Na vsebino
EN

018-113/2014 Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

Številka: 018-113/2014-6
Datum sprejema: 9. 6. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter Sonje Drozdek Šinko in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila »DOBAVA SANITETNEGA, LABORATORIJSKEGA, ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA« (v sklopu številka 11: »PRESEJALNI TESTI - ZD ŠMARJE«) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MIKRO+POLO, d. o. o., Zagrebška cesta 22, Maribor, ki ga zastopa Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba, o. p., d. o. o., Šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH, Celjska cesta 16, Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: naročnik), dne 9. 6. 2014

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 23. 4. 2014 se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji naročila v sklopu številka 11 »PRESEJALNI TESTI - ZD ŠMARJE«, kakor sledi:
- v delu I. točke (izreka), ki določa, da se okvirni sporazum v sklopu številka 11 sklene tudi s ponudnikom »Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana« (tretja alinea rubrike »Sklop 11. Presejalni testi«),
- v delu II. točke (izreka), ki se glasi: »od 1.5.2014 do 30.04.2016«.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 1.500,40 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 11. 2. 2014 sprejel sklep o začetku postopka (oddaje javnega naročila) za dobavo sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala (v nadaljevanju: javno naročilo). Obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo dne 11. 2. 2014 (s številko objave JN1682/2014) objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 14. 2. 2014 pa (s številko dokumenta 051340) tudi v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2014/S 032.

Naročnik je dne 8. 4. 2014 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, številka JNB-01/14-POG-O/Šm (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se okvirne sporazume v sklopu številka 11 sklene s štirimi ponudniki (tudi z vlagateljem), javno naročilo v sklopu številka 11 za prvo obdobje pa se odda ponudniku »Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana« (v nadaljevanju: ponudnik Iris).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 10. 4. 2014, dne 15. 4. 2014 pa je naročnik prejel vlagateljevo Zahtevo za vpogled v dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila. Vlagatelj je vpogled opravil dne 18. 4. 2014.

Na zahtevo vlagatelja je naročnik dne 15. 4. 2014 sprejel Dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, številka JNB-01/14-POG-O/Šm-1, katero je vlagatelj prejel dne 17. 4. 2014.

V posledici vlagateljevega Predloga za spremembo odločitve o oddaji zadevnega javnega naročila (v sklopu številka 11) je naročnik dne 22. 4. 2014 sprejel Odgovor na predlog za spremembo odločitve o oddaji zadevnega javnega naročila, številka JNB-01/14-POG-O/Ž-3, iz katere izhaja, da odločitve o oddaji zadevnega javnega naročila (v sklopu številka 11) ne spreminja. Slednje navedeni odgovor naročnika je vlagatelj prejel dne 23. 4. 2014.

Naročnik je dne 24. 4. 2014 prejel vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 23. 4. 2014, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija odloči tako, da
- v sklopu številka 11 razveljavi odločitev o oddaji naročila (tako v delu, ki se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma kot v delu izbire najugodnejšega ponudnika ter sklenitev pogodbe) in vsa nadaljnja ravnanja (pooblaščenega) naročnika,
- naročniku naloži, da vlagatelju povrne stroške postopka.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da
- je ponudba ponudnika Iris v sklopu številka 11 nepopolna in bi morala biti kot taka izločena, saj je ponudnik Iris v zaporedni številki 12110004 sklopa številka 11 ponudil blago D. Troponin I c. proizvajalca D., ki ne ustreza zahtevam naročnika po troponinu T (sensitive test),
- je naročnik kršil 22. člen ZJN-2 s tem, ko mu ni omogočil vpogleda »v to, kaj točno je izbrani ponudnik ponudil« pri postavki 12110004 sklopa številka 11, ker gre kljub oznaki poslovna skrivnost za podatke, ki so javni, saj so dostopni na spletu, kot taki pa (»v skladu z določili ZGD-1«) ne morejo biti označeni kot poslovna skrivnost,
- naročnik v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ni spoštoval določb ZJN-2 glede obdobja mirovanja, prav tako pa je določila ZJN-2 kršil »s sprejemom skupne odločitve«,
- je naročnik odločitev o oddaji naročila v sklopu številka 11 sprejel v nasprotju z določbami razpisne dokumentacije, saj je v njej navedel, da se okvirni sporazum sklepa za obdobje dveh let od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2016, v vzorcu okvirnega sporazuma, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, pa je določil, da okvirni sporazum velja za obdobje dveh let od sklenitve okvirnega sporazuma.

Dne 30. 4. 2014 je ponudnik Iris na pošto priporočeno oddal »Izjasnitev izbranega ponudnika zaradi zahtevka za revizijo za« zadevno javno naročilo, z dne 30. 4. 2014 (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). V tej vlogi ponudnik Iris pojasnjuje pojem »troponin I« in njegovo vlogo v človeškem organizmu. Omenja tudi troponin T ter navaja, da ima naročnik »pravico (in dolžnost) izbrati ponujeni artikel, ki najbolj ustreza zahtevam narave dela v naročnikovem laboratoriju, ter je hkrati najugodnejši, ne glede na to, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni izrecno navedel zahteve po enakovrednem artiklu«.

Naročnik je dne 12. 5. 2014 sprejel Odločitev o zahtevku za revizijo, številka JNB-01/14-POG-REV (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnil kot neutemeljen, obenem pa je (po temelju in višini) kot neutemeljen zavrnil tudi vlagateljev zahtevek za povračilo stroškov. V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik
- v navezavi na prvo kršitev, ki jo v zahtevku za revizijo zatrjuje vlagatelj, navaja, da je v razpisni dokumentaciji uporabil enoten zapis, po katerem bo skladnost ponujene vrste blaga ugotavljal z zahtevano vrsto blaga oziroma njej ustrezno paralelo, upoštevaje navedeno pa je ponudnik Iris v zaporedni številki 12110004 sklopa številka 11 ponudil zahtevani test,
- v navezavi na drugo kršitev, ki jo v zahtevku za revizijo zatrjuje vlagatelj, navaja, da je vpogled v ponudbe izpeljal skladno z veljavno zakonodajo, zaradi odsotnosti ponudnika Iris pa je upošteval njegov sklep o varovanju poslovne skrivnosti,
- v navezavi na tretjo in četrto kršitev, ki ju v zahtevku za revizijo zatrjuje vlagatelj, navaja, da je imel vlagatelj v primeru, da je smatral, da določila razpisne dokumentacije in okvirnega sporazuma niso v skladu z zakonodajo, možnost uporabe pravnega varstva, ki pa ga v predpisanem roku ni uveljavljal, zato je prekludiran. Naročnik obenem dodaja, da je z izdajo odločitve o oddaji naročila spoštoval tudi obdobje mirovanja.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 13. 5. 2014.

Naročnik je v prilogi dopisa z dne 12. 5. 2014, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 15. 5. 2014, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 15. 5. 2014 prejela vlagateljevo Opredelitev do navedb naročnika v zvezi z odločitvijo naročnika o zahtevku za revizijo, z dne 14. 5. 2014 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo). V tej vlogi vlagatelj v celoti vztraja pri navedbah iz zahtevka za revizijo, ugotovitve naročnika pa v celoti zavrača kot neutemeljene. Vlagatelj ob tem izpostavlja, da ponudnik Iris v sklopu številka 11 tudi ni ponudil »semikvantitativnega testa kot ga izrecno zahteva naročnik pod pozicijo 12110004, temveč kvalitativni test«.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom z dne 19. 5. 2014, ki ga je naročnik prejel dne 20. 5. 2014, pozvala na odstop dotlej še neodstopljene dokumentacije, dne 21. 5. 2014 pa je prejela s strani naročnika dodatno odstopljeno dokumentacijo.

Po proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in ponudnika Iris, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj svoj zahtevek za revizijo vlaga zoper odločitev o oddaji naročila, sprejeto v sklopu številka 11: »PRESEJALNI TESTI - ZD ŠMARJE« (v nadaljevanju: sklop številka 11). Omenjeno dejstvo med udeleženci postopka (3. člen ZPVPJN) ni sporno.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo (v drugem in tretjem odstavku na strani 11) zatrjuje, da je naročnik kršil 22. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) s tem, ko mu ni omogočil vpogleda »v to, kaj točno je izbrani ponudnik ponudil« pri postavki 12110004 sklopa številka 11, ker gre kljub oznaki poslovna skrivnost za podatke, ki so javni, saj so dostopni na spletu, kot taki pa (»v skladu z določili ZGD-1«) ne morejo biti označeni kot poslovna skrivnost.

V navezavi na navedeno je Državna revizijska komisija sledila predlogu vlagatelja in sama vpogledala v ponudbo ponudnika Iris. V posledici opravljenega vpogleda v predračun je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj na podlagi »šifre ponujenega artikla« pravilno ugotovil podatek o nazivu artikla, v ponudbi ponudnika Iris ponujenega v številki artikla 12110004 sklopa številka 11, in podatek o njegovem proizvajalcu.

Ker vlagatelj svoj zahtevek za revizijo utemeljuje na ustreznih podatkih o nazivu artikla, v ponudbi ponudnika Iris ponujenega v številki artikla 12110004 sklopa številka 11, in na ustreznem podatku o njegovem proizvajalcu, Državna revizijska komisija (neodvisno od vprašanja, ali je naročnik kršil 22. člen ZJN-2 s tem, ko vlagatelju ni omogočil vpogleda »v to, kaj točno je izbrani ponudnik ponudil« pri postavki 12110004 sklopa številka 11) ni sledila predlogu vlagatelja, da naj »v skladu s petim odstavkom 31. člena ZPVPJN odloči, da se vlagatelju dovoli vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, vlagatelju pa na podlagi vpogleda dovoli, da dopolni ali spremeni zahtevek za revizijo« (drugi odstavek na strani 11 zahtevka za revizijo). Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo ni izkazal, na kakšen način je zadevna kršitev naročnika, tudi če bi bila dejansko ugotovljena, v konkretnem primeru (ko je pravilno ugotovil podatek o nazivu artikla, v ponudbi ponudnika Iris ponujenega v številki artikla 12110004 sklopa številka 11, in podatek o njegovem proizvajalcu) vplivala na njegov položaj v predmetnem postopku pravnega varstva.

V zahtevku za revizijo vlagatelj nadalje zatrjuje, da je ponudba ponudnika Iris v sklopu številka 11 nepopolna in bi morala biti kot taka izločena, saj je ponudnik Iris v zaporedni številki 12110004 sklopa številka 11 ponudil blago D. Troponin I c. proizvajalca D., ki ne ustreza zahtevam naročnika po troponinu T (sensitive test).

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija vpogledala v razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila, pri tem pa je ugotovila, da je v Povabilu k oddaji ponudb naročnik gospodarske subjekte povabil, da predložijo ponudbo za zadevni javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudb in razpisno dokumentacijo. Naročnik je obenem določil, da mora ponudnik izpolnjevati pogoje za udeležbo iz 2. točke navodil ponudnikom za izdelavo ponudb in priložiti dokazila oziroma listine, navedene v 3. točki navodil ponudnikom. V točki 2.4. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je naročnik zapisal, da so zahtevane tehnične specifikacije blaga razvidne iz opisa predmeta naročila (priloga 1 razpisne dokumentacije), ponujeno blago pa mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Za to, da ponudba ne bi bila zavrnjena kot nepopolna, so morali ponudniki zagotavljati vse vrste blaga (vse artikle) iz posameznega sklopa, za katerega so se prijavili (točke 2.4., 4.1. in 4.9. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

V Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe je naročnik zapisal, da je v specifikaciji zahtev na podlagi »9. točke 37. člena ZJN-2 za nekatere vrste blaga, ki so predmet tega javnega razpisa, navedel komercialna imena z navedbo (ali enakovredni) z namenom, da se določi nivo kakovosti razpisnih vrst blaga«. Naročnik je ob tem dodal, da mora ponudnik ponuditi »zahtevano vrsto blaga oz. njej ustrezno paralelo. V kolikor bo strokovna komisija naročnika v postopku analize ugotovila, da blago ne ustreza paraleli bo takšno ponudbo zavrnila!« (del prvega odstavka točke 2.9. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

Ob upoštevanju razdelka C točke 3 in točke 4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je morala ponudba za udeležbo na javnem razpisu izpolnjevati vse pogoje (točka 4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), za dokazovanje izpolnjevanja pogojev pa so morali ponudniki k ponudbi obvezno priložiti tudi ponudbeni predračun in izjavo na obrazcu OBR-9 (s katero ponudnik med drugim izjavlja, da zagotavlja vse razpisane vrste blaga za sklop, za katerega se prijavlja). Naročnik je ob tem še določil, da bodo vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za udeležbo, izločene (točka 4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

Ob vpogledu v ponudbeni predračun sklopa številka 11, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v zaporedni številki 12110004 podan naslednji opis zahtevanega blaga: »TroponinT Sensitive test (semikvantitativni), testna ploščica+ cardiac pipetes a20 kom« (500 kosov).

Glede na navedeno Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju v njegovem zatrjevanju (drugi odstavek na strani 9 zahtevka za revizijo), da »Troponin T Sensitive test« […] »ni komercialno ime«. Pojem »troponin T« namreč označuje (regulativni) protein (srčno mišično beljakovino), zato je naročnikovo zahtevo v zaporedni številki 12110004 sklopa številka 11 v konkretnem primeru razumeti, da predstavlja opis blaga, po katerem naročnik zahteva test, občutljiv na troponin T. Omenjeno dejstvo potrjuje tudi naročnik, ko v odločitvi o zahtevku za revizijo (stran 8) v navezavi na prvi stavek »9 točke 37 člena« (pravilno: devetega odstavka 37. člena) ZJN-2 navaja, da »tega ni uporabil«. Ker torej naročnik v zahtevi zaporedne številke 12110004 sklopa številka 11 ni navedel komercialnega imena, omenjene tehnične zahteve tudi ne gre razlagati na način, da jo je naročnik postavil z namenom, da se v njej določi »nivo kakovosti razpisnih vrst blaga« (prvi odstavek točke 2.9. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Slednje pomeni, da naročnik v njej od ponudnikov ni zahteval, da morajo ponuditi »zahtevano vrsto blaga oz. njej ustrezno paralelo« (prvi odstavek točke 2.9. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

Ker je naročnik pravila glede kvalitete blaga jasno navedel v točki 2.9. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, predstavljenega zaključka ne spreminja niti navodilo za pripravo ponudbenega predračuna iz 2. točke drugega odstavka točke 4.1. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Naročnik je v njem med drugim sicer zapisal, da mora ponudnik ponuditi artikel, ki je enakovreden razpisanemu, vendar pa je to zapisal v povezavi z naslednjim stavkom, v katerem navaja, da je besedi »ali enakovreden« pripisal »v opisu pri artiklih, ki morajo zaradi narave dela biti pri naročniku enakovredne kvalitete in jih kakorkoli drugače opisno ni mogel opredeliti«. Iz slednje citiranega stavka gre tako (tudi ob upoštevanju prvega odstavka točke 2.9. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) že ob nasprotnem razlogovanju (argumentum a contrario) razumeti, da morajo biti zaradi narave dela pri naročniku enakovredne kvalitete le določeni (ne pa vsi) artikli. Takšno razlago potrjuje tudi dejstvo, da je naročnik zapis »ali enakovredni« (v ustreznem sklonu) navedel le pri nekaterih (ne pa pri vseh) opisih zahtevanega blaga (na primer v sklopih številka 1, 2 in 3). Pri opisu zahtevanega blaga zaporedne številke 12110004 sklopa številka 11 naročnik zapisa »ali enakovredni« ni navedel. Če bi naročnik dejansko v navezavi na vsak opis blaga od ponudnikov zahteval, da ponudijo blago (artikel), ki je enakovredno razpisanemu, zapisi »ali enakovredni« (v ustreznem sklonu) pri posameznih opisih zahtevanega blaga ne bi bili potrebni.

Razlaga, po kateri je naročnik v navezavi na vsak opis blaga od ponudnikov zahteval, da ponudijo blago, ki je enakovredno razpisanemu, bi bila tudi v nasprotju s prvim odstavkom točke 2.9. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, saj je potrebno drugi stavek omenjenega odstavka brati v neločljivi navezavi na prvi odstavek. To pomeni, da je naročnik od ponudnikov zahteval, da ponudijo zahtevano vrsto blaga, njej »ustrezno paralelo« pa zgolj v primeru, ko je (z namenom, da se določi nivo kakovosti razpisnih vrst blaga) navedel »komercialna imena z navedbo (ali enakovredni)«.

V doslej predstavljenem kontekstu je razumeti tudi točko 4.12. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, po kateri bo naročnik v postopku »ocenjevanja in analize ponudb« […] »ugotavljal skladnost ponujene vrste blaga z zahtevano vrsto blaga oz. njej ustrezno paralelo«. Omenjeno določbo je namreč razumeti tako, da bo naročnik ugotavljal skladnost ponujene vrste blaga z zahtevano vrsto blaga oziroma (pri blagu, pri kateremu je v njegovem opisu v ustreznem sklonu dodan zapis »ali enakovredni«, na primer v sklopih številka 1, 2 in 3) njej ustrezno paralelo.

Dosedanjim ugotovitvam in zaključkom Državne revizijske komisije v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (zadnji odstavek na strani 1) do neke mere pritrjuje tudi ponudnik Iris, ko navaja, da ima naročnik »pravico (in dolžnost) izbrati ponujeni artikel, ki najbolj ustreza zahtevam narave dela v naročnikovem laboratoriju, ter je hkrati najugodnejši, ne glede na to, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni izrecno navedel zahteve po enakovrednem artiklu« (podčrtala Državna revizijska komisija). Naročnik je kot »artikel, ki najbolj ustreza zahtevam narave dela« v laboratoriju, tudi sicer v opisu zahtevanega blaga zaporedne številke 12110004 sklopa številka 11 navedel »TroponinT Sensitive test (semikvantitativni)«, ne pa na primer »Troponin I test«.

Upoštevaje doslej navedeno je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo ponudnika Iris, pri tem pa je ugotovila, da je ta v zaporedni številki 12110004 sklopa številka 11 ponudil »TROPONIN I« (test), ki (kot to navaja tudi ponudnik Iris v drugem odstavku na strani 1 izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo) temelji na »hitrem kvalitativnem odkrivanju humanega srčnega troponina I v polni krvi, humanem serumu ali plazmi«. Upoštevaje šifro ponujenega artikla je tako ponudnik Iris v omenjeni zaporedni številki sklopa številka 11 ponudil troponin I (test), ne pa zahtevanega troponin T testa, s čimer ni sledil naročnikovim zahtevam razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila. Ob tem tudi ne gre prezreti, da je v zaporedni številki 12110004 sklopa številka 11 naročnik zahteval semikvantitativni test, ponudnik Iris pa sam navaja, da »TROPONIN I« test (ki ga ponuja) temelji na »hitrem kvalitativnem odkrivanju humanega srčnega troponina I v polni krvi, humanem serumu ali plazmi« (podčrtala Državna revizijska komisija). Zaključke Državne revizijske komisije potrjuje tudi dokument, ki ga vlagatelj v dokaz svojih trditev prilaga zahtevku za revizijo, navaja pa ga v prvi alinei na strani 12 zahtevka za revizijo (zlasti rubrika »INTENDED USE« in 2. točka rubrike »LIMITATIONS« tega dokumenta).

Ob vpogledu v ponudbe ostalih ponudnikov je Državna revizijska komisija ugotovila, da so ti v zaporedni številki 12110004 sklopa številka 11 ponudili troponin T (sensitive) test.

Na dosedanje ugotovitve in zaključke v ničemer ne vpliva dejstvo, da je troponin kompleks treh (regulativnih) proteinov, saj je naročnik v opisu zahtevanega blaga zaporedne številke 12110004 sklopa številka 11 zahteval točno določen (sensitive) test enega od njih, to je »TroponinT Sensitive test«. V predstavljenem smislu je zato pritrditi vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (zadnji odstavek na strani 10) zatrjuje, da je naročnik »s tem ko je s predmetno določbo razpisne dokumentacije določil, da je potrebno ponuditi TroponinT Sensitive test omejil možnost ponudnikov na test TroponinT«. Prav tako je ponudniku Iris pritrditi v tem, da »Troponin I skupaj s troponinom T (cTnT) in troponinom C (cTnC) tvori troponinski kompleks« (tretji odstavek na strani 1 izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo), ni pa šteti za izkazane navedbe naročnika, da »je Troponin I kompleks treh podenot« (tretji odstavek na strani 7 odločitve o zahtevku za revizijo).

Ob upoštevanju vsega doslej navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (38. člen ZPVPJN) dokazal, da je naročnik s tem, ko je
- ugotovil, da je ponudnik Iris v zaporedni številki 12110004 sklopa številka 11 ponudil blago, ki je skladno z opisom zahtevanega blaga omenjene zaporedne številke omenjenega sklopa,
v posledici pa je
- zaključil, da je ponudba ponudnika Iris, predložena v sklopu številka 11, primerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in popolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2),
- odločil, da se s ponudnikom Iris v sklopu številka 11 sklene okvirni sporazum (I. točka (izreka) odločitve o oddaji naročila),
kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, v povezavi z 32. členom ZJN-2, točko 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (po kateri bo naročnik okvirni sporazum sklenil le s tistimi ponudniki, ki bodo oddali popolno ponudbo) in točko 2.4. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (po kateri je moralo ponujeno blago v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije, ponudniki pa so morali zagotavljati vse vrste blaga (vse artikle) iz posameznega sklopa, za katerega so se prijavili).

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila odločitev o oddaji naročila v sklopu številka 11 »PRESEJALNI TESTI - ZD ŠMARJE« in sicer v delu I. točke (izreka), ki določa, da se okvirni sporazum v sklopu številka 11 sklene tudi s ponudnikom »Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana« (tretja alinea rubrike »Sklop 11. Presejalni testi«).

V posledici navedenega Državna revizijska komisija v nadaljevanju ni vsebinsko odločala o delu zahtevka za revizijo, v katerem vlagatelj zatrjuje, da troponin I test ni test, ki bi ustrezal zahtevanemu troponin T testu, niti temu ni enakovreden. Odločanje o izpostavljenem delu zahtevka za revizijo namreč v ničemer ne bi vplivalo na odločitev Državne revizijske komisije, kot je razvidna iz izreka tega sklepa.

Ker iz (obrazložitve) odločitve o oddaji naročila izhaja, da bo naročnik okvirne sporazume in pogodbe za prvo obdobje z izbranimi ponudniki podpisal (šele) po pravnomočnosti omenjene odločitve, vlagatelj pa v zahtevku za revizijo ne predlaga izvedbe dokaznih predlogov v smislu, da je naročnik okvirni sporazum in pogodbo za prvo obdobje s ponudnikom Iris v sklopu številka 11 morebiti podpisal še pred pravnomočnostjo omenjene odločitve, Državna revizijska komisija ni ugotovila, da bi naročnik v postopku oddaje zadevnega javnega naročila kršil določbe ZJN-2 glede obdobja mirovanja (79.a člen ZJN-2). Vlagatelj tudi sicer v zahtevku za revizijo (tretji odstavek na strani 15) upravičeno navaja, da »pravnomočnost odločitve še ni nastopila«.

Ker je zatrjevanja vlagatelja o tem, da je naročnik kršil določila ZJN-2 tudi »s sprejemom skupne odločitve« (drugi odstavek na strani 15 zahtevka za revizijo), po vsebini in v navezavi na pravovarstveni predlog razumeti v smislu, da se nanašajo na odločitev naročnika, sprejeto v sklopu številka 11 zgolj glede ponudnika Iris, Državna revizijska komisija pa je odločitev o oddaji naročila v sklopu številka 11 v delu I. točke (izreka), ki določa, da se okvirni sporazum v sklopu številka 11 sklene tudi s ponudnikom »Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana« (tretja alinea rubrike »Sklop 11. Presejalni testi«), že doslej razveljavila, o izpostavljenem delu zahtevka za revizijo ni vsebinsko odločala.

Vlagatelj v nadaljevanju zahtevka za revizijo (tretji odstavek na strani 15) zatrjuje tudi, da je naročnik odločitev o oddaji naročila v sklopu številka 11 sprejel v nasprotju z določbami razpisne dokumentacije, saj je v njej navedel, da se okvirni sporazum sklepa za obdobje dveh let od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2016, v vzorcu okvirnega sporazuma, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, pa je določil, da okvirni sporazum velja za obdobje dveh let od sklenitve okvirnega sporazuma.

Ker po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije (tretji odstavek 71. člena ZJN-2), Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je v II. točki (izreka) odločitve o oddaji naročila odločil, da bo v sklopu številka 11 s ponudniki sklenil okvirni sporazum »za obdobje dveh let od 1.5.2014 do 30.04.2016«, pa čeprav iz 2. člena vzorca okvirnega sporazuma, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, izhaja, da ta »velja za obdobje 2 let od sklenitve okvirnega sporazuma«, kršil tretji odstavek 71. člena ZJN-2, saj je po poteku roka za prejem ponudb v omenjenem delu razpisno dokumentacijo spremenil.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN v predstavljenem delu ugodila in razveljavila odločitev o oddaji naročila v sklopu številka 11 »PRESEJALNI TESTI - ZD ŠMARJE« tudi v delu II. točke (izreka), ki se glasi: »od 1.5.2014 do 30.04.2016«. V navezavi na vse preostale sklope Državna revizijska komisija (ob upoštevanju prvega odstavka 38. člena ZPVPJN) odločitve o oddaji naročila v zadevnem (citiranem) delu II. točke (izreka) ni razveljavila.

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil v sklopu številka 11 razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v primeru, če bo s postopkom oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 11 nadaljeval, sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V zahtevku za revizijo in v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da odloči tako, da naročniku naloži, da mu povrne strošek takse v znesku 500,00 EUR, nagrado za postopek (pravnega varstva) v znesku 1.500,00 EUR in izdatke v znesku 20,00 EUR, vse povečano za »22% DDV«. Vlagatelj povrnitev omenjenih stroškov zahteva v 15 dneh od odločitve o zahtevku za revizijo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva poteka roka za izpolnitev obveznosti dalje do plačila.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN) priznala naslednje potrebne (in opredeljeno navedene) stroške:
- strošek plačane takse (za postopek pravnega varstva) v znesku 500,00 EUR,
- nagrado za postopek pravnega varstva (predrevizijski in revizijski postopek) v znesku 800,00 EUR, ki jo je priznala na podlagi 70. člena ZPVPJN, skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 in sprem.; v nadaljevanju: Zakon o odvetniški tarifi). Državna revizijska komisija je namreč po pravičnem preudarku in ob upoštevanju vseh okoliščin primera ocenila, da gre v konkretnem postopku za povprečen primer, zato nagrado za postopek pravnega varstva v priznanem znesku glede na vse okoliščine zadeve (zlasti še obseg in težavnost odvetniške storitve) ocenjuje kot primerno,
- izdatke za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev v pavšalnem znesku 20,00 EUR, ki jih je priznala na podlagi 70. člena ZPVPJN, skladno z Zakonom o odvetniški tarifi (tarifna številka 6002),
- 22 % davek na dodano vrednost v znesku 180,40 EUR, izračunan na podlagi tarifne številke 6007 Zakona o odvetniški tarifi glede na nagrado in izdatke za postopek pravnega varstva (na podlagi »Seznam[a] davčnih zavezancev – pravne osebe« v stisnjeni obliki, dostopnega na spletni strani Ministrstva za finance, Davčne uprave Republike Slovenije, je namreč zaključiti, da je pooblaščena odvetniška pisarna, ki zastopa vlagatelja, na seznamu davčnih zavezancev vpisana kot davčni zavezanec),
skupaj torej 1.500,40 EUR.

Višjo stroškovno zahtevo vlagatelja je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ugotovila, da ostali zahtevani stroški v konkretnem primeru niso bili potrebni.

Državna revizijska komisija je rok za povračilo stroškov določila v 15 dneh od prejema tega sklepa (in ne v 15 dneh od odločitve o zahtevku za revizijo) ter posledično priznala obrestni del zahtevka od poteka tega roka dalje.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 1.500,40 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 9. 6. 2014


Predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
– ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah
– Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba, o. p., d. o. o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana
– IRIS, d. o. o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana
– Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran