Na vsebino
EN

018-070/2014 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-070/2014-5
Datum sprejema: 8. 4. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter mag. Mateje Škabar in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Mobilna enota za odvzem krvi na terenu« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj DURABUS, Proizvodnja vozil, d.o.o., Cesta k Tamu 33, Maribor ki ga zastopa odvetnica Sara Pušenjak, Obrtna ulica 24, Murska Sobota (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), 8. 4. 2014

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 28. 10. 2013 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 14. 11. 2013, pod št. objave JN14515/2013, dne 19. 11. 2013 pa pod oznako 2013/S 224-389446 tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik je dne 20. 2. 2014 sprejel dokument »Obvestilo o oddaji javnega naročila«, pod oznako Ob-184/14 De-S, iz katerega izhaja, da se javno naročilo zaključi brez izbire, saj sta obe prispeli ponudbi neprimerni. Kot razlog naročnik navaja, da sta oba ponudnika ponudila enak tip stola za odvzem krvi, ki pa ne omogoča zahtevanega položaja trendelenburg (ugotovitev temelji na osnovi pregleda ponudbene dokumentacije in testiranja ponujenega stola), pa tudi prostorska razporeditev oz. umestitev stolov za odvzem krvi ni sprejemljiva, saj ne zagotavlja dovolj prostora za varno izvajanje postopka odvzema krvi in ni v skladu s predlagano rešitvijo iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je dne 28. 2. 2014 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev izpodbijane odločitve o (ne)oddaji javnega naročila, povrnitev stroškov pravnega varstva in da naročnik bodisi izda sklep o izboru vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika bodisi nadaljuje s postopkom izbora v predmetnem javnem naročilu. Naročnik naj bi ravnal v nasprotju s predpisi s tem, ko je njegovo ponudbo označil kot neprimerno. Vlagatelj zatrjuje, da je v svoji ponudbi upošteval vse zahteve: v zvezi s ponujenim stolom navaja, da omogoča trendelenburg položaj, kar dokazuje tudi z izjavo proizvajalca in navedbo, da tak stol uporabljajo še druge zdravstvene ustanove (Laboratorij v ZD Celje, Ambulanta splošne medicine Postojna, ZD za študente Ljubljana, ZD Bled…). Glede prostorske razporeditve v notranjosti mobilne enote za odvzem krvi navaja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni specificiral, da mora biti umestitev stolov izvedena izključno tako, kot je razvidno iz predlagane rešitve, priložene razpisni dokumentaciji – še več: naročnik je dopustil možnost drugačne postavitve stolov, z odgovorom na vprašanje na Portalu javnih naročil pa je dopustil tudi možnost, da se stole namesti pod določenim kotom, kar je ponudnik tudi naredil in tako izpolnil zahteve naročnika po minimalni širini prehoda. Vlagatelj še zatrjuje, da postavitev opreme po skici naročnika sploh ni izvedljiva, saj naročnik niti sam ni izpolnil pogoja o zahtevani 50 cm širini prehoda, ko so stoli v položaju trendelenburg, sploh pa je naročnik v skici predvidel neustrezen oz. prekratek stol za odvzem krvi dolžine zgolj 1650 mm (vlagatelj je ponudil 1930 mm), pri katerem noge pacienta štrlijo iz stola.

Naročnik je dne 13. 3. 2014 sprejel sklep, št. IG-239/03-14, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Pojasnjuje, da je trendelenburg položaj tisti, v katerem je oseba v ležečem položaju na hrbtu z dvignjenim spodnjim delom telesa in nogami oz. stopali 15-30 stopinj nad nivojem glave. Kot v razpisni dokumentaciji resda ni bil definiran, vendar gre po oceni naročnika za strokovni izraz, katerega natančni pomen v stroki ni vprašljiv. Zahtevano pa je bilo, da morata biti glava in prsni koš na nižjem nivoju od spodnjih okončin. Ponujeni stoli takega položaja ne omogočajo. V zvezi z navedenimi referenčnimi primeri naročnik pojasnjuje, da ne gre za isto dejavnost, saj v omenjenih ustanovah ne izvajajo odvzema krvi krvodajalcem, temveč le bolnikom za laboratorijske preiskave. Nikakor tudi ne drži, da je dopustil drugačno razporeditev stolov od zahtevane; z odgovorom na vprašanje na Portalu javnih naročil je zgolj dopustil namestitev stolov pod določenim kotom, vlagatelj pa je spremenil lokacijo namestitve stolov in ne le kota postavitve. Naročnik dodatno pojasnjuje, da ponudnik ne zagotavlja minimalnega prehoda 50 cm (kot zahtevano), ampak zgolj 41 cm. V zvezi s skico iz razpisne dokumentacije navaja, da vsebuje shematski prikaz razporeditve opreme in ni narisana v merilu. Ugotavlja, da je imel vlagatelj težave pri razvrščanju stolov za odvzem krvi predvsem zaradi prevelikih oz. predolgih ponujenih stolov. Na trgu obstajajo tudi bistveno krajši stoli (npr. dolžine 1444 mm), ki jih je lažje umestiti v prostor, pri čemer je njihova funkcionalnost povsem ustrezna, pa tudi noge pacientov naj ne bi štrlele iz takega stola, kar je razvidno tudi iz priloženih slik (stol tudi v zvrnjenem položaju ohrani obliko).

Naročnik je z vlogo z dne 17. 3. 2014 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se ni opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.


Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med vlagateljem in naročnikom sporno, ali je naročnik ravnal skladno z ZJN-2, ko je vlagateljevo ponudbo označil kot neprimerno in s tem nepopolno.

Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 128/20016; v nadaljevanju: ZJN-2). Popolnost ponudbe torej sestavlja pet elementov, ki morajo biti podani kumulativno. Če eden izmed teh elementov ni podan, ponudba ni popolna, zato jo mora naročnik izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Neprimerna je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Naročnik mora pred izločitvijo katere izmed ponudb upoštevati še pravila o dopolnitvi ponudb iz 78. člena ZJN-2. Iz teh pravil izhaja, da vsaka pomanjkljivost ponudbe še ne predstavlja podlage za njeno neposredno izločitev. Če je ponudba le formalno nepopolna, mora naročnik dopustiti in omogočiti njeno dopolnitev (prvi odstavek 78. člena ZJN-2). Pri tem mora naročnik upoštevati omejitve iz drugega odstavka 78. člena ZJN-2 (česa ponudnik ne sme spreminjati) in tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 (poprava očitnih računskih napak). Skladno s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je formalno nepopolna ponudba tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna.

Naročnik je v točki 2.1. poglavja »SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA« postavil zahtevo, naj bodo v prostoru za odvzem krvi: »4 stoli za odvzem krvi z možnostjo »trendelenburg« položaja (lega na hrbtu, glava in prsni koš na nižjem nivoju od spodnjih okončin - stopal) z ustreznim certifikatom CE«. Naročnik te zahteve s pojasnili razpisne dokumentacije ni spreminjal. Vlagatelj je v ponudbi kot opremo mobilne enote navedel 4 stole »Stol za odvzem krvi N z letvami«, tip »BON-LE-S« proizvajalca Novak M d.o.o. Ker se je naročniku v zvezi z izpolnjevanjem te zahteve pojavil na osnovi pregleda ponudbene dokumentacije pojavil dvom, je (kot je razvidno iz dokumentacije postopka oddaje javnega naročila) dne 27. 1. 2014 testiral stol, kakršnega v ponudbi navaja vlagatelj in na podlagi teh ugotovitev utemeljil zaključek o neprimernosti ponujenih stolov.

Vlagatelj v revizijskem zahtevku izhaja iz ugotovitve, da je naročnik njegovo ponudbo v obravnavanem delu izločil iz razloga, ker naj ponujeni stol proizvajalca Novak M d.o.o. ne bi omogočal trendelenburg položaja. Vendar pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik vlagateljeve ponudbe iz predstavljenega razloga ni izločil zato, ker stoli ne omogočajo trendelenburg položaja, temveč zato, ker ne omogočajo trendelenburg položaja, v katerem bi pri legi krvodajalca na hrbtu bila glava in prsni koš na nižjem nivoju od spodnjih okončin – stopal. To izhaja tako iz pojasnila neprimernosti ponudb v dokumentu »Obvestilo o oddaji javnega naročila« (»[…] ne zagotavljajo zahtevanega trendelenburg položaja. Glava in prsni koš pri trendelenburg položaju namreč nista na nižjem nivoju od spodnjih okončin, kot je bilo to zahtevano v razpisni dokumentaciji.«), kakor tudi iz priloge dokumenta »Poročilo o oddaji javnega naročila«, ki vsebuje ugotovitve s testiranja stola. Iz tega dokumenta izhaja, da je naročnik testiral stol v položaju trendelenburg (in je torej tak položaj mogoč), vendar pa ne zadosti preostanku naročnikovega pogoja.

Vlagatelj v teku revizijskega postopka zgolj zatrjuje in dokazuje, da stoli trendelenburg položaj omogočajo, kar pa, kot že obrazloženo, niti ni sporno. Po drugi strani vlagatelj ne zatrjuje, da ponujeni stoli izpolnjujejo zahtevo naročnika tudi v preostalem delu, takega zaključka pa mogoče napraviti niti na podlagi predlaganih dokazov: navedba drugih uporabnikov modela tega stola za rešitev obravnavane zadeve ni bistvena, izjava proizvajalca Novak M d.o.o. le potrjuje nesporno dejstvo, da je položaj trendelenburg mogoč, iz (tehničnih) specifikacij stola BON-LE-S pa tudi po oceni Državne revizijske komisije ni mogoče ugotoviti, da bi bilo mogoče krvodajalca v ležečem položaju namestiti tako, da bi imel glavo in prsni koš nižje od stopal.

Vlagatelj nasprotuje tudi drugemu razlogu, ki ga je naročnik navedel kot razlog za neprimernost vlagateljeve ponudbe – t.j. da prostorska razporeditev oz. umestitev stolov za odvzem krvi v mobilni enoti ni sprejemljiva, saj ne zagotavlja dovolj prostora za varno izvajanje postopka odvzema krvi in ni v skladu s predlagano rešitvijo iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija pri tem ugotavlja, da se je naročnik v razpisni dokumentaciji skliceval na skico, ki naj bi služila kot idejna zasnova, pri tem pa v spremljajočem besedilu (točka 2.1. poglavja »SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA«) opisal zahteve glede posameznih pozicij, skupaj z merami. Iz prvotno objavljene razpisne dokumentacije ne izhaja izrecna zahteva naročnika po določeni širini prehoda v primeru, kadar so stoli v položaju trendelenburg. Je pa naročnik dne 20. 12. 2013 na Portalu javnih naročil na vprašanje enega od ponudnikov:

Ali bodo stoli za odvzem krvi služili samo za sedenje? V primeru ležečega položaja bo premalo prostora za prehod.«

odgovoril:

»Položaj v času odvzema krvi bo polsedeči. V primeru slabosti krvodajalca se stol "spusti" v ležeč položaj - "TRENDELENBURG položaj". Takrat mora biti omogočen prehod, katerega širina prehoda mora biti min. 50 cm.

Naročnik dopušča, da ponudnik predvidi namestitev stolov za odvzem krvi pod določenim kotom – zaradi zagotavljanja minimalne širine prehoda, vendar ne na račun prostora med stoli, kateri mora ostati zadosten za nemoteno izvajanje postopka odvzema krvi in ukrepanja v primeru neželenega dogodka pri krvodajalcu.«

Skladno z drugim odstavkom 71. člena ZJN-2 je ta odgovor naročnika postal del razpisne dokumentacije. Ugotovitev, ki jo izpostavlja vlagatelj, da niti sam naročnik v svoji skici ni izpolnil izpostavljenega pogoja, tako ni relevantna, saj gre glede na vsebino citiranega odgovora naročnika na Portalu javnih naročil za dopolnitev razpisne dokumentacije z (dodatno) zahtevo po prehodu minimalne širine 50 cm, kadar je stol v položaju trendelenburg, skica pa se (je) nanaša(la) na prvotno postavljene zahteve, ki še niso vsebovale zahtevane minimalne širine prehoda.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da ob upoštevanju specifikacije opreme in skice v vlagateljevi ponudbi vlagateljeva ponudba izpostavljene naročnikove zahteve ne izpolnjuje, saj je vlagatelj ob (sicer drugačni notranji razporeditvi od idejne zasnove naročnika) predvidel prehod v širini 41 cm in ne v zahtevani širini najmanj 50 cm, kot je bila izrecna zahteva naročnika.

Že ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel dokazati, da bi bila njegova ponudba, predložena v okviru predmetnega postopka oddaje javnega naročila, primerna in s tem popolna ali zgolj formalno nepopolna. Ker vlagatelj posledično ni dokazal, da je naročnik z izločitvijo njegove ponudbe oziroma izdajo izpodbijane odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila kršil določila ZJN-2 ali razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija, skladno s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija je že na podlagi obravnavanih navedb ugotovila zakonitost naročnikove odločitve o izločitvi vlagateljeve ponudbe iz razloga neprimernosti in s tem nepopolnosti, zato preostalih vlagateljevih revizijskih navedb ni presojala, saj taka presoja, tudi če bi se vlagateljeve nadaljnje navedbe izkazale za utemeljene, v ničemer ne bi več vplivala na odločitev Državne revizijske komisije.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, 8. 4. 2014
Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Sara Pušenjak – odvetnica, Obrtna ulica 24, 9000 Murska Sobota
- UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
- DUALIS d.o.o., Cesta k Tamu 24, 2000 Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran