Na vsebino
EN

018-073/2014 Mestna občina Velenje

Številka: 018-073/2014-10
Datum sprejema: 3. 4. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter Sonje Drozdek Šinko in mag. Mateje Škabar kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Sanacija centra poslovnega centra Standard«, v sklopu 3 »Obnova strojnih instalacij«, začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Stin, podjetje za strojne instalacije, d.o.o., Trg 4. julija 67, Dravograd, ki ga zastopa Odvetnik Tomaž Rotovnik, Koroška cesta 47, Dravograd (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje (v nadaljevanju: naročnik), dne 3.4.2014

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek oddaje javnega naročila »Sanacija centra poslovnega centra Standard«. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 7.2.2014 (JN1574/2014) in spremenjeno z objavami na Portalu javnih naročil z dne 12.2.2014 (JN1693/2014), z dne 13.2.2014 (JN1804/2014) in z dne 20.2.2014 (JN2040/2014).

Iz Odločitve o oddaji javnega naročila z dne 10.3.2014 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila) izhaja, da je naročnik v sklopu 3 »Obnova strojnih instalacij« (v nadaljevanju: sklop 3) oddal javno naročilo ponudniku Krevzel instalacije, d.o.o., Metleče 14a, Šoštanj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), ker je ta oddal najugodnejšo popolno ponudbo.

Vlagatelj je po prejemu odločitve o oddaji naročil pravočasno podal Zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, št. 039/2014, z dne 14.3.2014, katero je naročnik s Sklepom o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev z dne 19.3.2014 zavrgel.

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji naročila v sklopu 3 vložil zahtevek za revizijo. V zahtevku za revizijo predlaga, da naročnik ali Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi ter odpravi kršitev naročnika tako, da spremeni odločitev o oddaji naročila za sklop 3, sprejme vlagateljevo ponudbo kot popolno in primerno ter jo izbere kot najugodnejšo. Vlagatelj v zahtevku za revizijo uveljavlja tudi povračilo stroškov, ki jih je imel s sestavo predmetnega zahtevka za revizijo, in sicer povračilo takse v višini 4.944,30 EUR in povračilo stroškov odvetnika za sestavo vloge v višini 1197,60 EUR.

Naročnik je dne 24.3.2014 izdal Sklep, (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), s katerim je zahtevek za revizijo in zahtevo za povračilo stroškov zavrnil. Naročnik je najprej preveril procesne predpostavke za obravnavo zahtevka za revizijo in ugotovil, da je zahtevek za revizijo pravočasen in da je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo. Naročnik pa poudarja, da zahtevek za revizijo nima vseh bistvenih sestavin, kot jih opredeljuje 15. člen ZPVPJN, saj vlagatelj v zahtevku za revizijo ni navedel in opisal kršitev Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), ampak samo pavšalno zatrjuje (brez dejstev in dokazov), da je naročnik nezakonito zavrnil vlagateljevo ponudbo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 26.3.2014 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in predrevizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je s pozivom, št. 018-073/2014-3, z dne 27.3.2014 pozvala naročnika k odstopu dodatne dokumentacije, katero ji je naročnik dne 31.3.2014 tudi odstopil.

Ministrstvo za finance je 31.3.2014 odgovorilo na poizvedbo Državne revizijske komisije in sporočilo, da vlagatelj na račun, namenjen taksam za postopek revizije javnega naročanja (SI56 0110 0100 0358 802, referenca SI11 16110-7111290-00157414), ni plačal zneska, ki izhaja iz priloženega dokumenta k zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija je s pozivom, št. 018-073/2014-5, z dne 31.3.2014, pozvala banko vlagatelja, da ji sporoči podatke o plačilu takse. Banka je v odgovoru z dne 1.4.2014 odgovorila, da transakcija s strani vlagatelja dne 21.3.2014 ni bila izvršena.

Uprava Republike Slovenije za javna plačila je 2.4.2014 z dopisom, št. 426-232/2014-7, odgovorila na poizvedbo Državne revizijske komisije in sporočila, da v svojih evidencah oziroma podračunu številka 011001000358802 (Taksa za postopek revizije javnega naročanja) nima evidentiranega plačila vlagatelja v znesku 4.944,30 EUR, za obdobje od 21.03.2014 do 2.4.2014 in z referenco plačila SI11 16110-7111290-00157414.

Državna revizijska komisija je po opravljenem predhodnem preizkusu zahtevka odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija po prejemu zahtevka za revizijo opravi predhodni preizkus le-tega. V skladu s prvim odstavkom 31. člena ZPVPJN mora Državna revizijska komisija preveriti ali je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno in pri naročniku, ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena tega zakona in ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena tega zakona. Glede na ugotovitve v predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo ravna Državna revizijska komisija v skladu z drugim, tretjim ali četrtim odstavkom 31. člena ZPVPJN.

Če je predhodni preizkus zahtevka za revizijo uspešen, ga Državna revizijska komisija sprejme v obravnavo. Izjemoma sprejme Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo v obravnavo tudi, če ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz 15. člena zakona, pod pogojem, da so obvezne sestavine razvidne iz vsebine dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila (drugi odstavek 31. člena ZPVPJN). Tretji odstavek 31. člena ZPVPJN določa, da če Državna revizijska komisija ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena tega zakona, da iz zahtevka niso razvidne vse obvezne sestavine iz 15. člena tega zakona ali ne vsebuje vseh teh obveznih sestavin, čeprav ga je naročnik pozval k ustrezni dopolnitvi, zahtevek za revizijo v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže. Četrti odstavek istega člena tega zakona pa določa, da če zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz prvega odstavka 15. člena tega zakona, manjkajoče sestavine niso razvidne iz zahtevka in naročnik ni pozval vlagatelja k dopolnitvi ali poziv ni bil ustrezen, Državna revizijska komisija nemudoma, najpozneje pa v treh delovnih dneh od prejema zahtevka za revizijo, vlagatelja pozove, da zahtevek za revizijo v treh delovnih dneh ustrezno dopolni. V pozivu mora Državna revizijska komisija jasno navesti, v katerem delu naj se zahtevek dopolni, in vlagatelja opozoriti na pravne posledice nepravočasne ali neustrezne dopolnitve. Če vlagatelj v roku zahtevka za revizijo ne dopolni ali ga ne dopolni ustrezno, Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo v treh delovnih dneh od poteka roka za dopolnitev s sklepom zavrže. Če vlagatelj zahtevek za revizijo pravočasno in ustrezno dopolni, ga Državna revizijska komisija sprejme v obravnavo. Četrti odstavek 72. člena ZPVPJN pa določa, da kadar Državna revizijska komisija ugotovi, da je vlagatelj ne glede na opredelitev višine takse v pravnem pouku naročnikove odločitve o oddaji naročila plačal napačno višino takse, mora vlagatelja pozvati k doplačilu ali ministrstvu, pristojnemu za finance, naložiti vračilo preveč vplačane takse.

V konkretnem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da predhodni preizkus predmetnega zahtevka za revizijo ni uspešen, saj vlagatelj skladno z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ni priložil potrdila o plačilu takse iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 71. člena tega zakona (v nadaljevanju: potrdilo o plačilu takse). Državna revizijska komisija sicer ugotavlja, da je vlagatelj k zahtevku za revizijo predložil dokument, ki ga je potrdil z žigom in podpisom, vendar ta dokument po presoji Državne revizijske komisije ne potrjuje, da je bila taksa plačana. Navedeni dokument namreč predstavlja obrazec oziroma izpisek spletne banke vlagatelja, ki vsebuje ime in naslov vlagatelja, ustrezen račun vlagatelja (izhaja iz evidence Ajpes), znesek takse, kot je določen v pravnem pouku odločitve o oddaji naročila (4.944,30 EUR), datum plačila 21.3.2014, pravilen račun Ministrstva za finance za nakazovanje takse za postopek revizije javnega naročanja in pravilno referenco obravnavanega javnega naročila ter kodo namena »OTHR«. Ker predloženi dokument predstavlja le nalog banki vlagatelja, da naj izvrši transakcijo, ne pa potrdilo banke vlagatelja, da je bila transakcija izvršena (kot to zahteva drugi odstavek 15. člena ZPVPJN), je Državna revizijska komisija pri Ministrstvu za finance preverila, ali je bil navedeni znesek nakazan na ustrezen račun. Ministrstvo za finance je dne 31.3.2014 odgovorilo, da iz računa vlagatelja na račun, ki je namenjen plačilu taks za postopek revizije javnega naročanja (ki je pravilno naveden v priloženem dokumentu), v obdobju od 1.1.2014 pa do 28.3.2014, ni bilo priliva v znesku 4.944,30, kot je razviden iz dokumenta, ki ga je predložil vlagatelj. Na podlagi te ugotovitve je Državna revizijska komisija skladno z drugim odstavkom 33. člena ZPVPJN zahtevala od banke vlagatelja, da ji sporoči, ali je bila transakcija, ki izhaja iz priloženega dokumenta k zahtevku za revizijo, plačana. Banka je Državni revizijski komisiji sporočila, da transakcija s strani vlagatelja dne 21.3.2014 ni bila izvršena. Zato je tudi pravilen zaključek Uprave Republike Slovenije za javna plačila, ki je v dopisu z dne 2.4.2014, navedla, da v svojih evidencah oziroma podračunu številka 011001000358802 (Taksa za postopek revizije javnega naročanja) nima evidentiranega plačila vlagatelja v znesku 4.944,30 EUR, za obdobje od 21.03.2014 do 2.4.2014 in z referenco plačila št. SI11 16110-7111290-00157414 in. Ker iz ugotovljenega dejanskega stanja izhaja, da transakcija plačila takse, ki je razvidna iz dokumenta priloženega zahtevku za revizijo, dne 21.3.2014, ni bila izvršena, posledično pa na ustrezen račun, namenjen plačilu takse za postopek revizije javnega naročanja, ni bil plačan znesek, ki izhaja iz priloženega dokumenta, Državna revizijska komisija priloženega dokumenta ni upoštevala kot potrdilo o plačilu takse.

Ker predhodni preizkus ni bil uspešen, potrdilo o plačilu takse pa ni del dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila (drugi odstavek 31. člena ZPVPJN), Državna revizijska komisija ni sprejela zahtevka za revizijo v vsebinsko obravnavo. Upoštevajoč navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN predmetni zahtevek za revizijo s sklepom zavrgla, saj iz zahtevka za revizijo niso razvidne vse obvezne sestavine iz (drugega odstavka) 15. člena (potrdilo o plačilu takse). Prav tako pa za revizijski postopek ni bila plačana taksa. Državna revizijska komisija namreč nima podlage pozivati vlagatelja k plačilu celotne takse. V konkretnem primeru ni mogoče uporabiti četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN, ki Državni revizijski komisiji nalaga obveznost pozivanja na dopolnitev zahtevka za revizijo v primeru, če zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz prvega odstavka 15. člena ZPVPJN, ker se obravnavana pomanjkljivost nanaša na drugi odstavek 15. člena ZPVPJN. Prav tako ni mogoče vlagatelja pozvati na doplačilo takse na podlagi četrtega odstavka 72. člena ZPVPJN, ker takse, ki bi se doplačala, vlagatelj sploh ni plačal. Poleg tega bi moral že naročnik, v kolikor bi ugotovil, da vlagatelj k zahtevku za revizijo ni priložil potrdila o plačilu takse (v konkretnem primeru tega ni ugotovil), zahtevek za revizijo brez predhodnega poziva za dopolnitev, zavreči na podlagi tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo uveljavljal povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 3.4.2014

Predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetnik Tomaž Rotovnik, Koroška cesta 47, 2370 Dravograd
- Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
- Krevzel instalacije, d.o.o., Metleče 14a, 3325 Šoštanj
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, 1000 Ljubljana


Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran