Na vsebino
EN

018-084/2014 Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, d.o.o.

Številka: 018-084/2014-7
Datum sprejema: 22. 5. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem., v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek-Šinko, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in mag. Mateje Škabar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izgradnja daljinskega ogrevanja na bio maso v Občini Vuzenica« v sklopu 1 »Strojne in elektro instalacije«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Stin, d.o.o., Trg 4. julija 67 Dravograd, ki ga zastopa odvetnik Tomaž Rotovnik, Koroška cesta 47, Dravograd (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, d.o.o., Mariborska cesta 3, Radlje ob Dravi (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.5.2014

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila v sklopu 1 »Strojne in elektro instalacije«, kot je vsebovana v dokumentu »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-0017/2014 z dne 6.3.2014.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 11.574,03 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga je razdelil na 2 sklopa, objavil na Portalu javnih naročil dne 31.1.2014, pod št. objave JN1298/2014. Dne 6.3.2014 je naročnik sprejel dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 430-0017/2014, s katerim je predmetno javno naročilo v sklopu 1 in 2 oddal ponudniku Zarja Kovis, d.o.o., Molkova pot 5, Kamnik (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi je naročnik navedel, da je vlagateljeva ponudba popolna, ni pa najugodnejša.

Vlagatelj je pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila v sklopu 1 »Strojne in elektro instalacije«, ugotovitev nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika, izbiro vlagateljeve ponudbe za sklop 1 in povrnitev stroškov pravnega varstva. Navaja, da je s strani Instituta Jožef Stefan pridobil neodvisno primerjavo karakteristik kotlov, iz katere je razvidno, da je izbrani ponudnik ponudil kotel za kurjavo lesnih sekancev, ki ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Ponujeni kotel nima dovajanja terciarnega zraka, hladilne celice, polža za odstranjevanje pepela iz toplotnih menjalnikov, stranske posode za pepel, sistema za recirkulacijo dimnih plinov, kontrole temperature kurišča in prirobnice. Nadalje vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil CD, ki pa je, kot je to ugotovil na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika, neberljiv. V ponudbi izbranega ponudnika se poleg neberljivega CD nahaja le rekapitulacija brez razpisnega predračuna, kar pomeni, da naročnik ponudbe izbranega ponudnika ni preverjal, ali pa je od izbranega ponudnika pridobil dodatna pojasnila, dopolnitve ali popravke ponudbe, čeprav to iz spisa ni razvidno. Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik navedel, da na vpogledu niso imeli ustrezne programske opreme, ki bi omogočala pravilen vpogled v CD, vendar to ni logično, saj je bil na vpogledu prisoten tudi B.M., ki je bil pooblaščen za tehnični del izvedbe javnega naročila in bi zagotovo moral takšno dejstvo poznati. Vlagatelj poudarja, da mu je bil onemogočen vpogled v ponudbo izbranega ponudnika v delu, kjer je bila ponudba neberljiva, da je pa CD mogoče odpreti v programu Open Office, pa je izvedel šele en dan pred iztekom roka za revizijo. Vlagatelj še navaja, da je imel naročnik na odpiranju ponudb na voljo rekapitulacijo za elektro dela v višini 36.357,78 EUR, sedaj pa je v ponudbi izbranega ponudnika predračun za elektro dela v višini 36.357,69 EUR. Na CD-ju je bila pod točko 13, objekt A – moč, elektro dela, cena 32,99 EUR, v kopiji ponudbe, ki jo je naročnik predal na vpogledu, pa je bila cena 32,90 EUR. Vlagatelj zato meni, da se je cena v naknadno poslani dokumentaciji prirejala. Vlagatelj še opozarja naročnika, da bo Državna revizijska komisija po uradni dolžnosti presojala postavljeno merilo »mediana-20%« in s tem v zvezi določeno izločitev ponudb zaradi neobičajno nizke ponudbe.

Izbrani ponudnik se je opredelil do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo. Vlagateljeve navedbe glede neprimernosti ponudbe je zavrnil in predložil dve izjavi proizvajalca Heizomat o ustreznosti ponujenega kotla.

Naročnik je dne 2.4.2014 s sklepom zavrnil zahtevek za revizijo. Pojasnjuje, da iz opredelitve izbranega ponudnika do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo jasno izhaja, da je ponujena kotlovska oprema ustrezna. Naročnik je tako pri dobavitelju preveril lastnosti kotlov. Iz potrdila proizvajalca Heizomat je razvidno, da ponujeni kotli ustrezajo zahtevam razpisne dokumentacije. Glede primerjave kotlov, opravljene s strani Inštituta Jožefa Stefana, pa naročnik pojasnjuje, da je bila le-ta opravljena na podlagi komercialne brošure proizvajalca kotlov Heizomat, v kateri je naveden le del tehničnih karakteristik, in ne na podlagi podatkov, pridobljenih direktno pri proizvajalcu. Naročnik nadalje navaja, da je zapis na CD-ju v programu Open Office in je berljiv. Na CD-ju so vsi zahtevani podatki in je v skladu z zahtevami naročnika. Ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je naročnik vlagatelju omogočil, da si na računalnik prekopira CD, vendar si ga zaradi neustrezne programske opreme ni mogel, zato je vlagatelj prejel pisni izvod celotnega predračuna izbranega ponudnika in zato ne držijo revizijske navedbe. Naročnik je že pred odločitvijo o oddaji naročila izvedel temeljito analizo vseh ponudb.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 4.4.2014 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je naročnika pozvala na odstop manjkajoče dokumentacije in nato vlagatelju posredovala naročnikovo odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo, ki je bila vlagatelju vročena dne 7.5.2014.

Vlagatelj je dne 12.5.2014 vložil vlogo, v kateri navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da imajo ponudniki registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Izbrani ponudnik ni vpisan v register Obrtne zbornice za nobeno dejavnost.
Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija glede navedb vlagatelja, podanih v vlogi z dne 12.5.2014, opozarja na peti odstavek 29. člena ZPVPJN, ki določa, da se vlagatelj sicer lahko v treh delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo opredeli do navedb naročnika v tej odločitvi, vendar ne sme navajati novih kršitev, dejstev in predlagati novih dokazov, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku. Državna revizijska komisija zato ni presojala naknadno navedene (domnevne) kršitve naročnika, in sicer, da je v nasprotju z razpisno dokumentacijo izbral ponudnika, ki v registru Obrtne zbornice nima vpisane dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Vlagatelj namreč ni niti navajal (še manj pa izkazal), zakaj teh navedb ni mogel brez svoje krivde podati že v zahtevku za revizijo.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik za sklop 1 »Strojne in elektro instalacije« prejel pet pravočasnih ponudb (Zapisnik o javnem odpiranju ponudb z dne 20.2.2014). Iz odločitve o oddaji javnega naročila izhaja, da se je popolna ponudba izbranega ponudnika glede na merila za izbor uvrstila na prvo mesto, med tem ko popolna ponudba vlagatelja ni najugodnejša. Državna revizijska komisija se zato ni opredeljevala, ali je določba razpisne dokumentacije »da se bodo ponudbe, ki bodo za več kot 20% nižje od mediane, smatrale kot neobičajno nizke ponudbe in bodo izločene« (točka 12 razpisne dokumentacije) skladna z zakonodajo. Naročnik namreč vlagateljeve ponudbe iz postopka oddaje javnega naročila ni izločil kot neobičajno nizke ponudbe, zato citirana določba razpisne dokumentacije ne vpliva na vlagateljev pravni položaj. Pravno varstvo ponudnikov je namenjeno le uveljavljanju takšnih kršitev, ki neposredno posegajo v položaj ponudnika v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, tako da mu onemogočajo oz. otežujejo sodelovanje v postopku ali imajo za posledico nezakonito zavrnitev njegove ponudbe. Vlagatelj pa tudi ni zagovornik javnega interesa in zato nima aktivne legitimacije za varovanje javnega interesa.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede popolnosti ponudbe izbranega ponudnika. Naročnik je presodil, da je ponudba izbranega ponudnika popolna, vlagatelj pa navedenemu nasprotuje in zatrjuje, da je ponudbeni predračun izbranega ponudnika pomanjkljiv, da je izbrani ponudnik spremenil vrednost postavke elektro dela in da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna, zaradi česar bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika kot nepopolno izločiti.

V skladu s prvim odstavkom 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2) mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Neprimerna ponudba pa je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija je najprej presojala navedbe vlagatelja glede ponudbenega predračuna izbranega ponudnika. Med strankama ni sporno, kar izhaja tudi iz Zapisnika o vpogledu v razpisno dokumentacijo z dne 14.3.2014, da je bil zapis CD-ja s ponudbenim predračunom izbranega ponudnika na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika prikazan brez cen v prvem listu datoteke strojna dela, brez seštevkov po posameznih sklopih in brez cen za PID-ov in projektantski nadzor. Vlagatelj zatrjuje, da je ponudbi izbranega ponudnika predložen CD »neberljiv«, zato ali naročnik ni preveril ponudbe izbranega ponudnika ali pa je omogočil odpravo »neberljive« ponudbe izbranemu ponudniku. Naročnik nasprotno zatrjuje, da je CD »berljiv« v programu Open Office, da pa na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ni bilo ustrezne programske opreme.

Iz razpisne dokumentacije (točka 19.3) izhaja, da je naročnik pripravil ponudbeni predračun (popis del) v elektronski obliki. Ponudbeni predračun je bil sestavljen iz naslednjih Excelovih datotek: »01 Skupni zbir« (v nadaljevanju: datoteka skupni zbir), »02 dolb vuzenica pzi strojne+go« (v nadaljevanju: datoteka strojna dela) in »03 dolb vuzenica pzi elektro del+go« (v nadaljevanju: datoteka elektro dela), pri čemer sta bili slednji razdeljeni na več listov. Naročnik je zahteval, da ponudniki ponudbi predložijo »Zbir vseh del« (t.j. natisnjena datoteka skupni zbir) in CD s kompletnim ponudbenim predračunom. Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je v ponudbi predložil dokumenta »Rekapitulacija« in »Zbir vseh del« ter CD.

Državna revizijska komisija je za ugotovitev dejanskega stanja vpogledala v zapis na CD-ju, pri čemer je ugotovila, da je prikaz spornih podatkov odvisen od programa, s katerim je vpogledano na CD. Če se v sporno datoteko strojna dela vpogleda npr. s programom Office 2013, drži navedba vlagatelja, da prikazan ponudbeni predračun izbranega ponudnika ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov. V kolikor pa se v datoteko strojna dela vpogleda s pomočjo programa Open Office, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da so v njej zapisane cene v prvem listu, da so po posameznih sklopih opravljeni seštevki in da so pri postavki PID in projektantski nadzor (list G) vnesene cene. Državna revizijska komisija zato sledi naročniku, da v tem delu ponudbeni predračun izbranega ponudnika nima pomanjkljivosti, saj zgolj dejstvo, da je v ponudbeni predračun mogoče vpogledati le z določeno programsko opremo, ne more biti razlog za izločitev ponudbe izbranega ponudnika. Da je v zapis na CD-ju mogoče vpogledati s programom Open Office, vlagatelj niti ne zanika, kljub temu, da je imel možnost to preveriti. Vlagatelj je na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika namreč prekopiral vsebino ponudbenega CD-ja na USB ključ (razvidno iz Zapisnika o vpogledu v razpisno dokumentacijo z dne 14.3.2014), bil pa je tudi obveščen, da je v zapis na CD-ju mogoče vpogledati s programom Open Office, saj v zahtevku za revizijo navaja »[…] da se da v ponudbo v sklopu 1 normalno odpret v programu open office, pa je izvedel šele 19.3.2014, torej dan pred iztekom roka za revizijo […]«.

Neutemeljeni so tudi revizijski očitki, da naročnik ni preveril ponudbe izbranega ponudnika oz. da je izbranega ponudnika pozval na odpravo »neberljive« ponudbe. Vlagatelj navedena očitka namreč izpelje iz zmotne predpostavke, da je CD »neberljiv«. Drugih razlogov, ki bi utemeljevali navedbi, da naročnik ni preveril ponudbe izbranega ponudnika (in v čem je pomanjkljivost ponudbe) in da je naročnik pozval na odpravo »neberljive« ponudbe, pa vlagatelj ne zatrjuje in tudi ne izkaže. V kolikor vlagatelj z navedbami, da mu ni bil omogočen vpogled v »neberljiv del« ponudbe izbranega ponudnika, da bi na vpogledu prisoten B.M. moral vedeti, s katerim programom se vpogleda v zapis na CD-ju in da je šele en dan pred iztekom roka za vložitev zahtevka za revizijo izvedel za možnost vpogleda v ponudbeni predračun izbranega ponudnika s pomočjo programa Open Office, meri na kršitev pravice do vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika, pa je potrebno ugotoviti, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da bi mu zaradi naročnikovega ravnanja bilo onemogočeno uveljavljanje učinkovitega pravnega varstva zoper odločitev o oddaji javnega naročila.

Vlagatelj nadalje zatrjuje, da se je prvotno ponujena cena izbranega ponudnika za elektro dela zaradi spremembe cene na enoto spremenila za 0,09 EUR. Državna revizijska komisija je vpogledala v datoteko elektro dela, pri čemer je ugotovila, da je sestavljena iz šestih listov. Prvi list »Zbir elektro« je vseboval tabelo s 5 postavkami (1. moč, 2. razsvetljava, 3. izenačitev potencialov, 4. požarno javljanje, 5. NN dovod + omarica PMO). Ponudniki so vnašali cene na enoto zgolj v listih »moč«, »razsvetljava« »izenačitev potencialov«, »požarno javljanje« in »NN dovod + omarica PMO«, pri čemer so se preko vpisanih formul avtomatsko preračunavali zneski posameznih podpostavk, na koncu vsakega Excelovega lista pa se je naredil avtomatski seštevek vseh podpostavk v listu. Ta seštevek se je nato avtomatsko prenesel v list »Zbir elektro« k pripadajoči postavki. Seštevek vseh postavk v listu »Zbir elektro« so ponudniki morali (ročno) vpisati v datoteko skupni zbir (katero so morali v tiskani verziji predložiti ponudbi kot dokument »Zbir vseh del«).

V ponudbi izbranega ponudnika se nahaja (1) dokument »Zbir vseh del«, v katerem je navedena vrednost elektro del v višini 36.357,69 EUR, (2) dokument »Rekapitulacija«, v katerem je navedena vrednost elektro del v višini 36.357,78 EUR in (3) CD z datoteko elektro dela, v kateri je v listu »Zbir elektro« skupni seštevek postavk 36.357,78 EUR, vrednost prve postavke »moč« je 20.447,82 EUR, toliko pa tudi znaša vsota vseh podpostavk pripadajočega lista »moč«. Iz predložene spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik izbranega ponudnika (in ostale ponudnike) obvestil (e-mail sporočilo z dne 15.2.2014) o računski napaki pri seštevanju v datoteki strojna dela in ga pozval na odpravo napake (naročnik ni pozval na predložitev novega CD-ja s predračunom brez napak), čeprav je izbrani ponudnik to »računsko napako« odpravil že pred oddajo ponudbe (razvidno iz odločitve o oddaji javnega naročila). Na podlagi navedenega poziva je izbrani ponudnik (med drugim) posredoval dokument »Zbir vseh del« z vrednostjo elektro del v višini 36.357,69 EUR in dokument »Zbir elektro« (tj. natisnjen Excelov list »»Zbir elektro«), v katerem je skupni seštevek postavk 36.357,69 EUR in vrednost podpostavke »moč« 20.447,72 EUR, Vlagatelj pa, skladno z navodili naročnika, ni posredoval CD-ja s ponudbenim predračunom.

Na podlagi navedenega je moč ugotoviti, da je izbrani ponudnik že v ponudbi navajal dve različni vrednosti postavke elektro dela, pri čemer je imel v dokumentu »Rekapitulacija« navedeni znesek (36.357,78 EUR) podlago v ponudbenem predračunu na CD-ju (datoteka elektro dela, list »Zbir elektro«), medtem ko v dokumentu »Zbir vseh del« navedena vrednost postavke elektro dela (36.357,69 EUR) ni imela podlage v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika. Nadalje je je moč ugotoviti, da je izbrani ponudnik, kljub temu da njegov ponudbeni predračun ni vseboval napak v delu, v katerem je bil pozvan k odpravi računskih napak, naročniku posredoval dokument »Zbir vseh del«, ki je identičen prvotno predloženemu dokumentu »Zbir vseh del«, in dokument »Zbir elektro« (tj. natisnjen Excelov list »»Zbir elektro«). S tem pa je nejasnost svoje ponudbe še povečal, saj je iz naknadno predloženega dokumenta »Zbir elektro« razvidno, da je izbrani ponudnik spremenil vrednost postavke »moč«. Na CD-ju, ki je bil predložen ponudbi, je izbrani ponudnik namreč navedel vrednost postavke »moč« 20.447,82, (datoteka elektro dela, list »Zbir elektro«, prva postavka), v natisnjenem dokumentu »Zbir elektro« (ki je natisnjen Excelov list »Zbir elektro«) pa 20.447,72 EUR. To pomeni, da je izbrani ponudnik z naknadno poslanimi dokumenti za 0,10 EUR spremenil vrednost podpostavke »moč«. Poleg tega je potrebno ugotoviti, da vsota vrednosti vseh postavk navedenih v dokumentu »Zbir elektro« ni 36.357,69 EUR, kot je to zapisal izbrani ponudnik.

Naročnik v postopku oddaje javnega naročila ni ugotovil (niti ugotavljal), zakaj je izbrani ponudnik navedel drugačno vrednost postavke »moč«. Na podlagi odstopljene spisovne dokumentacije pa tega tudi Državna revizijska komisija ne more ugotoviti, saj izbrani ponudnik ob naknadnem spreminjanju vrednosti postavke »moč« ni predložil CD-ja s ponudbenim predračunom, kjer je navedena postavka podrobneje opredeljena. Zato tudi ni mogoče ugotoviti, ali je izbrani ponudnik spremenil vrednost postavke »moč« skladno z 78. členom ZJN-2. Ponudniki namreč ne smejo spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke ali pa skupne vrednosti ponudb (tretji odstavek 78. člena ZJN-2). Ceno je dopustno spreminjati le v primerih iz četrtega odstavka 78. člena ZJN-2, ko je ugotovljena računska napaka. Državna revizijska komisija ocenjuje, da bi naročnik moral preveriti, ali spremenjena vrednost postavke »moč« predstavlja očitno računsko napako, ki jo je pod pogoji iz 78. člena ZJN-2 mogoče odpraviti, ali pa gre za napako, ki je ni moč odpraviti in zato za nepopolno ponudbo. Ker naročnik slednjega ni preveril, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik izbral ponudbo, ki ni bila popolna in s tem kršil 80. člen ZJN-2, zaradi česar je vlagateljevemu zahtevku za revizijo potrebno ugoditi.

Ker je vlagatelj z revizijskim zahtevkom že uspel, Državna revizijska komisija v nadaljevanju ni obravnavala vlagateljevih revizijskih navedb, ki se nanašajo na domnevno neprimernost ponudbe izbranega ponudnika. Kljub temu pa Državna revizijska komisija dodaja, da se strinja z naročnikom, da ustreznosti ponudbe ni mogoče presojati zgolj na podlagi katalogov proizvajalca, saj na podlagi dejstva, da proizvajalec v katalogu ne navede določene lastnosti proizvoda, še ni mogoče sklepati, da ponujeni proizvod teh lastnosti nima. Ne gre pa spregledati, da je naročnik ustreznost ponujene opreme utemeljil zgolj na izjavi proizvajalca o ustreznosti ponujenega kotla, posredovani dne 25.3.2014, med tem ko se do izjave proizvajalca, posredovane dne 24.3.2014, v delu »2. Notkühlsystem nicht notwendig oz. 2. Hlajenje kotla v sili pri tej izvedbi ni potrebno (velika masa kotla in velika količina vode v kotlu) [prevod izbranega ponudnika, opomba Državne revizijske komisije]« ni niti opredelil.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo vlagatelja, na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila v sklopu 1 »Strojne in elektro instalacije«, kot izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila, št. 430-0017/2014 z dne 6.3.2014. V zvezi s predlogom vlagatelja, da se v revizijskem postopku ugotovi nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika in da odloči o oddaji javnega naročila vlagatelju, Državna revizijska komisija pripominja, da ima v revizijskem postopku zgolj kasatorična pooblastila, kar pomeni, da lahko naročnikova ravnanja v primeru ugotovljenih kršitev le razveljavi, ne more pa namesto naročnika sprejemati odločitev v postopku oddaje javnega naročila.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Državna revizijska komisija naročnika napotuje, da ponovno preveri ponudbeni predračun izbranega ponudnika in presodi, ali ugotovljene pomanjkljivosti ponudbenega predračuna izbranega ponudnika predstavljajo očitne računske napake, ki jih je pod pogoji iz 78. člena ZJN-2 mogoče odpraviti, ali pa gre za pomanjkljivosti, ki jih ni moč odpraviti. V kolikor bo naročnik presodil, da je ponudbeni predračun možno sanirati, naj ponovno presodi tudi primernost ponudbe izbranega ponudnika.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva (1.400,00 EUR za zastopanje v postopku, pavšalni znesek 20,00 EUR za materialne stroške, 10.573,63 EUR za plačilo takse ter DDV). Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08; v nadaljevanju: ZOdvT), po pravičnem preudarku in ob upoštevanju vseh okoliščin primera vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške:
- za zastopanje v postopku nagrado v višini 800,00 EUR, povečano za 22 % DDV
- pavšalni znesek za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev po tarifni številki 6002 ZOdvT v višini 20,00 EUR, povečano za 22 % DDV, in
- strošek plačane takse za revizijski zahtevek v višini 10.573,63 EUR.
Naročnik mora torej skupno vlagatelju povrniti stroške v višini 11.574,03 EUR. Višjo stroškovno zahtevo je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ocenila, da stroški za odvetniške storitve nad priznano višino niso bili potrebni. Naročnik je vlagatelju priznane stroške dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 22.5.2014


predsednica senata
Sonja Drozdek-Šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetnik Tomaž Rotovnik, Koroška cesta 47, 2370 Dravograd
- Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, d.o.o., Mariborska cesta 3, 2360 Radlje ob Dravi
- Zarja Kovis, d.o.o., Molkova pot 5, 1241 Kamnik
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana


Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran