Na vsebino
EN

018-096/2014 Občina Radlje ob Dravi

Številka: 018-096/2014-6
Datum sprejema: 4. 6. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem., v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek-Šinko, kot predsednice senata, ter Vide Kostanjevec in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izdelava prostorskega načrta Občine Radlje ob Dravi«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, Krško (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi (v nadaljevanju: naročnik), dne 4.6.2014

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 17.3.2014 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila »Izdelava prostorskega načrta Občine Radlje ob Dravi«, in sicer po postopku s pogajanju po predhodni objavi po 1. točki prvega odstavka 28. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2). Naročnik postopek s pogajanji vodi na podlagi predhodnega odprtega postopka oddaje predmetnega javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 21.2.2014, pod št. objave JN2127/2014.

Z dopisom z dne 18.3.2014 je naročnik pet ponudnikov, ki so sodelovali v predhodnem odprtem postopku oddaje predmetnega javnega naročila, povabil k pogajanjem. Naročnik je dne 27.3.2014 sprejel dokument »Obvestilo o oddaji javnega naročila«, s katerim je predmetno javno naročilo oddal ponudniku Urbis, d.o.o., Jezdarska ulica 3, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi je naročnik navedel, da se je ponudba izbranega ponudnika glede na merilo (najnižja cena) uvrstila na prvo mesto.

Vlagatelj je dne 8.4.2014 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o začetku postopka s pogajanji po predhodni objavi, kot izhaja iz vabila na pogajanja z dne 18.3.2014, razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila in povrnitev stroškov pravnega varstva. Zatrjuje, da je bil postopek s pogajanji po predhodni objavi izpeljan nezakonito, ker za njegov začetek niso bili izpolnjeni zakonsko določeni pogoji. Naročnik je začel postopek s pogajanji preden je pravnomočno zaključil predhodno izvedeni odprti postopek. V vabilu na pogajanja naročnik ni zagotovil pravnega varstva, prav tako pa iz njega tudi ni razvidno, zakaj naročnik že v predhodnem postopku ni izbral najugodnejšega ponudnika. Iz vabila na pogajanja izhaja, da naročnik v predhodnem izvedenem postopku ni dobil nobene sprejemljive ponudbe, vendar je bila vlagateljeva ponudba neutemeljeno izločena, ker naročnik ni izkazal, da ponudbena cena vlagatelja presega višino naročnikovih zagotovljenih sredstev. Vlagatelj nadalje zatrjuje, da je naročnik v postopu s pogajanji po predhodni objavi kršil načelo transparentnosti in načelo enakopravnosti ponudnikov. Naročnik je v vabilu na pogajanja zapisal napačen datum pogajanj, in sicer 24.4.2014, nato pa vlagatelja ustno (po telefonu), ne pa tudi pisno, obvestil o spremembi datuma in ure pogajanj. Naročnik je nato vlagatelju v petek, dne 21.3.2014, tik pred iztekom delovnega dne, posredoval neformalni elektronski sporočili in vlagatelja obvestil, da bodo pogajanja v ponedeljek 24.3.2014 ob 10.30 uri. Zaradi takšnega ravnanja naročnika se ni bilo mogoče v zadostni meri pripraviti na pogajanja in pripraviti svojih pogajalskih izhodišč. Nadalje vlagatelj zatrjuje, da naročnik v vabilu na pogajanja ni navedel natančnih pravil pogajanj, zato je bil postopek s pogajanji nepredvidljiv. Naročnik ni navedel, kateri ponudniki so bili povabljeni k pogajanjem in kateri ponudniki so bili v predhodnem postopku izločeni ter zakaj so bili izločeni. Vlagatelj nadalje meni, da bi se naročnik moral pogajati z vsemi ponudniki hkrati, ne pa z vsakim posebej. Pogajanja z vsakim ponudnikom posebej ne morejo zadostiti načelu enakopravne obravnave ponudnikov, saj zadnji ponudnik lahko izve cene in svojo ponudbo temu primerno prilagodi. Vlagatelj zatrjuje, da naročnik ni vnaprej določil števila krogov pogajanj in ni vnaprej pisno napovedal zadnjega kroga pogajanj, ampak je vlagatelj prejel zgolj neuradno informacijo, da se bodo pogajanja izvedla z vsakim ponudnikom posebej v enem krogu. Vlagatelj navaja, da je želel informacijo o poteku pogajanj tudi uradno pridobiti, vendar niti iz zapisnika o pogajanjih niti iz obvestila o oddaji javnega naročila ni razvidno, po kakšnem vrstnem redu in ob katerih urah so ponudniki hodili na pogajanja. Vlagatelj še dodaja, da so bila pogajanja prirejena zgolj za enega ponudnika, na kar kaže dejstvo, da je izbrani ponudnik pripravljal osnutek OPN.

Naročnik je izbranemu ponudniku posredoval zahtevek za revizijo v izjasnitev, vendar se izbrani ponudnik o njem ni izjasnil.

Naročnik je dne 2.4.2014 s sklepom zavrnil zahtevek za revizijo. Zatrjuje, da je postopek s pogajanji izpeljal s skladu z ZJN-2. V pogajanja je vključil vse ponudnike, ki so v predhodnem postopku oddali ponudbe in so izpolnjevali zahtevane pogoje iz 42. do 47. člena ZJN-2. V vabilu, s katerim je povabil ponudnike na pogajanja, je prišlo do napačno zapisanega datuma pogajanj, vendar je naročnik o pravilnem datumu ustno in pisno obvestil vabljene ponudnike. Zakon ne nalaga naročniku, kako mora izpeljati pogajanja. V konkretnem primeru so bila pogajanja izpeljana enakopravno, z vsakim ponudnikom posebej, in vsem je bilo postavljeno le eno vprašanje in sicer glede cene.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 24.4.2014 opredelil do navedb naročnika in vztrajal pri revizijskih navedbah.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 25.4.2014, katero je Državna revizijska komisija prejela 28.4.2014, odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je vlagatelja pozvala na doplačilo takse, ki jo je vlagatelj dne 13.5.2014 pravočasno doplačal.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.


Iz predložene spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik s sklepom z dne 17.2.2014 začel postopek oddaje javnega naročila »Izdelava prostorskega načrta Občine Radlje ob Dravi«, in sicer po odprtem postopku (razvidno iz obvestila o javnem naročilu objavljenim na Portalu javnih naročil dne 21.2.2014, pod št. objave JN2127/2014). V okviru začetega odprtega postopka oddaje javnega naročila je naročnik pripravil in objavil razpisno dokumentacijo ter dne 14.3.2014 opravil javno odpiranje ponudb (Zapisnik o odpiranju ponudb z dne 14.3.2014). Naročnik je poleg vlagateljeve ponudbe prejel ponudbe še šestih ponudnikov. Dne 17.3.2014 je naročnik sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila »Izdelava prostorskega načrta Občine Radlje ob Dravi« po postopku s pogajanji po predhodni objavi po 1. točki prvega odstavka 28. člena ZJN-2. Naročnik je dne 18.3.2014 poslal vlagatelju (in še štirim ponudnikom, ki so navedeni v Zapisniku o odpiranju ponudb z dne 14.3.2014) vabilo na pogajanja, katero je bilo vlagatelju vročeno 19.3.2014 (razvidno iz podpisane vročilnice).

V vabilu na pogajanja z dne 18.3.2014 je naročnik navedel:
- da v skladu z 89. členom in 1. točko prvega odstavka 28. člena ZJN-2 ter na podlagi vlagateljeve ponudbe, ki jo je predložil v prejšnjem postopku oddaje javnega naročila »Izdelava prostorskega načrta Občine Radlje ob Dravi«, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 21.2.2014, št. JN2127/2014, vabi vlagatelja, da se udeleži pogajanja v zvezi z izvedbo predmetnega javnega naročila,
- da bo izvedel postopek s pogajanji, ker v predhodnem postopku oddaje javnega naročila, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, dne 21.2.2014, št. JN2127/2014, ni dobil nobene sprejemljive ponudbe,
- da se elementi razpisne dokumentacije ne spremenijo,
- da je ocenjena vrednost javnega naročila 60.000,00 EUR z DDV,
- da bo predmet pogajanj cena za razpisana dela,
- da bo, zaradi upoštevanja načela enakopravne obravnave ponudnikov, pogajanja izvedel posamično z vsakim ponudnikom, ki izpolnjuje pogoje iz 42. do 47. člena ZJN-2 in je v prejšnjem postopku po odprtem postopku predložil ponudbo v skladu s formalnimi zahtevami,
- da bodo pogajanja v ponedeljek, 24.4.2014, konkretno za vlagatelja ob 10.30 uri.

Naročnik je dne 21.3.2014 (petek) vlagatelju posredoval ob 11.33 uri elektronsko sporočilo, iz katerega izhaja, da je v vabilu na pogajanja naveden napačen datum in da pogajanja ne bodo šele čez en mesec, ampak dne 24.3.2014 (ponedeljek) ob 10.00 uri. Naročnik je istega dne vlagatelju ob 12.34 uri posredoval še eno elektronsko sporočilo, iz katerega izhaja, da je čas pogajanj dne 24.3.2014 ob 10.30 uri. Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik tudi drugim štirim ponudnikom, ki so bili povabljeni na pogajanja, istega dne posredoval elektronsko sporočilo, s katerim jih je obvestil o pravilnem datumu pogajanj. Vlagatelj se je, tako kot ostali vabljeni ponudniki, dne 24.3.2014 pogajanj udeležil (razvidno iz Zapisnika o pogajanjih za vlagatelja z dne 24.3.2014).

Z Obvestilom o oddaji javnega naročila z dne 27.3.2014, katero je bilo vlagatelju vročeno 31.3.2014 (razvidno iz podpisane vročilnice), je naročnik predmetno javno naročilo oddal izbranemu ponudniku. Vlagatelj pa je zahtevek za revizijo oddal priporočeno na pošto dne 8.4.2014 (razvidno iz žiga na kuverti).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo nasprotuje ravnanjem naročnika v teku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj naročniku očita, da je nezakonito začel postopek s pogajanji po predhodni objavi, ker za to niso bili izpolnjeni zakonsko določeni pogoji, saj se predhodni odprti postopek še ni pravnomočno končal, poleg tega pa je bila njegova ponudba v predhodnem postopku neutemeljeno izločena kot nesprejemljiva. Vlagatelj zatrjuje tudi, da je naročnik izvedel pogajanja, ne da bi predhodno določil protokol pogajanj, zaradi česar so bila pogajanja nepredvidljiva in neskladna z načelom enakopravnosti ponudnikov in načelom transparentnosti.

ZPVPJN v 25. členu ureja pravočasnost zahtevka za revizijo kot vloge in pravočasnost navedb v zahtevku za revizijo. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k oddaji ponudbe, se lahko vloži v osmih delovnih dneh od prejema povabila k oddaji ponudbe, vendar ne po roku za prejem ponudbe, razen, ko naročnik določi rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni; v teh primerih se lahko zahtevek za revizijo vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb (prvi, drugi in tretji odstavek 25. člena ZPVPJN). Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni (peti odstavek 25. člena ZPVPJN). V kolikor vlagatelj zamudi navedene roke, se takšen zahtevek za revizijo zavrže. V (formalno) pravočasnih zahtevkih za revizijo (kot je to v konkretnem primeru) vlagatelj, skladno s četrtim odstavkom 25. člena ZPVPJN, po poteku roka, ki je določen za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. Ravnanje v nasprotju s citirano določbo je sankcionirano s prekluzijo, kar pomeni, da (naročnik in) Državna revizijska komisija takšnih prepozno očitanih (domnevnih) kršitev vsebinsko ne obravnavata. Kot že navedeno, ZPVPJN dopušča, da se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k oddaji ponudbe, v nekaterih primerih (drugi in tretji odstavek 25. člena ZPVPJN) vloži v določenem roku (pet delovnih dni) po poteku roka za predložitev ponudb, iz česar izhaja logična posledica, da vlagatelj v tem primeru lahko navaja kršitve (ki so mu sicer bile znane pred potekom roka za predložitev ponudb) po poteku roka za predložitev ponudb, vendar pa mora v tem primeru te kršitve navajati v zahtevku za revizijo, vloženim najpozneje peti delovni dan po predložitvi ponudbe.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je bil vlagatelj s prejemom vabila na pogajanja smiselno povabljen k oddaji ponudbe, pri tem pa je naročnik določil rok za prejem ponudbe oz. pogajanj krajši od desetih delovnih dni. Vabilo na pogajanja je bilo namreč vlagatelju vročeno dne 19.3.2014, medtem ko so bila pogajanja predvidena za 24.3.2014.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da so vlagateljevi očitki o nezakoniti uporabi postopka s pogajanji po predhodni objavi po 1. točki prvega odstavka 28. člena ZJN-2, skladno s četrtim odstavkom 25. člena ZPVPJN, prepozni. Vlagatelj se je namreč že dne 19.3.2014 z vročitvijo vabila na pogajanja lahko seznanil, da je naročnik začel postopek na podlagi predhodnega odprtega postopka, ki (po navedbah vlagatelja) ni bil pravnomočno zaključen in da je naročnik vlagateljevo ponudbo v predhodnem odprtem postopku izločil kot nesprejemljivo, saj je naročnik v vabilu na pogajanja navedel, »[…] da bo izvedel postopek s pogajanji, ker v predhodnem postopku oddaje javnega naročila, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, dne 21.2.2014, št. JN2127/2014, ni dobil nobene sprejemljive ponudbe[…]«. Ker je vlagatelj navedene očitke uveljavljal šele dne 8.4.2014 v zahtevku za revizijo, vloženem po oddaji ponudbe (kar pomeni 14. delovni dan, odkar je za kršitve izvedel, oz. 10. delovni dan po roku za oddajo ponudb), in ob tem ni zatrjeval (niti izkazal), da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem, se Državna revizijska komisija, skladno s četrtim odstavkom 25. člena ZPVPJN, v povezavi s tretjim in drugim odstavkom 25. člena ZPVPJN, vsebinsko ni opredeljevala do revizijskih navedb, da je naročnik v predhodnem odprtem postopku neutemeljeno izločil vlagateljevo ponudbo kot nesprejemljivo in da predhodni odprti postopek ni bil pravnomočno zaključen. Posledično se Državna revizijska komisija vsebinsko ni opredeljevala do spornega vprašanja, ali so bili ob začetku postopka s pogajanji po predhodni objavi izpolnjeni zakonski pogoji za njegov začetek.

Enako velja ugotoviti za revizijske očitke vlagatelja, ki se nanašajo na pravila (protokol) postopka s pogajanji. Vlagatelj se je dne 19.3.2014 z vročitvijo vabila na pogajanja lahko seznanil, da se bo naročnik pogajal z vsakim ponudnikom posebej in ne z vsemi skupaj, saj je naročnik v vabilu na pogajanja navedel, da bo »pogajanja izvedel posamično z vsakim ponudnikom«. Vlagatelj se je z vročitvijo vabila na pogajanja tudi seznanil, da iz vabila na pogajanja niso izhajali podatki o tem, koliko krogov pogajanj bo izvedel naročnik, kdo je bil povabljen in vrstni red pogajanj (kar bi po mnenju vlagatelja naročnik moral navesti). Ker pa je vlagatelj revizijske očitke o protokolu postopka s pogajanji uveljavljal šele dne 8.4.2014 v zahtevku za revizijo vloženim po oddaji ponudbe, se Državna revizijska komisija, skladno s četrtim odstavkom 25. člena ZPVPJN, v povezavi s tretjim in drugim odstavkom 25. člena ZPVPJN, vsebinsko ni opredeljevala, ali so bila pravila postopka s pogajanji določena skladno z ZJN-2.

Vlagatelj zatrjuje tudi, da se ni mogel v zadostni meri pripraviti na pogajanja, ker je šele v petek dne 21.3.2014 izvedel, da bodo pogajanja v ponedeljek dne 24.3.2014. Vlagatelj se je s prejemom elektronskega sporočila dne 21.3.2014 seznanil, kdaj bodo pogajanja, in posledično s tem, koliko časa ima za pripravo na pogajanja. V kolikor je vlagatelj menil, da je določen rok prekratek za pripravo konkurenčne ponudbe, bi moral to zatrjevati pravočasno, torej najkasneje do dne 28.3.2014. Ker pa je vlagatelj navedeni očitek uveljavljal šele dne 8.4.2014, je ta, skladno s četrtim odstavkom 25. člena ZPVPJN, v povezavi s tretjim in drugim odstavkom 25. člena ZPVPJN, prepozen in ga Državna revizijska komisija vsebinsko ni presojala.

Vlagatelj nadalje zatrjuje, da naročnik ni pisno napovedal zadnjega kroga pogajanj. Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da mora naročnik, skladno s tretjim odstavkom 28. člena ZJN-2, pisno napovedati zadnji krog pogajanj. Iz spisovne dokumentacije sicer ni razvidno, da je naročnik pisno napovedal zadnji krog pogajanj, vendar je, upoštevaje vlagateljevo navedbo, da je naročnik »[…]podal vlagatelju zgolj neuradno informacijo...da se bodo podajanja izvedla z vsakim ponudnikom posebej v enem krogu […]«, potrebno ugotoviti, da je bil vlagatelj seznanjen, da mora svoja ravnanja pri pogajanjih v celoti prilagoditi že v edinem krogu pogajanj. Opozoriti je potrebno, da je pravno varstvo ponudnikov namenjeno le uveljavljanju takšnih kršitev, ki neposredno posegajo v položaj ponudnika v konkretnem postopku oddaje javnega naročila tako, da mu onemogočajo oz. otežujejo sodelovanje v postopku ali imajo za posledico nezakonito zavrnitev njegove ponudbe. Vlagatelj v zahtevku ni zatrjeval (niti izkazal), da je zgolj »neuradno«, ne pa tudi pisno, obvestilo o zadnjem (edinem) krogu pogajanj vplivalo na njegov pravni položaj v postopku oddaje javnega naročila, zato je Državna revizijska komisija revizijske navedbe v tem delu zavrnila kot neutemeljene.

V kolikor vlagatelj z navedbami, da iz zapisnika o pogajanjih in iz odločitve o oddaji javnega naročila ni razviden postopek s pogajanji, meri na kršitev načela transparentnosti (8. člen ZJN-2), potem je potrebno ugotoviti, da se v spisovni dokumentaciji nahaja pet zapisnikov o pogajanjih. Iz zapisnikov o pogajanjih je razvidno, da se je naročnik (kot je to napovedal v vabilu na pogajanja) pogajal z vsakim ponudnikom posebej, nadalje je razvidno kdaj so pogajanja potekala (posledično je mogoče ugotoviti vrstni red pogajanj), razvidno pa je tudi, da se je naročnik (kot je to napovedal v vabilu na pogajanja) pogajal zgolj o ponudbeni ceni. Naročniku zato v izpostavljenem delu ni mogoče očitati, da postopka s pogajanj ni vodil na pregleden način in po vnaprej določenem postopku. Državna revizijska komisija še dodaja, da ZJN-2 naročniku ne nalaga obveznosti, da ponudnikom pošlje zapisnik o pogajanjih z drugimi ponudniki, iz spisovne dokumentacije pa tudi ni razvidna vlagateljeva zahteva za vpogled v spisovno dokumentacijo.

V zvezi z vlagateljevo navedbo, da »[…]dejstvo, da je že osnutek OPN pripravljal izbrani ponudnik Urbis kaže na to, da so lahko bila pogajanja prirejena zgolj za enega ponudnika […]« Državna revizijska komisija opozarja, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo, skladno s pravilom o trditveno-dokaznem bremenu, ki izhaja iz 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.), v povezavi s 13. členom ZPVPJN, zatrjevati dejstva, iz katerih izvirajo domnevne kršitve, ter ponuditi dokaze, na podlagi katerih je taka dejstva mogoče ugotoviti. Zatrjevano dejstvo, da je že osnutek OPN pripravljal izbrani ponudnik, pa ne pomeni primerne in zadostne podlage in dokazov za zaključek, da je naročnik priredil pogajanja zgolj za izbranega ponudnika. Poleg tega so lahko predmet presoje v revizijskem postopku le konkretizirane kršitve, navedbam, katerih namen je zgolj ugibanje ali sklepanje o določenih dejstvih, pa v revizijskem postopku ni mogoče slediti.

Na podlagi navedenega je zato potrebno ugotoviti, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, zato je Državna revizijska komisija, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 4.6.2014predsednica senata
Sonja Drozdek-Šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško,
- Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi,
- Urbis, d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana


Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran