Na vsebino
EN

018-148/2014 Republika Slovenija, Ministrstvo za inf. in prostor, Direkcija RS za ceste

Številka: 018-148/2014-5
Datum sprejema: 20. 6. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila »Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za ceste – OBMOČJE 7«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Ahac nizke gradnje, d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 21, Šentjur, ki ga zastopa odvetniška pisarna Dušan Kecman o.p. – d.o.o., Vurnikova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.6.2014

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje naročila »Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za ceste – OBMOČJE 7«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 2.6.2014, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje naročila »Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za ceste – OBMOČJE 7«. Obvestilo o naročilu je naročnik objavil na Portalu javnih naročil dne 23.4.2014 (JN4854/2014), dne 25.4.2014 pa še v Uradnem listu Evropske unije, pod št. objave 2014/S 081-141544.

Vlagatelj je zoper razpisno dokumentacijo vložil zahtevek za revizijo z dne 2.6.2014, v katerem predlaga naročniku oziroma Državni revizijski komisiji, da odpravi očitane kršitve oziroma razveljavi nezakonite določbe razpisne dokumentacije. Poleg tega vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka.

Naročnik je dne 12.6.2014 sprejel Sklep, št. 43001-207/2013/15, s katerim je zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom z dne 13.6.2014 umaknil pred naročnikom zahtevek za revizijo z dne 2.6.2014 v celoti, hkrati pa zahteval tudi povračilo vplačane takse v znesku 3.500,00 EUR.

Naročnik je z vlogo z dne 16.6.2014 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje naročila in o predrevizijskem postopku, vključno z umikom zahtevka za revizijo, ki je predmet tega sklepa.

Vlagatelj lahko na podlagi prvega odstavka 18. člena ZPVPJN kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil in je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, Državna revizijska komisija pa še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo vplačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 20.6.2014Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetniška družba Dušan Kecman o.p. – d.o.o., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
- Cestno podjetje Murska Sobota, d.d., Lipovci 256b, 9231 Beltinci
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

V vednost:
- finančna služba, tu

Natisni stran