Na vsebino
EN

018-125/2014 Energetika Ljubljana, d.o.o.

Številka: 018-125/2014-6
Datum sprejema: 13. 6. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek - Šinko kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in mag. Mateje Škabar kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Vzdrževanje industrijskih tirov«, začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d., Ob zeleni jami 2, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Čeferin, o.p., d.o.o., Taborska 13, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.6.2014

odločila:

1. Zahtevek za revizijo z dne 28.4.2014 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik oddaja javno naročilo »Vzdrževanje industrijskih tirov« po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 36. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS). Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 10.3.2014 (JN2754/2014) in naknadno spremenjeno z objavo z dne 11.3.2014 (JN2828/2014).

Naročnik je dne 13.4.2014 izdal Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 01-1000-I-115427/2014 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji javnega naročila), s katero je oddal javno naročilo ponudniku Proga gradnja in vzdrževanje, d.o.o., Polje 363, Ljubljana – Polje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo z dne 28.4.2014, v katerem predlaga, da naročnik ali Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila ter poda jasna navodila glede obravnavanja nepravilnih ponudb. Prav tako vlagatelj zahteva, da mu naročnik povrne stroške revizijskega postopka. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in zato nepopolna, saj ne izpolnjuje pogojev za tehnično sposobnost iz razpisne dokumentacije in zato ne more tehnično izvesti ponujenih in zahtevanih del. Vlagatelj trdi, da lahko izbrani ponudnik s podbojnim strojem, s katerim razpolaga, izvaja le izpodbijanje pragov, ne pa stabilizacije, nivelacije in smerne uravnave kretnic in tira, zato tudi ne more izvesti strojne smerne in višinske nivelacije tirov, ki je bistveni del javnega naročila. Ta dela pa je mogoče opraviti le s kretniškim in linijskim nivelirno ravnalnim strojem. Ker izbrani ponudnik ni navedel, da bo določena dela izvedel s podizvajalcem, za strojno smerno in višinsko nivelacijo tirov ne more naknadno angažirati podizvajalca, ki bi jih moral navesti že v ponudbi. Vlagatelj predlaga tudi izvedenca ustrezne tehnične stroke, da ugotovi, ali je mogoče s podbojnim strojem izbranega ponudnika izvesti strojno smerno in višinsko nivelacijo tirov. Vlagatelj navaja, da naročnik odločitve o oddaji javnega naročila ni utemeljil in pojasnil, zakaj šteje ponudbo izbranega ponudnika za ustrezno.

Izbrani ponudnik se je o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo izjasnil v vlogi z dne 14.5.2014, v kateri navaja, da je tehnično sposoben izvajati smerno in višinsko nivelacijo tirov, saj je to njegova osnovna dejavnost, kar dokazuje z vrsto dodatnih referenc. Izbrani ponudnik pojasni postopek stroje smerne in višinske nivelacije, ter navaja, da fazo utrjevanja, stabiliziranja oziroma podbijanja tira opravi s podbojnim strojem Wacker BH 22. Pojasni tudi prednosti in slabosti obeh strojev in pove, da pri rednem vzdrževanju industrijskih tirov ni potrebe po večjih nivelirno ravnalnih delih, zato tudi ni potrebe po takih strojih. Izbrani ponudnik je predložil k vlogi dopisa podjetij Količevo Karton, d.o.o. in Petrol, d.d., v katerih podjetji potrjujeta, da je izbrani ponudnik izvedel za njih smerno in višinsko nivelacijo tirov in kretnic in da so dela opravili z ročnimi motornimi podbojniki. Izbrani ponudnik še dodaja, da je bila zahteva naročnika nenatančna, zato je bilo možno predložiti katerikoli stroj, ki je temu delu namenjen.

Naročnik je dne 20.05.2014 sprejel Sklep, št. 01-1000-I-117277/2014 (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), s katerim je zahtevek za revizijo in zahtevo za povračilo stroškov zavrnil. Naročnik uvodoma ugotavlja, da so izpolnjene vse procesne predpostavke, v nadaljevanju pa navaja, da je predmet tega javnega naročila vzdrževanje industrijskih tirov, ki obsega 19 različnih vrst del, strojna smerna in višinska nivelacija pa je samo ena izmed vrste del in ni tehnično in vrednostno najpomembnejši in najzahtevnejši del javnega naročila. Naročnik navaja, da v kolikor je vlagatelj menil, da zahtevana delovna naprava ni ustrezna, bi lahko svoje pomisleke izrazil že pred oddajo ponudbe s postavitvijo ustreznega vprašanja na Portalu javnih naročil. Naročnik je v obravnavanem delu ponudbo izbranega ponudnika preveril in od njega zahteval predložitev tehničnih podatkov za podbojni stroj. Stališče naročnika je, da je izbrani ponudnik s podpisom izjave potrdil, da pod materialno in kazensko odgovornostjo sprejema določila in pogoje razpisne dokumentacije, med drugim tudi, da razpolaga z zadostnimi zmogljivostmi za izvedbo del v predpisanih rokih in zadostnimi strokovno usposobljenimi kadri za kvalitetno izvedbo javnega naročila. Naročnik še navaja, da bi vlagatelj lahko vložil zahtevek za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, nenazadnje pa je bil vlagatelju omogočen vpogled v izbrano ponudbo, zaradi česar je lahko ugotovil dejansko stanje in bil seznanjen z vsemi dejstvi, na katera je naročnik oprl svojo odločitev in vlagatelj svoj revizijski zahtevek.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 23.5.2014 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo »Izjasnitev vlagatelja« z dne 26.5.2014 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in navedel, da vztraja pri dosedanjih navedbah iz zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je sporno, ali je naročnik, skladno za zakonom in razpisno dokumentacijo, ocenil izbrano ponudbo kot popolno in oddal javno naročilo izbranemu ponudniku. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da izbrani ponudnik s podbojnim strojem, s katerim izkazuje tehnično sposobnost, ni sposoben izvesti celotnega predmeta javnega naročila brez podizvajalca.

V skladu z 20. točko 2. člena ZJNVETPS je nepravilna ponudba tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence, ali ne izpolnjuje pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika ali kandidata iz tega zakona. Ponudba, ki je nepravilna, pa je ob upoštevanju 17. točke 2. člena ZJNVETPS tudi nepopolna ponudba, ki jo mora naročnik, na podlagi prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS, izločiti iz postopka oddaje javnega naročila. ZJNVETPS, ki ga je v konkretnem primeru potrebno uporabiti, ne vsebuje podrobnih določb o pogojih za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov v posameznih postopkih oddaje javnih naročil. Edina zahteva zakona je določena v prvem odstavku 48. člena ZJNVETPS, ki zahteva, da mora naročnik v odprtem postopku, postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi in postopku oddaje naročila male vrednosti, pri določitvi pogojev za ugotavljanje sposobnosti zagotoviti, da so le-ti objektivni. Iz šestega odstavka istega člena pa izhaja, da lahko pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov vključujejo tudi zahteve v zvezi s tehnično in/ali kadrovsko sposobnostjo ponudnikov. Glede na navedene določbe zakona je določitev pogojev tehnične sposobnosti ponudnikov prepuščena naročniku, ki jih določi v razpisni dokumentaciji.

Naročnik je v točki 3.4.3 razpisne dokumentacije kot pogoj za ugotavljanje tehnične sposobnosti navedel, da mora ponudnik zagotoviti kretniški podbojni stroj. Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja je od ponudnikov zahteval predložitev izpisa iz knjigovodske evidence osnovnih sredstev z označeno zahtevano opremo.

V Obrazcu št. 1/1 je naročnik poleg ostalih del, ki sestavljajo predmet javnega naročila zahteval, da ponudniki podajo ponudbene cene tudi za dela pod točko 1. Strojna smerna in višinska nivelacija tirov in pod točko 2. Ročna smerna in višinska nivelacija tirov.

Na podlagi vpogleda v izbrano ponudbo Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik razpolaga z osmimi podbojnimi stroji BH22 (Register osnovnih sredstev) in da ne nastopa s podizvajalci (Obrazec št. 1). Iz ponudbe izbranega ponudnika je tudi razvidno, da je izbrani ponudnik določil ceno tako za strojno kot za ročno smerno in višinsko nivelacijo tirov.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji ohlapno določil zahtevo po zagotovitvi kretniškega podbojnega stroja, saj si že izbrani ponudnik (podbojni stroj) in vlagatelj (kretniški podbojni stroj oziroma kretniški in linijski nivelirno ravnalni stroj) različno predstavljata to delovno napravo in katera dela je mogoče z njo opraviti. Pojasniti je treba, da je priprava razpisne dokumentacije popolnoma v sferi naročnika, ki je tudi odgovoren za njeno pripravo. Naročnik je pri pripravi razpisne dokumentacije omejen s tretjim odstavkom 74. člena ZJNVETPS, ki določa, da naročnik po poteku roka za prejem ponudb ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. Vsakršno natančnejše razlaganje nejasnih določb po poteku roka za prejem ponudb bi pomenilo dopolnjevanje ali celo spreminjanje nejasnih določb oziroma razpisne dokumentacije v nasprotju z navedenim določilom ZJNVETPS. Državna revizijska komisija je že večkrat v svojih odločitvah (npr. odločitve št. 018 - 089/2014, št. 018 - 421/2013, št. 018 - 360/2013) navedla, da nejasnih določb razpisne dokumentacije ni dopustno razlagati v škodo ponudnikov, v fazi pregledovanja ponudb pa je potrebno kot ustrezno šteti vsako ponudbo, ki izpolnjuje naročnikove nejasne zahteve po katerikoli od njihovih možnih razlag. Po mnenju Državne revizijske komisije je potrebno poudariti, da naročnik v predmetni zahtevi ni določil, da mora kretniški podbojni stroj omogočati izvedbo strojne smerne in višinske nivelacije tirov, še manj pa, da ta dela predstavljajo bistveni in najpomembnejši del predmeta tega javnega naročila, kot to napačno navaja vlagatelj in kot dokaz za te revizijske navedbe predlaga imenovanje izvedenca ustrezne tehnične stroke. Ker iz določila naročnika zahtev, ki jih navaja vlagatelj v zahtevku za revizijo, ni mogoče ugotoviti, od izbranega ponudnika tudi ni mogoče zahtevati, da jih izpolni, zato je potrebno sporno določbo razlagati na način, da lahko ponudniki zagotovijo vsak stroj, s katerim je mogoče podbijati kretnice in tire. Državna revizijska komisija je zato na podlagi navedene ugotovitve ter načela hitrosti in učinkovitosti (9. člen ZPVPJN) zavrnila predlog vlagatelja za imenovanje izvedenca ustrezne tehnične stroke, saj je že na podlagi spisovne dokumentacije ugotovila, da navedbe vlagatelja ne ustrezajo dejanskemu stanju.

Po oceni Državne revizijske komisije je bil naročnik pri preverjanju izbrane ponudbe skrben, saj je izbrano ponudbo, v spornem delu, preveril z dopisom z dne 2.4.2014, v katerem je od izbranega ponudnika zahteval posredovanje tehničnih podatkov oziroma podbojnega stroja BH 22 oziroma tehnični prospekt, fotografijo in tehnični opis z navedbo kapacitete oziroma moči motorja, teže, gabaritov stroja in predpisane namembnosti stroja. Izbrani ponudnik je izpolnil zahtevo naročnika in med drugimi tudi navedel, da je mogoče s podbojnim strojem podbijati tako kretnice kot tir, prav tako pa je opisal prednosti in slabosti tega stroja v primerjavi s nivelirnim ravnalnikom, katerega vlagatelj navaja kot stroj, ki ga je zahteval naročnik v sporni zahtevi. Naročnik (tudi Državna revizijska komisija) si je ogledal kratek filmček o delu s podbojnim strojem na železniških tirih (www.youtube.com/watch?v=vmsv_cpyv4U) in prebral navodila za uporabo tega stroja na spletni strani http://www.locke.dk/media/docs/4131000.pdf, do katerih pa Državna revizijska komisija ni mogla dostopiti, zato svoje odločitve ni oprla na ta dokaz. Izbrani ponudnik je v odgovoru na navedbe vlagatelja v zahtevku za revizijo tudi predložil potrdila dveh podjetij, s katerima dokazuje, da je za svoje naročnike že izvajal smerno in višinsko nivelacijo tirov in kretnic z ročnimi motornimi podbojniki. Ker je naročnik pri preverjanju izbrane ponudbe ugotovil, da je s podbojnim strojem izbranega ponudnika mogoče podbijati tire in kretnice, je treba tudi zaključiti, da je naročnik pravilno ugotovil, da podbojni stroj izbranega ponudnika ustreza zahtevi naročnika po kretniškem podbojnem stroju, saj drugih oziroma natančnejših zahtev naročnik v točki 3.4.3 razpisne dokumentacije ni določil. Sicer pa se je mogoče strinjati z naročnikom, da je s podbojnimi stroji izbranega ponudnika mogoče izpolniti tudi zahtevo naročnika po 4 urnem odzivnem času v primeru intervencij (tehnični opis predmeta javnega naročila).

Državna revizijska komisija potrjuje ugotovitev vlagatelja, da vlagatelj nastopa brez podizvajalcev in da je vlagatelj v Obrazcu št. 1/1 podal ceno tudi za strojno smerno in višinsko nivelacijo tirov, vendar znova navaja, da iz spisovne dokumentacije izhaja, da je smerno in višinsko nivelacijo mogoče izvesti tudi s podbojnimi stroji izbranega ponudnika, medtem ko Obrazec št. 1/1 predstavlja le sestavo končne ponudbene cene. Da med zahtevo naročnika o tehnični sposobnosti in Obrazcem št. 1/1 ni povezave, kakršno želi predstaviti vlagatelj, pa je razvidno iz 2.3 točke razpisne dokumentacije, ki določa, da če ponudnik v obrazec predračuna za posamezno postavko ne vnese cene na enoto, bo naročnik štel, da je vrednost navedene postavke upoštevana v skupni ponudbeni vrednosti. Iz navedenega sledi, da je lahko izbrani ponudnik po svoji volji oblikoval sestavo končne ponudbene cene, pri čemer sploh ne igra pomembne vloge, kako stroka imenuje delo s podbojnim strojem (ročno ali strojno), s katerim se bo opravilo smerno in višinsko nivelacijo tirov. Upoštevajoč navedene ugotovitve je Državna revizijska komisija zavrnila navedbe vlagatelja, da z delovno napravo, s katero razpolaga izbrani ponudnik ni mogoče izvesti bistvenega in najpomembnejšega dela predmeta javnega naročila (strojna smerna in višinska nivelacija tirov), kot neutemeljene.

Vlagatelj še navaja, da izbrani ponudnik ne sme naknadno angažirati podizvajalca, ker nastopa samostojno. S tem stališčem se Državna revizijska komisija seveda strinja, vendar v trenutku odločanja Državne revizijske komisije do očitane kršitve še ni prišlo, zato je Državna revizijska komisija očitke zavrnila, kot neutemeljene.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagatelju posredoval odločitev o oddaji javnega naročila, v kateri je navedel, da je bila v skladu z razpisnimi pogoji in merilom za izvedbo del po predmetnem javnem razpisu kot najugodnejša izbrana ponudba izbranega ponudnika v vrednosti 145.892,54 EUR brez DDV. V nadaljevanju odločitve pa je naročnik navedel zgolj pravni pouk. Kot je razvidno iz odločitev Državne revizijske komisije (npr. odločitev št. 018-244/2013) je namen obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila v tem, da ponudnikom omogoča kontrolo sprejete odločitve naročnika oziroma jim omogoči izvedbo pravice do pravnega varstva v predrevizijskem oziroma revizijskem postopku. Iz obrazložitve odločitve mora biti razvidno, katera pravno pomembna dejstva je naročnik vzel kot dejansko podlago svoje odločitve in na katero pravno normo ali kriterij iz razpisne dokumentacije jo je oprl. Državna revizijska komisija meni, da je naročnik odločitev o oddaji javnega naročila sicer skopo utemeljil, vendar je izpolnil minimalne zahteve iz prvega odstavka 83. člena ZJNVETPS in obrazložil svojo odločitev ter navedel ugotovitve in razloge zanjo. Iz naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila namreč izhaja, da je izbrana ponudba najugodnejša, ker znaša njena vrednost 145.892,54 EUR brez DDV in je skladna s pogoji iz razpisne dokumentacije oziroma je popolna. Da odločitev o oddaji javnega naročila vsebuje vse razloge, je očitno menil tudi vlagatelj, saj ni podal zahteve za dodatno obrazložitev (tretji odstavek 83. člena ZJNVETPS). Po drugi strani se je vlagatelj dne 23.4.2014 udeležil vpogleda v izbrano ponudbo in drugo dokumentacijo, kjer se je seznanil (celo fotokopiral) s celotno vsebino izbrane ponudbe, razen s podatki, v katere na podlagi 27. člena ZJNVETPS ni smel vpogledati. Nenazadnje je vlagatelj vložil tudi zahtevek za revizijo, s katerim izpodbija odločitev o oddaji javnega naročila tudi po vsebini in ne zgolj iz razloga neutemeljene odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik pa je glede na očitke vlagatelja v revizijskem postopku prepričljivo utemeljil svojo odločitev o oddaji javnega naročila tudi v spornem delu, kot je bilo ugotovljeno že v tem sklepu. Odločitev Državne revizijske komisije, št. 018-231/2013, na katero se sklicuje vlagatelj, pa temelji na drugačnem dejanskem stanju, saj naročnik tudi v revizijskem postopku ni natančneje obrazložil razlogov za svojo odločitev o oddaji javnega naročila. V povzetku navedenih ugotovitev je Državna revizijska komisija tudi v tem delu zavrnila navedbe vlagatelja kot neutemeljene in štela, da je bil vlagatelj od prejema naročnikove odločitve o oddaji naročila seznanjen z razlogi, ki so predstavljali podlago naročnikove odločitve.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel izkazati, da je naročnik pri oddaji predmetnega javnega naročila izbranemu ponudniku ravnal v neskladju z zakonom in razpisno dokumentacijo. Zato je Državna revizijska komisija, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 28.4.2014 zavrnila kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo uveljavljal povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka, zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, dne 13.6.2014


Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana
- Javni holding Ljubljana, Verovškova 70, 1000 Ljubljana
- Odvetniška družba Čeferin, o.p., d.o.o., Taborska 13, 1290 Grosuplje
- Proga gradnja in vzdrževanje, d.o.o., Polje 363, 1260 Ljubljana – Polje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, 1000 Ljubljana


Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran