Na vsebino
EN

018-097/2014 Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Številka: 018-097/2014-5
Datum sprejema: 2. 6. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata in Boruta Smrdela ter Vide Kostanjevec kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Najem licenčne opreme Microsoft«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika COMPAREX, d. o. o., Šmartinska cesta 53, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Planinc in Potočar, o. p., d. o. o., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska 31, Ankaran (v nadaljevanju: naročnik), dne 2. 6. 2014

odločila:

Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 9. 4. 2014 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu »Najem licenčne opreme Microsoft«, ki ga oddaja po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, dne 17. 12. 2013 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN15883/2013.

Iz Odločitve o oddaji javnega naročila št. 26/3-14 z dne 27. 3. 2014 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila) izhaja, da je naročnik izvedel postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z določilom 30. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-2), prejel tri (3) pravočasne ponudbe ter oddal naročilo ponudniku SRC, d. o. o., Tržaška c. 116, Ljubljana.

Vlagatelj je na naročnika z dopisom z dne 2. 4. 2014 naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev in predlog za spremembo odločitve o oddaji naročila, kjer navaja, da naročnik v odločitvi o oddaji naročila ni pojasnil razlogov za zavrnitev njegove ponudbe, pa tudi ne prednosti izbrane ponudbe v razmerju do ponudbe vlagatelja.

Vlagatelj je z dopisom z dne 7. 4. 2014 na naročnika naslovil dopolnitev predloga za spremembo odločitve in v njem opozoril na prakso Državne revizijske komisije (npr. sklepa št. 018-358/2011 in 018-106-2013), ki opisno povzema stališče, da naročniki z naknadnimi zahtevami po predložitvi dokazil ali drugih listin ne smejo preseči pogojev in meril v javnem razpisu ter zahtevati več informacij, podatkov in dokumentov, kot so jih zahtevali pri oddaji ponudbe, hkrati pa vztraja pri predlogu, naj naročnik razveljavi odločitev o oddaji naročila, ugotovi popolnost njegove ponudbe ter ga izbere kot najugodnejšega.

Naročnik je dne 7. 4. 2014 izdal dokument št. 26/4-14, Dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri navaja, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb, po pozivu vlagatelju, naj predloži dokazila, s katerimi izpolnjuje zahtevane kompetence, opredeljene v poglavju 1. razpisne dokumentacije (PREDMET, OPREDELITEV IN POGOJI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA), vlagatelj teh dokazil ni v celoti predložil. Naročnik je zato ocenil, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, opredeljenih v razpisni dokumentaciji, ponudba izbranega ponudnika pa (v razmerju do ponudbe vlagatelja) te naročnikove zahteve izpolnjuje.

Vlagatelj je z vlogo z dne 9. 4. 2014 vložil zahtevek za revizijo, v katerem nasprotuje naročnikovi oceni, da je njegova ponudba neprimerna in posledično nepopolna, predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila z dne 27. 3. 2014 ter povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Obenem vlaga tudi predlog za zadržanje postopka javnega naročila v skladu z 19. členom ZPVPJN, ki mu Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-097/2014-3 z dne 7. 5. 2014 ni ugodila.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo generalno nasprotuje naročnikovi ugotovitvi o tem, da je njegova ponudba nepopolna in zatrjuje:
- Naročnik tako v odločitvi o oddaji naročila kot tudi v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji ni opravil konkretne primerjave med ponudbo vlagatelja in izbranega ponudnika, kot je od naročnika zahteval vlagatelj, pomanjkljiv pa je tudi opis faz ocenjevanja in pregledovanja ter ugotavljanja popolnosti ponudb, zaradi česar je dodatna obrazložitev o odločitvi in oddaji naročila nepopolna in vsebuje bistvene pomanjkljivosti.
- Naročnik je v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila navedel, da naj bi vlagatelj ne izpolnjeval pogoja ustreznega števila zaposlenih strokovnjakov, to je štirih slovensko govorečih strokovnjakov, in da naj ne bi predložil kopij certifikatov strokovnjakov, s katerimi izpolnjuje kompetence. Vlagatelj temu oporeka in navaja, da je naročnik glede na zahteve v razpisni dokumentaciji na strani 5, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev ponudnikov, v pozivu o predložitvi ustreznih dokazil glede zahtevanih kompetenc, na katerega je vlagatelj po lastnem mnenju ustrezno odgovoril, od njega naknadno zahteval dokazila, za katera ni imel podlage v razpisni dokumentaciji. Naročnik je bil namreč od vlagatelja upravičen zahtevati zgolj ustrezna dokazila o certificiranosti in znanju slovenskega jezika za posamezne osebe, s katerimi izpolnjuje kriterije za kompetence, kot ustrezno dokazilo o poznavanju slovenskega jezika pa se upošteva spričevalo slovenske javne ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine. Vlagatelj navaja, da s potrdilom o izpolnjevanju kompetenc, izdanim dne 13. 1. 2014 s strani družbe Microsoft, d. o. o., Ljubljana, dokazuje izpolnjevanje zahteve o zaposlenih ustreznih kadrih, s katerimi izpolnjuje pogoje za delo z na potrdilu navedenimi kompetencami, sicer mu tako potrdilo niti ne bi bilo izdano. Po mnenju vlagatelja to posledično dokazuje, da ima vlagatelj zaposlene ustrezno certificirane strokovnjake, vztraja pa pri tem, da naročnik konkretnih certifikatov ni nikjer zahteval. Vlagatelj pojasnjuje, da je naročniku dostavil potrdila o certificiranosti in znanju slovenskega jezika, s katerimi izpolnjuje kriterije za zahtevane kompetence, to je certifikate o znanju slovenskega jezika oziroma ustrezne listine o certificiranosti in znanju slovenskega jezika. Vlagatelj je po lastnem mnenju lahko izpolnil zgolj to zahtevo, to pa je bilo tudi edino, kar je naročnik glede na določbe razpisne dokumentacije lahko zahteval od njega. Vlagatelj še poudarja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni prepovedal izpolnjevanja pogoja s tako imenovanimi »podedovanimi« kompetencami, navedel je le, da mora biti MS Silver ali Gold kompetenca za izobraževanje, MS Gold kompetenca za količinsko licenciranje in MS Silver ali Gold kompetenca za strežniško platformo, ter dodaja, da se kompetence sicer podeljujejo pravnim in ne fizičnim osebam. Vlagatelj zatrjuje, da ni naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji določil, da mora imeti vlagatelj zaposlene osebe, ki imajo certifikate za posamezne kompetence, ne tega, kakšne certifikate morajo imeti ti zaposleni, niti ni bilo v razpisni dokumentaciji določeno, katere certifikate konkretno mora predložiti ponudnik. V pojasnilih razpisne dokumentacije je naročnik sicer navedel, da je potrebno predložiti dokazila o statusih (ustrezne certifikate), vendar pa tak obrazec ni bil sestavni del razpisne dokumentacije, niti ni konkretizirano, katera so ta dokazila in certifikati, naknadne možnosti zahtevati od ponudnikov taka dokazila pa si naročnik ni pridržal. V razpisni dokumentaciji naročnik ravno tako ni navedel zahteve po predložitvi potrdil o zaposlitvi strokovnjakov. Poziv vlagatelju, ki mu ga je naročnik poslal pred odločitvijo o oddaji javnega naročila (in pred ugotovitvijo, da je ponudba vlagatelja neprimerna), tako postavlja dodatne pogoje, ki jih razpisna dokumentacija ne vsebuje, skladno s prakso Državne revizijske komisije (npr. sklepa št. 018-358/2011 in 018-106/2013) pa naročniki z naknadnimi zahtevami po predložitvi dokazil ali drugih listin ne smejo preseči pogojev in meril v javnem razpisu ter zahtevati več informacij, podatkov in dokumentov, kot so jih zahtevali pred oddajo ponudbe. Vlagatelj nadalje opozarja, da se do vsebine dopisa podjetja Microsoft, d. o. o., Ljubljana, v katerem je naročnik pridobil kriterije, ki jih mora izpolnjevati podjetje za pridobitev posamezne kompetence, ni imel možnosti opredeliti, saj z njim ni bil seznanjen, in želi, da ima možnost se o tem naknadno izjasniti. Vlagatelj ponavlja, da je z izjavo o izpolnjevanju pogojev in predloženim potrdilom o izpolnjevanju pogojev v zvezi s kompetencami prvotno podane naročnikove zahteve izpolnil v celoti, vsakršne nadaljnje naročnikove zahteve po predložitvi seznama ali števila zaposlenih, certifikatov ali potrdil pa so glede na določbe razpisne dokumentacije nezakonite.
- Da je naročnik napačno obračunal takso, ki po mnenju vlagatelja znaša 1.500,00 EUR, dodatno pa ni jasno, na podlagi česa je naročnik določil višino takse, saj naj naročnik ne bi nikjer navedel višine ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj zato tudi v primeru neuspeha v postopku pravnega varstva zahteva povrnitev zneska nad 1.500,00 EUR, kar predstavlja znesek preplačane takse.
Na podlagi navedenega vlagatelj zahteva razveljavitev odločitve o oddaji naročila in povrnitev stroškov postopka pravnega varstva, v primeru neuspeha pa tudi stroške preplačila takse.

Izbrani ponudnik se je v skladu z drugim odstavkom 27. člena ZPVPJN z vlogo z dne 24. 4. 2014 pravočasno izjasnil o navedbah vlagatelja iz zahtevka za revizijo in jih v celoti zavrnil kot neutemeljene.

Naročnik je z dokumentom številka 26/7-14 z dne 25. 4. 2014 odločil, da se vlagateljev zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen, kot neutemeljena se zavrne tudi vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov. V obrazložitvi dokumenta naročnik zavrača vlagateljeve navedbe v celoti in navaja:
- Da je v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila vlagatelju pojasnil, da ponudba izbranega ponudnika v razmerju do ponudbe vlagatelja izpolnjuje zahteve naročnika, kot so opredeljene v razpisni dokumentaciji. Navedeno pomeni, da izbrani ponudnik izpolnjuje vse zahteve, vključno s kriterijem za zahtevane kompetence glede zaposlenih slovensko govorečih strokovnjakov, tega pogoja pa ponudba vlagatelja ne izpolnjuje.
- Da je zmotna vlagateljeva navedba, da je v fazi preveritve ponudbe naročnik od ponudnikov zahteval več informacij, podatkov in dokumentov, kot jih je zahteval pri oddaji ponudbe, s čimer naj bi domnevno kršil načelo transparentnosti in naj ne bi spoštoval lastnih kriterijev iz javnega razpisa. V skladu s 77. členom ZJN-2 mora namreč naročnik preveriti obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe vlagatelja, del tega je tudi preverjanje izpolnjevanja zahteve razpolaganja s kompetencami po programu »Microsoft partner network« na način in z vsebino iz razpisne dokumentacije. Zato je vlagatelja pozval, da predloži dokazila, s katerimi izpolnjuje zahtevane kompetence, opredeljene v 1. poglavju razpisne dokumentacije, kjer je naročnik določil, da morajo »… ponudnik ali njegovi podizvajalci: 1. Imeti kompetence po programu »Microsoft partner network«: a. MS Silver ali Gold kompetenca za izobraževanje (Silver ali Golg Learning Competency), b. MS Gold kompetenca za količinsko licenciranje (Gold Volume Licensing Competency), c. MS Silver ali Gold kompetenca za strežniško platformo (Silver ali Gold Server Platform) ter 2. Imeti zaposlene slovensko govoreče strokovnjake, s katerimi izpolnjuje kriterije za zgornje kompetence.« Na podlagi dopisa družbe Microsoft, d. o. o., je naročnik preveril pogoje, ki jih mora ponudnik izpolnjevati za pridobitev kompetenc, iz dopisa pa izhaja tudi potrebno število certificiranih oseb za vsako posamezno kompetenco. Naročnik je v fazi preverjanja ponudbe od vlagatelja zahteval zgolj podatke, s katerimi bi naročnik lahko preveril, da so strokovnjaki, s katerimi je vlagatelj pridobil kompetence, tudi slovensko govoreči. Z dopisom je naročnik od vlagatelja v štirih (4) točkah zahteval: 1. za vsako posamezno kompetenco seznam oseb, s katerimi to kompetenco vlagatelj izpolnjuje, 2. kopije certifikatov strokovnjakov, s katerimi vlagatelj izpolnjuje kompetence, 3. ustrezna dokazila/potrdila o znanju slovenščine za vsakega navedenega strokovnjaka ter 4. potrdilo o zaposlitvi za vsakega od teh strokovnjakov. Ker je vlagatelj predložil dokazila, da ima zaposlene zgolj 3 osebe z znanjem slovenskega jezika (po navedbah družbe Microsoft, d. o. o., pa bi moral imeti vlagatelj za izpolnjevanje kompetence MS Gold za količinsko licenciranje zaposlene 4 osebe), obenem pa vlagatelj ni posredoval certifikatov za osebe, ki jih je navedel, zaradi česar naročnik ni mogel preveriti, ali navedene osebe razpolagajo s certifikati za zahtevane kompetence, je naročnik vlagateljevo ponudbo zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev zavrnil. Naročnik poudarja, da ne oporeka temu, da vlagatelj izpolnjuje MS Gold kompetence za količinsko licenciranje, ampak ugotavlja, da vlagatelj ne izpolnjuje zahteve po kompetenci s slovensko govorečimi strokovnjaki.
- Da je neutemeljena vlagateljeva navedba o tem, da ni bil seznanjen z dokumentom, ki ga je naročnik pridobil od podjetja Microsoft, d. o. o., Ljubljana, z namenom preveritve pravilnosti podatkov iz ponudbe in ne gre za naknadno pridobljen dokument. Naročnik navaja, da gre pri tem za del njegove dokumentacije o javnem naročilu, v katero bi imel vlagatelj možnost vpogledati na vpogledu, pa se te možnosti ni poslužil, zato so očitki o netransparentnem ravnanju naročnika neutemeljeni.
- Da gre pri vlagateljevih navedbah o tem, da se naročnik v razpisni dokumentaciji ni opredelil, kaj so dokazila o statusih in ustreznih certifikatih, za očitke v zvezi z razpisno dokumentacijo, ki bi jih moral vlagatelj v primeru nejasnosti grajati pred rokom za oddajo ponudb, po tem roku pa so take navedbe neutemeljene.
- Vlagateljev očitek o domnevni kršitvi načela gospodarnosti nima osnove, saj je naročnik izbral najugodnejšega ponudnika, ki ustreza vsem zahtevam naročnika.
- Da zavrača vlagateljeve navedbe o tem, da zaradi domnevno nejasnih in dvojnih meril ni bila zagotovljena enaka obravnava ponudnikov in transparentnost, ki naj bi se kazala na način, da merila v obvestilu o javnem naročilu in merila v razpisni dokumentaciji niso bila enaka, po mnenju naročnika pa so take navedbe v celoti prepozne, saj bi moral na spornost navedenih določil vlagatelj opozoriti pred rokom za oddajo ponudb.
Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnil kot neutemeljenega, kot tako je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov postopka.

Naročnik je Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka, ki jo je prejela dne 28. 4. 2014.

Vlagatelj je v skladu s petim odstavkom 29. člena ZPVPJN podal (prvo pripravljalno) vlogo z dne 15. 5. 2014, v kateri v celoti vztraja pri svojih revizijskih navedbah in jih dodatno pojasnjuje.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom obstaja spor o tem, ali je naročnik ravnal skladno z določbami ZJN-2, ko je ponudbo vlagatelja zaradi neizpolnjevanja pogoja v zvezi s kompetencami izločil kot neprimerno, pri čemer vlagatelj zatrjuje popolnost svoje ponudbe, in ali je naročniku mogoče pri tem očitati nezakonitost ravnanja.

Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolnost ponudbe torej sestavlja pet elementov, ki morajo biti podani kumulativno. Če eden izmed teh elementov ni podan, ponudba ni popolna, zato jo mora naročnik izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Vendar pa mora naročnik pred izločitvijo katere izmed ponudb upoštevati še pravila o dopolnitvi ponudb iz 78. člena ZJN-2. Iz teh pravil izhaja, da vsaka pomanjkljivost ponudbe še ne predstavlja podlage za njeno neposredno izločitev. Če je ponudba le formalno nepopolna, mora naročnik dopustiti in omogočiti njeno dopolnitev (prvi odstavek 78. člena ZJN-2). Pri tem mora naročnik upoštevati omejitve iz tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 (česa ponudnik ne sme spreminjati) in četrtega odstavka 78. člena ZJN-2 (poprava očitnih računskih napak). V skladu z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji, neprimerna ponudba.

V zvezi z vprašanjem zakonitega ravnanja naročnika pri ugotavljanju (ne)popolnosti vlagateljeve ponudbe, Državna revizijska komisija uvodoma obravnava vlagateljeva zatrjevanja o tem, da je naročnik nezadostno opredelil nepopolnost vlagateljeve ponudbe tako v odločitvi o oddaji naročila kot tudi dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila glede na prednosti ponudbe izbranega ponudnika.

ZJN-2 v prvem odstavku 79. člena določa, da naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku sprejme odločitev o oddaji naročila, ki jo mora obrazložiti in navesti ugotovitve ter razloge zanjo. Iz tretjega odstavka istega člena izhaja, da lahko ponudnik, če ni bil izbran, vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti, o čem mora naročnik podati obrazložitev.

Po vpogledu v ponudbeno in postopkovno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik z dokumentom Odločitev o oddaji naročila št. 26/3-14 z dne 27. 3. 2014, med tremi prejetimi ponudbami za oddajo naročila izbral izbranega ponudnika, katerega ponudba je popolna in najugodnejša. Po vlagateljevi zahtevi za dodatno obrazložitev je naročnik v dokumentu Dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila št. 26/4-14 z dne 7. 4. 2014 pojasnil, da je naročnik vlagatelja z namenom preveritve ponudbe pozval na predložitev dokazil, s katerimi izpolnjuje zahtevane kompetence, opredeljene v poglavju 1 razpisne dokumentacije (PREDMET, OPREDELITEV IN POGOJI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA). Po prejemu dokumentacije vlagatelja z dne 19. 2. 2014 je naročnik pred sprejemom odločitve o oddaji naročila že v dokumentu Obrazložitev zavrnjenemu ponudniku, ki je brez številčne označbe in datuma ter je očitno del interne dokumentacije naročnika, kasneje pa vsebinsko povsem enako v Dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila, ki je bila vlagatelju nesporno vročena, kot razlog neprimernosti vlagateljeve ponudbe natančno in opredeljeno navedel, da je po predložitvi dokazil, s katerimi bi vlagatelj dokazal izpolnjevanje zahtevanih kompetenc iz 1. poglavja razpisne dokumentacije, ugotovil, da vlagatelj s predloženo dokumentacijo glede na kriterije za izpolnitev MS Gold kompetence za količinsko licenciranje ne dokazuje, da ima zaposleno ustrezno število (4) slovensko govorečih strokovnjakov, poleg tega pa za imenovane strokovnjake (3) ni predložil certifikatov, s katerimi izpolnjuje kompetence. Iz tega razloga je naročnik vlagateljevo ponudbo ocenil kot neprimerno, saj ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, ter dodal, da ponudba izbranega ponudnika v razmerju do ponudbe vlagatelja naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije izpolnjuje.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre pritrditi vlagateljevim navedbam v delu, ki se nanaša na zatrjevano pomanjkljivost v zvezi z razlogi za sprejem odločitve o oddaji naročila ter o ugotovitvah in razlogih zanjo, saj naročnikova odločitev o oddaji v grobem vsebuje le podatek o številu prejetih ponudb ter navedbo izbranega ponudnika. Vendar pa v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila naročnik natančno pojasni, da je razlog za izločitev vlagateljeve ponudbe in hkrati prednost ponudbe izbranega ponudnika v razmerju do vlagateljeve ravno v (ne)izpolnjevanju pogojev glede zahtevanih kompetenc, kar sicer predstavlja tudi spor o glavni stvari v zahtevku za revizijo. Po sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila in dodatne obrazložitve te odločitve o oddaji naročila je bil vlagatelj jasno in nedvoumno seznanjen s tem, da je naročnik po prejemu dokazil v fazi preverjanja vsebine vlagateljeve ponudbe ocenil, da predložena dokumentacija ne dokazuje izpolnjevanja naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije, in sicer da vlagatelj za kompetenco MS Gold za količinsko licenciranje ne dokazuje izpolnjevanja zahteve po (zaposlenih) štirih ustrezno certificiranih strokovnjakih z znanjem slovenskega jezika, pri čemer po naročnikovih ugotovitvah izbrani ponudnik ta pogoj (poleg ostalih naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije) izpolnjuje. Na podlagi navedenega je potrebno ugotoviti, da je naročnik z vsebino odločitve o oddaji naročila in obrazložitve odločitve o oddaji naročila svojo odločitev obrazložil, navedel ugotovitve in razloge zanjo, vključno z razlogi za zavrnitev ponudbe vlagatelja (ugotovljena neprimernost vlagateljeve ponudbe zaradi neizpolnjevanja naročnikovih zahtev v zvezi s kompetencami) in prednosti ponudbe izbranega ponudnika v razmerju do ponudbe vlagatelja (ponudba izbranega ponudnika, poleg ostalih naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije, izkazuje izpolnjevanje kompetenčnih zahtev, ki jih vlagateljeva ponudba ne izkazuje, v čemer je njena prednost pred ponudbo vlagatelja), in mu ravnanja v nasprotju z določbami 79. člena ZJN-2 ni mogoče očitati. Na podlagi navedenega vlagateljevim navedbam v tem delu utemeljenosti ne gre priznati.

V nadaljevanju Državna revizijska komisija obravnava vlagateljeva zatrjevanja v zvezi z nezakonitim ravnanjem naročnika, ki naj bi v fazi preverjanja ponudbe za dokaz izpolnjevanja zahtevanega pogoja v zvezi s kompetencami od vlagatelja zahteval več, kot bi lahko na podlagi določb razpisne dokumentacije, kar je rezultiralo v zatrjevani nezakoniti odločitvi o nepopolnosti vlagateljeve ponudbe in posledični izločitvi le-te.

Iz razpisne dokumentacije naročnika izhaja, da je naročnik na strani 5 določil: »Ponudnik ali njegovi podizvajalci morajo:
1. Imeti kompetence po programu »Microsoft partner network«:
• MS Silver ali Gold kompetenca za izobraževanje (Silver ali Gold Learning Competency)
• MS Gold kompetenca za količinsko licenciranje (Gold Volume Licensing Competency)
• MS Silver ali Gold kompetenca za strežniško platformo (Silver ali Gold Server Platform)
2. Imeti zaposlene slovensko govoreče strokovnjake, s katerimi izpolnjuje kriterije za zgornje kompetence.

Naročnik lahko od najugodnejšega ponudnika zahteva, da predloži ustrezna dokazila o certificiranosti in znanju slovenskega jezika za posamezne osebe, s katerimi izpolnjuje kriterije za zgornje kompetence. Kot ustrezno dokazilo za poznavanje slovenskega jezika se upošteva: spričevalo ustrezne slovenske javne ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine.«

Na podlagi zapisanega gre razumeti, da je naročnik kot izkaz usposobljenosti od ponudnikov zahteval, da imajo kompetence po programu Microsoft partner network in sicer kompetenco Gold ali Silver za izobraževanje ter strežniško platformo, za količinsko licenciranje pa kompetenco Gold, kar izhaja iz prve točke tega odstavka. Drugo točko navedene naročnikove zahteve gre razumeti na način, da od ponudnikov zahteva, da imajo zaposlene slovensko govoreče strokovnjake, s katerimi izpolnjujejo kriterije za kompetence iz prejšnje točke (gre torej za iste strokovnjake), v nadaljevanju pa je naročnik določil kriterij, po katerem bo štel znanje slovenskega jezika za strokovnjake, s katerimi ponudnik izpolnjuje navedene kompetence, kot ustrezno.

Nadalje je naročnik v razpisni dokumentaciji na strani 8 v točki 8.8. določil: »Ponudnik zagotavlja certifikate, zahtevane v poglavju 1. PREDMET, OPREDELITEV IN POGOJI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA. Dokazilo: Ustrezni certifikati.«, v točki 8.9. na 9. strani razpisne dokumentacije je določil: »Ponudnik zagotavlja slovensko govoreče strokovnjake, ki izpolnjujejo kriterije, opredeljene v poglavju 1. PREDMET, OPREDELITEV IN POGOJI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA. Dokazilo: Izjava ponudnika (obrazec št. 2)«, v obrazcu 2 (Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz 8. točke navodil za izdelavo ponudbe in o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije) pa je v točki 5. za ponudnike navedeno še, da »… Izjavljamo, … da zagotavljamo slovensko govoreče strokovnjake, ki izpolnjujejo kriterije, opredeljene v poglavju 1. PREDMET, OPREDELITEV IN POGOJI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA«. Z objavo na portalu javnih naročil je naročnik dne 7. 1. 2014 spremenil razpisno dokumentacijo v poglavju B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE, 3. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO), v katere delu se je razpisna dokumentacija prvotno glasila: »Ponudba bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:
a) izpolnjen obrazec ponudba (obrazec št. 1)
b) izjavo o izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila (obrazec št. 2)
c) pooblastilo za pridobitev potrdil iz kazenske evidence (obrazec št. 3 in obrazec št. 4)
č) potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa
d) menico in menično izjavo v skladu s 13. Točko FINANČNA ZAVAROVANJA
e) izjava o posredovanju podatkov (obrazec št. 11)
f) certifikati zaposlenih pri ponudniku (obrazec št. 6)
g) statusi ponudnika (obrazec št. 7)
h) reference ponudnika (obrazec št. 8)
i) izpolnjen, podpisan, žigosan in na vseh straneh parafiran vzorec pogodbe z vsemi prilogami (obrazec št. 9)
j) izpolnjen predračun (obrazec št. 10)
k) podatki o podizvajalcu (obrazec št. 11)
l) soglasje podizvajalca (obrazec št. 12)
m) izjava o izpolnjevanju pogojev za podizvajalce (obrazec št. 13).
Vsi podatki morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani.«
Naročnik je navedeni del spremenil na sledeč način: »Ponudba bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:
a) izpolnjen obrazec ponudba (obrazec št. 1)
b) izjavo o izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila (obrazec št. 2)
c) pooblastilo za pridobitev potrdil iz kazenske evidence (obrazec št. 3 in obrazec št. 4)
č) kopijo veljavne registracije za opravljanje dejavnosti
d) potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa
e) menico in menično izjavo v skladu s 13. Točko FINANČNA ZAVAROVANJA
f) podatki o podizvajalcu (obrazec št. 5)
g) soglasje podizvajalca (obrazec št. 6)
h) izjava o izpolnjevanju pogojev za podizvajalce (obrazec št. 7)
i) izjava o posredovanju podatkov (obrazec št. 8)
j) dokazila o statusih (ustrezni certifikati)
k) izpolnjen, podpisan, žigosan in na vseh straneh parafiran vzorec pogodbe z vsemi prilogami (obrazec št. 9)
l) izpolnjen predračun (obrazec št. 10).
Vsi podatki morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani.«
Na objavo s spremembo razpisne dokumentacije se nanaša tudi odgovor 3 z dne 7. 1. 2014, kjer se vprašanje ponudnika glasi: »Obrazec št. 6 – Certifikati zaposlenih pri ponudniku – manjka. Istočasno ugotavljamo, da je Obr. Št. 6 označen kot »Soglasje podizvajalca«.«, odgovor naročnika pa: »Objavljene so spremembe razpisne dokumentacije.«

Iz navedenega gre razumeti, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v točki 3. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO) kot obvezne sestavine ponudbe v točkah f) in g) prvotno določil tudi, da morajo ponudniki predložiti certifikate zaposlenih pri ponudniku na obrazcu št. 6 ter statuse ponudnikov na obrazcu št. 7, zaradi neujemanja z vsebino navedenih obrazcev pa je zahteve po predloženih dokumentih naknadno spremenil ter namesto tega v točki j) zahteval, naj ponudniki predložijo dokazila o statusih oziroma ustrezne certifikate.

Iz vpogleda v postopkovno dokumentacijo naročnika je razvidno, da je v fazi preverjanja vlagateljeve ponudbe nanj naslovil dokument št. 94/1-2014 z dne 4. 2. 2014, v katerem ga je pozval na predložitev »… ustreznih dokazil, s katerimi izpolnjuje zahtevane kompetence:
1. Za vsako posamezno kompetenco seznam oseb, s katerimi to kompetenco izpolnjujete. Število navedenih oseb mora biti skladno s trenutno veljavno definicijo posamezne kompetence pri podjetju Microsoft, s katero izpolnjujete razpisne pogoje.
2. Kopije certifikatov strokovnjakov, s katerimi izpolnjujete kompetence. Nazivi certifikatov morajo biti v skladu s trenutno veljavno definicijo posamezne kompetence pri podjetju Microsoft, s katero izpolnjujete razpisne pogoje.
3. Kopije spričeval ustrezne javne ali zasebne šole oziroma posebno pooblastilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine za vsakega strokovnjaka, navedenega v seznamu.
4. Potrdilo ponudnika o zaposlitvi za vsakega strokovnjaka posebej, navedenih v seznamu, z imenom in priimkom ter datumom pričetka zaposlitve. Zaželena je tudi fotokopija potrdila o prijavi (obrazec M1).«

Po vlagateljevem zatrjevanju navedena naročnikova zahteva po predložitvi dokazil presega vsebino razpisne dokumentacije, zlasti še, ker vsebina naročnikovega poziva po predložitvi dokazil izhaja iz dopisa družbe Microsoft, d. o. o., Ljubljana, ki je naročniku z dokumentom št. 117/1-14 z dne 14. 2. 2014 za potrebe predmetnega postopka oddaje javnega naročila posredovala informacije o tem, kaj posamezna od zahtevanih kompetenc (MS Silver ali Gold kompetenca za izobraževanje in strežniško platformo ter MS Gold za količinsko licenciranje) vsebuje. Državna revizijska komisija ob tem ugotavlja, da navedeni dokument ne predstavlja vsebine, do katere bi, kot to zatrjuje vlagatelj, mu moral naročnik dopustiti opredeljevanje, saj gre za dopis, s katerim naročnik preverja vsebino v razpisni dokumentaciji jasno postavljene zahteve po kompetencah (v točki 1 na strani 5) in kadrih, s katerimi te kompetence izpolnjuje (v točki 2 na strani 5). Glede na dejstvo, da vlagatelj razpolaga z veljavnim potrdilom o aktivnih kompetencah z različnih področij, je utemeljeno predvidevanje, da vlagatelj pozna vsebino dokumenta, s katerim izkazuje svojo usposobljenost za posel, in zahteve, ki jih je potrebno izpolniti za pridobitev posameznih kompetenc. Iz tega razloga dopis družbe Microsoft, d. o. o., Ljubljana, ne predstavlja dokumenta, ki bi od ponudnikov naknadno zahteval izpolnjevanje dodatnih naročnikovih zahtev, saj že sama predložitev potrdila o razpolaganju s kompetencami zahteva logično predvidevanje, da je z vsebino predloženih (kompetenčnih) potrdil najbolj seznanjen prav vsak posamezni ponudnik sam, s potrdilom pa dokazuje razpolaganje z zahtevanimi kompetencami in izpolnjevanje svoje tehnične usposobljenosti. Namen navedenega potrdila je ravno v tem, da ponudnik izkaže strokovno znanje, pridobljeno s posamezno kompetenco, pridobitev kompetenc pa je vezana na kadre, torej posamezne strokovnjake. V skladu z navedenim po ugotovitvah Državne revizijske komisije tako tudi poziv naročnika vlagatelju po predložitvi dodatnih dokazil ne presega pogojev in meril v javnem razpisu ter ne zahteva več informacij, podatkov in dokumentov, kot jih je naročnik od ponudnikov zahteval ob oddaji ponudbe, saj je od njega zahteval predložitev dokazil za posamezne strokovnjake, s katerimi dejansko izpolnjuje pogoje pridobljenih kompetenc, poziv naročnika pa gre razumeti kot konkretizacijo vnaprej že jasno postavljene zahteve po dokazilih, ki jih vlagatelj ob prvotno oddani ponudbi ni predložil, taka situacija pa ni primerljiva z dejanskim stanjem v sklepih Državne revizijske komisije, na katere se sklicuje vlagatelj. Iz tega razloga vlagateljevemu zatrjevanju, da naročnikova zahteva po dokazilu razpolaganja z ustreznim (strokovno in številčno) strokovnim kadrom presega podlago v razpisni dokumentaciji, ni mogoče slediti.

Med strankama tako ostaja sporno, ali je vlagatelj z dodatno predloženimi dokazili ustrezno zadostil naročnikovemu pozivu po predložitvi dokazil o certificiranosti, zaposlitvi in znanju slovenskega jezika strokovnjakov, s katerimi vlagatelj dokazuje izpolnjevanje zahtevanih kompetenc.

Vpogled v ponudbeno dokumentacijo in dokumentacijo, ki jo je vlagatelj naročniku dostavil naknadno, pokaže, da je vlagatelj predložil potrdilo družbe Microsoft, d. o. o., Ljubljana, iz katerega izhaja, da ima družba Comparex, d. o. o., Ljubljana (tj. vlagatelj), v skladu s podatki iz Microsoft Ireland Operations Limited, v času oddaje ponudbe med drugim aktivne kompetence Gold za naslednja področja: strežniška platforma (Server Platform), količinsko licenciranje (Volume Licensing) in izobraževanje (Learning), kar po vrsti predstavlja kompetence, ki jih zahteva naročnik. Kot dokazila na naročnikov poziv v zvezi s predložitvijo dokazil o izpolnjevanju zahtevanih kompetenc je vlagatelj predložil dokazila o tem, da ima zaposlene tri (3) strokovnjake, za katere z ustreznimi dokazili izkazuje znanje slovenskega jezika.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj z navedenim potrdilom, ki izkazuje razpolaganje s stopnjo MS Gold za vse tri zahtevane vrste kompetenc, izpolnjuje naročnikovo zahtevo iz prve točke na 5. strani razpisne dokumentacije, s katerim dokazuje izpolnjevanje ustreznih kompetenc po programu »Microsoft partner network«, kar je med strankama nesporno. Vendar pa je naročnik v drugi točki istega odstavka izrecno določil, da mora imeti ponudnik zaposlene slovensko govoreče strokovnjake, s katerimi izpolnjuje kriterije za navedene kompetence. V konkretnem primeru bi to pomenilo, da bi moral vlagatelj dokazati, da ima glede na predloženo potrdilo o izpolnjevanju vseh treh vrst zahtevanih kompetenc na najvišji stopnji MS Gold, pri čemer je pogoj za pridobitev kompetenc stopnje MS Gold (za strežniško platformo- Server Platform, količinsko licenciranje- Volume Licensing in izobraževanje- Learning) med drugim vezan na število štirih certificiranih strokovnjakov, kot izhaja iz dopisa družbe Microsoft, d. o. o., Ljubljana, in podatkov iz spletne strani http://partners.microsoft.com, kar je preverila Državna revizijska komisija, zaposlene štiri certificirane strokovnjake (s tem bi izpolnil prvo točko naročnikove zahteve na 5. strani razpisne dokumentacije), glede na drugo točko istega odstavka v razpisni dokumentaciji pa bi moral vlagatelj za te iste zaposlene (štiri) strokovnjake, s katerimi dokazuje usposobljenost glede na zahtevane kompetence, z dokazili izkazati tudi znanje slovenskega jezika. Kot je, po opravljenem vpogledu v ponudbeno in postopkovno dokumentacijo predmetnega javnega naročila, ugotovila Državna revizijska komisija, je naročnik pravilno ugotovil, da vlagatelj tudi z dodatnimi dokazili o tem, da ima zaposlene tri strokovnjake z znanjem slovenskega jezika, pri čemer izpolnjevanja zahtevanega pogoja kompetenc z zaposlenimi štirimi slovensko govorečimi strokovnjaki niti ne zatrjuje, ne izpolnjuje druge točke naročnikove zahteve v razpisni dokumentaciji na strani 5, v skladu s katero bi moral imeti (glede na lastno predloženo potrdilo stopnje MS Gold za vse zahtevane kompetence) zaposlene štiri slovensko govoreče strokovnjake z ustreznimi kompetencami. Naročniku na podlagi navedenega ni mogoče očitati nezakonitega ravnanja, ko je ponudbo vlagatelja izločil kot nepopolno. Iz navedenega razloga Državna revizijska komisija preostalih vlagateljevih očitkov ali dokaznih predlogov ni obravnavala. Tudi morebitna utemeljenost preostalih očitkov namreč ne bi več mogla vplivati na (drugačno) odločitev Državne revizijske komisije.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva, ter znesek po lastnem zatrjevanju preplačane takse. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, njegova zahteva po vračilu preplačane takse pa ni utemeljena, saj je naročnik v skladu z drugim odstavkom 70. člena ZPVPJN določil takso v ustrezni višini (dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe z DDV, torej cene ponudbe izbranega ponudnika, s katero je bil vlagatelj kljub zatrjevanju nasprotnega seznanjen na javnem odpiranju ponudb), je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, njegovo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 2. 6. 2014


Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar, članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetniška družba Planinc in Potočar, o. p., d. o. o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska 31, 6280 Ankaran,
- SRC, d. o. o., Tržaška c. 116, p. p. 2988, 1001 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran