera je bila predložena v formatu A4, ne pa njej pripadajoče popise del, katere je vlagatelj predložil v pomanjšani obliki. Poleg tega je referenčni naročnik naročniku posredoval enak dokument, zato bi naročnik »nečitljivo vsebino« lahko prebral iz enakega dokumenta, čeprav vlagatelju ni jasno, katere podatke je naročnik sploh želel preveriti. Vlagatelj naročnikove navedbe, da končna obračunska situacija ni potrjena s strani investitorja, označuje kot neutemeljene. Končna obračunska situacija zajema »Račun št. 165/13«, končno situacijo, skupno rekapitulacijo, pomanjšane strani podrobnega popisa del končne situacije ter izplačilo po situacijah. Krovni dokument oz. prvi dokument končne situacije je »Račun št. 165/13«, ki je potrjen s strani investitorja, končna situacija pa je potrjena s strani strokovnega nadzora. Vlagatelj še zatrjuje, da je naročnik kršil tudi načelo enakopravne obravnave ponudnikov, ker pri izbranem ponudniku dokazil o referencah sploh ni preverjal, kljub temu da so neresnična, in načelo sorazmernosti, ker je naročnik zahteval dokazila, ki niso smiselno povezana s predmetom javnega naročila.

Glede referenčnega posla »Rekonstrukcija dela lokalne ceste LC 223 110 Ljutomer-Drakovci« vlagatelj pojasnjuje, da je namesto zahtevanega PID-a predložil PIZ, ker PID-a ni mogel predložiti, saj njegova izdelava pri referenčnem poslu ni bila potrebna. Iz predloženega PIZ-a je razvidno, da dolžina referenčnega rekonstrukcijskega dela znaša 7.248 m. Poleg tega je referenčni pogoj, katerega je dokazoval s sporno referenco, izpolnil tudi z v ponudbi navedenim referenčnim poslom »HC Hajdina-Ormož, gradnja G1-2 Hajdina (Draženci) – Ptuj, I. faza (sklop 1 in 2)«.

Vlagatelj nadalje zatrjuje, da je za odgovornega vodjo del M.B. navedel tri referenčna dela, naročnik pa se je opredelil le do referenčnega posla »Viadukt 6-3 in trasa AC Cogentinci-Vučja vas«, katerega šteje kot neustreznega. Tudi ta referenca je ustrezna, saj v okviru referenčnega posla nominirani M.B. ni sodeloval le v fazi tehničnega pregleda ter pridobitve uporabnega dovoljenja. Vlagatelj še zatrjuje, da je naročnik dopustil izbranemu ponudniku vsebinsko spremembo ponudbe, s tem ko je izbrani ponudnik spremenil podjemno pogodbo in rok dokončanja del, kot je zapisan v referenčnem potrdilu za referenčni posel »TP+SN+NNO+JR SOBOTA ARHITEKTA NOVAKA«. Navedenega referenčnega posla pa naročnik sploh ni preverjal, čeprav gre po informacijah vlagatelja za lažno referenco, ker v okviru spornega referenčnega posla ni bila izvedena javna razsvetljava v vrednosti, kot je bila zahtevana v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj nadalje še opozarja, da je naročnik ponudnika Strabag AG pozval na odpravo računske napake, čeprav je bila njegova ponudba nesprejemljiva in bi jo moral naročnik takoj izločiti iz postopka oddaje javnega naročila.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 11.6.2014 pravočasno izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja in najprej izpostavlja (ne)pravočasnost zahtevka za revizijo. Izbrani ponudnik revizijske navedb o (ne)popolnosti vlagateljeve ponudbe, kakor tudi navedbe o (ne)popolnosti njegove ponudbe in ponudbe ponudnika Strabag AG, zavrača kot neutemeljene.

Naročnik je s sklepom z dne 17.3.2014 zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil zahtevo za povračilo stroškov pravnega varstva. Naročnik revizijske očitke o širjenju zahtev iz razpisne dokumentacije označuje za neutemeljene, ker si je v razpisni dokumentaciji pridržal pravico, da zahteva dodatna dokazila o izvedbi referenčnega dela. Takšna določba mu tudi daje podlago, da po lastni presoji v fazi pregledovanja ponudb od ponudnikov zahteva predložitev dodatnih dokazil.

Glede referenčnega posla »Izvedba povezovalne ceste in nadomestnega mostu čez Savinjo« naročnik pojasnjuje, da iz referenčnega potrdila za sporni posel izhaja, da je vlagatelj sporni referenčni posel izvajal s podjetjem Strabag AG. Naročnik je želel preveriti, ali je dela na premostitvenem objektu dejansko izvedel vlagatelj, istočasno pa se je želel prepričati o vrednosti opravljenih del, zato je vlagatelja pozval na predložitev dodatnih dokazil, iz katerih bo razvidno tako vsebina kot vrednost referenčne gradnje ter komu je bilo plačilo izvedeno. Kljub poizvedbam pri naročniku referenčnega dela naročnik ni mogel razbrati, kdo je dejansko izvedel premostitveni objekt v okviru referenčnega posla, tega pa ni mogel razbrati tudi iz javno dostopnih podatkov in iz dokumentacije, ki jo je predložil vlagatelj. Iz pogodbe za referenčni posel je razvidno, da je izvajalec referenčnega posla vlagatelj, pri tem pa morebitni drugi partnerji ali podizvajalci niso navedeni, čeprav iz pogodbe izhaja, da vlagatelj izvaja referenčni posel s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi in so bili priloga k pogodbi. Priloge, ki naj bi bila sestavni del ponudbe in iz katere bi bilo razvidni podizvajalci, z navedbo obsega in vrednostjo del, vlagatelj ni predložil. Naročnik je zato lahko le ugibal o morebitnih podizvajalcih. V nasprotju z vsebino pogodbe pa iz končne obračunske situacije izhaja, da so dela na referenčnem objektu opravljali trije gospodarski subjekti kot partnerji. Naročnik je računske transakcije med referenčnim naročnikom in vlagateljem preveril na spletni aplikaciji Supervizor, kjer je razvidno, da je referenčni naročnik v obdobju od decembra 2012 do decembra 2013 izvedel transakcije le v vrednosti 377.299,55 EUR, kar je manj kot je vlagatelj zapisal v ponudbi. Obračunske situacije, ki so bile kopirane v pomanjšani obliki, so bile tako nečitljive, da jih ni mogel primerjati z nobenim predhodno pridobljenim dokumentom.

Naročnik nadalje pojasnjuje, da je želel preveriti, ali je bila v okviru referenčnega posla »Rekonstrukcija dela lokalne ceste LC 223 110 Ljutomer-Drakovci« izvedena izgradnja ali rekonstrukcija ceste v dolžini vsaj 1.500 m. PZI ne izkazuje nujno tudi obsega dejansko izvedenih del. Vlagatelj je ob predložitvi dokazil navedel, da prilaga PID, čeprav je predložil PZI, naročniku pa ni pojasnil, da z dokumentom PID za referenčni posel ne razpolaga.

Naročnik še navaja, da bi vlagatelj, v kolikor bi imel interes in kateremu so bila vsa dejstva znana, z dokumentacijo, ki jo je predložil v revizijskem zahtevku, lahko naročnika seznanil že v fazi analize ponudbe. Ponudnik je dolžan, če naročnik dvomi glede zapisanih podatkov v ponudbi, ta dvom ovreči z dodatnimi pojasnili in dokazili. Če je vlagatelj menil, da izpolnjevanja pogojev ne bo mogel dokazati z zahtevanimi dokumenti, je bil na to dolžan opozoriti naročnika. Naročnik ocenjuje vlagateljevo sprenevedanje, da iz naročnikovih pozivov ni bilo jasno, kaj naj bi naročnik želel iz dodatnih dokazil razbrati, kot premajhno skrbnost vlagatelja.

Naročnik še pojasnjuje, da ugotovitve glede odgovornega vodje del M.B. oz. glede reference »Viadukt 6-3 in trasa AC Cogentinci-Vučja vas« ne vplivajo na ponudnikovo razvrstitev, niti niso bili opredeljene kot izločitveni razlogi. Gre le za ugotovitev naročnika, da z navedeno referenco M.B. ne izpolnjuje pogoja razpisne dokumentacije. Glede ponudbe ponudnika Strabag AG pa naročnik pojasnjuje, da je v smislu popolnosti sploh ni ocenjeval. Naročnik še navaja, da je izbranega ponudnika pozval k dodatnim pojasnilom glede predloženih dokazil za osebo F.Š. in glede roka dokončanja del za eno referenčno delo. V obeh primerih je šlo zgolj za formalno pomanjkljivost, katera je bila tekom analize ponudbe odpravljena.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 17.6.2014 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Vlagatelj v vlogi z dne 20.6.2014, s katero se je opredelil do navedb naročnika, vztraja pri revizijskih navedbah.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija najprej, glede na pomisleke izbranega ponudnika o pravočasnosti zahtevka za revizijo, na podlagi odstopljene dokumentacije ugotavlja, (1) da je bila odločitev o oddaji javnega naročila vlagatelju vročena dne 19.5.2014 (razvidno iz poštne povratnice), (2) da je vlagatelj dne 21.5.2014 (razvidno iz poštne pošiljke) pravočasno (znotraj roka iz tretjega odstavka 79. člena ZJN-2) zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, (3) da je bil vlagatelju sklep o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev vročen dne 23.5.2014 (razvidno iz poštne povratnice) in (4) da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil dne 4.6.2014 (razvidno iz poštne pošiljke). Ob opisanem dejanskem stanju Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev zahtevek (skladno s tretjim odstavkom 79.a člena ZJN-2 in s pravili o štetju roka iz petega odstavka 1. člena ZPVPJN ter drugega odstavka 111. člena in 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN) vložen znotraj roka iz prvega odstavka 25. člena ZPVPJN oziroma pravočasen.

Med strankama je najprej sporno, ali je naročnik zakonito izločil ponudbo vlagatelja iz postopka oddaje javnega naročila.

V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, je nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in nepopolna ter jo mora naročnik izločiti iz postopka. Ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja pogojev iz razpisne dokumentacije (in tudi ne kakšnih drugih pomanjkljivosti) in iz vsebine katere posledično izhaja usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila, naročnik ne sme označiti za nepopolno, temveč jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili za izbiro ponudbe.

Naročnik je pogoje za priznanje sposobnosti določil v točki 3.1. »Pogoji za priznanje sposobnosti« in sicer je pod točko 3.1.4 »Reference« zapisal:
»Izkazane morajo biti po vsebini in količini oziroma vrednosti (brez DDV) ustrezne reference iz obdobja zadnjih 10 let pred rokom za oddajo ponudbe za naslednje posle, ki so predmet tega naročila:
1. izgradnja premostitvenega objekta javne cestne ali železniške infrastrukture v vrednosti vsaj 500.000 EUR
2. izgradnja ali rekonstrukcija javne ceste dolžine vsaj 1.500 m ali v vrednosti vsaj 1.000.000 EUR
[…]
Zahtevano referenco za posamezen zgoraj naveden posel dela mora izkazati najmanj en gospodarski subjekt, ki ta posel v ponudbi prevzema. Najmanj eno zahtevano referenco mora izkazati sam ponudnik (glavni izvajalec), pri skupni ponudbi pa najmanj eno vsak partner.
Dokazilo: Podatki o referencah, vsebinsko skladni s predlogo
Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, končni obračun, potrdilo o izplačilu, izvajalsko zasedbo…) o uspešni izvedbi referenčnega dela.
Reference se gospodarskemu subjektu priznajo le za tista dela, ki jih je sam izvedel.«

Naročnik je v razpisni dokumentaciji pripravil obrazec »Podatki o referenčnem delu«, torej referenčno potrdilo, v katerega so ponudniki vpisali podatke o referenčnem poslu oz. naziv gradnje, naziv investitorja, izvajalce referenčnega posla, datum izvedbe, vrednost celotne gradnje, vrednost referenčnih del, ki jih je izvedel ponudnik, ki nastopa v ponudbi, in opis referenčnih del, ki jih je v referenčnem poslu izvedel in obračunal ponudnik, ki nastopa v ponudbi. Referenčno potrdilo je moral potrditi referenčni naročnik.

Iz vlagateljeve ponudbe izhaja, da je vlagatelj predložil skupno ponudbo s partnerji Integral Inženjering, a.d., Asfalti Ptuj, d.o.o., in Colas Hrvatska, d.d. in da vlagatelj v (skupni) ponudbi prevzema izgradnjo nadvoza. Pregled vlagateljeve ponudbe nadalje pokaže, da je vlagatelj v ponudbi predložil referenčno potrdilo referenčnega naročnika Občina Rečica ob Savinji za referenčni posel »Izvedba povezovalne ceste in nadomestnega mostu čez Savinjo«. Iz referenčnega potrdila izhaja, da so bili izvajalci referenčnega posla vlagatelj, Strabag A.G. in Strabag, gradbene storitve, d.o.o. ter da je skupna vrednost referenčnega posla 1.074.056,23 EUR brez DDV, medtem ko je vrednost referenčnih del, ki jih je v okviru referenčnega posla izvedel vlagatelj, 637.321,28 EUR brez DDV. Kot opis referenčnih del (ki jih je v referenčnem poslu izvedel in obračunal ponudnik, ki nastopa v ponudbi) je vlagatelj navedel izvedbo premostitvenega objekta javne ceste čez Savinjo v vrednosti 550.427,19 EUR brez DDV.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik dne 21.3.2014 vlagatelja pozval na predložitev dodatnih pojasnil in dokazil, med drugim je zahteval, da vlagatelj v zvezi s spornim referenčnim poslom predložil dodatna dokazila o dejanski izvedbi spornega referenčnega posla in sicer (1) pogodbo z naročnikom oziroma investitorjem referenčnega dela, (2) s strani investitorja potrjeno končno obračunsko situacijo in (3) potrdilo o izplačilih za navedeno referenčno delo. Vlagatelj je pravočasno predložil Pogodbo št. 430-0006/2008-204, sklenjeno med referenčnim naročnikom in vlagateljem, Račun št. 165/13 z dne 24.12.2013, dokument »Končna situacija, račun št. 165/13«, skupno rekapitulacijo, pomanjšane strani podrobnega popisa del, prikaz izplačil po situacijah od novembra 2012 do avgusta 2013 in Potrdilo o izvedenih plačilih za podjetje MarkoMark, d.o.o., na projektu »Izgradnja povezovalne ceste in nadomestnega mostu čez Savinjo«.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da naročnik s pozivom z dne 21.3.2014 ni zahteval dokazil, ki bi izkazovali pogoje, katere v razpisni dokumentaciji ni določil. Naročnik je zahteval dodatna dokazila in pojasnila z namenom, da preveri dejansko izvedbo referenčnega posla, torej resničnost podatkov navedenih v referenčnem potrdilu. Da bo naročnik morebiti preverjal navedbe v referenčnem potrdilu in zahteval dodatna dokazila o uspešni izvedbi referenčnega dela, je naročnik zapisal že v razpisni dokumentaciji. Kot možna dodatna dokazila je naročnik izrecno navedel pogodbo z investitorjem, končni obračun in potrdilo o izplačilu, ta dokazila pa je naročnik s pozivom tudi zahteval od vlagatelja. Ne glede na določbe razpisne dokumentacije, pa naročniku tudi ZJN-2 v 77. členu nalaga, da pred sprejetjem odločitve o oddaji javnega naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. Državna revizijska komisija zato ne more slediti navedbam vlagatelja, da je naročnik s pozivom na predložitev dodatnih dokazil in pojasnil širil zahteve razpisne dokumentacije.

Naročnik je kot razlog izločitve vlagateljeve ponudbe najprej navedel, da iz vseh predloženih dokumentov za referenčni posel »Izvedba povezovalne ceste in nadomestnega mostu čez Savinjo« ni mogoče razbrati, da se izvedena plačila vlagatelju nanašajo na izvedbo premostitvenega objekta. Državna revizijska komisija se s tem ne more strinjati. Državna revizijska komisija sicer pritrjuje naročniku, da iz predloženih dokumentov (referenčno potrdilo, Račun št. 165/13, prikaz izplačil po situacijah od novembra 2012 do avgusta 2013) izhaja, da so v okviru spornega referenčnega posla poleg vlagatelja sodelovali tudi drugi izvajalci in da je referenčni naročnik v okviru spornega referenčnega posla izvedel transakcije tudi na račun drugih izvajalcev, kar je logična posledica sodelovanja pri spornem referenčnem poslu. Pritrditi je potrebno naročniku, da iz Pogodbe št. 430-0006/2008-204, sklenjene med referenčnim naročnikom in vlagateljem, ne izhaja, da bi v okviru spornega referenčnega posla sodelovali tudi drugi izvajalci, vendar zgolj to še ne pomeni, da vlagatelj v okviru spornega referenčnega posla ni izvedel premostitvenega objekta v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR, kot je bila zahteva razpisne dokumentacije in kot je to navedel vlagatelj v svoji ponudbi. Državna revizijska komisija naročniku pritrjuje tudi, da iz spletne aplikacije Supervizor ni razvidno, da je referenčni naročnik na račun vlagatelja v obdobju od decembra 2012 do decembra 2013 izvedel transakcije vsaj v višini 500.000,00 EUR, vendar tudi navedeno še ne izkazuje, da vlagatelj ni izvedel spornih referenčnih del v zahtevani vrednosti. Iz predstavitve spletne aplikacije Supervizor (http://supervizor.kpk-rs.si/) namreč izhaja, da spletna storitev navaja zgolj podatke o izplačilih (ki ne predstavljajo nujno zaključka, da je bil prejemnik sredstev tudi končni koristnik teh sredstev) ter da je celovito informacijo o podlagi za posamezno izplačilo možno pridobiti pri posameznem proračunskem uporabniku. Po oceni Državne revizijske komisije pa bi višino izvedenih plačil vlagatelju v okviru spornega referenčnega posla naročnik lahko ugotovil na podlagi Potrdila o izvedenih plačilih za podjetje MarkoMark, d.o.o. na projektu »Izgradnja povezovalne ceste in nadomestnega mostu čez Savinjo« z dne 2.4.2014 (katerega je predložil vlagatelj na podlagi naročnikovega poziva), s katerim je referenčni naročnik potrdil, da je vrednost izvedenih direktnih in indirektnih nakazil družbi MarkoMark, d.o.o., za izvedena dela v spornem referenčnem poslu znašala 769.682,56 vključno z DDV.

Državna revizijska komisija tudi ne more slediti naročniku, da kljub vsem poizvedbam pri referenčnem naročniku, javno dostopnim podatkom in iz dokumentacije, ki jo je predložil vlagatelj, ni mogel razbrati, kdo je je dejansko izvedel most v okviru spornega referenčnega posla. Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz referenčnega potrdila za sporni referenčni posel izhaja, da je vlagatelj v okviru referenčnega posla izvedel gradnjo mosta čez Savinjo in da tega podatka vlagatelj z naknadno predloženimi dokazili ni potrdil. Iz naknadno predloženih dokazil namreč ni razvidno, kakšna je bila delitev dela med izvajalci v okviru referenčnega posla. Vendar je referenčni naročnik naročniku posredoval e-mail sporočilo z dne 19.3.2014, v katerem je referenčni naročnik izrecno navedel, da je vlagatelj v okviru referenčnega posla v celoti izvedel most (v vrednosti 550.427,19 EUR brez DDV) in prepust (v vrednosti 91.930,11 EUR brez DDV). Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je vlagatelj uspel dokazati, da je naročnik vlagateljevo ponudbo neutemeljeno izločil iz razloga, ker naj iz predložene dokumentacije ne bi bilo mogoče razbrati, da se izvedena plačila vlagatelju nanašajo na izvedbo premostitvenega objekta v okviru referenčnega projekta »Izvedba povezovalne ceste in nadomestnega mostu čez Savinjo«.

Naročnik je nadalje izločil vlagateljevo ponudbo, ker je vlagatelj obračunske situacije predložil v tako pomanjšani obliki, da so bile nečitljive, zaradi česar naročnik ni mogel preveriti zahtevanih pogojev. Kot je razvidno iz vlagateljevih dodatnih dokazil in pojasnil, je vlagatelj posredoval podroben (po postavkah) popis del v pomanjšani obliki. Po oceni Državne revizijske komisije v konkretnem primeru zgolj dejstvo, da je bil popis del predložen v pomanjšani obliki, še ni upravičeni razlog za izločitev vlagateljeve ponudbe. Naročnik ne v odločitvi o oddaji javnega naročila ne v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, ni pojasnil, katere zahtevane pogoje razpisne dokumentacije (ki jih je vlagatelj navedel v referenčnem potrdilu) je želel na podlagi popisa del preveriti, pa jih zaradi pomanjšane oblike ni mogel. Po oceni Državne revizijske komisije bi naročnik »zahtevane pogoje razpisne dokumentacije« lahko preveril tudi na podlagi drugih pridobljenih in predloženih dokumentov (višino izvedenih plačil iz Potrdila o izvedenih plačilih za podjetje MarkoMark, d.o.o., na projektu »Izgradnja povezovalne ceste in nadomestnega mostu čez Savinjo«, delitev del v okviru referenčnega posla pa iz e-mail sporočila referenčnega naročnika). Ne gre pa tudi ne spregledati, da naročnik vlagateljevih navedb, da je naročnik že razpolagal s podrobnim popisom del, niti ne zanika. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je vlagatelj v okviru revizijskega zahtevka uspel dokazati, da je naročnik neupravičeno izločil ponudbo vlagatelja iz razloga predložitve popisa del v pomanjšani obliki.

Iz obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil, ker vlagatelj za referenčni posel »Izvedba povezovalne ceste in nadomestnega mostu čez Savinjo« ni, skladno s pozivom naročnika, predložil končne obračunske situacije, potrjene s strani naročnika. Kot je razvidno iz vlagateljevih naknadno predloženih pojasnil in dokazil, je vlagatelj predložil dokument »Končna situacija, račun št. 165/13« z dne 24.12.2013, kateri sicer res ni potrjen s strani naročnika, je pa potrjen s strani nadzornega organa. Poleg tega je vlagatelj v povezavi s končno situacijo predložil tudi dokument »Račun št. 165/13«, z dne 24.12.2013, iz katerega je razvidno, da ga je potrdil referenčni naročnik. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je naročnik iz razloga, ker naj vlagatelj ne bi predložil s strani naročnika potrjene obračunske situacije, neupravičeno izločil vlagateljevo ponudbo iz postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je nadalje navedel, da je vlagatelj za referenčno delo »Rekonstrukcija dela lokalne ceste LC 223 110 Ljutomer – Drakovci« posredoval PZI namesto PID, kateri ne izkazuje izpolnjevanja zahtev razpisne dokumentacije oz. ne izkazuje izpolnjevanja referenčne zahteve »izgradnja ali rekonstrukcija javne ceste dolžine vsaj 1.500 m ali v vrednosti vsaj 1.000.000 EUR« (podtočka 2 točke 3.1.4 razpisna dokumentacija), zaradi česar je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil iz postopka.

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v vlagateljevo ponudbo ugotavlja, da je vlagatelj za partnerja v skupni ponudbi Asfalti Ptuj, d.o.o., za izpolnjevanje naročnikovih zahtev v tem segmentu predložil dve referenčni potrdili. Prvo referenčno potrdilo je (z vsemi zahtevanimi podatki) potrdil referenčni naročnik Občina Ljutomer in se nanaša na referenčni posel »Rekonstrukcija dela lokalne ceste LC 223 110 Ljutomer – Drakovci«. Drugo referenčno potrdilo je (z vsemi zahtevanimi podatki) potrdil investitor Cesta Varaždin, d.d., in se nanaša na referenčni posel »HC Hajdina – Ormož, Gradnja G1-2 Hajdina (Draženci) – Ptuj, I. faza (sklop 1 in sklop 2)« v vrednosti 3.521.681,05 EUR. Iz slednjega referenčnega potrdila izhaja, da je v okviru referenčnega posla parter v skupni ponudbi Asfalti Ptuj, d.o.o., izvedel rekonstrukcijo javne ceste v dolžini nad 7.000 m.

Kot izhaja iz odločitve o oddaji javnega naročila in tudi iz sklepa, s katerim je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil, je naročniku sporen zgolj prvi referenčni posel, med tem ko se naročnik do referenčnega potrdila za referenčni posel »HC Hajdina – Ormož, Gradnja G1-2 Hajdina (Draženci) – Ptuj, I. faza (sklop 1 in sklop 2)« ni opredelil, čeprav je navedeno referenco tudi preverjal, saj je vlagatelja pozval na predložitev pogodbe med investitorjem in izvajalcem za konkretni referenčni posel. Ker torej naročniku navedena referenca ni sporna, je mogoče šteti, da vlagatelj obravnavano zahtevo razpisne dokumentacije izpolnjuje z referenco »HC Hajdina – Ormož, Gradnja G1-2 Hajdina (Draženci) – Ptuj, I. faza (sklop 1 in sklop 2)«. Navedeno pa pomeni, da (ne)ustreznost reference »Rekonstrukcija dela lokalne ceste LC 223 110 Ljutomer – Drakovci« ne more biti upravičeni razlog za izločitev ponudbe vlagatelja, saj tudi če bi se sporna referenca izkazala za neustrezno, to ne bi vplivalo na dejstvo, da je vlagatelj z referenčnim poslom »HC Hajdina – Ormož, Gradnja G1-2 Hajdina (Draženci) – Ptuj, I. faza (sklop 1 in sklop 2)« izkazal izpolnjevanje referenčnega pogoja in s tem tehnično usposobljenosti. Posledično se Državna do revizijskih očitkov o (ne)ustreznosti sporne reference ni vsebinsko opredeljevala.

Med strankama je tudi sporno, ali odgovorni vodja del M.B., ki ga je navedel vlagatelj v ponudbi, z referenčnim poslom »Viadukt 6-3 in trasa AC Cogentinci-Vučja vas« izpolnjuje zahtevane pogoje v razpisni dokumentaciji (kadrovske zmogljivosti določene v točki 3.1.3.3 razpisne dokumentacije). Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni sporno, da odgovorni vodja del M.B. (z drugimi referenčnimi potrdili predloženimi v vlagateljevi ponudbi) izpolnjuje pogoje razpisne dokumentacije. Naročnik je namreč v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, navedel, da njegova ugotovitev v zvezi s spornim referenčnim poslom ni razlog, zaradi katerega je bila ponudba vlagatelja izločena, ampak je zgolj ugotovil, da s spornim referenčnim poslom odgovorni vodja del M.B. ne izpolnjuje pogoja razpisne dokumentacije. Naročnik torej vlagateljeve ponudbe iz postopka oddaje javnega naročila ni izločil zaradi domnevne (ne)ustreznosti spornega referenčnega posla. Navedeno pa pomeni, da tudi če bi se izkazalo, da so revizijski očitki v tem delu utemeljeni, to ne ni bi vplivalo na pravni položaj vlagatelja v konkretnem postopku oddaje javnega naročila. Pravno varstvo ponudnikov je namenjeno le uveljavljanju takšnih kršitev, ki neposredno posegajo v položaj ponudnika v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, tako da mu onemogočajo oz. otežujejo sodelovanje v postopku ali imajo za posledico nezakonito izločitev njegove ponudbe. Državna revizijska komisija zato revizijskih navedb o (ne)ustreznosti referenčnega posla »Viadukt 6-3 in trasa AC Cogentinci-Vučja vas« za odgovornega vodjo del M.B, ni vsebinsko presojala.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v okviru revizijskega zahtevka dokazal, da je naročnik iz razlogov, ki jih je navedel v odločitvi o oddaji javnega naročila, neupravičeno izločil ponudbo vlagatelja iz postopka oddaje javnega naročila in s tem kršil 80. člen ZJN-2. Državna revizijska komisija zato v nadaljevanju ni presojala revizijskih navedb, ki se nanašajo na (domnevno) naročnikovo kršitev načela enakopravne obravnave ponudnikov in (ne)popolnost ponudbe izbranega ponudnika ter tretjeuvrščenega ponudnika Strabag AG. Vlagatelj je z revizijskim zahtevkom namreč že uspel, zato presoja teh navedb ne bi mogla več vplivati na vsebinsko drugačno odločitev v tem postopku oziroma ne bi mogla več vplivati na vlagateljev pravni položaj v postopku. Poleg tega je bila ponudba vlagatelja, glede na merila, ugodnejša od ponudbe izbranega ponudnika in od ponudbe tretjeuvrščenega ponudnika Strabag AG.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo vlagatelja, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila, kot je razvidna iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 43001-196/2012/1480 412, z dne 15.5.2014.

Ker se z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2, v povezavi z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN), Državna revizijska komisija naročnika (z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen), na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN, napotuje, da v primeru nameravane izdaje nove odločitve o oddaji javnega naročila ponudbo vlagatelja ponovno preveri z upoštevanjem ugotovitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa in skladno z določili ZJN-2.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva v višini 25.000,00 EUR, kolikor je znašala vplačana taksa za postopek pravnega varstva. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je vlagatelj, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN, upravičen do povrnitve potrebnih stroškov postopka pravnega varstva. Državna revizijska komisija vlagatelju kot potrebne priznava celotne priglašene stroške.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v višini 25.000,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 11.7.2014predsednik senata
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- MarkoMark, d.o.o., Podbrežje 6a, 2284 Videm pri Ptuju
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
- SGP Pomgrad, d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu


Natisni stran