Na vsebino
EN

018-123/2014 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Številka: 018-123/2014-11
Datum sprejema: 20. 6. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter Sonje Drozdek Šinko in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila »Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – Izvedba Sklop C: Sklop-1 Vzhodna obvozna cesta mesta Ormož / Sklop-2 Ureditev izvennivojskega križanja v Pušencih« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki so ga vložili CGP, d. d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, SŽ - ŽGP Ljubljana, d. d., Ob zeleni jami 2, Ljubljana, ter CP PTUJ, d. d., Zagrebška cesta 49/a, Ptuj, ki jih vse zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 20. 6. 2014

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – Izvedba Sklop C: Sklop-1 Vzhodna obvozna cesta mesta Ormož / Sklop-2 Ureditev izvennivojskega križanja v Pušencih«, začet s prejemom vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 5. 5. 2014, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 10. 1. 2014 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za modernizacijo nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop C, sklop 1 in sklop 2. Obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo dne 23. 1. 2014 (s številko objave JN971/2014) objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 25. 1. 2014 pa (s številko dokumenta 026949) tudi v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2014/S 018.

Naročnik je dne 14. 4. 2014 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, številka 430-121/2013/20-00671166, vlagatelj je dne 5. 5. 2014 priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo z dne 5. 5. 2014, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), naročnik pa je dne 21. 5. 2014 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, številka 430-121/2013/31-00671166, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, obenem pa je v celoti zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v postopku revizije.

Naročnik je v prilogi dopisa z dne 21. 5. 2014, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 2. 6. 2014 prejela prvo pripravljalno vlogo vlagatelja, z dne 23. 5. 2014.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom z dne 2. 6. 2014 pozvala na dopolnitev oziroma odstop dokumentacije, dodatno dokumentacijo pa je po pošti prejela dan kasneje.

Državna revizijska komisija je dne 9. 6. 2014 prejela drugo pripravljalno vlogo vlagatelja, z dne 6. 6. 2014.

Dne 20. 6. 2014 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo z dne 20. 6. 2014, s katero vlagatelj umika zahtevek za revizijo, ki ga je vložil v postopku oddaje zadevnega javnega naročila, obenem pa Državni revizijski komisiji predlaga, da izda sklep o ustavitvi postopka revizije.

ZPVPJN določa, da lahko vlagatelj kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo (prvi odstavek 18. člena ZPVPJN). V tem primeru Državna revizijska komisija v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten (tretji odstavek 18. člena ZPVPJN).

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje zadevnega javnega naročila, začet s prejemom vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 5. 5. 2014, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, ustavila. Predmetni sklep Državne revizijske komisije o ustavitvi revizijskega postopka je pravnomočen (peti odstavek 18. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 20. 6. 2014


Predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, p. p. 4372, 1001 Ljubljana
– ASFALTI PTUJ, d. o. o., Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj
– MAP-TRADE, d. o. o., Špindlerjeva ulica 2C, 2310 Slovenska Bistrica
– GINEX INTERNATIONAL, d. o. o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica
– Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran