Na vsebino
EN

018-131/2014 Občina Zagorje ob Savi

Številka: 018-131/2014-7
Datum sprejema: 18. 6. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Sonje Drozdek Šinko, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Vrtec Zagorje – investicija enota »Smrkci« - oprema z upoštevanjem okoljskih vidikov«, v sklopu 1: »Dobava in montaža energijsko učinkovite opreme za prenovo centrale kuhinje«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Gorenje GTI, trgovina, inženiring, d.o.o., Partizanska cesta 12, Velenje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: naročnik), dne 18. 6. 2014

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 19. 5. 2014 je utemeljen.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z zahtevkom za revizijo, v znesku 3.596,48 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek oddaje javnega naročila »Vrtec Zagorje – investicija enota »Smrkci« - oprema z upoštevanjem okoljskih vidikov«. Javno naročilo je bilo razdeljeno na dva sklopa, in sicer sklop 1: »Dobava in montaža energijsko učinkovite opreme za prenovo centralne kuhinje« (v nadaljevanju: sklop 1) in sklop 2: »Dobava in montaža opreme prostorov vrtca« (v nadaljevanju: sklop 2). Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 5. 3. 2014, pod številko objave JN2579/2014, ter dne 8. 3. 2014 v Uradnem listu Evropske unije, pod številko objave 2014/S 048-079851.

Naročnik je s Sklepom o oddaji javnega naročila številka 430-18/2014-79 z dne 6. 5. 2014 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji javnega naročila) odločil, da se javno naročilo v sklopu 1 kot najugodnejšemu odda ponudniku GO-ST d.o.o., Gasilska cesta 35, 1290 Grosuplje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop 1) ter v sklopu 2 ponudniku Atlas oprema d.o.o., Samova 12a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop 2). Iz obrazložitve izhaja, da so ponudbe v sklopu 1 oddali štirje ponudniki, med njimi tudi izbrani ponudnik in vlagatelj. Po preveritvi ponudb je naročnik ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika za sklop 1, ki je bila najugodnejša, po odpravi računske napake popolna. Ponudbe vlagatelja naročnik glede na zgornjo ugotovitev ni preverjal.

Naročnik je dne 16. 5. 2014 sprejel Sklep o spremembi sklepa o oddaji javnega naročila številka 430-18/2014-113 (v nadaljevanju: sklep o spremembi odločitve o oddaji javnega naročila), s katerim je na podlagi petega odstavka 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) z namenom odprave nezakonitosti in po predhodni ugotovitvi utemeljenosti spremenil svojo še ne pravnomočno odločitev o oddaji javnega naročila tako, da je v sklopu 1 v skladu s tretjim odstavkom 80. člena ZJN-2 zavrnil vse ponudbe. Naročnik je odločil tudi, da s sklepom o spremembi odločitve o oddaji javnega naročila nadomesti svojo odločitev za sklop 1, vsebovano v odločitvi o oddaji javnega naročila, ter da bo začel nov postopek javnega naročanja za predmet javnega naročila v sklopu 1. Iz obrazložitve izhaja, da odločitev o oddaji javnega naročila z dne 6. 5. 2014 še ni pravnomočna. Naročnik je na podlagi ponovne preučitve tehničnih specifikacij in pripomb ponudnikov ugotovil, da zaradi deloma nejasnih in nedvoumno opredeljenih tehničnih zahtev oziroma specifikacij v razpisni dokumentaciji za sklop 1 ter posledično nejasnih in nedvoumnih tolmačenj ne more sprejeti zakonite odločitve o oddaji javnega naročila za sklop 1, saj ni mogoče zagotavljati primerljivosti prejetih ponudb. Hkrati je naročnik ugotovil, da na osnovi podanih tehničnih zahtev in specifikacij predmeta javnega naročila ni mogoče zagotavljati izvedbe javnega naročila v skladu z dejanskimi potrebami in tehničnimi možnostmi naročnika.

Iz vročilnice številka RB 28503 117 9 SI izhaja, da je bil sklep o spremembi odločitve o oddaji javnega naročila oddan na pošto dne 19. 5. 2014 ter vročen vlagatelju dne 20. 5. 2014.

Vlagatelj je dne 19. 5. 2014 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila, s katerim je predlagal razveljavitev odločitve za sklop 1 ter povrnitev stroškov postopka. Vlagatelj je podal navedbe glede aktivne legitimacije ter navedel, da naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 1 izbranemu ponudniku ni pravilna, saj bi naročnik njegovo ponudbo moral oceniti kot neprimerno in jo izločiti. Vlagatelj je navedel, da je naročnik v razpisni dokumentaciji na obrazcu OBR 11 zahteval, da morajo ponudniki predložiti prospektni material za vso ponujeno opremo, za katero prospekti obstajajo. Dne 8. 4. 2014 je na vprašanje ponudnikov naročnik podal dodatno tolmačenje v zvezi s tem, in sicer je naročnik navedel, da če za določeno opremo vnaprej pripravljeni prospekti ne obstajajo, ne zahteva posebne priprave le-teh, ter da je potrebno predložiti prospekte za serijske izdelke, za katere prospekti že obstajajo. Vlagatelj je nato ugotovil, da izbrani ponudnik svoji ponudbi ni predložil prospektnega materiala za serijske proizvode, in jih po pozicijah v seznamu v zahtevku za revizijo naštel. Glede ponujenega stroja za čiščenje kuhinje za vse vrste talnih oblog – poz. 9.4 je vlagatelj navedel, da je izbrani ponudnik ponudil stroj za čiščenje, ki ne izpolnjuje vseh minimalnih tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije, saj ne zagotavlja možnosti čiščenja s 5 različnimi krtačami in 5 različnimi čistilnimi ploščami. Glede ponujenega hitrega ohlajevalca zamrzovalnika – poz. 20.14 je vlagatelj navedel, da je izbrani ponudnik ponudil hitri ohlajevalec-zamrzovalnik proizvajalca May Way z oznako RCM 122 S (pri čemer gre dejansko za model z isto oznako proizvajalca Lainox Italy), ki ne izpolnjuje minimalnih tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije, saj ne zagotavlja, da se na kontrolni plošči zabeleži datum, čas, temperatura in cikel, ki se ga lahko natisne s pomočjo tiskalnika, kar naj bi bilo razvidno iz priloženega prospekta za model hitrega ohlajevalca-zamrzovalnika proizvajalca Lainox Italy. Glede dvižnega prehodnega pomivalnega stroja – poz. 21.6 (v nadaljevanju: pomivalni stroj A) je vlagatelj navedel, da je izbrani ponudnik ponudil model pomivalnega stroja A proizvajalca May Way z oznako TT 28-26, pri čemer naj bi bil dejanski proizvajalec pomivalnega stroja A proizvajalec Colged Italy. Po opisu naj bi ustrezal modelu Top Tech 28-26, vendar naj bi bilo iz slike na prvi strani prospekta, ki ga je priložil izbrani ponudnik, razvidno, da gre za model Pro Tech 28-16. Naročnik je glede pomivalnega stroja A določil, da mora biti poraba vode 2 l ali manj na pralni cikel z maksimalno kapaciteto 80 košar ali 1440 krožnikov, čas ciklov v visoki produktivnosti v sekundah »45/84/150« ter zaščito IP25 pred vdorom vode, trdnih predmetov in manjših živali, večjih od 6 mm. Izbrani ponudnik je v tehničnem katalogu lastne izdelave (ki naj bi bil kombinacija več originalnih prospektov proizvajalca Colged Italy) navedel, da je poraba vode po ciklu 1,9-2,3 l. V kolikor je izbrani ponudnik »navajal« model pomivalnega stroja A Top Tech 28-26 proizvajalca Colged Italy, je iz tehničnih katalogov proizvajalca razvidno, da je dejanska poraba vode 2,3 l na cikel. Poraba 1,9 l na cikel je razvidna zgolj pri modelih Top Tech 26-20, 27-20 in 28-20, ki pa ne ustrezajo zahtevi po maksimalni kapaciteti krožnikov. Ob tem, da je naročnik dopustil 10 % odstopanja od tehničnih zahtev, noben od modelov proizvajalca Colged Italy ne ustreza zahtevam naročnika. V kolikor pa je izbrani ponudnik »navajal« model istega proizvajalca Pro Tech 28-16, pa je iz tehničnih podatkov iz kataloga proizvajalca razvidno, da ima porabo 2,8 l na cikel. Tako je utemeljeno sumiti, da je izbrani ponudnik zavajal naročnika glede ponujene opreme, ki tudi sicer ne ustreza tehničnim zahtevam naročnika. Glede zaščite IP25 je vlagatelj navedel, da je iz originalnega tehničnega kataloga proizvajalca Colged Italy razvidno, da pomivalni stroj A zaščite IP25 nima, torej ponujeni pomivalni stroj A May Way TT 28-26 ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije. Glede pomivalnega stroja košarni tračni– poz. 24.3 (v nadaljevanju: pomivalni stroj B) je vlagatelj navedel, da je naročnik v tehničnih specifikacijah določil, da mora pomivalni stroj B imeti »avtomatski start stop, da naprava deluje le, ko je v njej košara«. Izbrani ponudnik je ponudil pomivalni stroj B May Way PT 1117RYK, katerega prospekt je prav tako izdelal sam. Dejanski proizvajalec ponujenega pralnega stroja B je Colged Italy, gre pa za model PT 117. Iz originalnega tehničnega kataloga proizvajalca Colged Italy je razvidno, da pomivalni stroj nima »avtomatskega start stopa, da naprava deluje le, ko je v njej košara«, pri čemer izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni posebej označil ali pripisal, da je to dodatna oprema stroja. Tudi v tem pogledu ponujeni pomivalni stroj B May Way PT 117RYK ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika. Glede na to, da je izbrani ponudnik katalog izdelal sam, ter da vsebuje slikovno gradivo, ki ga ni v originalnih katalogih proizvajalca Colged Italy, je tudi utemeljeno sumiti, da je izbrani ponudnik zavajal naročnika.

Izbrani ponudnik se je glede navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo izjasnil dne 26. 5. 2014 ter navedel, da so vlagateljeve navedbe v zahtevku za revizijo neutemeljene. Glede očitkov o tem, da ni predložil prospektnega materiala, je navedel, da je proizvajalec gostinske opreme in nima vnaprej pripravljenih prospektov za opremo po meri. Glede ponujenega stroja za čiščenje kuhinje za vse vrste talnih oblog je navedel, da je iz spletne strani proizvajalca razvidno, da je na stroj možno priklopiti 7 različnih krtač in 7 različnih čistilnih plošč, kot je izhajalo tudi iz ponudbi priložene izjave izbranega ponudnika. Glede ponujenega hitrega ohlajevalca zamrzovalnika je izbrani ponudnik navedel, da ne ponuja modela, ki ga je navajal vlagatelj (gre za osnovni model serijske proizvodnje proizvajalca Lainox), ampak model, ki je razviden iz ponudbi priloženega prospekta, ki nimata enakih tehničnih karakteristik. Proizvajalec Lainox v partnerskem sodelovanju s podjetjem May GmbH proizvaja opremo znamke May Way, ki je namenjena ekskluzivno za nemški, avstrijski in slovenski trg in ustreza višjim kakovostnim standardom, nudi pa tudi možnost prilagajanja opreme zahtevam strank. Izbrani ponudnik je franšizno podjetje podjetja May GmbH in je pooblaščen tudi za izdajo katalogov. Iz ponudbe priloženega prospekta je jasno razvidno, da ima ponujeni stroj hitri ohlajevalec-zamrzovalnik kontrolno ploščo, ki omogoča prikaz časa, temperature, preostali čas cikla ohlajevanja/zamrzovanja, prikaz sredinske temperature v primeru uporabe jedrne sonde, servisne informacije, datuma in ima možnost priklopa na tiskalnik, kar pomeni, da se prikazani podatki lahko natisnejo. Glede pomivalnega stroja A je izbrani ponudnik glede proizvajalcev ponujenega stroja navedel smiselno enako kot glede hitrega ohlajevalca-zamrzovalnika ter navedel še, da je iz ponudbi priloženega prospekta jasno razvidno, da je poraba vode 1,9 do 2,3 l. Pri pranju na osnovnih treh programih je poraba vode 1,9 l, na ostalih 5 posebnih programih pa možnost nastavitve parametrov po želji uporabnika dopušča nastavitev, da je maksimalna možna poraba vode 2,3 l na cikel. Iz prospekta je tudi razvidno, da ima ponujeni pomivalni stroj A zaščito IP 25. Glede pomivalnega stroja B je izbrani ponudnik glede proizvajalcev ponujenega stroja navedel smiselno enako kot glede pomivalnega stroja A ter navedel še, da je iz ponudbi priloženega prospekta jasno razvidno, da ima stroj elektronski nadzor in avtomatski start stop sistem.

Naročnik je dne 28. 5. 2014 izdal sklep številka 430-18/2014-125 (v nadaljevanju: sklep o zahtevku za revizijo), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi je naročnik povzel dosedanji tek postopka ter navedel, da je vlagatelj ne glede na sklep o spremembi odločitve o oddaji javnega naročila dne 19. 5. 2014 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika za sklop 1. Naročnik je ob pregledu zahtevka ugotovil, da se zahtevek za revizijo po vsebini v celoti nanaša na odločitev naročnika v sklop 1, vsebovano v odločitvi o oddaji javnega naročila. Ker je bila ta odločitev naročnika še pred pravnomočnostjo odločitve o oddaji javnega naročila nadomeščena z novo odločitvijo za sklop 1, vsebovano v sklepu o spremembi odločitve o oddaji javnega naročila (da se ponudbe vseh ponudnikov zavrnejo), je trditev vlagatelja, da je odločitev naročnika o izbiri izbranega ponudnika nepravilna, povsem neutemeljena. Iz tega razloga je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil.

Naročnik je Državni revizijski komisiji v prilogi dopisov, prejetih dne 30. 5. 2014, 4. 6. 2014 in 11. 6. 2014 odstopil dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je po prejemu zahtevka za revizijo opravila predhodni preizkus v skladu z 31. členom ZPVPJN ter ugotovila, da izpolnjuje vse pogoje iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, zato ga je sprejela v obravnavo.

Vlagatelj je dne 2. 6. 2014 podal opredelitve do navedb naročnika v sklepu o zahtevku za revizijo, v katerem je navedel, da je sklep o spremembi odločitve o oddaji javnega naročila prejel 20. 5. 2014, svoj zahtevek za revizijo pa je naročniku poslal 19. 5. 2014. Kljub temu, da je naročnik sklep o spremembi odločitve o oddaji javnega naročila datiral dne 16. 5. 2015, pravne posledice za vlagatelja niso mogle nastati vse do vročitve dne 20. 5. 2014, zato je vlagatelj utemeljeno vložil zahtevek za revizijo. Navedeno je potrdil tudi naročnik, saj je s sklepom o spremembi odločitve o oddaji javnega naročila priznal nezakonitosti in nepravilnosti pri določitvi tehničnih specifikacij. Če bi naročnik pravočasno popravil tehnične zahteve v razpisni dokumentaciji, vlagatelju ne bi bilo potrebno vlagati zahtevka za revizijo. Posledično je krivda za to, da je vlagatelj moral vložiti zahtevek za revizijo, izključno na strani naročnika. Vlagatelj naročniku ne more odreči pravice iz petega odstavka 79. člena ZJN-2, ima pa pravico od naročnika zahtevati vračilo stroškov revizijskega postopka. Vlagatelj bi bil upravičen do povrnitve stroškov tudi v primeru, da naročnik ne bi sprejel sklepa o spremembi odločitve o oddaji javnega naročila, saj je v zahtevku za revizijo argumentirano dokazal, da je naročnik kršil zakon s tem, ko je izbral izbranega ponudnika, ki je oddal neprimerno ponudbo. Vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da ugodi vlagateljevemu zahtevku za revizijo v točki, v kateri zahteva povrnitev stroškov.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Spor med vlagateljem in naročnikom je torej v tem, ali bi bilo potrebno ponudbo izbranega ponudnika za sklop 1 zaradi neizpolnjevanja naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije za ta postopek javnega naročanja (torej neprimernosti) izločiti.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo sicer predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila v celoti, vendar je iz navedb v njegovem zahtevku za revizijo razvidno, da je napadal naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila zgolj v delu, ki se nanaša na sklop 1. Prav tako je iz vlagateljeve ponudbe številka GTI-2014-171 z dne 16. 4. 2014 razvidno, da je vlagatelj podal ponudbo zgolj za sklop 1 tega javnega naročila. Iz potrdila o plačilu takse za revizijski postopek, ki je bila priloga vlagateljevega zahtevka za revizijo (Izpis nalogov za račun vlagatelja pri Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana z dne 19. 5. 2014), je razvidno, da je vlagatelj nakazal takso za predrevizijski in revizijski postopek na transakcijski račun za plačilo taks odprt pri Banki Slovenije, v znesku 3.596,48 EUR.

Iz naročnikove dokumentacije izhaja (vročilnica številka RB 28187 117 8 SI), da je vlagatelj prejel naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila dne 7. 5. 2014. Vlagatelj je zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila vložil dne 19. 5. 2014. Iz žiga naročnika »prejeto« na izvodu zahtevka za revizijo v naročnikovi dokumentaciji je razvidno, da je naročnik zahtevek za revizijo prejel 20. 5. 2014. Sklep o spremembi odločitve o oddaji javnega naročila je naročnik sprejel dne 16. 5. 2014, na pošto pa oddal dne 19. 5. 2014, kar je to razvidno iz vročilnice številka RB 28503 117 9 SI, ki se nahaja v naročnikovi dokumentaciji. Iz vročilnice izhaja tudi, da je vlagatelj sklep o spremembi odločitve o oddaji javnega naročila prejel dne 20. 5. 2014. Vlagatelj je svoj zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila vložil v zakonsko določenem roku 8 delovnih dni od prejema te odločitve (peti odstavek 25. člena ZPVPJN).

Peti odstavek 79.a člena ZJN-2 določa, da odločitev o oddaji javnega naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni več mogoče zahtevati pravnega varstva, kar v tem primeru pomeni s pretekom 8 delovnih dni od vročitve odločitve o oddaji javnega naročila ponudnikom. Iz vročilnic za odločitev o oddaji javnega naročil izhaja, da je bila vročena vsem ponudnikom dne 7. 5. 2014, rok osmih delovnih dni pa je pomenil, da je bil zadnji dan roka za vložitev zahtevka za revizijo 19. 5. 2014, in bi torej odločitev o oddaji javnega naročila postala pravnomočna s pretekom dne 19. 5. 2014.

Naročnik je poslal sklep o spremembi odločitve o oddaji javnega naročila na pošto dne 19. 5. 2014 (torej še preden je postala pravnomočna) in ravnal v skladu s petim odstavkom 79. člena ZJN-2, ki določa, da naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila z namenom odprave nezakonitosti, po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko v skladu s petim odstavkom 79. člena ZJN-2 spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za revizijo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo (nova odločitev o oddaji naročila mora biti v tem primeru skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo). Ker pa naročnik ob sprejemu in oddaji sklepa o spremembi odločitve o javnem naročilu na pošto, vlagateljevega zahtevka za revizijo še ni prejel, o njem ni mogel odločati, preden je sprejel sklep o spremembi odločitve o oddaji javnega naročila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da ni mogoče pritrditi naročnikovi obrazložitvi zavrnitve vlagateljevega zahtevka za revizijo v sklepu o zahtevku za revizijo, da je vlagateljev zahtevek za revizijo, ki izpodbija naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 1 iz razloga neprimernosti, v celoti neutemeljen, ker je naročnik nato sprejel sklep o spremembi odločitve o oddaji javnega naročila, s katerim je zavrnil vse ponudbe v sklopu 1. Drži, da je naročnik s sklepom o spremembi odločitve o oddaji javnega naročila spremenil svojo odločitev o oddaji javnega naročila v sklop 1 izbranemu ponudniku tako, da je v skladu s tretjim odstavkom 80. člena ZJN-2 zavrnil vse ponudbe in tako nadomestil (še nepravnomočno) odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 1. V posledici navedenega je odločanje o vlagateljevi zahtevi, da se prvotna odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi, postalo brezpredmetno – že razveljavljene odločitve o oddaji javnega naročila namreč ni mogoče ponovno razveljaviti. Drži tudi, da je naročnik sočasno izdal odločitev o tem, da v sklopu 1 tega javnega naročila zavrne vse ponudbe, vendar imajo ponudniki tudi zoper to odločitev zagotovljeno možnost vložitve novega zahtevka za pravno varstvo. Opozoriti je še potrebno, da vlagatelj v svoji opredelitvi do navedb naročnika pravici vlagatelja iz petega odstavka 79. člena ZJN-2 ni oporekal.

Izpostaviti pa je potrebno, da med vlagateljem in naročnikom še ostaja spor glede stroškov, ki so vlagatelju nastali z vložitvijo zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila. Vlagatelj je stroške priglasil v svojem zahtevku za revizijo, naročnik pa o njih – kot to izhaja iz izreka in obrazložitve sklepa o zahtevku za revizijo – ni odločil.

Kot izhaja iz tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, mora naročnik, če je zahtevek za revizijo utemeljen, iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Državna revizijska komisija je posledično za razrešitev vlagateljevega zahtevka za povrnitev stroškov revizijskega postopka morala ugotoviti, ali je bil vlagateljev zahtevek za revizijo, vložen zoper odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 1, utemeljen ali ne.

Iz naročnikovega sklepa o spremembi odločitve o javnem naročilu izhaja, da je naročnik spremenil svojo odločitev o oddaji javnega naročila po ponovni preučitvi tehničnih specifikacij iz razpisne dokumentacije in pripomb ponudnikov. Ugotovil je namreč, da »zaradi deloma ne dovolj jasnih in nedvoumno opredeljenih« tehničnih zahtev oziroma specifikacij v razpisni dokumentaciji za sklop 1 ter »posledično ne dovolj jasnih in nedvoumnih tolmačenj« tehničnih specifikacij za sklop 1, ki jih je podal kot odgovore prek portala javnih naročil, ni mogoče zagotoviti zakonite odločitve o oddaji javnega naročila za sklop 1. Naročnik je navedel, da ni mogel zagotoviti enakega razumevanja tehničnih zahtev pri vseh ponudnikih ter s tem zagotavljati nedvoumno primerljivosti vseh ponudb. Hkrati pa je naročnik ugotovil tudi, da na osnovi podanih tehničnih zahtev in specifikacij v sklopu 1 predmeta javnega naročila ni mogoče zagotavljati izvedbe javnega naročila v skladu z dejanskimi potrebami in tehničnimi možnostmi naročnika ob hkratnem zagotavljanju vseh strokovnih zahtev in zahtev predpisov na področju predmeta naročila. Naročnik se je posledično odločil, da z namenom odprave nezakonitosti zavrne vse ponudbe za sklop 1 in »torej ne izbere nobene od prejetih ponudb« ter naročila v sklopu 1 ne odda. Naročnik je identične razloge navajal tudi v sklepu o zahtevku za revizijo.

Kot je že bilo navedeno, lahko naročnik spremeni svojo odločitev in sprejme novo z namenom odprave nezakonitosti, in sicer po predhodni ugotovitvi utemeljenosti. Državna revizijska komisija je na podlagi presoje navedb naročnika iz sklepa o spremembi odločitve o oddaji javnega naročila in sklepa o zahtevku za revizijo ugotovila, da je bil naročnikov razlog za sprejem sklepa o spremembi odločitve o oddaji javnega naročila (torej nezakonitost) smiselno tudi ta, da ni mogel ugotoviti, da ponudba izbranega ponudnika za sklop 1 izpolnjuje naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije, sicer naročnik ne bi sprejel (nove) odločitve o tem, da se – namesto da se javno naročilo za sklop 1 odda izbranemu ponudniku – vse ponudbe zavrne. To izhaja tudi iz naročnikovih navedb o tem, »da na podlagi podanih tehničnih zahtev in specifikacij v sklopu 1 predmeta javnega naročila ni mogoče zagotavljati izvedbe javnega naročila v skladu z dejanskimi potrebami in tehničnimi možnostmi naročnika ob hkratnem zagotavljanju vseh strokovnih zahtev in zahtev predpisov na področju predmeta naročila«. Ker je bil s sklepom o oddaji javnega naročila izbran za sklop 1 izbrani ponudnik, je očitno, da je naročnikova ugotovitev, da ni mogoče zagotavljati izvedbe javnega naročila v skladu z dejanskimi potrebami in tehničnimi možnostmi naročnika ob hkratnem zagotavljanju vseh strokovnih zahtev in zahtev predpisov na področju predmeta naročila, hkrati tudi ugotovitev, da ponudba izbranega ponudnika ne ustreza naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Ugotovitev, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna, ker ne izpolnjuje zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije, je vlagatelj uveljavljal v svojem zahtevku za revizijo. Ob upoštevanju navedenega in dejstva, da je naročnik s sklepom o spremembi odločitve o oddaji javnega naročila (zoper katerega je vlagatelju in drugim ponudnikom omogočeno pravno varstvo v rokih, ki tečejo od dneva njegove vročitve) dejansko pritrdil vlagateljevim očitkom o kršitvah v postopku, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v revizijskem postopku zahteval povrnitev stroškov revizijskega postopka. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN vlagatelju kot potrebne priznala stroške plačila takse v višini 3.596,48 EUR, ki mu jih mora povrniti naročnik.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 18. 6. 2014

Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi
- Gorenje GTI, trgovina, inženiring, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
- GO-ST d.o.o., Gasilska cesta 35, 1290 Grosuplje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, Ljubljana

Vložiti:
- Finančna služba, tu
- V spis zadeve, tu

Natisni stran