Na vsebino
EN

018-116/2014 Zdravstveni dom Ljubljana

Številka: 018-116/2014-9
Datum sprejema: 11. 6. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem., v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Vide Kostanjevec, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Laboratorijski material« v sklopu 11 »Reagenti in material potreben za izvedbo preiskav za določanje HbA1c«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Hermes Analitica, d.o.o., Verovškova ulica 58, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.6.2014

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 11 »Reagenti in material potreben za izvedbo preiskav za določanje HbA1c«, kot izhaja iz dokumentu »Odločitev o oddaji naročila – 2. del«, št. JR-2/2014, z dne 15.4.2014.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.710,39 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu »Laboratorijski material«, ki ga je razdelil na 18 sklopov, objavil dne 3.2.2014 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN1339/2014, in dne 7.2.2014 v Uradnem listu EU, pod št. objave 2014/S 027-042671.

Z dokumentom »Odločitev o oddaji naročila – 2. del«, št. JR-2/2013, z dne 15.4.2014 je naročnik predmetno javno naročilo v sklopu 11 »Reagenti in material potreben za izvedbo preiskav za določanje HbA1c« oddal v izvedbo ponudniku Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi odločitve je naročnik navedel, da je vlagateljeva ponudba v sklopu 11, gleda na merilo najnižja cena, najugodnejša, vendar pa je neprimerna. Vlagatelj je ponudil analizator, ki je namenjen predvsem analizi venske krvi iz primarne epruvete, medtem ko je postopek analize kapilarne krvi časovno zamuden in potrebuje dodatno redčenje.

Vlagatelj je pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročilu v sklopu 11 »Reagenti in material potreben za izvedbo preiskav za določanje HbA1c« in povrnitev stroškov pravnega varstva. Zatrjuje, da je naročnik njegovo ponudbo neupravičeno izločil kot nepopolno. V ponudbi je upošteval, da naročnik potrebuje analizator za analizo kapilarne krvi, zato je poleg ponujenega analizatorja D-10, proizvajalca Bio-Rad (nadalje: ponujeni analizator), ponudil tudi »Hemoglobin Capillary Collection System« (epruvete namenjene za kapilarno kri), ki je namenjen izključno analizi kapilarne krvi. Iz brošur, predloženih v ponudbeni dokumentaciji, izhaja, da predhodna priprava vzorcev krvi ni potrebna, kar pomeni, da redčenje vzorcev ni potrebno in da proces analize ni časovno zamuden. Predložene brošure jasno prikazujejo, opisno in slikovno, enostaven in hiter odvzem vzorca.

Naročnik je izbranemu ponudniku poslal zahtevek za revizijo v izjasnitev, vendar se izbrani ponudnik o njem ni izjasnil.

Naročnik je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva. Naročnik navaja, da ponujeni analizator ni enakovreden analizatorju DCA Vantage, kot je zahteval v razpisni dokumentaciji. Pri analizatorju DCA Vantage je za predpripravo vzorca (od vboda v prst do postavitve vzorca v analizator) potrebnih 3-5 sekund, za analizo vzorca v analizatorju 7 minut, kar pomeni, da je za izvedbo preiskave potrebnih 7 minut in 3-5 sekund. Pri ponujenem analizatorju je predpriprava vzorca sestavljena iz sedmih korakov, med drugim tudi iz redčenja vzorca, saj je potrebno dati kapilaro v vialo, v kateri je raztopina, ki povzroči hemolizo. Naročnik pojasnjuje, da ne more natančno izmeriti, koliko časa je potrebnega za predpripravo vzorca, ker lahko pri vsakem od sedmih korakov predpriprave pride do napake, iz izkušenj pa ocenjuje, da je za predpripravo potrebnih najmanj 2-5 minut, lahko tudi več. Proces predpriprave vzorca je zato pri ponujenem analizatorju časovno zamuden, saj naročnik pri analizatorju DCA Vantage porabi le 3-5 sekund. Analiza vzorca krvi pri ponujenem analizatorju traja 6,5 minut. Za izvedbo preiskave s ponujenim analizatorjem je tako potrebnih 9-12 minut, lahko pa tudi več, ker z analizatorjem delajo medicinske sestre, ki nimajo toliko izkušenj kot laboratorijski tehniki. Naročnik še pojasnjuje, da je njegovo delo sistematizirano tako, da sta v sedmih minutah opravljeni še preiskavi glukoze in mikroalbumini, poleg tega želi pridobiti rezultate v čim krajšem času, brez nepotrebnih dodatnih opravil, in čim bolj zmanjšati pojavljanje napak pri delu.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 19.5.2014 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 19.5.2014 pravočasno opredelil do navedb naročnika. Vztraja pri revizijskih navedbah in dodaja, da naročnik poskuša z navajanjem sedmih faz predpriprave vzorca optično ustvariti vtis zamudnejšega postopka pri ponujenem analizatorju. Ponujeni analizator omogoča hitri program analize, ki traja 3 minute, in daljši program analize, ki traja 6,5 minut. To pomeni, da tudi če bi bilo za predpripravo vzorca potrebnih 2-5 minut, bi skupni čas preiskave trajal le 5-8 minut. Ponujeni analizator je zato najmanj enakovreden, če ne celo boljši in hitrejši, kot analizator DCA Vantage.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.
Med strankama je sporno, ali je naročnik ravnal zakonito, ko je vlagateljevo ponudbo kot neprimerno izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2) kot neprimerno ponudbo določa tisto ponudbo, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Neprimerna ponudba ni popolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), zato jo mora naročnik izločiti iz postopka oddaje javnega naročila (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). V nasprotnem primeru, če ponudba izpolnjuje vse pogoje, vezane na vsebino predmeta javnega naročila in zato izpolnjuje vse zahteve naročnika, določene v razpisni dokumentaciji, je naročnik ne sme označiti za neprimerno in posledično za nepopolno, ampak jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

Popolna ponudba mora (med drugim) izpolnjevati vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej vse (minimalne) tehnične specifikacije, ki opredeljujejo bistvene tehnične lastnosti predmeta javnega naročila in ki jih naročnik, skladno s prvim odstavkom 37. člena ZJN-2, navede v dokumentaciji javnega naročila. Tehnične specifikacije so nujne informacije, ki jih ponudniki potrebujejo za pripravo popolnih, medsebojno primerljivih in konkurenčnih ponudb, ter predstavljajo izhodišče za presojo, ali je posamezen ponudnik ponudil takšen predmet javnega naročila, ki je v skladu z naročnikovimi potrebami in pričakovanji. Način in obseg opisa predmeta javnega naročila je odvisen od lastnosti in kompleksnosti samega predmeta. Pravila za določanje tehničnih specifikacij so določena v 37. členu ZJN-2. Naročnik lahko predmet javnega naročil določi bodisi z opisovanjem lastnosti, funkcionalnih zahtev ali storilnostnih zahtev bodisi s tehničnimi specifikacijami, ki temeljijo na določenih standardih. Če predmeta naročila ni mogoče opisati drugače, je dovoljeno tudi sklicevanje na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke, patente, tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo, vendar mora naročnik pri takem sklicevanju navesti besedo "ali enakovredni".

Naročnik je v razpisni dokumentaciji zapisal, da je v »opisu izdelka« za določene vrste blaga, ki so predmet tega naročila, navedel blagovno znamko izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovostnih razpisnih vrst blaga, in da morajo ponujeni izdelki ustrezati opisanim zahtevam glede tehničnih specifikacij, navedenih v obrazcu ponudbe Obr. 2 (točka 2.2 »Pojasnila ponudnikom za izpolnitev obrazca Obr.2«). V Obr. 2 za sklop 11 »Ponudba za nabavo reagentov in potrebni material za izvedbo preiskav za določanje HbA1c« je naročnik določil, da lahko ponudniki:
- ponudijo originalne reagente in potrebni material za analizatorje DCA Vantage ali
- ponudijo oz. dajo naročniku na uporabo 9 enakovrednih (po zmogljivosti in kvaliteti) analizatorjev za določanje HbA1c ter zanje originalne reagente in potrebni material za izvedbo razpisnih preiskav.
Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, kar med strankama ni sporno, da je vlagatelj ponudil v najem 9 analizatorjev za določanje HbA1c, model D-10 Hemoglobin analizator, proizvajalca Bio-Rad, ter reagente in material potreben za izvedbo preiskav. Med strankama nadalje ni sporno, da ponujeni analizator omogoča določanje HbA1c (tudi) z analizo kapilarne krvi.

Naročnik je vlagateljevo ponudbo izločil kot neprimerno z argumentacijo, da ponujeni analizator ni enakovreden analizatorju DCA Vantage in ker je predpriprava vzorca (ki vključuje tudi redčenje) pri ponujenem analizatorju časovno zamudnejša kot predpriprava vzorca pri analizatorju DCA Vantage. Posledično naj bi bila celotna preiskava kapilarne krvi s ponujenim analizatorjem časovno zamudnejša kot preiskava kapilarne krvi z analizatorjem DCA Vantage. Naročnik je pojasnil, da je pri preiskavi krvi potrebna najprej predpriprava vzorca (ki zajema vsa potrebna ravnanja od vboda v prst do postavitve vzorca v analizator) in nato še analiza vzorca v analizatorju.

Kot gre ugotoviti iz določb razpisne dokumentacije, je naročnik zahteval, da ponudniki ponudijo analizatorje, ki so »po zmogljivosti in kvaliteti enakovredni analizatorju DCA Vantage«. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je citirano razpisno zahtevo mogoče razumeti tudi tako, da morajo ponujeni analizatorji zagotavljati enako hitro delovanje kot analizator DCA Vantage, torej da je za analizo vzorca v ponujenem analizatorju potrebno približno enako časa kot za analizo v analizatorju DCA Vantage. Vendar na podlagi naročnikovih navedb, da je za analizo krvi v analizatorju DCA Vantage potrebnih 7 minut, za analizo krvi v ponujenem analizatorju pa 6,5 minut, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni izločil vlagateljeve ponudbe kot neprimerne zaradi časa, ki je potreben za analizo vzorca v ponujenem analizatorju, saj je analiza vzorca v ponujenem analizatorju (po navedbah naročnika) hitrejša od analize vzorca v analizatorju DCA Vantage. Posledično se Državna revizijska komisija ni opredeljevala do navedb vlagatelja, da je analizo vzorcev v ponujenem analizatorju mogoče opraviti še hitreje s »hitrim programom HbA1c«, za katerega so potrebne le tri minute.

Iz odločitve o oddaji javnega naročila in iz odločitve o zavrnitvi zahtevka za revizijo je razvidno, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil kot neprimerno zaradi načina in časa predpriprave vzorca. Naročnik namreč ocenjuje, da je za predpripravo vzorca, ki je analiziran v analizatorju DCA Vantage, potrebnih 3-5 sekund, medtem ko je za predpripravo vzorca, ki je analiziran v ponujenem analizatorju, potrebnih 2-5 minut. Nadalje naročnik zatrjuje, da je pri predpripravi vzorca za ponujeni analizator potrebno redčenje vzorca, kar pri analizatorju DCA Vantage ni potrebno.

Po presoji Državne revizijske komisije, razpisne zahteve, »da morajo biti ponujeni analizatorji po zmogljivosti in kvaliteti enakovredni analizatorju DCA Vantage«, ni mogoče razumeti na način, kot jo razume naročnik, in sicer, da morajo ponudniki ponuditi analizatorje, ki imajo enak (podoben) način predpriprave vzorca kot je način predpriprave vzorca pri analizatorju DCA Vantage (torej brez redčenja oz. hemolize vzorca), kakor tudi ne, da morajo ponudniki ponuditi analizatorje, pri katerih je potreben (približno) enak čas predpriprave vzorca kot pri analizatorju DCA Vantage. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da razlogi (način in čas predpriprave vzorca pri ponujenem analizatorju), ki jih je naročnik navedel v utemeljitev izločitve vlagateljeve ponudbe, pomenijo določanje vsebine tehničnih zahtev po poteku roka za predložitev ponudb, kar je v nasprotju s tretjim odstavkom 71. člena ZJN-2, ki določa, da naročnik po poteku roka za prejem ponudb ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. Posledično Državna revizijska komisija ni presojala utemeljenosti vlagateljevih navedb o hitri in enostavni (brez redčenja) predpripravi vzorca pri ponujenem analizatorju.

V fazi oddaje javnega naročila naročnik presoja zgolj, ali ponudbena dokumentacija ustreza pogojem, ki jih je določil v razpisni dokumentaciji. Ker pa je naročnik izločil vlagateljevo ponudbo kot neprimerno zaradi neustreznega časa in načina predpriprave vzorca, pri tem pa v razpisni dokumentaciji ni določil, da bo pri primerjanju ponujenih analizatorjev z analizatorjem DCA Vantage upošteval tudi čas in način predpriprave vzorca, je potrebno ugotoviti, da je naročnik v izpostavljenem delu kršil javno-naročniško zakonodajo, ko je ponudbo vlagatelja izločil kot neprimerno. Navedenega tudi ne morejo spremeniti naročnikove navedbe o racionalni porabi časa in organizaciji dela. V kolikor naročnik želi analizatorje, pri katerih je predpriprava vzorca hitra in brez redčenja, potem bi moral že v razpisni dokumentaciji vlagatelju (in ostalim ponudnikom) jasno, natančno in nedvoumno predstaviti, kakšne so njegove zahteve in potrebe glede predmeta javnega naročila.

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da je vlagatelj uspel dokazati, da je naročnik z izločitvijo njegove ponudbe ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, zato je na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo vlagatelja ugodila, saj ugotovljene kršitve terjajo razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila v sklopu 11.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila se postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2 v povezavi z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija naročnika (z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen), na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN, napotuje, da v kolikor bo nadaljeval postopek oddaje javnega naročila s sprejemom odločitve o oddaji naročila v sklopu 11, mora pri tem upoštevati določila ZJN-2 ter ugotovitve iz tega sklepa. Če pa bo naročnik ugotovil, da mu vsebina razpisne dokumentacije, kot je sedaj določena, ne mogoča oddaje javnega naročila na način, da bi lahko uresničil namen, zaradi katerega nabavlja analizator in reagente, bo moral ponoviti postopek javnega naročanja in pri tem pripraviti razpisno dokumentacijo tako, da bo ponudnike jasno, natančno in nedvoumno seznanil z vsemi zahtevami, na podlagi katerih bo presojal primernost ponudb.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva v višini 1.710,39 EUR, kolikor je znašala vplačana taksa za postopek pravnega varstva. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je vlagatelj, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN, upravičen do povrnitve potrebnih stroškov postopka pravnega varstva. Državna revizijska komisija vlagatelju kot potrebne priznava celotne priglašene stroške.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.710,39 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 11.6.2014


predsednica senata
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Hermes Analitica, d.o.o., Verovškova ulica 58, 1000 Ljubljana
- Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana
- Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran