Na vsebino
EN

018-085/2014 Elektro Slovenija, d. o. o.

Številka: 018-085/2014-3
Datum sprejema: 14. 4. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata ter Sonje Drozdek Šinko in Vide Kostanjevec kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za »DV 110 kV Ptuj–Breg – sanacija SM8 in SM9 v Ptujskem jezeru« v zvezi s predlogom vlagatelja GMG ELMONT, d. o. o., Žnidaričevo nabrežje 12, Ptuj (v nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila naročnika Elektro Slovenija, d. o. o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 14. 4. 2014

odločila:

Predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila (objava 13. 12. 2013 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN15819/2013, in 17. 12. 2013 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2013/S 244-425416) z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« z dne 27. 2. 2014 ponudnika obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Energoinvest, d. o. o., Apaška cesta 1b, Gornja Radgona (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je 12. 3. 2014 vložil zahtevek za revizijo in predlagal, da se »izda sklep o zadržanju postopka oddaje javnega naročila št: JN15819/2013 iz dne 13.12.2013 do odločitve«, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov. Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 20. 3. 2014 izjasnil o zahtevku za revizijo in predlogu za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN. Naročnik je s sklepom št. 1197/896/ls z dne 2. 4. 2014 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil, o predlogu za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN pa ni podal mnenja.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. /896/ls z dne 7. 4. 2014 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo in dokumentacijo, o predlogu za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN pa ni podal mnenja niti v tem dopisu.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik ne glede na vloženi zahtevek za revizijo nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji naročila, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja, razen če so za to podani razlogi, ki jih ZPVPJN v nadaljevanju te določbe našteva. Vlagatelj ima skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora skladno z drugim odstavkom 19. člena ZPVPJN v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo skladno s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila. Iz navedenih določb ZPVPJN torej izhaja, da naročnika praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon) oziroma opraviti določenih drugih ravnanj, dokler postopek pravnega varstva po ZPVPJN ni končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije.

Naročnik je Državni revizijski komisiji odstopil v reševanje zahtevek za revizijo in sklep, s katerim ga je zavrnil, o predlogu za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN pa ni podal mnenja, vendar je očitno, da ni zadržal nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje naročila (ravnanje po prvi alinei drugega odstavka 19. člena ZPVPJN), temveč je ravnal po drugi alinei drugega odstavka 19. člena ZPVPJN.

Vlagatelj sicer ni navedel razlogov, s katerimi bi utemeljil svoj predlog, vendar niti Državna revizijska komisija sama ni ugotovila razlogov, da bi bilo treba izdati sklep, s katerim bi zadržala postopek oddaje naročila. Iz zahtevka za revizijo je kljub sicer odsotnosti izrecne zahteve za razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, na kar je opozoril izbrani ponudnik v vlogi z dne 20. 3. 2014, razvidno, da vlagatelj izpodbija odločitev o oddaji javnega naročila. V tej fazi postopka oddaje naročila, ko je naročnik že sprejel odločitev o oddaji naročila, bi vlagatelj lahko dosegel zadržanje sklenitve pogodbe o izvedbi naročila. Državna revizijska komisija ni ugotovila, da bi bila podana možnost sklenitve pogodbe po kateri izmed alinei iz prvega odstavka 17. člena ZPVPJN, zato je vlagatelj že z vložitvijo zahtevka za revizijo dosegel učinek, ki ga zasleduje s predlogom za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da naročnikova ravnanja v postopku oddaje naročila po prejemu zahtevka za revizijo ne vplivajo bistveno na učinkovitost vlagateljevega pravnega varstva.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 14. 4. 2014

Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Elektro Slovenija, d. o. o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
- GMG ELMONT, d. o. o., Žnidaričevo nabrežje 12, 2250 Ptuj,
- Energoinvest, d. o. o., Apaška cesta 1b, 9250 Gornja Radgona.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran