Na vsebino
EN

018-080/2014 Občina Log-Dragomer

Številka: 018-080/2014-4
Datum sprejema: 10. 4. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in Vide Kostanjevec kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Odsek vodovoda ob cesti R2 409 0300 - Dragomer«, na podlagi zahtevka za revizijo KPL d.d., Družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring, Tbilisijska ulica 61, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Tanja Glušič, Kotnikova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Log-Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, Log pri Brezovici (v nadaljevanju: naročnik), dne 10. 4. 2014

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Odsek vodovoda ob cesti R2 409 0300 - Dragomer«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 24.3.2014, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek javnega naročanja »Odsek vodovoda ob cesti R2 409 0300 - Dragomer«. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 14.3.2014, pod številko objave JN3027/2014.

Vlagatelj je dne 24.3.2014 vložil zahtevek za revizijo zoper vsebino objave in razpisno dokumentacijo za javno naročilo, s katerim je predlagal razveljavitev razpisne dokumentacije v točkah, vezanih na rok za prejem ponudnikovih vprašanj, rok za sprejemanje ponudb za sodelovanje in termin odpiranja ponudb ter povrnitev stroškov.

Naročnik je dne 28.3.2014 izdal sklep številka 430-7/2014-20 (v nadaljevanju: sklep z dne 28.3.2014), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo ter zahtevek za povrnitev stroškov zavrnil.
Naročnik je z dopisom številka 430-7/2014 z dne 31. 3. 2014 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je dne 10. 4. 2014 prejela vlagateljev umik zahtevka za revizijo z dne 9. 4. 2014.

Vlagatelj lahko na podlagi prvega odstavka 18. člena ZPVPJN kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo. Naročnik v treh delovnih dneh od prejema pisnega umika zahtevka za revizijo izda sklep o ustavitvi predrevizijskega postopka, če še ni sprejel odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 26. člena ali iz prvega odstavka 28. člena tega zakona. Če je naročnik zavrnil zahtevek za revizijo, mora umik zahtevka v treh delovnih dneh od prejema odstopiti v obravnavo Državni revizijski komisiji. Če je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo ali mu ugodil, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten (drugi odstavek 18. člena ZPVPJN). ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena tudi določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.
Ker je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil in je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, Državna revizijska komisija pa še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.
Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

V Ljubljani, dne 10.4.2014

Predsednica senata:

mag. Mateja Škabar
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Log-Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici
- Odvetnica Tanja Glušič, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, Ljubljana

Vložiti:
- Finančna služba, tu,
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran