Na vsebino
EN

018-087/2014 Občina Komen

Številka: 018-087/2014-8
Datum sprejema: 5. 5. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja primarnih in sekundarnih vodovodov s pripadajočimi objekti na območju Občine Komen – 1. faza«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnikov Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d., Partizanska cesta 2, Sežana in Godina gradbeništvo in druge storitve, d.o.o., Hrpelje, Obrtno industrijska cona Hrpelje 22, Kozina, ki ju zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o., Brdnikova 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Občina Komen, Komen 86, Komen (v nadaljevanju: naročnik), dne 5. 5. 2014

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Gradnja primarnih in sekundarnih vodovodov s pripadajočimi objekti na območju Občine Komen – 1. faza«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 11. 3. 2014, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek javnega naročanja »Gradnja primarnih in sekundarnih vodovodov s pripadajočimi objekti na območju Občine Komen – 1. faza«. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 20. 12. 2013, pod številko objave JN16104/2013.

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila številka 431-4/2013-57 z dne 26. 2. 2014 odločil, da se javno naročilo kot najcenejšemu ponudniku odda Pirnat, d.o.o., Malo Trebeljevo 33, 1000 Ljubljana. Pravočasno sta ponudbo oddala tudi vlagatelj ter CPG, d.d., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica.

Vlagatelj je dne 11. 3. 2014 vložil zahtevek za revizijo zoper Odločitev o oddaji javnega naročila številka 431-4/2013-57 z dne 26. 2. 2014, s katerim je predlagal razveljavitev izpodbijane odločitve ter povrnitev stroškov postopka.

Naročnik je dne 7. 4. 2014 izdal Odločitev o zahtevku za revizijo številka 431-4/2013-70, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo ter zahtevek za povrnitev stroškov zavrnil.

Naročnik je z dopisom št. 431-4/2013-71, prejetim dne 9. 4. 2014, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je dne 30. 4. 2014 prejela vlagateljev umik zahtevka za revizijo z dne 22. 4. 2014.

Vlagatelj lahko na podlagi prvega odstavka 18. člena ZPVPJN kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo. Naročnik v treh delovnih dneh od prejema pisnega umika zahtevka za revizijo izda sklep o ustavitvi predrevizijskega postopka, če še ni sprejel odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 26. člena ali iz prvega odstavka 28. člena tega zakona. Če je naročnik zavrnil zahtevek za revizijo, mora umik zahtevka v treh delovnih dneh od prejema odstopiti v obravnavo Državni revizijski komisiji. Če je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo ali mu ugodil, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten (drugi odstavek 18. člena ZPVPJN). ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena tudi določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.
Ker je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil in je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, Državna revizijska komisija pa še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.
Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

V Ljubljani, dne 5. 5. 2014

Predsednica senata:

Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o., Brdnikova 44, 1000 Ljubljana,
- Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen,
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, p.p. 4372, 1001 Ljubljana,
- CPG, d.d., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, Ljubljana.

Vložiti:
- Finančna služba, tu,
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran