Na vsebino
EN

018-102/2014 Občina Sežana

Številka: 018-102/2014-4
Datum sprejema: 5. 5. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »KOMUNALNA OPREMA UN US 12-VAS IN PUP VAS« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila partnerja v skupni ponudbi JADRAN d.d. Sežana, Partizanska cesta 75, Sežana, ter GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, ki ju zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana (v nadaljevanju: naročnik), dne 5. 5. 2014

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila »KOMUNALNA OPREMA UN US 12-VAS IN PUP VAS«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 14. 4. 2014, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek oddaje javnega naročila »KOMUNALNA OPREMA UN US 12-VAS IN PUP VAS«. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 3. 2. 2014, pod št. objave JN1336/2014 (z dodatnimi informacijami in popravki razpisne dokumentacije JN1719/2014 z dne 12. 2. 2014, JN1893/2014 z dne 17. 2. 2014, JN2044/2014 z dne 20. 2. 2014, JN2228/2014 z dne 25. 2. 2014, JN2440/2014 z dne 28. 2. 2014, JN2533/2014 z dne 4. 3. 2014 in JN2592/2014 z dne 5. 3. 2014).

Naročnik je dne 21. 3. 2014 sprejel dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 35201-27/2004-72, s katerim je javno naročilo oddal ponudniku GODINA d.o.o., Hrpelje, Obrtno industrijska cona Hrpelje 22, Kozina, v skupnem nastopu s ponudniki KSP d.d. Sežana, Partizanska cesta 2, Sežana, GRAFIST d.o.o., Sermin 7a, Koper in KOLEKTOR KOLING d.o.o., Arkova ulica 43, Idrija (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 14. 4. 2014 vložil zahtevek za revizijo. Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 25. 4. 2014 opredelil do navedb vlagatelja.

Naročnik je s sklepom z dne 28. 4. 2014 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in z vlogo z dne 30. 4. 2014 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je z vlogo z dne 29. 4. 2014 zahtevek za revizijo umaknil in zahteval vračilo polovico plačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.
Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, revizijski postopek oddaje predmetnega javnega naročila ustavila.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z 72. členom ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.V Ljubljani, 5. 5. 2014
Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, 1001 Ljubljana, p.p. 4372
- Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
- GODINA d.o.o., Hrpelje, Obrtno industrijska cona Hrpelje 22, 6240 Kozina
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran