Na vsebino
EN

018-053/2014 Občina Moravske Toplice

Številka: 018-053/2014-3
Datum sprejema: 17. 3. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem., v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Sonje Drozdek-Šinko, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Tehnološka oprema kuhinje vrtca Moravske Toplice«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Lesnina MG oprema, d.d., Parmova 53, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, Moravske Toplice (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.3.2014

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 28.11.2013, pod št. objave JN15143/2013. Naročnik je z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« z dne 20.1.2014 obvestil sodelujoče ponudnike, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku Saksida, d.o.o., Na produ 28, Brestrnica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve izhaja, da se je popolna ponudba izbranega ponudnika glede na merilo (najnižja ponudbena cena) uvrstila na prvo mesto, naročnik pa popolnosti drugih ponudb ni preverjal.

Vlagatelj je z vlogo z dne 6.2.2014 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem zahteva razveljavitev odločitve o oddaji naročila, izločitev ponudbe izbranega ponudnika, oddajo javnega naročila vlagatelju in povrnitev stroškov pravnega varstva. Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna iz naslednjih razlogov:
- pod poz. 5 »Tehtnica skladiščna« izbrani ponudnik ni predložil CE certifikata in originalnega prospekta proizvajalca, ampak kopije slik in tehničnih lastnosti, ki jih je pridobil iz spletne strani internetnega prodajalca. Ponujena tehtnica je azijskega porekla, namenjena nezahtevni hobi uporabi in nima analogno digitalnega konverterja ter J-boxa,
- pod poz. 53 »Namizni rezalnik zelenjave« izbrani ponudnik ni navedel, katere nože ponuja in ni predložil CE certifikata,
- pod poz. 68A »Kruhoreznica namizna s teflonskim in nazobčanim rezilom« iz ponudbene dokumentacije ni razvidno ali je izbrani ponudnik ponudil tudi oba zahtevana noža,
- pod poz. 73 in 74 »Prekucna ponev plinska« je naročnik zahteval motorni dvig in »compound« dno posode, izbrani ponudnik pa je v predloženi dokumentaciji označil osnovni model na ročni dvig. Iz opcij, ki so navedene v tehnični dokumentaciji ni natančno razvidno, katero od možnosti je izbrani ponudnik ponudil,
- pod poz. 75 in 76 »Kotel plinski z duplikatorjem« je naročnik zahteval artikel s indirektnim gretjem, torej vgrajen duplikator, izbrani ponudnik pa je v predloženi dokumentaciji označil osnovni model, ki nima vgrajenega duplikatorja. Iz opcij, ki so navedene v tehnični dokumentaciji ni natančno razvidno, katero od možnosti je izbrani ponudnik ponudil,
- pod poz. 79 »Parna konvekcijska pečica« izbrani ponudnik ni ponudil pečice z dodatno vgrajenim demontažnim maščobnim filtrom,
- pod poz. 115 »Pomivalni stroj za belo posodo« je izbrani ponudnik ponudil stroj, ki ima izpiralno roko iz PVC materiala in ne iz INOX materiala, kot je to zahteval naročnik, poleg tega ponujeni artikel nima vgrajene odtočne črpalke (»drain pump«), kar je razvidno tudi iz cene ponujenega artikla,
- pod poz. 127 »Pomivalni stroj za kuhinjsko posodo« iz predložene dokumentacije ni razvidno, kateri tip stroja je izbrani ponudnik ponudil, kakor tudi ne ali je ponudil stroj z vgrajenim rekuperatorjem. Glede na ponudbeno ceno, vlagatelj meni, da je ponujen osnovni model stroja.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 12.2.2014 izjasnil o revizijskih navedbah. Zatrjuje, da je pri kalkulaciji ponudbene cene upošteval dobavo vseh dodatkov, ki jih je zahteval naročnik. Predložil je tudi CE certifikata za izdelka pod poz. 5 in 53.

Naročnik je s sklepom z dne 18.2.2014 zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil zahtevo za povračilo stroškov pravnega varstva. Glede CE certifikatov pojasnjuje, da so bili zaželjeni, ne pa obvezna sestavine ponudbe. Navaja še:
- pod poz. 53 »Namizni rezalnik zelenjave« je izbrani ponudnik predložil prospekt proizvajalca, iz katerega je razvidno, da ponuja nože, ki jih zahteva naročnik,
- pod poz. 68A »Kruhoreznica namizna s teflonskim in nazobčanim rezilom« je izbrani ponudnik pojasnil, da je mogoča uporaba zahtevanih nožev, katera je upošteval pri ceni,
- pod poz. 73 in 74 »Prekucna ponev plinska« je izbrani ponudnik v ponudbeni dokumentaciji označil ponev z motornim dvigom,
- pod poz. 79 »Parna konvekcijska pečica« je iz predloženega prospekta razvidno, da je sestavni del ponujenega proizvoda tudi maščobni filter,
- pod poz. 115 »Pomivalni stroj za belo posodo« je v predloženem prospektu navedena izmetna (odtočna) črpalka (»drain pump«), kar je za naročnika zadostno zagotovilo, da bo izbrani ponudnik dobavil opremo zahtevano v razpisni dokumentaciji,
- pod poz. 127 »Pomivalni stroj za kuhinjsko posodo« je izbrani ponudnik na kopiji prospekta označil ponujeni proizvod ter na posebnem listu predložil tabelo s podatki za KP202ETR plus in skico.

Vlagatelju je bila naročnikova odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo vročena dne 20.2.2014, vlagatelj pa se do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo ni opredelil.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 21.2.2014 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med naročnikom in vlagateljem je spor, ali bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika kot neprimerno izločiti iz postopka oddaje javnega naročila. V skladu s prvim odstavkom 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2) mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Neprimerna ponudba pa je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolna ponudba mora torej (med drugim) izpolnjevati vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej tudi vse (minimalne) tehnične specifikacije, s katerimi naročnik točno opredeli lastnosti predmeta javnega naročila.

V postopku oddaje predmetnega javnega naročila je naročnik ponudnike povabil, da svojo ponudbo oddajo v skladu z objavljenim naročilom ter razpisno dokumentacijo (točka 1.4. »Povabilo za izdelavo ponudb«). Za popolno ponudbo so ponudniki morali (med drugim) predložiti obrazec 5 – »Ponudba«, v katerega so vpisali (skupno) ponudbeno ceno, s podpisom navedenega obrazca pa so ponudniki podali izjavo, da so v skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo pripravljeni izvesti predmetno javno naročilo za ponujeno ceno, obrazec 14 – »Pogodba«, s podpisom katere so se med drugim zavezali, da bodo prevzeta dela izvršili v skladu s pogoji iz razpisa in pogodbe, in obrazec 21 – »Predračun«, katerega priloga je bil obrazec »Popis kuhinjske opreme«. Naročnik je v obrazcu »Popis kuhinjske opreme« v 130 postavkah določil količino in tehnične specifikacije zahtevane opreme, ponudniki pa so v navedeni obrazec morali vpisati ceno na kos in skupno ceno. Ponudniki so morali predložiti tudi kataloge proizvajalcev s tehničnimi podatki o ponujenih izdelkih, pri čemer so ponudniki morali na tej dokumentaciji označiti, kateri izdelek ponujajo (točka 2.4.S razpisne dokumentacije in obrazec »Popis kuhinjske opreme«).

Na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, kar med strankama ni sporno, da je izbrani ponudnik ponudbi predložil izpolnjena in podpisana obrazca 5 in 14 ter izpolnjen obrazec »Popis kuhinjske opreme«, pri čemer je v obrazcu pri vsaki postavki vpisal ponudbeno ceno, prav tako pa je ponudbi predložil tudi kataloge s tehničnimi podatki o ponujenih izdelkih.

Glede revizijskih navedb, da izbrani ponudnik pri artiklu pod poz. 5 »»Tehtnica skladiščna« in pod poz. 53 »Namizni rezalnik zelenjave« ni predložiti CE certifikata, kar med strankama ni sporno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik od ponudnikov v razpisni dokumentaciji ni zahteval predložitve CE certifikatov, saj je v razpisni dokumentaciji zapisal, da so »zaželjeni tudi certifikati« (točka 2.4.S razpisne dokumentacije). Od izbranega ponudnika tako ni mogoče zahtevati predložitve dokumentov, katerih naročnik ni izrecno zahteval v razpisni dokumentaciji, zato so revizijske navedbe v tem delu neutemeljene.

Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da izbrani ponudnik za izdelek pod poz. 5 »Tehtnica skladiščna« ni predložil kataloga proizvajalca, ampak je predložil prospekt prodajalca. Vendar to po oceni Državne revizijske komisije še ne more biti razlog za izločitev ponudbe izbranega ponudnika. Namen kataloga je, da lahko naročnik preveri, ali ponudniki dejansko ponujajo izdelke zahtevanih lastnosti, kar pa je lahko naročnik preveril tudi na podlagi prospekta prodajalca ponujene tehtnice. Neutemeljene so tudi revizijske navedbe, da je ponujena tehtnica azijskega porekla, da nima analognega digitalnega konverterja in J-boxa, ter da je namenjena hobi uporabi. V fazi pregledovanja ponudb je namreč potrebno presojati primernost ponudb le glede na zahteve iz obstoječe razpisne dokumentacije, naročnik pa v razpisni dokumentaciji ni določil zahtev glede porekla ponujenega izdelka, kakor tudi ne, da mora ponujena tehtnica imeti analogni digitalni konverter in J-box.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da ponujeni izdelki pod poz. 53, 68A in 79 ne izpolnjujejo vseh zahtev naročnika, določenih v popisu kuhinjske opreme, pač pa da iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika ni razvidno, ali izbrani ponudnik ponuja tudi zahtevano dodatno opremo.

Na podlagi spisovne dokumentacije Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da je naročnik pod poz. 53 »Namizni rezalnik zelenjave« poleg rezalnika zelenjave zahteval tudi 12 dodatnih diskov in da izbrani ponudnik v katalogu za ponujeni izdelek ni označil, katere izmed diskov, ki so v katalogu sicer predstavljeni, ponuja. Prav tako v katalogu, katerega je izbrani ponudnik predložil svoji ponudbi za izdelek pod poz. 68A »Kruhoreznica namizna s teflonskim in nazobčanim rezilom«, izbrani ponudnik ni označil, da ponuja tudi zahtevana noža. Izbrani ponudnik tudi za izdelek pod poz. 79 »Parna konvekcijska pečica« v katalogu proizvajalca ponujene pečice ni označil, da ponuja pečico z zahtevanim maščobnim filtrom, čeprav iz predloženega kataloga izhaja, da je maščobni filter možen dodatek (»accessories«) ponujenega izdelka.

Vendar iz takšnega dejanskega stanja ne izhaja, da izbrani ponudnik ni ponudil zahtevane dodatne opreme izdelkov, temveč je v povezavi s popisom kuhinjske opreme mogoče ugotoviti ravno nasprotno - da izbrani ponudnik ponuja opremo z vsemi zahtevanimi dodatki. V popisu kuhinjske opreme je namreč izbrani ponudnik pri vseh spornih pozicijah vpisal ponujeno ceno, zato je popis kuhinjske opreme v izbrani ponudbi v izpostavljenem delu potrebno razumeti na način, da v njem izbrani ponudnik naročniku za ceno, ki je zapisana za vse sporne pozicije, ponuja izdelke skupaj z ustrezno zahtevano dodatno opremo. Poleg tega je izbrani ponudnik s predloženim in podpisanim obrazcem 5 – »Ponudba« podal izjavo, da je pripravljen za ponujeno ceno izvesti predmetno javno naročilo v skladu z razpisno dokumentacijo, torej tudi v skladu s popisom kuhinjske opreme oz. naročnikovimi zahtevami, navedenimi v popisu kuhinjske opreme. Prav tako se je izbrani ponudnik s podpisom obrazca 14 – »Pogodba« zavezal, da bo prevzeta dela opravil skladno s pogoji iz razpisa. Tudi iz izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo izhaja, da izbrani ponudnik v njej izjavlja, da bo ponujeno opremo dobavil v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije. Naročnik bi v konkretnem primeru sicer lahko, v kolikor bi dvomil, da izbrani ponudnik ponuja tudi vso zahtevano dodatno opremo, pozval izbranega ponudnika na pojasnitev ponudbe. Vendar se očitno naročniku takšen dvomil ni vzbudil, saj izbranega ponudnika ni pozval na dodatna pojasnila, Državna revizijska komisija pa tudi ne more naložiti naročniku, da zahteva dodatna pojasnila glede dela ponudbe, kateri je v povezavi s popisom kuhinjske opreme jasen in iz katerega izhaja, da izbrani ponudnik ponuja zahtevano opremo. Državna revizijska komisija je zato v tem delu zavrnila revizijske navedbe kot neutemeljene.

Naročnik je pod pozicijo 73 in 74 »Prekucna ponev plinska« zahteval, da ima ponujena ponev električni motorni dvig posode in večplastno dno (compound). Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je ponudil izdelek proizvajalca Firex Srl. Neutemeljene so revizijske navedbe, da ponujena prekucna ponev nima zahtevanega večplastnega dna (compound), saj je iz kataloga proizvajalca Firex razvidno, da imajo vse različice (»all versions«) ponujene prekucne ponve večplastno dno, vlagatelj pa tudi ni ponudil dokazila, ki bi dokazoval nasprotno. Nadalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ne zatrjuje, da izbrani ponudnik ni ponudil ustrezne različice prekucne ponve, pač pa da so dokazila v tem delu nejasna. Izbrani ponudnik je v katalogu proizvajalca z rdečim pisalom obkrožil lastnosti tako plinskih kot električnih prekucnih ponev, s čimer bi sicer lahko povzročil nejasno ponudbeno dokumentacijo. Vendar je potrebno upoštevati, da je izbrani ponudnik označil celotno besedilo v angleškem jeziku, poleg tega pa se je s popisom kuhinjske opreme (ter podpisom že omenjenih obrazcev 5 – »Ponudba« ter 14 – »Pogodba«) zavezal, da bo za tam določeno ponudbeno ceno dostavil plinsko in ne električno prekucno ponev. Državna revizijska komisija pa tudi ne more slediti vlagatelju, da izbrani ponudnik ni ponudil ponve z motornim dvigom, kot je to zahteval naročnik. Na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v katalogu označil model BM9 090, kateri ima mehanični dvig posode, in da izbrani ponudnik v ponudbi ni izrecno označil, da ponuja ponev z motornim dvigom posode. Vendar iz predloženega kataloga izhaja tudi, da je motorni dvig posode možen na zahtevo in da je izbrani ponudnik v katalogu obkrožil tipko na modelu BM1 200, ki, kot to pojasnjujeta naročnik in izbrani ponudnik, ponazarja električni dvig posode.

Državna revizijska komisija tudi ne more slediti vlagatelju, da iz ponudbe izbranega ponudnika za izdelka pod poz. 75 »Kotel plinski z duplikatorjem 100 l« in pod poz. 76 »Kotel plinski z duplikatorjem 150 l« ni razvidno katero od opcij, ki so navedene v tehnični dokumentaciji, je ponudil izbrani ponudnik. Izbrani ponudnik je v katalogu proizvajalca Firex z rdečim pisalom obkrožil besedilo, ki se nanaša na osnovne značilnosti vseh kotlov ter besedilo, ki se nanaša na različico z indirektnim gretjem (»indirect heated versions«) in na plinsko različico (»gas versions«), medtem ko besedila, ki se nanaša na električno, parno in avtoklavo različico kotlov ni obkrožil oz. označil. Na podlagi navedenega je potrebno ugotoviti, da je izbrani ponudnik jasno označil, da ponuja plinsko različico kotla z indirektim gretjem. Neutemeljene so revizijske navedbe, da v katalogu označena modela (PM8 100 in PM8 150) kotla nimata indirektnega gretja, saj je iz kataloga predloženega ponudbi izbranega ponudnika razvidno, da sta ponujena modela kotlov možna v večih različicah, med drugim tudi v plinski različici z indirektnim gretjem. Tudi za navedena artikla sicer velja, da se je izbrani ponudnik zahtevano zavezal izpolniti tudi z navedbo cene ob popisu kuhinjske opreme ter s podpisom že omenjenih obrazcev 5 – »Ponudba« ter 14 – »Pogodba«. Posledično so neutemeljene tudi revizijske navedbe, da izbrani ponudnik ni ponudil kotla z vgrajenim duplikatorjem oz. z indirektnim gretjem.

Vlagatelj ima prav, ko zatrjuje, da je naročnik pod poz. 115 »Pomivalni stroj za belo posodo« zahteval pomivalni stroj z izmetno črpalko (drain pump) ter z inox pomivalnimi in izpiralnimi rokami in da je izbrani ponudnik ponudil pomivalni stroj HD130 PREMIUM HR, proizvajalca Kromo. Vendar so navedbe vlagatelja, da ima ponujeni pomivalni stroj izpiralno roko iz PVC materiala, povsem pavšalne ter nekonkretizirane in kot take niso sposobne obravnave. Iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika namreč ne izhaja, da ima ponujeni pomivalni stroj HD130 PREMIUM HR izpiralne roke iz PVC, vlagatelj, na kateremu je trditveno in dokazno breme, pa tudi ni predložil nobenega dokazila, ki bi dokazoval njegove navedbe. Gre pa vlagatelju pritrditi, da je izbrani ponudnik ponudbi predložil katalog (oziroma tehnični list) za osnovni model ponujenega stroja, ni pa v katalogu označil, da ponuja tudi izmetno črpalko, čeprav je v katalogu (oziroma tehničnem listu) navedeno »drain pump – optional«. Vendar zgolj dejstvo, da izbrani ponudnik v katalogu ni označil, da ponuja tudi izmetno črpalko, še ne pomeni, da je ne ponuja. Kot že večkrat navedeno, se je izbrani ponudnik s podpisom obrazca 5 in 14 ter s popisom kuhinjske opreme zavezal, da bo dobavil točno takšen pomivalni stroj, kot ga zahteva naročnik v popisu kuhinjske opreme, za ceno, ki jo je izbrani ponudnik zapisal v popisu kuhinjske opreme. Takšnega zaključka tudi ne more spremeniti pavšalno zatrjevanje vlagatelja, da je dejstvo, da izbrani ponudnik ni ponudil pomivalnega stroja z izmetna črpalko, razvidno iz cene ponujenega artikla. Vlagatelj v zahtevku za revizijo niti ne pojasni, koliko bi, po njegovi oceni, znašala cena pomivalnega stroja z izmetno črpalko, in za potrditev svojih navedb ne predloži nobenega dokaza. Poleg tega pa lahko ponudniki v ponudbi prosto oblikujejo cene, ki lahko odstopajo od cen, ki so primerljive s cenami na trgu, ki veljajo za predmet javnega naročanja, bodisi navzgor bodisi navzdol.

Vlagatelj še zatrjuje, da iz ponudbe izbranega ponudnika ni razvidno, kateri tip stroja je izbrani ponudnik ponudil pod poz. 127 »Pomivalni stroj za kuhinjsko posodo z vgrajenim rekuperatorjem (heat recovery sistem)«, kakor tudi ne, ali ima ponujeni stroj vgrajen rekuperator. Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v dokumentacijo izbranega ponudnika ugotavlja, da je izbrani ponudnik pod sporno pozicijo predložil prospekt proizvajalca Kromo za pomivalni stroj tip KP202E PLUS in tip KP202ETR PLUS, prav tako pa je v katalogu v tabeli, ki prikazuje tehnične lastnosti več tipov pomivalnih strojev, obkrožil podatke, ki se nanašajo na tip KP202E PLUS in KP202ETR PLUS. Izbrani ponudnik je pojasnil, da oznaka KP202ETR PLUS pomeni pomivalni stroj tip KP202E PLUS z vgrajenim »ETR energy recovery« sistemom. Upoštevaje, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil tudi opis delovanja »ETR energy recovery« sistema oz. rekuperatorja, je po oceni Državne revizijske komisije moč ugotoviti, da je izbrani ponudnik ponudil pomivalni stroj z vgrajenim rekuperatorjem, torej pomivalni stroj tip KP202ETR PLUS. Tako je ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika razumel tudi naročnik, saj od izbranega ponudnika ni zahteval dodatnih pojasnil. Revizijskih navedb, »da je izbrani ponudnik ponudil osnovni model stroja, kar je razvidno iz cene ponujenega artikla« pa ni mogoče preizkusiti, saj vlagatelj ne pojasni, katere lastnosti ima »osnovni model ponujenega stroja« niti kakšna bi bila cena za osnovni model oz. kakšna bi bila cena za pomivalni stroj, ki ustreza zahtevam iz popisa kuhinjske opreme. Državna revizijska komisija je zato revizijske navedbe v tem delu zavrnila kot neutemeljene.

Na podlagi navedenega je zato potrebno ugotoviti, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, zato je Državna revizijska komisija, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 17.3.2014
predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Lesnina MG oprema, d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana
- Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice
- Saksida, d.o.o., Na produ 28, 2354 Brestrnica
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran