Na vsebino
EN

018-007/2014 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca

Številka: 018-007/2014-15
Datum sprejema: 7. 3. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter mag. Mateje Škabar in Sonje Drozdek Šinko kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »MP za invazivno kardiologijo (ANL06E)« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Mark Medical, d. o. o., Partizanska cesta 109, Sežana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca, Ulica padlih borcev 13a, Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: naročnik), 7. 3. 2014

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o »oddaji posameznega razpisanega artikla« za artikle šifra 956273, 956663, 958877, 958878 in 958879, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji« št. 200-9/2013-84 z dne 29. 11. 2013 skupaj s prilogami (izpis št. 793) za ponudnike Cardio Medical, d. o. o., Trzin (artikel šifra 956273), Johnson & Johnson, d. o. o., Ljubljana (artikel šifra 958879) in Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana (artikli šifra 956663, 958877 in 958878). V preostalem delu se zahtevek za revizijo zavrne.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 389,63 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči naslednji dan po izteku roka za prostovoljno izpolnitev. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 6. 8. 2013 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN9816/2013, in 8. 8. 2013 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2013/S 153-266324) z dokumentom »Odločitev o oddaji« št. 200-9/2013-84 z dne 29. 11. 2013, h kateremu je predložil priloge, 11 sodelujočih ponudnikov obvestil, katerim ponudnikom je »odda[l]« »posamezn[e] razpisan[e] artikl[e]«, in sicer med drugim:
- artikle šifra 958882, 958884 in 958886 ponudniku Angiomedic, d. o. o., Tabor 4, Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik Angiomedic, d. o. o., Ljubljana),
- artikle šifra 956273, 958887, 958888, 958889, 958890 in 958891 ponudniku Cardio Medical, d. o. o., Špruha 1, Trzin (v nadaljevanju: Cardio Medical, d. o. o., Trzin),
- artikel šifra 958879 ponudniku Johnson & Johnson, d. o. o., Šmartinska cesta 53, Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik Johnson & Johnson, d. o. o., Ljubljana),
- artikle šiframi 956550, 956551, 956552, 956553, 956554, 956555, 956556, 956557, 956558, 956559, 956560, 956561, 956562, 956563, 956564, 956565, 956566, 956567, 956568, 956569, 956570, 956571, 956572, 956573, 956574, 956575, 956576, 956577, 956578, 956579, 956580, 956581, 959747, 959748, 959749, 959750, 959751, 959752, 959753, 959754, 959755, 959756, 959757, 959758, 959759, 959760, 959761, 959762, 959763, 959764, 959765, 959766, 959767, 959768, 959769, 959770, 959771, 959772, 959773, 959774, 959775, 959776 in 959777 ponudniku Kastor M.D., d. o. o., Ljubljana, Vošnjakova ulica 6, Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik Kastor M.D., d. o. o., Ljubljana) in
- artikle šifra 956663, 958877, 958878, 958880, 958881, 958883 in 958885 ponudniku Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana, Vodnikova cesta 170, Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 12. 12. 2013 in predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila »v sklopih 1. 956550 do vključno 956581[,] 2. 956663[,] 3. 958887, 958888, 958889, 958890, 958891, 956273[,] 4. 959747 do vključno 959777 [in] 5. 958877 do vključno 958886«, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da je naročnik z omejitvijo vpogleda v dokumentacijo kršil 8. in 22. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), da je z opustitvijo izdaje dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila kršil 8., 9., 78. in 79. člen ZJN-2 ter 47. člen Listine Unije o temeljnih pravicah (UL C 303 z dne 14. 12. 2007, str. 1; v nadaljevanju: LUTP) in da je z izbiro ponudb konkurenčnih ponudnikov kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, saj njihove ponudbe niso popolne, ker niso pravilne in primerne.

Ponudnik Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana se je z vlogo z dne 24. 12. 2013 izjasnil o zahtevku za revizijo in predlagal, da se ga zavrže, ker vlagatelj nima aktivne legitimacije, sicer pa je zahtevek za revizijo neutemeljen in bi ga bilo treba zavrniti.

Ponudnik Cardio Medical, d. o. o., Trzin se je z vlogo z dne 23. 12. 2013 izjasnil o zahtevku za revizijo in predlagal, da se ga zavrže, ker vlagatelj nima aktivne legitimacije, sicer pa je zahtevek za revizijo neutemeljen in bi ga bilo treba zavrniti.

Naročnik je s sklepom št. 200-9/2013-136 z dne 7. 1. 2014 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je navedel, da javnega naročila ni razdelil na sklope, da je vlagatelju omogočil vpogled v dokumentacijo ob upoštevanju varovanja poslovnih skrivnosti, da je pravočasno odgovoril na vlagateljevo vlogo, naslovljeno kot predlog za spremembo odločitve o oddaji naročila, artikli konkurenčnih ponudnikov pa so po namembnosti uporabe primerljivi artiklom, ki jih je opisal v razpisni dokumentaciji, zato so kot taki enakovredni.

Naročnik je kot prilogo dopisoma št. 200-9/2013-139 z dne 14. 1. 2014 in št. 200-9/2013-144 z dne 20. 1. 2014 Državni revizijski komisiji posredoval dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 14. 1. 2014 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in navedel, da umika zahtevek za revizijo »glede dodatne obrazložitve«, sicer pa so naročnikovi argumenti neutemeljeni in kažejo, da naročnik ponudnike obravnava neenakopravno, ker je cenejše artikle nekaterih drugih ponudnikov štel za neenakovredne, naročnik pa tudi ni določil, da bosta oznaka CE in reference merilo za enakovrednost artikla.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, ponudnikov Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana in Cardio Medical, d. o. o., Trzin ter naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagatelj očita naročniku, da je izbral ponudbe, ki niso popolne (kot kršitev prvega odstavka 80. člena ZJN-2 v zvezi s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2), očita pa mu tudi neupravičeno omejevanje vpogleda v dokumentacijo in neenakopravno obravnavo pri tem vpogledu (kot kršitev 8., 9. in 22. člena ZJN-2).

Iz dokumentacije je razvidno, da je naročnik izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila (točka IV.1.1 objav; točka 2.5 Navodil za izdelavo ponudbe, str. 3 razpisne dokumentacije), pri tem pa je označil, da javnega naročila ne oddaja po sklopih (točka II.1.8 objav; točka 2.6 Navodil za izdelavo ponudbe, str. 3 razpisne dokumentacije), vendar pa »dopušča oddajo ponudbe za posamezni razpisan medicinski pripomoček ANL06E – Mat. za koronarografijo invazivno kardio.« (točka 2.6 Navodil za izdelavo ponudbe, str. 3 razpisne dokumentacije). Naročnik je v točki 2.5 Navodil za izdelavo ponudbe (str. 3 razpisne dokumentacije) navedel, da »bo s ponudnikom, ki bo oddal najugodnejšo ceno za posamezen razpisan medicinski pripomoček, sklenil okvirni sporazum/pogodbo (5. odst. 32. člena ZJN-2)«, na peti odstavek 32. člena ZJN-2 pa se je skliceval tudi v točki 1 Navodil za izdelavo ponudbe (str. 3 razpisne dokumentacije). Naročnik je v točki 2.7.1 Navodil za izdelavo ponudbe (str. 3–4 razpisne dokumentacije) navedel, da se specifikacija medicinskih pripomočkov nahaja v računalniški aplikaciji Go-Soft, pri čemer »blagovna znamka pomeni zgolj informacijo o medicinskem pripomočku«, saj »naročnik dopušča ponudbo enakovrednega medicinskega pripomočka«. Naročnik je v točki 7 Navodil za izdelavo ponudbe (str. 12 razpisne dokumentacije) opisal način ocenjevanja ponudb in navedel, da jih bo izbiral po »najnižj[i] cen[i] posameznega medicinskega pripomočka (cena na razpisano enoto mere izražena v evrih, fiksna za obdobje veljavnosti razpisa in oblikovana po klavzuli DDP (Delivery Duty Paid)) razloženo lokacija dobave«, pri čemer »cena vključuje vse stroške in morebitne popuste z vključenim DDV«. Iz tega je razvidno, da je naročnik določil merilo najnižja cena (alinea b prvega odstavka 48. člena ZJN-2) za posamezen artikel. Iz 1. člena vzorca »okvirn[ega] sporazum[a]/pogodb[e]« je razvidno, da bo njen sklenitelj dobavljal artikle v obdobju med 1. 11. 2013 in 31. 10. 2015. Naročnik je z dokumentom »Odločitev o oddaji« št. 200-9/2013-84 z dne 29. 11. 2013, h kateremu je predložil priloge, ponudnike obvestil, katerim ponudnikom je oddal posamezne artikle.

Kljub nekaterim nejasnostim in, kot bo Državna revizijska komisija pojasnila v nadaljevanju, nasprotujočim podatkom, je na podlagi predstavljenega dejanskega stanja treba zaključiti, da je naročnik v odprtem postopku (25. člen ZJN-2) oddaje javnega naročila blaga (8. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) na podlagi merila najnižja cena (alinea b prvega odstavka 48. člena ZJN-2) izbiral stranke, s katerimi bo sklenil okvirni sporazum (prvi odstavek 32. člena ZJN-2), pri čemer bo stranka okvirnega sporazuma za vsak artikel en ponudnik (peti odstavek 32. člena ZJN-2). Čeprav je naročnik navedel, da javnega naročila ne oddaja po sklopih (točka II.1.8 objav; točka 2.6 Navodil za izdelavo ponudbe, str. 3 razpisne dokumentacije), pa omogočitev ponudnikom sodelovanje tudi za posamezne artikle (tudi točka 2.6 Navodil za izdelavo ponudbe, str. 3 razpisne dokumentacije) in določitev ocenjevanja ponudb po posameznih artiklih (točka 7 Navodil za izdelavo ponudbe, str. 12 razpisne dokumentacije), pri čemer je naročnik ponudbe tako tudi ocenjeval (izpis št. 5711), pomeni, da je naročnik javno naročilo oddal po sklopih (31. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Tako ni ključno poimenovanje možnosti sodelovanja ponudnikov za posamezen artikel (naročnikovo stališče v sklepu št. 200-9/2013-136 z dne 7. 1. 2014, str. 2), temveč vsebina takšne možnosti. Zato je določitev takse v konkretnem primeru odvisna od vrednosti najugodnejše popolne ponudbe z DDV za sklop (torej za vsak artikel posamezno; prva poved iz drugega odstavka 71. člena ZPVPJN v delu, ki se nanaša na sklope), kot navaja vlagatelj, in ne od vrednosti vseh artiklov skupaj. Ponudnika Cardio Medical, d. o. o., Trzin in Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana napačno navajata, da vlagatelj nima aktivne legitimacije in bi bilo treba zavreči zahtevek za revizijo, ker vlagatelj navaja, da naročnik oddaja javno naročilo po sklopih. Najprej zato, ker je stališče vlagatelja o oddaji javnega naročila po sklopih, kot predstavljeno, pravilno, nato pa zato, ker tudi v primeru, če stališče vlagatelja ne bi bilo pravilno, to ne bi vplivalo na obstoj aktivne legitimacije, kot jo določa prva alinea prvega odstavka 14. člena ZPVPJN. Interes za sklenitev okvirnega sporazuma in glede na peti odstavek 32. člena ZJN-2 iz tega izvirajoče dodelitve posameznega naročila (prvi element aktivne legitimacije po prvi alinei prvega odstavka 14. člena ZPVPJN) je vlagatelj izkazal s pravočasno predložitvijo ponudbe (drugi odstavek 14. člena ZPVPJN), vsaj možnost nastanka škode (drugi element aktivne legitimacije po prvi alinei prvega odstavka 14. člena ZPVPJN) pa izkazuje z izgubo možnosti sklenitve okvirnega sporazuma za 79 artiklov, zaradi katerih je vložil zahtevek za revizijo, in iz tega izvirajoče možnosti, da naročniku glede na točko 2.6 Navodil za izdelavo ponudbe (str. 3 razpisne dokumentacije) proda posamezne artikle, ki mu jih ponuja. Državna revizijska komisija je vlagatelju priznala aktivno legitimacijo za vseh 79 artiklov, saj iz obrazložitve dokumenta »Odločitev o oddaji« št. 200-9/2013-84 z dne 29. 11. 2013 ni razvidno, da bi naročnik vlagateljevo ponudbo označil za nepopolno. Kot nepopolni ponudbi je naročnik označil le ponudbi ponudnikov Medinova, d. o. o., Ukmarjeva ulica 6, Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik Medinova, d. o. o., Ljubljana) in Biomedis M.B. trgovina, d. o. o., Slokanova ulica 12, Maribor (v nadaljevanju: Biomedis, M.B., d. o. o., Maribor). Vlagatelj je za 70 artiklov ponudil drugo najnižjo ceno izmed ponudb, ki jih naročnik ni označil za nepopolne, zato bi v primeru utemeljenosti zahtevka za revizijo in razveljavitvi sedanje odločitve imel za ta 70 artiklov največ možnosti za izbiro, če bi naročnik po ponovnem pregledu ponudb in ugotovitvi, da je vlagateljeva ponudba popolna, odločil, da sklene okvirni sporazum z njim. Vlagatelj je za devet artiklov (šifre 958878, 958879, 958880, 958881, 958882, 958883, 958884, 958885 in 958886) glede na ponudbe, ki jih naročnik ni označil za nepopolne, ponudil najvišje cene (po enkrat tretjo, četrto in peto, šestkrat pa šesto najvišjo ceno). Vlagatelj navaja, da so za teh devet artiklov drugi ponudniki ponudili artikle, ki niso skladni z naročnikovimi zahtevami, s čimer izpodbija popolnost ponudb teh ponudnikov. Vlagatelj bi imel za teh devet artiklov v primeru utemeljenosti zahtevka za revizijo in razveljavitvi sedanje odločitve edini možnost izbire, če bi naročnik po ponovnem pregledu ponudb in ugotovitvi, da je vlagateljeva ponudba popolna, odločil, da sklene okvirni sporazum z njim, zato ni ključno ugotavljati, ali je naročnik v primeru teh devetih artiklov ugotavljal primernost ponudb za teh devet artiklov tudi pri tistih ponudnikih, ki niso predložili najcenejše ponudbe in njihovih ponudb naročnik ni označil za nepopolne. Če bi sledili stališču naročnika ter ponudnikov Cardio Medical, d. o. o., Trzin in Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana, da kljub možnosti sodelovati za posamezen artikel javno naročilo ni razdeljeno na sklope, ker je naročnik tako napisal v točki 2.6 Navodil za izdelavo ponudbe (str. 3 razpisne dokumentacije), enako pa izhaja iz točke II.1.8 objav, bi naročnik lahko upošteval le ponudbe ponudnikov, ki so ponudili vse razpisane artikle. Vendar ponudbe za vse artikle ni predložil noben ponudnik izmed tistih 10 ponudnikov, ki so ponudbo predložili tudi v zahtevani fizični obliki (ponudnik Biomedis M.B., d. o. o., Maribor je namreč ni), zato bi vztrajanje naročnika ter ponudnikov Cardio Medical, d. o. o., Trzin in Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana na svojih stališčih pomenilo, da naročnik javnega naročila ne more oddati.

Vlagatelj je v vlogi z dne 14. 1. 2014 navedel, da »glede dodatne obrazložitve« »v tem delu umika zahtevek za revizijo«, saj »jo je naročnik res izdal«. Državna revizijska komisija je na podlagi te vlagateljeve izjave štela, da med vlagateljem in naročnikom ni več sporno, ali je naročnik opustil izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila in ali je glede tega kršil 8., 9., 78. in 79. člen ZJN-2 ter 47. člen LUTP. Državna revizijska komisija je zato pri obravnavi zahtevka za revizijo obravnavala le še zatrjevane kršitve v zvezi z omejitvijo vpogleda v dokumentacijo in izbiro ponudb.

Vlagatelj je z vlogo z dne 4. 12. 2013 zahteval vpogled v dokumentacijo (»Na podlagi 7. odstavka 22. člena ZJN-2 vlagatelj zahteva vpogled v ponudbe izbranih ponudnikov, […] Vlagatelj želi vpogleda[t]i v celotno ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, moreb[i]tne dopolnitve ponudb ter korespondenco med naročnikom in ponudnikom ter v naročnikov spis o vodenju predmetnega javnega naročila. Vlagatelj želi, da mu naročnik omogoči fotokopijo dokumentov, za katere se bo na vpogledu izkazalo, da so za vlagatelja rel[e]vantni ter bo zanje zahteval fotokopiranje.«), naročnik pa ga je organiziral 9. 12. 2013, z začetkom ob 10. uri (gl. dopis št. 200-9/2013-89 z dne 5. 12. 2013 in zapisnik št. 200-9/2013-100, v katerem je naročnik napačno zapisal mesec, saj je navedel datum »9. 11. 2013«). Z dovolitvijo vpogleda v dokumentacijo je naročnik upošteval prvi del prve povedi iz sedmega odstavka 22. člena ZJN-2, vendar je med vlagateljem in naročnikom sporno, ali je vlagatelju dovolil vpogled v dokumentacijo v obsegu, ki ga določa prva poved iz sedmega odstavka 22. člena ZJN-2. Vlagateljevo zatrjevanje kršitve načela transparentnosti javnega naročanja (8. člen ZJN-2) pri vpogledu v dokumentacijo je treba upoštevati v okviru prve povedi iz sedmega odstavka 22. člena ZJN-2, saj ta pravna podlaga določa meje dovolitve vpogleda. Če bi se izkazalo, da je naročnik dovolil vlagatelju vpogled v dokumentacijo v obsegu, ki je manjši od tistega, ki ga določa prva poved iz sedmega odstavka 22. člena ZJN-2, bi bilo za popravo posledic te kršitve zadosti, da se vlagatelju dovoli vpogled v dokumentacijo še v manjkajočem obsegu (prim. peti odstavek 31. člena ZPVPJN).

Vlagatelj je po svoji predstavnici o opravljenem vpogledu podpisal izjavo, kot izhaja iz dokumenta »Potrdilo« št. 200-9/2013-101 z dne 9. 12. 2013, da mu je naročnik »omogočil vpogled« v ponudbe devetih ponudnikov, ki jih je naštel (tj. ponudbe vseh ponudnikov razen vlagateljeve ponudbe in ponudbe ponudnika Biomedis M.B., d. o. o., Maribor), in da mu je za ponudnika Cardio Medical, d. o. o., Trzin »izročil fotokopije« »vse[h] dostopn[ih] dokument[ov]«, za ponudnika Johnson & Johnson, d. o. o., Ljubljana in Kastor M.D., d. o. o., Ljubljana pa »reference«. Vlagatelj je po svoji predstavnici v dokumentu »Potrdilo« navedel, katero »dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila« »želi, da mu naročnik poleg vpogleda v ponudbo/ponudbe posreduje«, pri čemer »s podpisom te izjave podaja zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, skladno z ZDIJZ«. Vlagatelj je po svoji predstavnici zaprosil »za dostop do podatkov celotne ponudbe, imen ponujenih proizvodov, brošur, referenc ter strokovnega podpisanega mnenja uporabnikov o testiranih proizvodih za podjetja navedena zgoraj od 5–7 [tj. ponudnikov Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana (številka 5), Cardio Medical, d. o. o., Trzin (številka 6) in Angiomedic, d. o. o., Ljubljana (številka 7); opomba Državne revizijske komisije]. Ter podpisano mnenje uporabnikov o testiranih proizvodih Resolute RX in Resolute Integrity podjetja Kastor«.

Naročnik ni za nobenega izmed 79 artiklov, zaradi katerih je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, izbral za sklenitelje okvirnega sporazuma ponudnikov Biomedis M.B., d. o. o., Maribor, Bormia, d. o. o., Industrijska cesta 5, Nova Gorica (v nadaljevanju: ponudnik Bormia, d. o. o., Nova Gorica), Medinova, d. o. o., Ljubljana, Oriana, d. o. o., Rogatec ali Pro-Gem, d. o. o., Ljubljana. Iz zahtevka za revizijo je razvidno, da vlagatelj ne uveljavlja kršitev le v zvezi s ponudbo ponudnika Biomedis M.B., d. o. o., Maribor.

Vlagatelj je v vlogi z dne 4. 12. 2013 zahteval »vpogled v ponudbe izbranih ponudnikov«, v zahtevku za revizijo (drugi odstavek pod točko V., str. 4) pa je vlagatelj navedel, da je »pred vložitvijo zahtevka za revizijo zahteval vpogled v ponudbe ponudnikov« Angiomedic, d. o. o., Ljubljana, Bormia, d. o. o., Ljubljana, Cardio Medical, d. o. o., Trzin, Johnson & Johnson, d. o. o., Ljubljana, Kastor M.D., d. o. o., Ljubljana, Medinova, d. o. o., Ljubljana, Oriana, d. o. o., Ljubljana, Pro-Gem, d. o. o., Ljubljana in Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana.

Iz zahtevka za revizijo (drugi, tretji in četrti odstavek pod točko V., str. 4) je mogoče razbrati, da vlagatelj uveljavlja, da mu naročnik med drugim ni dovolil vpogleda tudi v ponudbo ponudnika Medinova, d. o. o., Ljubljana. Za rešitev zadeve ni bistveno, ali naročnik ni dovolil vlagatelju vpogleda v ponudbo ponudnika Medinova, d. o. o., Ljubljana (sicer prim. izjavo predstavnice vlagatelja v dokumentu »Potrdilo« št. 200-9/2013-101 z dne 9. 12. 2013), saj je treba upoštevati, da je naročnik v obrazložitvi dokumenta »Odločitev o oddaji« št. 200-9/2013-84 z dne 29. 11. 2013, navedel, da »ponudba ponudnika: Medinova d.o.o. se zavrne kot nepopolna«, in da v sklepu št. 200-9/2013-136 z dne 7. 1. 2014 (str. 2) zastopa stališče, da javnega naročila ni oddal po sklopih, zaradi česar je treba zaključiti, da naročnik ponudbe ponudnika Medinova, d. o. o., Ljubljana kot celoto ni označil za popolno. Iz navedenega torej izhaja, da naročnik ni izbral ponudbe ponudnika Medinova, d. o. o., Ljubljana in ponudnik Medinova, d. o. o., Ljubljana ni eden izmed izbranih ponudnikov. Vlagatelj zato ne more v zahtevku za revizijo tolmačiti izjave »vpogled v ponudbe izbranih ponudnikov« iz vloge z dne 4. 12. 2013 v vsebini, ki iz nje ne izhaja. Sicer pa tudi v primeru, če bi bila podana kršitev prve povedi iz sedmega odstavka 22. člena ZJN-2 v zvezi z vpogledom v ponudbo ponudnika Medinova, d. o. o., Ljubljana, bi vlagatelj neutemeljeno uveljavljal, da »mu je na ta način onemogočeno pravno varstvo, kot ga zagotavlja ustava in zakon« (str. 4 zahtevka za revizijo). Vlagatelj namreč ni z ničimer konkretiziral, čemu bi za pravno varstvo služila možnost vpogleda v ponudbo, ki je naročnik ni izbral, poleg tega pa ponudnik Medinova, d. o. o., Ljubljana ni predložil ponudbe za nobenega izmed 79 artiklov, v zvezi s katerimi je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelju vpogled v ponudbo Medinova, d. o. o., Ljubljana ni bil potreben za uveljavljanje pravnega varstva (gl. prva poved v petem odstavku 31. člena ZPVPJN, ki z vidika ZPVPJN kaže namen uveljavljanja kršitve pravice do vpogleda v dokumentacijo: »Če vlagatelj dejstev in dokazov iz 5. točke prvega odstavka 15. člena ne more navesti ali predlagati, …«).

Iz zahtevka za revizijo (drugi, tretji in četrti odstavek pod točko V., str. 4) je mogoče razbrati, da vlagatelj tudi uveljavlja, da mu naročnik ni omogočil vpogleda niti v ponudbo ponudnika Bormia, d. o. o., Nova Gorica. Za rešitev zadeve ni bistveno, ali naročnik ni dovolil vlagatelju vpogleda v ponudbo ponudnika Bormia, d. o. o., Nova Gorica (sicer prim. izjavo predstavnice vlagatelja v dokumentu »Potrdilo« št. 200-9/2013-101 z dne 9. 12. 2013), saj tudi, če bi bila podana kršitev prve povedi iz sedmega odstavka 22. člena ZJN-2 v zvezi z vpogledom v ponudbo tega ponudnika, bi vlagatelj neutemeljeno uveljavljal, da »mu je na ta način onemogočeno pravno varstvo, kot ga zagotavlja ustava in zakon« (str. 4 zahtevka za revizijo). Vlagatelj namreč ni z ničimer konkretiziral, čemu bi za pravno varstvo služila možnost vpogleda v ponudbo ponudnika Bormia, d. o. o., Nova Gorica, čeprav ta ponudnik ni predložil ponudbe za nobenega izmed 79 artiklov, v zvezi s katerimi je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo. Ta ponudnik zato tudi ni mogel biti eden izmed izbranih ponudnikov za te artikle (gl. izjava »vpogled v ponudbe izbranih ponudnikov« iz vloge z dne 4. 12. 2013). Vlagatelju vpogled v ponudbo ponudnika Bormia, d. o. o., Nova Gorica ni bil potreben za uveljavljanje pravnega varstva (gl. prva poved v petem odstavku 31. člena ZPVPJN, ki z vidika ZPVPJN kaže namen uveljavljanja kršitve pravice do vpogleda v dokumentacijo: »Če vlagatelj dejstev in dokazov iz 5. točke prvega odstavka 15. člena ne more navesti ali predlagati, …«).

Iz zahtevka za revizijo (drugi, tretji in četrti odstavek pod točko V., str. 4) pa je mogoče tudi razbrati, da vlagatelj uveljavlja, da mu naročnik ni dovolil vpogleda niti v ponudbo ponudnika Pro-Gem, d. o. o., Ljubljana. Za rešitev zadeve ni bistveno, ali naročnik ni dovolil vlagatelju vpogleda v ponudbo ponudnika Pro-Gem, d. o. o., Ljubljana (sicer prim. izjavo predstavnice vlagatelja v dokumentu »Potrdilo« št. 200-9/2013-101 z dne 9. 12. 2013), saj tudi, če bi bila podana kršitev prve povedi iz sedmega odstavka 22. člena ZJN-2 v zvezi z vpogledom v ponudbo ponudnika Pro-Gem, d. o. o., Ljubljana, bi vlagatelj neutemeljeno uveljavljal, da »mu je na ta način onemogočeno pravno varstvo, kot ga zagotavlja ustava in zakon« (str. 4 zahtevka za revizijo). Vlagatelj namreč ni z ničimer konkretiziral, čemu bi za pravno varstvo služila možnost vpogleda v ponudbo ponudnika Pro-Gem, d. o. o., Ljubljana, ki je izmed 79 artiklov, v zvezi s katerimi je prvi vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, ponudil le artikle pod šiframi 956550, 956551, 956552, 956553, 956554, 956555, 956556, 956557, 956558, 956559, 956560, 956561, 956562, 956563, 956564, 956565, 956566, 956567, 956568, 956569, 956570, 956571, 956572, 956573, 956574, 956575, 956576, 956577, 956578, 956579, 956580 in 956581, ki so dražji od artiklov, ki jih je pod temi šiframi ponudil vlagatelj, in naročnik nobenega izmed teh artiklov ponudnika Pro-Gem, d. o. o., Ljubljana ni izbral. Ta ponudnik zato tudi ni mogel biti eden izmed izbranih ponudnikov za te artikle (gl. izjava »vpogled v ponudbe izbranih ponudnikov« iz vloge z dne 4. 12. 2013). Vlagatelju vpogled v ponudbo ponudnika Pro-Gem, d. o. o., Ljubljana ni bil potreben za uveljavljanje pravnega varstva (gl. prva poved v petem odstavku 31. člena ZPVPJN, ki z vidika ZPVPJN kaže namen uveljavljanja kršitve pravice do vpogleda v dokumentacijo: »Če vlagatelj dejstev in dokazov iz 5. točke prvega odstavka 15. člena ne more navesti ali predlagati, …«).

Ponudnik Angiomedic, d. o. o., Ljubljana je v ponudbi predložil Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti z dne 26. 2. 2013. Iz zahtevka za revizijo je za ponudbo tega ponudnika razvidno, da je vlagatelj navedel (četrti odstavek pod točko V., str. 4), da je to ena izmed ponudb, ki so mu bile »prikrite v smislu 39. člena ZGD«.

Ponudnik Cardio Medical, d. o. o., Trzin je v ponudbi predložil Sklep o določitvi dela ponudbene dokumentacije za poslovno skrivnost z dne 13. 9. 2013. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo za ponudbo tega ponudnika sicer navedel (tretji odstavek pod točko V., str. 4), da »naročnik je razkril zgolj 8 (osem) strani v ponudbi ponudnika Cardio medical (sklep o varovanju poslovne skrivnosti, izjavo o spremembi naslova, kopijo izpiska iz registra, povabilo k oddaji ponudbe – obr., potrdilo o vpisu v register, izjavo, da ponudnik izpolnjuje pogoje iz razpisa in menično izjavo)«.

Ponudnik Johnson & Johnson, d. o. o., Ljubljana v ponudbi ni predložil splošnega ali posamičnega akta, s katerim bi del ponudbe označil za poslovno skrivnost, iz dokumentacije pa ni razvidno, da bi tak akt predložil do vpogleda v njegovo ponudbo. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo za ponudbo tega ponudnika sicer navedel (tretji odstavek pod točko V., str. 4), da »je lahko vpogleda[l] v reference«.

Ponudnik Kastor M.D., d. o. o., Ljubljana v ponudbi ni predložil splošnega ali posamičnega akta, s katerim bi del ponudbe označil za poslovno skrivnost, iz dokumentacije pa ni razvidno, da bi tak akt predložil do vpogleda v njegovo ponudbo. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo za ponudbo tega ponudnika sicer navedel (tretji odstavek pod točko V., str. 4), da »je lahko vpogleda[l] v reference«.

Ponudnik Oriana, d. o. o., Rogatec v ponudbi ni predložil splošnega ali posamičnega akta, s katerim bi del ponudbe označil za poslovno skrivnost, iz dokumentacije pa ni razvidno, da bi tak akt predložil do vpogleda v njegovo ponudbo. Vlagatelj je za tega ponudnika v zahtevku za revizijo sicer navedel (tretji odstavek pod točko V., str. 4), da »je lahko vpogledal v ponudbo« tega ponudnika.

Ponudnik Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana je v ponudbi predložil Sklep o določitvi dela ponudbene dokumentacije za poslovno skrivnost z dne 16. 9. 2013. Iz zahtevka za revizijo je za ponudbo tega ponudnika razvidno, da je vlagatelj navedel (četrti odstavek pod točko V., str. 4), da je to ena izmed ponudb, ki so mu bile »prikrite v smislu 39. člena ZGD«.

Državna revizijska komisija ni sledila vlagateljevim trditvam, da je lahko vpogledal le v osem strani v ponudbi ponudnika Cardio Medical, d. o. o., Trzin, v reference ponudnikov Johnson & Johnson, d. o. o., Ljubljana in Kastor M.D., d. o. o., Ljubljana ter ponudbo ponudnika Oriana, d. o. o., Rogatec, ponudbi ponudnikov Angiomedic, d. o. o., Ljubljana in Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana pa naj bi bili »prikriti v smislu 39. člena ZGD«, saj niso prepričljive in so v nasprotju z vlagateljevo navedbo (tretji odstavek pod točko V., str. 4 zahtevka za revizijo), da je naročnik »v celoti sledil sklepom o varovanju poslovnih skrivnosti, ki so jih ponudniki, v čigar ponudbe je želel[…] vlagat[el]j vpogledati, imeli v ponudbah«. Že v aktih o določitvi poslovne skrivnosti, ki so bili predloženi le v nekaterih ponudbah, je navedeno, da nekateri podatki niso poslovna skrivnost (med njimi so navedeni podatki iz drugega odstavka 22. člena ZJN-2) in je zato prepričljivejše, da je vlagatelj vpogledal v podatke, ki niso bili varovani s temi akti. Vlagatelj je npr. prejel fotokopijo Sklepa o določitvi dela ponudbene dokumentacije za poslovno skrivnost z dne 13. 9. 2013, ki je bil predložen v ponudbi ponudnika Cardio Medical, d. o. o., Trzin (gl. tretji odstavek pod točko V., str. 4 zahtevka za revizijo; enako pa izhaja iz dokumenta »Potrdilo« št. 200-9/2013-101 z dne 9. 12. 2013), zato se je lahko prepričal, da ponudnik Cardio Medical, d. o. o., Trzin ni varoval vseh podatkov kot poslovno skrivnost, temveč le nekatere. Vlagatelj v zahtevku za revizijo tako ne navaja konkretizirano s sklicevanjem na Sklep o določitvi dela ponudbene dokumentacije za poslovno skrivnost z dne 13. 9. 2013, da mu naročnik ni dovolil vpogleda v podatke, ki jih ponudnik Cardio Medical, d. o. o., Trzin ni varoval s tem sklepom. Državne revizijske komisije ne prepričajo vlagateljeve navedbe niti zato, ker je vlagatelj že na dokument »Potrdilo« št. 200-9/2013-101 z dne 9. 12. 2013 izjavil, da želi poleg že pridobljene fotokopije referenc ponudnika Kastor M.D., d. o. o., Ljubljana, ki ne v ponudbi ne naknadno ni predložil akta o določitvi poslovne skrivnosti, pridobiti fotokopijo le naročnikovega akta. Vlagatelj je pri tem navedel tudi blagovno znamko artiklov in se je torej že na vpogledu v ponudbe seznanil, katere artikle je ponudil ponudnik Kastor M.D., d. o. o., Ljubljana. Državne revizijske komisije ne prepriča niti vlagateljeva navedba za ponudbo ponudnika Johnson & Johnson, d. o. o., Ljubljana, saj tudi ta ponudnik ni ne v ponudbi ne naknadno predložil akta o določitvi poslovne skrivnosti, vlagatelj pa v zahtevku za revizijo navaja (str. 20) blagovno znamko artikla, ki ga je ponudil ta ponudnik.

Vlagatelj v zadnjem odstavku na str. 4 zahtevka za revizijo tudi netočno prikazuje dejansko stanje, saj iz dokumenta »Potrdilo« št. 200-9/2013-101 z dne 9. 12. 2013 namreč izhaja, da je vlagateljeva predstavnica podpisala prošnjo »za dostop do podatkov celotne ponudbe, imen ponujenih proizvodov, brošur, referenc ter strokovnega podpisanega mnenja uporabnikov o testiranih proizvodih« le ponudnikov Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana (številka 5), Cardio Medical, d. o. o., Trzin (številka 6) in Angiomedic, d. o. o., Ljubljana (številka 7). To pa so tisti ponudniki, ki so k ponudbi predložili akt o določitvi poslovne skrivnosti. Vlagatelj je v zvezi s ponudnikom Kastor M.D., d. o. o., Ljubljana zaprosil le za »podpisano mnenje uporabnikov o testiranih proizvodih« Resolute RX in Resolute Integrity. Vlagateljeva predstavnica torej na dokument »Potrdilo« št. 200-9/2013-101 z dne 9. 12. 2013 ni izjavila, da prosi »za dostop do podatkov celotne ponudbe, imen ponujenih proizvodov, brošur, referenc ter strokovnega podpisanega mnenja uporabnikov o testiranih proizvodih« ponudnikov Johnson & Johnson, d. o. o., Ljubljana, Oriana, d. o. o., Ljubljana in Pro-Gem, d. o. o., Ljubljana, za ponudnika Kastor M.D., d. o. o., Ljubljana pa je zaprosila le za omejen nabor podatkov.

Vlagatelj je v vlogi z dne 4. 12. 2013 navedel, da »mu naročnik omogoči fotokopiranje dokumentov, za katere se bo na vpogledu izkazalo, da so za vlagatelja relevantni ter bo zanje zahteval fotokopije«, v zahtevku za revizijo (zadnji odstavek na str. 4 zahtevka za revizijo) pa je zahteval, da se mu omogoči dostop do podatkov v širši vsebini od tiste, ki jo je navedel v dokumentu »Potrdilo« št. 200-9/2013-101 z dne 9. 12. 2013. Vlagatelj je na dokument »Potrdilo« št. 200-9/2013-101 z dne 9. 12. 2013 izjavil, da zahteva dostop le do določenih podatkov določenih ponudnikov, s čimer je na vpogledu konkretiziral svoje zahteve iz vloge z dne 4. 12. 2013, zato je Državna revizijska komisija kršitev prve povedi iz sedmega odstavka 22. člena ZJN-2 obravnavala le v obsegu teh konkretiziranih podatkov. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo ni navajal, da bi bila podana izjava na dokument »Potrdilo« št. 200-9/2013-101 z dne 9. 12. 2013 napačna ali da je zaradi česa ni mogoče upoštevati. Kljub temu da je vlagateljeva predstavnica na dokument »Potrdilo« št. 200-9/2013-101 z dne 9. 12. 2013 izjavila, da želi te podatke pridobiti »skladno z ZDIJZ«, je Državna revizijska komisija še upoštevajoč vlogo z dne 4. 12. 2013, kjer je vlagatelj navedel, da »mu mora naročnik vpogled omogočiti do izteka roka za vložitev revizijskega zahtevka«, štela, da je vlagatelj uveljavljal, da mu naročnik omogoči dostop do zaprošenih podatkov tudi v skladu s šesto povedjo iz sedmega odstavka 22. člena ZJN-2. Državna revizijska komisija namreč opozarja, da je v šestem odstavku 22. člena ZJN-2 določeno, da določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2003 s sprem.; v nadaljevanju: ZDIJZ) ne veljajo pred datumom oddaje naročila, datum oddaje naročila pa je dan, ko postane odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna (34. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Glede na vlogo z dne 4. 12. 2013 je zato Državna revizijska komisija upoštevala, da se je vlagatelj želel seznaniti s podatki iz zaprošenih dokumentov še pred potekom roka za vložitev zahtevka za revizijo in torej tudi pred pravnomočnostjo odločitve o oddaji javnega naročila, ne pa šele po nastopu pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, kar bi sicer sledilo glede na šesti odstavek 22. člena ZJN-2 v zvezi z izjavo o dostopu »skladno z ZDIJZ«, ki jo je vlagateljeva predstavnica dala na dokument »Potrdilo« št. 200-9/2013-101 z dne 9. 12. 2013. Vlagatelj na dokument »Potrdilo« št. 200-9/2013-101 z dne 9. 12. 2013 ni dal izjave, da želi pridobiti tudi »potrdila ponudnikov o dostavi vzorcev« (zadnji odstavek na str. 4 zahtevka za revizijo), zato Državna revizijska komisija o teh potrdilih (če obstajajo, česar pa vlagatelj sicer ne zatrjuje) ni odločala v okviru dovolitve vpogleda po prvi povedi iz sedmega odstavka 22. člena ZJN-2.

Skladno s prvo povedjo iz sedmega odstavka 22. člena ZJN-2 mora naročnik dovoliti vpogled v druge ponudbe, razen v tiste dele, ki upoštevaje prvi in drugi odstavek 22. člena ZJN-2 med drugim predstavljajo poslovno skrivnost. V prvem odstavku 22. člena ZJN-2 je določeno, da mora naročnik zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZGD-1) štejejo za poslovno skrivnost. V drugem odstavku 22. člena ZJN-2, ki se sklicuje na prvi odstavek 22. člena ZJN-2, pa je določeno, da so ne glede na prvi odstavek 22. člena ZJN-2 javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

V primeru obstoja splošnega ali posamičnega akta, s katerimi so ponudniki označili podatke iz ponudbe za poslovno skrivnost, je treba upoštevati, da je z zakritimi podatki prepovedano razpolagati po subjektivnem merilu (prvi odstavek 39. ZGD-1). Vendar se skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZGD-1 za poslovno skrivnost ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev. V primeru, če kateri podatek ne bi bil varovan v okviru prvega odstavka 39. člena ZGD-1, to še ne pomeni, da bi ga moral naročnik razkriti vlagatelju, saj je razpolaganje s takimi podatki lahko omejeno po objektivnem merilu (drugi odstavek 39. člena ZGD-1).

Izhajajoč iz prve povedi iz sedmega odstavka 22. člena ZJN-2 naročnik dovoli vpogled v tiste podatke iz drugih ponudb, ki jih določa drugi odstavek 22. člena ZJN-2, saj so ti podatki glede na zakonsko besedilo javni (gl. tretji odstavek 39. člena ZGD-1). S tolmačenjem prve povedi iz sedmega odstavka 22. člena ZJN-2 je mogoče priti do rešitve, da naročnik dovoli vpogled tudi v tiste podatke, ki niso zajeti v drugem odstavku 22. člena ZJN-2, a ne morejo biti določeni za poslovno skrivnost po prvem odstavku 39. člena ZGD-1, ker so podani razlogi iz tretjega odstavka 39. člena ZGD-1 (npr. prva alinea iz drugega odstavka 76. člena ZJN-2, ki se nanaša na naziv ponudnika, ki se ga vpiše v zapisnik o odpiranju ponudb, kaže na to, da podatek o nazivu ponudnika ne more biti poslovna skrivnost, ker ta podatek kot javen določa že zakon, gl. tudi druga alinea v prvi povedi iz tretjega odstavka 79. člena ZJN-2).

V obravnavanem primeru ne gre za to, da bi naročnik sam določal, da so podatki, ki so mu jih posredovali ponudniki Angiomedic, d. o. o., Ljubljana, Cardio Medical, d. o. o., Trzin in Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana, poslovna skrivnost, temveč je varoval podatke, ki so jih ti ponudniki določili za poslovno skrivnost (drugi odstavek 40. člena ZGD-1). Vendar je treba rešiti vprašanje, ali je naročnik dovolil vpogled v obsegu, ki ga določa prva poved iz sedmega odstavka 22. člena ZJN-2, če so morda ti ponudniki določili kot poslovno skrivnost podatke, ki jih ni mogoče določiti kot poslovno skrivnost zaradi tretjega odstavka 39. člena ZGD-1, kar vključuje vsaj podatke iz drugega odstavka 22. člena ZJN-2.

Vlagatelj ne more uspeti z zatrjevanjem, da je naročnik kršil načelo transparentnosti javnega naročanja (8. člen ZJN-2), če je vlagatelju dovolil vpogled le v določene podatke, a je pri tem upošteval prvo poved iz sedmega odstavka 22. člena ZJN-2, saj slednja določba določa meje vpogleda. Morebitna ugotovitev kršitve 22. člena ZJN-2 pa bi omogočala ugotovitev kršitve tega načela.

Neutemeljen je vlagateljev očitek o kršitvi enakopravne obravnave ponudnikov pri vpogledu v dokumentacijo (prva poved iz sedmega odstavka 22. člena ZJN-2 v zvezi z 9. členom ZJN-2), saj vlagatelj ne navaja dejanskega stanja, ki bi pomenil kršitev tega načela. Vlagatelj se je sam odločil, da nekaterih podatkov ne označi za poslovno skrivnost. Naročnik bi kršil enakopravno obravnavo ponudnikov pri vpogledu v dokumentacijo, če bi vlagatelj določil nekatere podatke za poslovno skrivnost, a naročnik pri vlagatelju tega ne bi upošteval, bi pa to upošteval pri drugih ponudnikih, pa tudi, če vlagatelju ne bi omogočil, da varuje svoje interese (peta poved v sedmem odstavku 22. člena ZJN-2), če bi tretji ponudniki zahtevali vpogled v vlagateljevo ponudbo.

Vlagatelj se sklicuje na zadevo št. 018-330/2012 (str. 6–7 zahtevka za revizijo) in napačno tolmači argument »Naročnik je na ponudnikovo subjektivno oznako poslovnih skrivnosti s katero so lahko po ponudnikovi presoji označeni tudi manj pomembni podatki, vezan, vendar mora takšno oznako zaupnosti presojati glede na navedene zakonske določbe ZJN-2 in ZGD-1.« (zadeva št. 018-330/2012), ko navaja, da »pri predmetu javnega naročila ne gre za manj pomemben podatek, ki bi ga glede na citirano določbo bilo mogoče prikriti« (str. 7 zahtevka za revizijo). Pri določitvi poslovne skrivnosti po prvem odstavku 39. člena ZGD-1 »zadostuje, da ponudnik vnaprej in pisno označi dele, ki so po njegovem mnenju zaupni« (tudi zadeva št. 018-330/2012), označi pa lahko tudi podatke, ki so manj pomembni (tudi zadeva št. 018-330/2012), naročnik pa mora pri dovolitvi vpogleda v ponudbo po prvi povedi iz sedmega odstavka 22. člena ZJN-2 ugotavljati, ali so ponudniki določili kot poslovno skrivnost tudi podatke, ki jih ni mogoče določiti kot poslovno skrivnost zaradi tretjega odstavka 39. člena ZGD-1, kar vključuje tudi podatke iz drugega odstavka 22. člena ZJN-2. V delu zadeve št. 018-330/2012, ki ga je citiral vlagatelj (str. 6 zahtevka za revizijo) se Državna revizijska komisija ni izjavila o tem, ali mora naročnik dovoliti vpogled v podatek o predmetu, ki ga je ponudil ponudnik, če je ponudnik ta podatek določil za poslovno skrivnost po prvem odstavku 39. člena ZGD-1. Če je podatek določen za poslovno skrivnost po prvem odstavku 39. člena ZGD-1, mora naročnik tak podatek varovati (drugi odstavek 40. člena ZGD-1), objektivno merilo (drugi odstavek 39. člena ZGD-1) pa je dopolnilo subjektivnemu merilu (prvi odstavek 39. člena ZGD-1), ne pa njegovo nadomestilo, kar je razvidno že iz besedila drugega odstavka 39. člena ZGD-1, kjer je določeno, da »se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki […]« (poudarila Državna revizijska komisija). Zato ni jasno, zakaj vlagatelj navaja, da »ne gre za poslovno skrivnost v objektivnem smislu« (str. 7 zahtevka za revizijo), če je bil podatek določen kot poslovna skrivnost po prvem odstavku 39. člena ZGD-1. Nadaljnje vprašanje pa je, ali je treba tak podatek res varovati, če bi šlo pri takem podatku za situacijo iz tretjega odstavka 39. člena ZGD-1.

Vlagateljevo stališče, da »tudi sicer ni mogoče ugotoviti, da ti podatki, kakor tudi vzorci proizvodov z njihovimi opisi v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne predstavlja tisti del ponudbe, ki bi vplival na razvrstitev ponudbe v okviru meril in bi moral biti v skladu z ZJN-2 javni« (str. 9 zahtevka za revizijo) ni v zvezi z dejanskim stanjem v zadevi, saj iz drugega odstavka 22. člena ZJN-2 izhaja, da so javni podatki tisti, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril v primeru merila ekonomsko najugodnejša ponudba (alinea a prvega odstavka 48. člena ZJN-2), naročnik pa je določil merilo najnižja cena (alinea b prvega odstavka 48. člena ZJN-2) Poleg tega je treba dodati, da vlagatelj na dokument »Potrdilo« št. 200-9/2013-101 z dne 9. 12. 2013 ni izjavil, da želi pridobiti tudi vzorce artiklov, to ne izhaja niti iz vloge z dne 4. 12. 2013, zato v zahtevku za revizijo, če uveljavlja, da želi pridobiti tudi vzorce, širi zahteve, ki jih je podal v postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj zato ne bi mogel v zahtevku za revizijo uspešno zatrjevati kršitev, če naročnika ni nikoli v postopku oddaje javnega naročila seznanil s takšno zahtevo.

Čeprav se Državna revizijska komisija lahko strinja z vlagateljem, da gre pri teh artiklih za »praktično medicinsko potrošni material, ki bo uporabljen v zdravstvu, na pacientih« (str. 7 zahtevka za revizijo) in da se lahko zgodi, da »bo ta ista konkurenca (vlagat[el]j) to blago tudi uporabila« (str. 7 zahtevka za revizijo), pa je treba upoštevati, da v tem trenutku poteka šele postopek javnega naročanja, ne pa že izvedbena faza, ko bi se pogodba o izvedbi javnega naročila (14. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) izvrševala. Odločitev o oddaji javnega naročila zato torej še ni postala pravnomočna, saj še ni nastopil datum oddaje naročila (gl. 34. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ko bi se glede na šesti odstavek 22. člena ZJN-2 v povezavi s 34. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 začele uporabljati tudi določbe ZDIJZ in bi za pridobitev podatkov o izvrševanju pogodbe o izvedbi javnega naročila veljalo še pravilo iz prve alinee tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, za razlago katerega je pristojen Informacijski pooblaščenec in ne Državna revizijska komisija. Informacijski pooblaščenec tako odloča na podlagi dejanskega stanja in pravnih podlag, ki so (pogosto) drugačni od tistih, ki jih mora pri odločanju upoštevati Državna revizijska komisija.

V revizijskem postopku za konkretno zadevo odloča tričlanski senat (prvi odstavek 65. člena ZPVPJN) in je o zadevi tudi odločil. Vlagatelj je v primeru, če bi senat ne sledil vlagateljevim navedbam, predlagal (str. 7–8 zahtevka za revizijo), da se o vprašanjih glede vpogleda izreče občna seja Državne revizijske komisije oziroma naj Državna revizijska komisija zahteva od zakonodajalca obvezno razlago (vlagatelj sicer ni navedel katere določbe ZJN-2, vendar je mogoče sklepati, da se to nanaša na drugi odstavek 22. člena ZJN-2). Vlagatelj s svojimi stališči v resnici ne sprejema razlage drugega odstavka 22. člena ZJN-2, ki bi bila drugačna od tiste, za katero si prizadeva. Če vlagatelj meni, da bi bilo treba nabor podatkov, ki so javni na podlagi drugega odstavka 22. člena ZJN-2, urediti drugače, lahko predlaga subjektom, ki so za to pristojni, da predlagajo v sprejem drugačno ureditev tega vprašanja. Državna revizijska komisija je državni organ, ki je pri svojem delu dolžan spoštovati veljavne predpise. Senat oziroma Državna revizijska komisija vlagatelju v postavljenih predlogih zato ni sledila, temveč je upoštevajoč peti odstavek 31. člena ZPVPJN in prvi odstavek 39. člena ZPVPJN odločila o zahtevku za revizijo v skladu z določbami veljavnih predpisov.

Državna revizijska komisija je zahtevo za vpogled v »celotne ponudbe« (zadnji odstavek na str. 4 zahtevka za revizijo) upoštevala tako, da jo je vlagatelj z nadaljnjimi navedbami »imena ponujenih proizvodov (oz. predmet, ki so ga ponujali), brošure, reference« konkretiziral, saj ravno našteti elementi lahko predstavljajo del ponudbe, vlagatelj pa je le za te konkretizirane dele ponudbe (sicer v nekaterih primerih le delno) navedel razloge, zakaj naj bi naročnik kršil prvo poved iz sedmega odstavka 22. člena ZJN-2. O vpogledu v druge, nekonkretizirane dele ponudbe Državna revizijska komisija ni odločala, pri čemer dodaja, da vlagatelj na str. 7−8 zahtevka za revizijo zahteva vpogled v ponudbe, pri čemer se je omejil na njihove določene dele.

V zvezi z deli ponudb »imena ponujenih proizvodov (oz. predmet, ki so ga ponujali), brošure« in dokumentom »strokovna mnenja uporabnikov proizvodov« (zadnji odstavek na str. 4 zahtevka za revizijo) Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi kljub njihovi različnosti že po naravi stvari morali predstavljati nosilce podatkov o artiklih. Ker je vlagatelj, kot je Državna revizijska komisija že ugotovila, »strokovna mnenja uporabnikov proizvodov« na dokument »Potrdilo« št. 200-9/2013-101 z dne 9. 12. 2013 omejil na ponudnika Kastor M.D., d. o. o., Ljubljana (tu ga je poimenoval nekoliko drugače, in sicer »mnenje uporabnikov o testiranih proizvodih«), je Državna revizijska komisija odločala o vpogledu vanje le v zvezi z artikli tega ponudnika. Državna revizijska komisija dodaja, da se je vlagatelj sicer skliceval na »brošure«, vendar ni navajal, da je naročnik sploh zahteval predložitev takšnih (ali vsebinsko enakih dokazil), niti ni navajal, da bi taka (ali vsebinsko enaka) dokazila morali ponudniki predložiti v ponudbo že na podlagi zakona, zato Državna revizijska komisija ni ugotavljala, ali so jih ponudniki predložili. Državna revizijska komisija še ugotavlja, da ji naročnik ni posredoval »strokovnih mnenj uporabnikov proizvodov« oziroma »mnenja uporabnikov o testiranih proizvodih« za artikla Resolute RX in Resolute Integrity ponudnika Kastor M.D., d. o. o., Ljubljana, vendar je iz izpisa št. 5713 razvidno, da je naročnik označil te artikle z navedbo »ustrezen«, kar je tudi razumljivo, saj jih je pod šiframi 956550, 956551, 956552, 956553, 956554, 956555, 956556, 956557, 956558, 956559, 956560, 956561, 956562, 956563, 956564, 956565, 956566, 956567, 956568, 956569, 956570, 956571, 956572, 956573, 956574, 956575, 956576, 956577, 956578, 956579, 956580, 956581, 959747, 959748, 959749, 959750, 959751, 959752, 959753, 959754, 959755, 959756, 959757, 959758, 959759, 959760, 959761, 959762, 959763, 959764, 959765, 959766, 959767, 959768, 959769, 959770, 959771, 959772, 959773, 959774, 959775, 959776 in 959777 izbral. Tudi v primeru, če bi vlagateljevo navedbo morali razumeti na način, da bi moral naročnik pripraviti ločene dokumente, ker oznaka »ustrezen« v izpisu št. 5713 ne bi predstavljala »strokovnih mnenj uporabnikov proizvodov« oziroma »mnenja uporabnikov o testiranih proizvodih«, to glede na dejansko stanje v zadevi ne bi bilo ključno. Vlagatelj se je seznanil z imeni artiklov ponudnika Kastor M.D., d. o. o., Ljubljana in je tudi izpodbijal naročnikovo odločitev, da jih izbere, ker naj bi ne izpolnjevali naročnikovih tehničnih zahtev. Vlagatelj je torej lahko navedel dejstva in predlagal dokaze, navedel pa je tudi kršitve (prim. peti odstavek 31. člena ZPVPJN). Ne glede na navedeno pa bo Državna revizijska komisija v nadaljevanju pojasnila, zakaj za rešitev konkretne zadeve tudi ni ključno, ali bi naročnik po prvi povedi iz sedmega odstavka 22. člena ZJN-2 moral vlagatelju dovoliti vpogled v taka mnenja, če bi obstajala.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da reševanje vprašanja kršitve prve povedi iz sedmega odstavka 22. člena ZJN-2, ker naročnik ne bi dovolil vpogleda v imena ponujenih artiklov in »brošure« ponudnikov Angiomedic, d. o. o., Ljubljana, Cardio Medical, d. o. o., Trzin in Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana, za rešitev konkretne zadeve ni ključno, kar bo pojasnila v nadaljevanju.

V zvezi z vpogledom v reference ponudnikov Angiomedic, d. o. o., Ljubljana, Cardio Medical, d. o. o., Trzin in Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik kot pogoj določil (deveta alinea točke III.2.3 objav in deveta alinea pod naslovom »Tehnična in/ali kadrovska sposobnost«, str. 11 razpisne dokumentacije; sprememba, objavljena 28. 8. 2013 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN10852/2013, in 30. 8. 2013 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2013/S 168-291077):
»da je v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila dobavljal medicinske pripomočke, ki jih ponuja v ponudbi najmanj dvema zdravstvenima ustanovama ( kot veljavno potrdilo bo naročnik štel potrdilo kliničnega centra, bolnišnice, zavoda za transfuzijsko medicino, zdravstvenega doma) v RS ali EU (v kvoti referenc se upoštevajo tudi referenčna potrdila naročnika) oz. so ponujene medicinske pripomočke uporabljali v najmanj dveh zdravstvenih ustanovah( kot veljavno potrdilo bo naročnik štel potrdilo kliničnega centra, bolnišnice, zavoda za transfuzijsko medicino, zdravstvenega doma) v RS ali EU.
Naročnik dopušča kombinacijo potrdil o dobavi in uporabi.«

Ponudnik so morali predložiti »razpisni obrazec “Reference” ali “Reference-uporaba MP na bolnikih” s prilogami«. Iz zahteve za predložitev dokazila je razvidno, da so ponudniki lahko predložili alternativno dokazilo, med drugim izpolnjen obrazec »Reference« (ki predstavlja tabelo za predstavitev seznama referenc, pri čemer je bilo treba navesti naziv naročnika, naziv javnega naročila, vrednost posla v eurih z DDV in leto dobave) in prilogo k temu obrazcu »Potrdilo naročnika« (ki vsebuje izjavo referenčnega naročnika o pogodbenem razmerju s ponudnikom in naročnikovim zadovoljstvom z njim).

Ne iz pogoja ne iz dokazila ni razvidno, da bi naročnik zahteval minimalno vrednost posla, zahteval pa je časovno obdobje, vrsto naročnika in predmet referenčnega posla.

Vlagatelj je pravilno opozoril, da je Državna revizijska komisija že večkrat zavzela stališče (prim. zadevi št. 018-046/2010 in 018-050/2011), da se načelo transparentnosti javnega naročanja (8. člen ZJN-2) med drugim udejanja tudi z obveznostjo naročnika, da pošlje v objavo obvestilo o naročilu (12. člen ZJN-2) in obvestilo o oddaji naročila (62. člen ZJN-2, pa tudi 63. in 63.c člen ZJN-2). Zlasti objava obvestila o oddaji naročila je namenjena najširši javnosti, ki se lahko na ta način seznani, s katerimi subjekti in v kakšni vsebini javni sektor vstopa v posamezna pogodbena razmerja. Informacija o tem, kateremu zasebnemu subjektu je subjekt javnega sektorja oziroma javni naročnik oddal neko javno naročilo, je v skladu z izpostavljenimi določbami ZJN-2 javna, posledično pa je javen tudi podatek o referenčnem poslu zasebnega subjekta, ki izhaja iz takšnega javnega naročila, saj gre pri tem zgolj za vnovično podajo v preteklosti že javno objavljene informacije.

Iz vpogleda v ponudbe ponudnikov Angiomedic, d. o. o., Ljubljana, Cardio Medical, d. o. o., Trzin in Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana je razvidno, da so predložili izpolnjene in potrjene (podpis in žig) obrazce »Reference« in »Potrdilo naročnika«. Vsak ponudnik je navedel vsaj dva različna subjekta slovenskega javnega sektorja in ti subjekti so tudi tisti, ki jih je po vrsti določil naročnik, vsi pa so potrdili nabavo različnih medicinskih pripomočkov. V konkretnem primeru se Državna revizijska komisija ni odločila, da v delu glede referenc vrne zadevo naročniku, da vlagatelj vpogleda vanje, ampak je upoštevala namen vpogleda za vlagatelja (peti odstavek 31. člena ZPVPJN), saj so bile naročnikove zahteve glede referenčnega pogoja brez posebnih zahtev in sta za izpolnitev tega pogoja dejansko bili potrebni zgolj izjavi dveh naročnikov, ki bi pomenili, da je bil ponudnik v zadnjih treh letih pri opravljanju svoje dejavnosti aktiven. To pa je lahko ugotovila že Državna revizijska komisija z vpogledom v ta referenčna potrdila, pri čemer ti trije ponudniki niso predložili dokazil, ki bi (razen vrednosti in vsebine poslov z naročniki) odstopala od tistih, ki jih je predložil vlagatelj. Državna revizijska komisija dodaja, da vlagatelj tudi ni navedel, da bi kateri izmed teh ponudnikov v zadnjih treh letih ne posloval. Vlagatelj je za ponudnika Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana celo navedel, da je prišel do zaključka, da »izbrani artikli v tem delu ne ustrezajo naročnikovim zahtevam iz razpisa po meri, dolžini, premazih, prekritjih in trdotah«, »ker ve, kaj ta ponudnik o[b]ičajno ponuja« (str. 17 zahtevka za revizijo). Tudi ponudnika Angiomedic, d. o. o., Ljubljana in Cardio Medical, d. o. o., Trzin, ki imata po podatkih Agencije republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) kot glavno dejavnost vpisano šifro 46.460 (Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi potrebščinami in materiali), sta očitno poslovala, in sicer tudi s subjekti, kot jih je določil naročnik (gl. http://supervizor.kpk-rs.si/podj/59230827/ za ponudnika Angiomedic, d. o. o., Ljubljana in http://supervizor.kpk-rs.si/podj/10529560/ za ponudnika Cardio Medical, d. o. o., Trzin; pa tudi http://supervizor.kpk-rs.si/podj/71609849/ za ponudnika Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana).

Skladno s prvim odstavkom 61. člena ZJN-2 naročnik objavi obvestilo o javnem naročilu (2. točka prvega odstavka 57. člena ZJN-2), ko oddaja javno naročilo po odprtem postopku. Skladno s prvim odstavkom 72. člena ZJN-2 pa mora naročnik v primeru odprtega postopka oddaje javnega naročila objaviti razpisno dokumentacijo, vključno z njenimi spremembami in dopolnitvami, na portalu javnih naročil ali prek njega. Skladno s prvo povedjo iz prvega odstavka 37. člena ZJN-2 se tehnične specifikacije navedejo v dokumentaciji javnega naročila, kot na primer v obvestilu o javnem naročilu, razpisni dokumentaciji ali dodatnih dokumentih. Naročnik je ponudnikom posredoval tudi dodatne informacije (druga poved iz drugega odstavka 71. člena ZJN-2). Vlagatelj ne zatrjuje, da naročnik ne bi upošteval prve povedi iz prvega odstavka 37. člena ZJN-2, prvega odstavka 61. člena ZJN-2, tretje povedi iz drugega odstavka 71. člena ZJN-2 in prvega odstavka 72. člena ZJN-2, niti ne navaja dejanskega stanja, ki bi dajalo podlago za tako ugotovitev. Iz vlagateljevih navedb je mogoče ugotoviti, da se je vlagatelj seznanil, kaj je predmet javnega naročila. Zato je treba šteti, da je naročnik upoštevajoč ZJN-2 (prva poved iz prvega odstavka 37. člena ZJN-2, prvi odstavek 61. člena ZJN-2, druga poved iz tretjega odstavka 71. člena ZJN-2 in prvi odstavek 72. člena ZJN-2) sporočil v javnost, »kaj kupuje – to je predmet javnega naročila« (prim. str. 5 zahtevka za revizijo), da se lahko gospodarski subjekti potegujejo za predložitev ponudbe. Bistveno vprašanje za rešitev spora med vlagateljem in naročnikom pa je, ali so ponudniki, katerih ponudbe je naročnik izbral in bo z njimi sklenil okvirni sporazum, naročniku ponudili artikle, ki so skladni s tehničnimi zahtevami ali ne. Vlagatelj prek razlogov za vpogled in prek njemu dostopnih informacij (o izvedbi postopka javnega naročanja in o nastopu konkurentov na trgu) zatrjuje, da »teh zahtev ne izpolnjujejo, ker je bilo razpisano blago, ki ga trži vlagatelj, tistega, kar pa so ti ponudniki ponudili, pa naročnik predhodno ni odobril« (str. 5 zahtevka za revizijo).

Naročnik je v točki 2.7.1. Opis (str. 3 razpisne dokumentacije) določil:
»Specifikacija medicinskih pripomočkov se nahaja v Go-Soft pod šifro razpisa: 1099.
Blagovna znamka pomeni zgolj informacijo o medicinskem pripomočku. Naročnik dopušča ponudbo enakovrednega medicinskega pripomočka.«

Naročnik je v točki 3.4.1. Obrazec »Ponudba« (str. 6 razpisne dokumentacije) določil:
»V ta obrazec ponudnik vpiše vse zahtevane podatke, navedene v razdelku I. S podpisom izjave zapisane na obrazcu ponudnik prevzema odgovornost za resničnost vseh podatkov v ponudbeni dokumentaciji ter za verodostojnost predloženih dokumentov. Ponudnik podaja naročniku s podpisom tega obrazca tudi dovoljenje za pridobitev podatkov, ki se nahajajo v uradnih evidencah ter za odpravo računskih pomot v njegovi ponudbi (kot računsko pomoto naročnik opredeljuje zgolj napake pri naslednjih računskih operacijah: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje). Obrazec »PONUDBA« mora biti žigosan in podpisan s strani ponudnikovega zakonitega zastopnika ali prokurista oz. pooblaščene osebe s strani zakonitega zastopnika oz. prokurista (potrebno priložiti kopijo pooblastila)!
Pri vpisovanju podatkov o ponujenih medicinskih pripomočkih mora ponudnik v spletni aplikaciji označiti, da prijavlja “NADOMESTEK” in obvezno izpolniti polja, ki so v spletni aplikaciji v polju “OBVEZNO” označena z “DA” (Slovenski naziv materiala, Proizvajalec, Originalni naziv proizvajalca, Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka, Katalogna številka, Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju, Opis sestave medicinskega pripomočka, Prednosti prijavljenega MP pred razpisanim). V kolikor ponudnik ponuja identični medicinski pripomoček razpisanemu, v spletni aplikaciji označi, da prijavlja “ARTIKEL”.
Ponudnik mora v spletno aplikacijo vpisati tudi ponudbeno ceno (z DDV!) na razpisano enoto mere.
Ponudnik mora v spletni aplikaciji izpolniti tudi polja: e-pošta za naročila, skrbnik okvirnega sporazuma/pogodbe in podpisnik okvirnega sporazuma/pogodbe.
Vpis polja “OPOMBA” je neobvezen.«

Naročnik je 79 artiklov, zaradi katerih je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, opisal:
»956273 ŽICA KORONARNA WHISPER 0.014 190CM kat.št.1005357 H Guidant
956550 KORONARNI STENT TAXUSS 2,5MM X 12MM , kat.št. 38940-1225, Boston S.
956551 KORONARNI STENT TAXUSS 2,5MM X 16MM , kat.št. 38940-1625, Boston S.
956552 KORONARNI STENT TAXUSS 2,5MM X 20MM , kat.št. 38940-2025, Boston S.
956553 KORONARNI STENT TAXUSS 2,5MM X 24MM , kat.št. 38940-2425, Boston S.
956554 KORONARNI STENT TAXUSS 2,5MM X 8MM , kat.št. 38940-0825, Boston S.
956555 KORONARNI STENT TAXUSS 2,75MM X 08MM , kat.št. 38940-0827, Boston S.
956556 KORONARNI STENT TAXUSS 2,75MM X 12MM , kat.št. 38940-1227, Boston S.
956557 KORONARNI STENT TAXUSS 2,75MM X 16MM , kat.št. 38940-1627, Boston S.
956558 KORONARNI STENT TAXUSS 2,75MM X 20MM , kat.št. 38940-2027, Boston S.
956559 KORONARNI STENT TAXUSS 2,75MM X 24MM , kat.št. 38940-2427, Boston S.
956560 KORONARNI STENT TAXUSS 2,75MM X 28MM , kat.št. 38940-2827, Boston S.
956561 KORONARNI STENT TAXUSS 2,75MM X 32MM , kat.št. 38940-3227, Boston S.
956562 KORONARNI STENT TAXUSS 3,0MM X 08MM , kat.št. 38940-0830, Boston S.
956563 KORONARNI STENT TAXUSS 3,0MM X 12MM , kat.št. 38940-1230, Boston S.
956564 KORONARNI STENT TAXUSS 3,0MM X 16MM , kat.št. 38940-1630, Boston S.
956565 KORONARNI STENT TAXUSS 3,0MM X 20MM , kat.št. 38940-2030, Boston S.
956566 KORONARNI STENT TAXUSS 3,0MM X 24MM , kat.št. 38940-2430, Boston S.
956567 KORONARNI STENT TAXUSS 3,0MM X 28MM , kat.št. 38940-2830, Boston S.
956568 KORONARNI STENT TAXUSS 3,0MM X 32MM , kat.št. 38940-3230, Boston S.
956569 KORONARNI STENT TAXUSS 3,5MM X 08MM , kat.št. 38940-0835, Boston S.
956570 KORONARNI STENT TAXUSS 3,5MM X 12MM, kat.št. 38940-1235, Boston S.
956571 KORONARNI STENT TAXUSS 3,5MM X 16MM , kat.št. 38940-1635, Boston S.
956572 KORONARNI STENT TAXUSS 3,5MM X 20MM, kat.št. 38940-2035, Boston S.
956573 KORONARNI STENT TAXUSS 3,5MM X 24MM , kat.št. 38940-2435, Boston S.
956574 KORONARNI STENT TAXUSS 3,5MM X 28MM, kat.št. 38940-2835, Boston S.
956575 KORONARNI STENT TAXUSS 3,5MM X 32MM , kat.št. 38940-3235, Boston S.
956576 KORONARNI STENT TAXUSS 4,0MM X 12MM , kat.št. 38940-1240, Boston S.
956577 KORONARNI STENT TAXUSS 4,0MM X 16MM , kat.št. 38940-1640, Boston S.
956578 KORONARNI STENT TAXUSS 4,0MM X 20MM , kat.št. 38940-2040, Boston S.
956579 KORONARNI STENT TAXUSS 4,0MM X 24MM, kat.št. 38940-2440, Boston S.
956580 KORONARNI STENT TAXUSS 4,0MM X 28MM , kat.št. 38940-2840, Boston S.
956581 KORONARNI STENT TAXUSS 4,0MM X 32MM , kat.št. 38940-3240, Boston S.
956663 KORONARNI SET Z VODILNO ŽICO HEMOSTATSKO VALVULA 0˙096",INTRODUCER OD 0˙009"-0˙018",TIRQUE DEVICE 0˙009"-0˙018",k.š.22295 Guidant
958877 KATETER BALONSKI MINI TREK 1,2x8 kat.št. 1012268-08 Abbott
958878 KATETER BALONSKI MINI TREK 1,2x12 kat.št. 1012268-12 Abbott
958879 KATETER BALONSKI MINI TREK 1,2x15 kat.št. 1012268-15 Abbott
958880 KATETER BALONSKI TREK 2,50x12 kat.št. 1012272-12 Abbott
958881 KATETER BALONSKI TREK 2,50x15 kat.št. 1012272-15 Abbott
958882 KATETER BALONSKI TREK 2,50x20 kat.št. 1012272-20 Abbott
958883 KATETER BALONSKI TREK 3,00x15 kat.št. 1012274-15 Abbott
958884 KATETER BALONSKI TREK 3,00x20 kat.št. 1012274-20 Abbott
958885 KATETER BALONSKI TREK 3,50x15 kat.št. 1012276-15 Abbott
958886 KATETER BALONSKI TREK 3,50x20 kat.št. 1012276-20 Abbott
958887 ŽICA KORONARNA VODILNA HT ADVANCE kat.št. 1044588 Abbott Vascula
958888 ŽICA KORONARNA VODILNA HT ADVANCE LITE kat.št. 1044586 Abbott Vascular
958889 ŽICA KORONARNA VODILNA HT PROGRESS 40 kat.št. 1011836 Abbott Vascular
958890 ŽICA KORONARNA VODILNA HT PROGRESS 80 kat.št. 1011838 Abbott Vascular
958891 ŽICA KORONARNA VODILNA HT PROGRESS 120 kat.št. 1011844 Abbott Vascular
959747 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 2,5x12 kat.št. 1070250-12 Abbott
959748 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 2,5x15 kat.št. 1070250-15 Abbott
959749 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 2,5x18 kat.št. 1070250-18 Abbott
959750 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 2,5x23 kat.št. 1070250-23 Abbott
959751 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 2,75x12 kat.št. 1070275-12 Abbott
959752 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 2,75x15 kat.št. 1070275-15 Abbott
959753 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 2,75x18 kat.št. 1070275-18 Abbott
959754 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 2,75x23 kat.št. 1070275-23 Abbott
959755 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 3,0x12 kat.št. 1070300-12 Abbott
959756 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 3,0x15 kat.št. 1070300-15 Abbott
959757 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 3,0x18 kat.št. 1070300-18 Abbott
959758 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 3,0x23 kat.št. 1070300-23 Abbott
959759 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 3,0x28 kat.št. 1070300-28 Abbott
959760 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 3,0x33 kat.št. 1070300-33 Abbott
959761 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 3,0x38 kat.št. 1070300-38 Abbott
959762 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 3,5x08 kat.št. 1070350-08 Abbott
959763 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 3,5x12 kat.št. 1070350-12 Abbott
959764 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 3,5x15 kat.št. 1070350-15 Abbott
959765 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 3,5x18 kat.št. 1070350-18 Abbott
959766 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 3,5x23 kat.št. 1070350-23 Abbott
959767 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 3,5x28 kat.št. 1070350-28 Abbott
959768 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 3,5x33 kat.št. 1070350-33 Abbott
959769 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 3,5x38 kat.št. 1070350-38 Abbott
959770 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 4,0x08 kat.št. 1070400-08 Abbott
959771 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 4,0x12 kat.št. 1070400-12 Abbott
959772 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 4,0x15 kat.št. 1070400-15 Abbott
959773 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 4,0x18 kat.št. 1070400-18 Abbott
959774 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 4,0x23 kat.št. 1070400-23 Abbott
959775 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 4,0x28 kat.št. 1070400-28 Abbott
959776 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 4,0x33 kat.št. 1070400-33 Abbott
959777 KORONARNI STENT XIENCE XPEDITION 4,0x38 kat.št. 1070400-38 Abbott«.

V zvezi z nekaterimi izmed teh 79 artiklov je naročnik (prek aplikacije Go-Soft) prejel vprašanja, na katera je (prek te aplikacije) odgovoril, s čimer so postala del razpisne dokumentacije (tretja poved iz drugega odstavka 71. člena ZJN-2).

Naročnik je 10. 9. 2013, ob 9.04, objavil naslednjo vsebino:
»VPRAŠANJE: "Spoštovani, Prosimo za potrditev, da pri identih od 956550 do vključno 956581 zahtevate stente iz platinum kroma najnovejše generacije."
ODGOVOR: "Naročnik pri identih od 956550 do vključno 956851 zahtevamo stente iz platinum kroma nove generacije."«

Naročnik je 12. 9. 2013, ob 8.32, objavil naslednjo vsebino:
»VPRAŠANJE: "Ali lahko pri identih od 956550 do vključno 956581 ponudimo stent z zdravilom everolismus iz cobalt kroma?"
ODGOVOR: "DA."«

Naročnik je 10. 9. 2013, ob 9.04, objavil naslednjo vsebino:
»VPRAŠANJE: "Pri IDENTU 956551 zahtevate dimenzijo 2.5mmx16mm, ali lahko ponudimo dimenzijo 2.5mmx15mm?"
ODGOVOR: "DA."
VPRAŠANJE: "Pri IDENTU 956552 zahtevate dimenzijo 2.5mmx20mm, ali lahko ponudimo dimenzijo 2.5mmx18mm?"
ODGOVOR: "DA."
VPRAŠANJE: "Pri IDENTU 956553 zahtevate dimenzijo 2.5mmx24mm, ali lahko ponudimo dimenzijo 2.5mmx23mm?"
ODGOVOR: "DA."
VPRAŠANJE: "Pri IDENTU 956557 zahtevate dimenzijo 2.75mmx16mm, ali lahko ponudimo dimenzijo 2.75mmx15mm?"
ODGOVOR: "DA."
VPRAŠANJE: "Pri IDENTU 956558 zahtevate dimenzijo 2.75mmx20mm, ali lahko ponudimo dimenzijo 2.75mmx18mm?"
ODGOVOR: "DA."
VPRAŠANJE: "Pri IDENTU 956559 zahtevate dimenzijo 2.75mmx24mm, ali lahko ponudimo dimenzijo 2.75mmx23mm?"
ODGOVOR: "DA."
VPRAŠANJE: "Pri IDENTU 956561 zahtevate dimenzijo 2.75mmx32mm, ali lahko ponudimo dimenzijo 3.0mmx33mm?"
ODGOVOR: "DA."
VPRAŠANJE: "Pri IDENTU 956564 zahtevate dimenzijo 3.0mmx16mm, ali lahko ponudimo dimenzijo 3.0mmx15mm?"
ODGOVOR: "DA."
VPRAŠANJE: "Pri IDENTU 956565 zahtevate dimenzijo 3.0mmx20mm, ali lahko ponudimo dimenzijo 3.0mmx18mm?"
ODGOVOR: "DA."
VPRAŠANJE: "Pri IDENTU 956566 zahtevate dimenzijo 3.0mmx24mm, ali lahko ponudimo dimenzijo 3.0mmx23mm?"
ODGOVOR: "DA."
VPRAŠANJE: "Pri IDENTU 956568 zahtevate dimenzijo 3.0mmx32mm, ali lahko ponudimo dimenzijo 3.0mmx33mm?"
ODGOVOR: "DA."
VPRAŠANJE: "Pri IDENTU 956571 zahtevate dimenzijo 3.5mmx16mm, ali lahko ponudimo dimenzijo 3.5mmx15mm?"
ODGOVOR: "DA."
VPRAŠANJE: "Pri IDENTU 956572 zahtevate dimenzijo 3.5mmx20mm, ali lahko ponudimo dimenzijo 3.5mmx18mm?"
ODGOVOR: "DA."
VPRAŠANJE: "Pri IDENTU 956573 zahtevate dimenzijo 3.5mmx24mm, ali lahko ponudimo dimenzijo 3.5mmx23mm?"
ODGOVOR: "DA."
VPRAŠANJE: "Pri IDENTU 956575 zahtevate dimenzijo 3.5mmx32mm, ali lahko ponudimo dimenzijo 3.5mmx33mm?"
ODGOVOR: "DA."
VPRAŠANJE: "Pri IDENTU 956577 zahtevate dimenzijo 4.0mmx16mm, ali lahko ponudimo dimenzijo 4.0mmx15mm?"
ODGOVOR: "DA."
VPRAŠANJE: "Pri IDENTU 956578 zahtevate dimenzijo 4.0mmx20mm, ali lahko ponudimo dimenzijo 4.0mmx18mm?"
ODGOVOR: "DA."
VPRAŠANJE: "Pri IDENTU 956579 zahtevate dimenzijo 4.0mmx24mm, ali lahko ponudimo dimenzijo 4.0mmx23mm?"
ODGOVOR: "DA."
VPRAŠANJE: "Pri IDENTU 956581 zahtevate dimenzijo 4.0mmx32mm, ali lahko ponudimo dimenzijo 4.0mmx33mm?"
ODGOVOR: "DA."
VPRAŠANJE: "Ali lahko pri IDENTIH 956550, 956551, 956552, 956553, 956554, 956555, 956556, 956557, 956558, 956559, 956560, 956561, 956562, 956563, 956564, 956565, 956566, 956567, 956568, 956569, 956570, 956571, 956572, 956573, 956574, 956575, 956576, 956577, 956578, 956579, 956580, 956581, ponudimo koronarni stent z zdravilom »EVEROLIMUS« ?
Hvala za odgovor."
ODGOVOR: "DA."
DODATNO POJASNILO: "Premer stenta se mora popolnoma ujemati, pri dolžini pa dovolimo odstopanja +/- 15%."«

Iz opisa za teh 79 artiklov, ki jih je naročnik določil v razpisni dokumentaciji (gl. aplikacija Go-Soft), je razvidno, da je naročnik uporabil enoten način opisa artiklov. Naročnik je navedel šifro artikla in njegov naziv, ki je za 73 artiklov sestavljen iz vrste artikla, blagovne znamke, nekaterih dimenzij, kataloške številke in proizvajalca. Naročnik je artikel šifra 956693 opisal vsebinsko enako in vsebuje še nekaj več podatkov, artikle šifra 958887, 958888, 958889, 958890 in 958891 pa je opisal brez vsakršnih dimenzij. Naročnik je v točki 2.7.1. (str. 3 razpisne dokumentacije) navedel, da blagovna znamka pomeni le informacijo o medicinskem pripomočku in da dopušča ponudbo enakovrednega medicinskega pripomočka. Čeprav je naročnik navedel, da zaradi navedbe blagovne znamke dopušča, da ponudniki ponudijo enakovreden medicinski pripomoček, je iz same zasnove teh opisov razvidno, da je enakovrednost treba brati tudi v povezavi z navedbo proizvajalca, saj proizvajalec proizvaja artikle določene blagovne znamke.

Opise za teh 79 artiklov, zaradi katerih je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, je treba tolmačiti ob upoštevanju devetega odstavka 37. člena ZJN-2, ki določa, da če tega ne upravičuje predmet naročila, se tehnične specifikacije ne smejo sklicevati na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke, patente, tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo, če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi s tem bili izločeni. To sklicevanje je dovoljeno v primerih, ko drugače ni mogoče opisati predmeta naročila v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 37. člena ZJN-2; pri takem sklicevanju se navede besedo »ali enakovredni«.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da že določitev besedila »Naročnik dopušča ponudbo enakovrednega medicinskega pripomočka.« (točka 2.7.1. Opis, str. 3 razpisne dokumentacije), zlasti pa naročnikovi odgovori o možnem odstopanju od dimenzij in materialov (prim. tudi z odgovori pri drugih artiklih, ki sicer niso sporni med vlagateljem in naročnikom), zanikajo vlagateljeve zaključke o možnosti ponuditi le določene artikle, ker »je bilo razpisano blago, ki ga trži vlagatelj« (str. 5 zahtevka za revizijo). Državna revizijska komisija dodaja, da zlasti v primeru, če je bil tak naročnikov namen, tako pripravljena razpisna dokumentacija v resnici onemogoča oddajo javnega naročila za točno določene artikle. Sklicevanje na elemente, ki jih določa prva poved iz devetega odstavka 37. člena ZJN-2, je glede na drugo poved iz devetega odstavka 37. člena ZJN-2 lahko dovoljeno, vendar ob pogoju, da predmeta javnega naročila ni mogoče drugače (in sicer skladno z ZJN-2) opisati. Lastnosti, na katere se sklicuje vlagatelj, npr. debelina stentov ali čas izločanja zdravila (str. 16 zahtevka za revizijo) oziroma pritisk, velikost profila ali delovna dolžina katetra (str. 19 in 20 zahtevka za revizijo), so značilnosti, ki jih je mogoče izraziti s številkami in jih je zato mogoče opisati drugače kot s sklicevanjem na konkreten artikel. Zahtevo za npr. vrsto zlitine (str. 16 zahtevka za revizijo) ali material (str. 19 zahtevka za revizijo) je mogoče izraziti drugače, kot le s sklicevanjem na konkreten artikel. Posamezne lastnosti artikla je mogoče določiti v skladu s tretjim odstavkom 37. člena ZJN-2, naročnik pa je ob upoštevanju četrtega odstavka 37. člena ZJN-2 omejen pri zavrnitvi ponudb.

Če bi v konkretnem postopku javnega naročanja sprejeli vlagateljevo stališče, bi bila med ponudniki tudi negotovost, kateri vse elementi referenčnega artikla bi omogočali ponuditi kaj drugega kot le referenčni artikel, saj bi morali zagovarjati stališče, da predmeta pri prav vseh lastnostih, ki jih je izpostavil vlagatelj, ni mogoče opisati v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 37. člena ZJN-2. Vlagatelj na str. 13 zahtevka za revizijo celo izpostavlja dve skupini lastnosti, in sicer tehnične in klinične, kar bi povzročilo še večjo negotovost. Ob tem Državna revizijska komisija opozarja, da načelo transparentnosti javnega naročanja (8. člen ZJN-2) zahteva, da so vsi pogoji in podrobna pravila postopka oddaje v javnem razpisu ali razpisni dokumentaciji določeni jasno, natančno in nedvoumno, tako da lahko vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki razumejo njihov natančen obseg in jih razlagajo enako in da lahko naročnik učinkovito preizkusi, ali ponudbe ponudnikov ustrezajo merilom, ki urejajo zadevno naročilo (gl. sodba Sodišča C-368/10 z dne 10. 5. 2012, točka 109).

Neutemeljeno je tudi vlagateljevo stališče, ki ga je ponavljal (str. 4, 13, 17, 18, 19, 20 in 21 zahtevka za revizijo), da bi morali ponudniki pridobiti naročnikovo odobritev, da bi lahko ponudili drug artikel in ne tistega, ki ga je naročnik označil z blagovno znamko, ali tistega, za katerega je naročnik dopustil kakšne druge možnosti prek odgovorov na vprašanja. Ponudnik, ki ponudi artikel, za katerega navaja, da je enakovreden, ima možnost, da to predstavi šele v ponudbi, in ne dolžnosti, da že pred predložitvijo ponudbe (prim. četrti, peti ali pa deseti odstavek 37. člena ZJN-2 v zvezi s 15. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2) sprašuje za odobritev. Take zahteve sicer ZJN-2 tudi ne določa.

Upoštevajoč navedeno je na podlagi opisov za 79 artiklov, zaradi katerih je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, treba kot jasne, natančne in nedvoumne obravavati le tehnične zahteve, ki se nanašajo na vrsto artikla in nekatere njegove dimenzije, ne pa tudi tiste, na katere bi bilo treba šele sklepati prek navedbe blagovne znamke, naziva proizvajalca in kataloške številke. Glede na to, kako je naročnik pripravil razpisno dokumentacijo, je treba šteti, da naročnik ni ugotavljal enakovrednosti artiklov v nasprotju s tehničnimi zahtevami, če so ponujeni artikli skladni že po vrsti in dimenziji (kjer jo je in katero je naročnik določil) ter nosijo oznako CE (prim. str. 6 sklepa št. 200-9/2013-136 z dne 7. 1. 2014).

V Republiki Sloveniji področje medicinskih pripomočkov ureja Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/2009; v nadaljevanju: ZMedPri), pri čemer ta prevzema ureditev z ravni Evropske unije (gl. drugi odstavek 1. člena ZMedPri). Medicinski pripomočki, ki izpolnjujejo zahteve iz ZMedPri in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov ter predpisov Evropske unije, ki urejajo medicinske pripomočke, morajo, ko se dajejo na trg, nositi oznako CE. Oznaka CE mora biti v vidni, berljivi in neizbrisni obliki tudi na sterilnem zavoju, prodajni embalaži in v navodilih za uporabo (prvi odstavek 28. člena ZMedPri). Oznaka CE je oznaka, s katero proizvajalec medicinskih pripomočkov izjavlja, da je medicinski pripomoček skladen z zahtevami iz ZMedPri in predpisi Evropske unije, ki urejajo medicinske pripomočke (10. točka 9. člena ZMedPri).

Na podlagi člena 3 Direktive Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih (UL L št. 169 z dne 12. 7. 1993, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo 2007/47/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o spremembah Direktive Sveta 90/385/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, Direktive Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih in Direktive 98/8/ES o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L št. 247 z dne 21. 9. 2007, str. 21), (v nadaljevanju: Direktiva 93/42) mora pripomoček izpolnjevati bistvene zahteve iz Priloge I, ki se uporabljajo zanj, ob upoštevanju predvidenega namena zadevnih pripomočkov (gl. sodba Sodišča C-6/05 z dne 14. 7. 2007, točka 8). Na podlagi člena 5(1) Direktive 93/42 države članice domnevajo skladnost z bistvenimi zahtevami iz člena 3 pri pripomočkih, ki so skladni z ustreznimi nacionalnimi standardi, sprejetimi na podlagi usklajenih standardov, katerih referenčne številke so bile objavljene v Uradnem listu Evropskih skupnosti (gl. sodba Sodišča C-6/05 z dne 14. 7. 2007, točka 10). Obveznost domneve, da so medicinski pripomočki, ki ustrezajo usklajenim standardom in nosijo oznako CE, skladni z zahtevami iz Direktive 93/42, velja tudi za konkretnega naročnika kot subjekt javnega prava (analogija iz sodbe Sodišča C-6/05 z dne 14. 7. 2007, točka 43).

Ob upoštevanju predstavljenih izhodišč predpisov s področja medicinskih pripomočkov se Državna revizijska komisija glede na določbe razpisne dokumentacije ne strinja z vlagateljem, da bi bilo treba posameznim artiklom ne priznati skladnosti s tehničnimi zahtevami, ker v svojih lastnostih niso enake lastnostim artiklov, za katere je naročnik navedel blagovno znamko, čeprav so ponujeni artikli označeni z oznako CE (vloga z dne 14. 1. 2014, str. 9). Vlagatelj je sicer opozoril (str. 11–12 vloge z dne 14. 1. 2014), da naročnik v nekaterih primerih za artikle, ki niso predmet zahtevka za revizijo, ni ravnal na enak način (kršitev 9. člena ZJN-2), saj kljub temu, da so ponudniki ponudili artikle, ki so označeni z oznako CE, njihovih artiklov ni izbral, temveč je te ponudbe izločil. Vendar Državna revizijska komisija ugotavlja, da glede na dejansko stanje vlagatelj ni predložil ponudbe za artikle, ki jih je dodatno izpostavil v vlogi z dne 14. 1. 2014, zato tudi ni mogel biti v položaju, ki bi pomenil neenakopravno obravnavo ponudnikov; v takem položaju bi bil namreč le, če bi naročnik štel, da vlagatelj ni ponudil artiklov, ki bi bili skladni s tehničnimi zahtevami, in bi vlagateljevo ponudbo za te artikle izločil, drugim ponudnikom pa bi priznal, da so ponudili artikle, ki so skladni s tehničnimi zahtevami. Se pa Državna revizijska komisija strinja z vlagateljem, ki je sicer v nekoliko drugačnem kontekstu opozoril na tehnične zahteve (str. 12 vloge z dne 14. 1. 2014), saj je treba upoštevati, da je naročnik za posamezne artikle določil nekatere dimenzije, na kar oznaka CE ne more vplivati. Iz do sedaj predstavljenega je razvidno, da bi se vprašanje kršitve prve povedi iz sedmega odstavka 22. člena ZJN-2 zožilo na ugotavljanje, ali bi naročnik moral vlagatelju omogočiti vpogled v ponudbe za artikle, ki nosijo oznako CE, v delih, kjer sta navedena vrsta artikla in, kjer je naročnik to zahteval, nekatere dimenzije. Vpogled v druge lastnosti artiklov iz ponudb ponudnikov Angiomedic, d. o. o., Ljubljana, Cardio Medical, d. o. o., Trzin in Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana glede na konkretno razpisno dokumentacijo ne bi bil potreben za uveljavljanje pravnega varstva (gl. prva poved v prvem odstavku petega odstavka 31. člena ZPVPJN, ki z vidika ZPVPJN kaže namen uveljavljanja kršitve pravice do vpogleda v dokumentacijo: »Če vlagatelj dejstev in dokazov iz 5. točke prvega odstavka 15. člena ne more navesti ali predlagati, …«).

Ponudniki, katerih ponudbe je naročnik izbral po posameznih 79 artiklih, zaradi katerih je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, so naročniku ponudili vrsto medicinskega pripomočka, kot jo je naročnik določil s tehničnimi zahtevami, razrešiti pa je treba še vprašanje, ali so mu ponudili artikle z zahtevanimi dimenzijami (kar je relevantno vprašanje le pri tistih artiklih, pri katerih je naročnik te določil). Vprašanje dimenzij je povezano z ugotavljanjem številčnih podatkov, ki jih je Državna revizijska komisija v ponudbah ponudnikov Angiomedic, d. o. o., Ljubljana, Cardio Medical, d. o. o., Trzin in Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana sama preverila, saj je štela, da ima vlagatelj v postopku pravnega varstva primarno interes, da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila (prim. druga alinea prvega odstavka 28. člena ZPVPJN in druga alinea prvega odstavka 31. člena ZPVPJN), ne pa le, da vpogleda v dokumentacijo (gl. tudi str. 2 zahtevka za revizijo).

Naročnik je za artikel šifra 956273 izbral ponudbo ponudnika Cardio Medical, d. o. o., Trzin, vlagateljeva ponudba pa je bila druga najcenejša.

Iz opisa artikla »žica koronarna« za šifro 956273, kot ga je določil naročnik, sta razvidna podatka o dimenziji »0.014 190CM«. Izbrani ponudnik je ponudil nadomestek, pri katerem je dolžina krajša od tiste, ki jo je naročnik navedel v opisu. Artikel šifra 956273 torej odstopa dimenzijsko pri dolžini. Državna revizijska komisija ni mogla iz nobenega naročnikovega odgovora razbrati, da bi ponudniki lahko ponudili artikle »žica koronarna« z drugačno dolžino od tiste, ki jo je naročnik določil v opisu.

Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je vlagatelj uspel izkazati, da je naročnik ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 (v zvezi s prvim odstavkom 32. člena ZJN-2 v povezavi z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2 ter s 16. in z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ko je za artikel šifra 956273 izbral ponudbo ponudnika Cardio Medical, d. o. o., Trzin in je zato skladno z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN razveljavila odločitev o oddaji posameznega razpisanega artikla za artikel šifra 956273, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji« št. 200-9/2013-84 z dne 29. 11. 2013 skupaj s prilogo (izpis št. 793) za ponudnika Cardio Medical, d. o. o., Trzin (artikel šifra 956273).

Naročnik je za artikle šifra 956550, 956551, 956552, 956553, 956554, 956555, 956556, 956557, 956558, 956559, 956560, 956561, 956562, 956563, 956564, 956565, 956566, 956567, 956568, 956569, 956570, 956571, 956572, 956573, 956574, 956575, 956576, 956577, 956578, 956579, 956580, 956581 izbral ponudbo ponudnika Kastor M.D., d. o. o., Ljubljana, vlagatelj pa se je seznanil, da ponuja artikle Resolute RX. Vlagatelj v zahtevku za revizijo (str. 13−17) navaja, zakaj artikli, ki jih je ponudil ponudnik Kastor M.D., d. o. o., Ljubljana, niso enakovredni, vendar noben izmed vlagateljevih argumentov ni usmerjen v nedopustno odstopanje dimenzij, ki so navedene v opisih za artikle s temi šiframi.

Državna revizijska komisija dodaja, da bi bilo iz odgovora, objavljenega 10. 9. 2013, ob 9.04, sicer mogoče sklepati na to, da je naročnik omejil vrsto zlitine, vendar takega sklepanja ne potrjuje že odgovor, objavljen 12. 9. 2013, ob 8.32, saj je napisan tako, da ne zapira kroga možnih rešitev. Čeprav vrsta zlitine in zdravilo nista številčna podatka, pa gre za lastnosti, ki ju je mogoče opisati drugače kot s sklicevanjem na blagovno znamko artikla, česar pa naročnik v razpisni dokumentacijo postopka ni storil. Sicer pa tudi iz sedanjega opisa medicinskih pripomočkov ni mogoče razbrati, da je naročnik jasno, natančno in nedvoumno določil, da sta dopustna zgolj določena zlitina in določeno zdravilo oziroma da sta ravno ti dve lastnosti taki, ki morata biti izpolnjeni v nespremenjeni obliki (oziroma v enaki obliki kot pri artiklih, na katere se je naročnik skliceval v razpisni dokumentaciji). Predstavljenih zaključkov zato ne more spremeniti vlagateljevo sklicevanje (str. 16−17 zahtevka za revizijo) na rezultate študije, »kjer je viden slab rezultat« stentov, ki jih je ponudil ponudnik Kastor M.D., d. o. o., Ljubljana (str. 16 zahtevka za revizijo).

Državna revizijska komisija zato povzema, da vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 (v zvezi s prvim odstavkom 32. člena ZJN-2 v povezavi z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2 ter s 16. in z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ko je za artikle šifra 956550, 956551, 956552, 956553, 956554, 956555, 956556, 956557, 956558, 956559, 956560, 956561, 956562, 956563, 956564, 956565, 956566, 956567, 956568, 956569, 956570, 956571, 956572, 956573, 956574, 956575, 956576, 956577, 956578, 956579, 956580, 956581 izbral ponudbo ponudnika Kastor M.D., d. o. o., Ljubljana.

Naročnik je za artikel šifra 956663 izbral ponudbo ponudnika Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana, vlagateljeva ponudba pa je bila druga najcenejša.

Iz opisa artikla za šifro 956663, kot ga je določil naročnik, so razvidni tudi določeni številčni podatki. Izbrani ponudnik je ponudil nadomestek in ponujeni artikel opisal, vendar iz opisa ni razvidno, kako so izpolnjene naročnikove zahteve, ki jih je opredelil s številčnimi podatki. Iz vpogleda v odgovore Državna revizijska komisija ni mogla ugotoviti, da bi naročnik omogočil kakšna odstopanja od teh številčnih podatkov. Naročnik je v sklepu št. 200-9/2013-136 z dne 7. 1. 2014 pojasnil (str. 6), da je »na podlagi preizkušanja z namenom pridobitve izkušenj pri uporabi določenega stenta ugotovil, da so ponujeni medicinski pripomočki po namembnosti uporabe primerljivi z razpisanimi opisi medicinskih pripomočkov in kot taki enakovredni, saj ustrezajo zahtevam naročnika«, iz tega pa je razvidno, da se naročnik ni mogel seznaniti, ali so izpolnjene tudi njegove zahteve, ki jih je opredelil s številčnimi podatki. Navedeno sicer ne pomeni že, da artikel šifra 956663 ni skladen tudi z naročnikovimi zahtevami, ki jih je opredelil s številčnimi podatki, vendar na podlagi tega, kar je naročnik predstavil, ne more že trditi drugače. Naročnik je tisti, ki je pripravil razpisno dokumentacijo in bi moral v primeru, da številčni podatki za ta artikel niso ključni, to tudi navesti jasno, natančno in nedvoumno (8. člen ZJN-2).

Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da naročnik dejanskega stanja v zvezi z artiklom šifra 956663 ni razjasnil do te mere, da bi lahko ugotovil popolnost ponudbe ponudnika Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana v zvezi s tem artiklom in sprejel odločitev o »oddaji posameznega razpisanega artikla« za ta del javnega naročila, zato je vlagatelj uspel izkazati kršitev prvega odstavka 32. člena ZJN-2 v povezavi z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2 (ter s 16. in z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ne pa tudi že prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ko je naročnik za artikel šifra 956663 izbral ponudbo ponudnika Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana. Vendar ugotovitev te kršitve ne spremeni tega, da je treba skladno z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN razveljaviti odločitev o oddaji posameznega razpisanega artikla za artikel šifra 956663, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji« št. 200-9/2013-84 z dne 29. 11. 2013 skupaj s prilogo (izpis št. 793) za ponudnika Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana (artikel šifra 956663).

Naročnik je za artikle šifra 958877, 958878 in 958880 izbral ponudbo ponudnika Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana, za artikel šifra 958879 pa ponudbo ponudnika Johnson & Johnson, d. o. o., Ljubljana. Vlagatelj ni mogel vpogledati v podatek o dimenzijah artiklov, ki jih je ponudil ponudnik Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana, Državna revizijska komisija pa je že ugotovila, da je vlagatelj navedel blagovno znamko artikla, ki ga je ponudil ponudnik Johnson & Johnson, d. o. o., Ljubljana. Vlagatelj se je v zahtevku za revizijo (str. 20−21) skliceval na tehnične podatke za ta artikel, pri čemer je izmed vseh podatkov najkrajši premer balona 1,5 mm.

Pri vpogledu v podatke iz ponudbe ponudnika Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana za artikle šifra 958877, 958878 in 958880 je Državna revizijska komisija ugotovila, da artikla šifra 958877 in 958878 dimenzijsko odstopata od obeh dimenzij, navedenih v opisu, artikel šifra 958880 pa dimenzijsko odstopa pri drugi dimenziji.

Pri vpogledu v podatke iz ponudbe ponudnika Johnson & Johnson, d. o. o., Ljubljana za artikel šifra 958879 je Državna revizijska komisija ugotovila, da je ponudnik Johnson & Johnson, d. o. o., Ljubljana za artikel šifra 958879 napisal dimenzije v razponu in ne s konkretno številko, pri čemer se pri prvi dimenziji razpon, ki ga je napisal, začne z višjim izhodiščem (1,5 mm) od podatka, ki ga je določil naročnik v opisu artikla (1,2 mm). Ponudnik Johnson & Johnson, d. o. o., Ljubljana je tak način opisa dimenzij ponujenih artiklov uporabil tudi pri artiklih šifra 958880, 958881, 958882, 958883, 958884, 958885 in 958886.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da artikli šifra 958877, 958878 in 958879 odstopajo dimenzijsko pri premeru. Iz nobenega naročnikovega odgovora Državna revizijska komisija ni mogla razbrati, da bi ponudniki lahko ponudili artikle z drugačnim premerom od tistega, ki ga je določil naročnik v opisih.

V primeru artikla šifra 958877 je vlagateljev artikel drugi najcenejši.

V primeru artikla šifra 958878 je artikel ponudnika Kastor M.D., d. o. o., Ljubljana drugi najcenejši, vendar dimenzijsko odstopa pri premeru. Tretji najcenejši je vlagateljev artikel.

V primeru artikla šifra 958879 je artikel ponudnika Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana drugi najcenejši, vendar dimenzijsko odstopa pri premeru. Kot tretji najcenejši je pri artiklu šifra 958879 artikel ponudnika Kastor M.D., d. o. o., Ljubljana, vendar tudi ta dimenzijsko odstopa pri premeru. Četrti najcenejši pa je vlagateljev artikel.

Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je vlagatelj uspel izkazati, da je naročnik ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 (v zvezi s prvim odstavkom 32. člena ZJN-2 v povezavi z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2 ter s 16. in z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ko je za artikla šifra 958877 in 958878 izbral ponudbo ponudnika Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana, za artikel šifra 958879 pa ponudbo ponudnika Johnson & Johnson, d. o. o., Ljubljana, zato je skladno z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN razveljavila odločitev o oddaji posameznega razpisanega artikla za šifre 958877, 958878 in 958879, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji« št. 200-9/2013-84 z dne 29. 11. 2013 skupaj s prilogama (izpis št. 793) za ponudnika Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana (artikla šifra 958877 in 958878) in ponudnika Johnson & Johnson, d. o. o., Ljubljana (artikel šifra 958879).

Nekoliko drugačna je situacija pri artiklu šifra 958880. Naročnik je izbral artikel ponudnika Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana, ki dimenzijsko ne odstopa pri premeru, odstopa pa pri dolžini, in sicer več kot 15 %, a manj kot 20 % od dolžine, ki jo je vnaprej določil (tj. 12 [mm]). Naročnik v zvezi s tem artiklom ni odgovarjal na nobeno konkretno vprašanje. Državna revizijska komisija je sicer ugotovila, da je naročnik 12. 9. 2013, ob 9.07, objavil odgovor, da »dolžina balona lahko odstopa +/-20%«, vendar je bil ta odgovor objavljen pri vprašanjih, ki sta se nanašali na artikla šifra 956693 in 956695. Slednja artikla sta tudi »kateter balonski«, vendar koronarni. Državna revizijska komisija je štela, da odgovora v zvezi z odstopanji pri dolžini »katetra balonskega koronarnega« v višini »+/-20%« ni mogoče upoštevati tudi pri artiklu šifra 958880, saj temu nasprotuje že umestitev v besedilo odgovora pri artiklih šifra 956693 in 956695. Naročnik je najprej navedel, da je mogoče odstopanje po dolžini, nato pa je številčil odgovora v zvezi z artikloma šifra 956693 in 956695 ter navedel »Da.«, celoten odgovor pa je bil zamejen z navednicami. Tako se izpostavljeni odgovor oblikovno razlikuje od odgovora o dopustnem odstopanju dolžine stenta v višini »+/-15%« (gl. 12. 9. 2013, ob 8.38, pa tudi 12. 9. 2013, ob 11.05, za stente), saj je v slednjih primerih naročnik odstopanje v dolžini vključil v »dodatno pojasnilo«, ki ga je umestil na konec sporočila za vsemi vprašanji in odgovori o posameznih artiklih, samostojno pa je bilo tudi zamejeno z navedncami. Glede na navedeno Državna revizijska komisija sicer ugotavlja, da je naročnik ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 (v zvezi s prvim odstavkom 32. člena ZJN-2 v povezavi z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2 ter s 16. in z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ko je za artikla šifra 958880 izbral ponudbo ponudnika Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana, vendar te odločitve ji ni treba razveljaviti. Vlagateljev artikel je bil namreč peti najcenejši, zato bi za razveljavitev odločitve o oddaji posameznega artikla za artikel šifra 958880 morala Državna revizijska komisija ugotoviti kršitev prvega odstavka 80. člena ZJN-2 (v zvezi s prvim odstavkom 32. člena ZJN-2 v povezavi z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2 ter s 16. in z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2) tudi glede ponudb ponudnikov Johnson & Johnson, d. o. o., Ljubljana (tretji najcenejši artikel) in Kastor M.D., d. o. o., Ljubljana (četrti najcenejši artikel), ne pa tudi ponudnika Oriana, d. o. o., Ljubljana (drugi najcenejši artikel), saj je naročnik navedel, da je artikel tega ponudnika »neustrezen«. Vendar že vsaj artikel ponudnika Kastor M.D., d. o. o., Ljubljana po dimenzijah ne odstopa od tistih, ki jih je naročnik določil za artikel šifra 958880, zato Državna revizijska komisija ni uporabila pooblastila iz druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN v zvezi z odločitvijo o oddaji artikla šifra ponudniku Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana, saj se vlagateljev položaj s takim ravnanjem Državne revizijske komisije v postopku javnega naročanja ne bi mogel izboljšati.

Naročnik je za artikle šifra 958881, 958883 in 958885 izbral ponudbo ponudnika Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana, za artikla šifra 958882 in 958884 ponudbo ponudnika Angiomedic, d. o. o., Ljubljana in za artikel šifra 958886 ponudbo ponudnika Cardio Medical, d. o. o., Trzin. Ker vlagatelj ni mogel vpogledati v podatek o dimenzijah artiklov, ki so jih ponudili ti ponudniki za te šifre, je v te podatke vpogledala Državna revizijska komisija, pri čemer je ugotovila, da so ti ponudniki za ponujene artikle navedli podatke o dimenzijah, ki so take, kot jih je določil že naročnik v opisu.

Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati, da je ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 (v zvezi s prvim odstavkom 32. člena ZJN-2 v povezavi z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2 ter s 16. in z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ko je za artikle šifra 958881, 958883 in 958885 izbral ponudbo ponudnika Thomy F.E., d. o. o., Ljubljana, za artikla šifra 958882 in 958884 ponudbo ponudnika Angiomedic, d. o. o., Ljubljana in za artikel šifra 958886 ponudbo ponudnika Cardio Medical, d. o. o., Trzin.

Naročnik je za artikle šifra 958887, 958888, 958889, 958890 in 958891 izbral ponudbo ponudnika Cardio Medical, d. o. o., Trzin. Naročnik za artikle s temi šiframi ni določil v opisu nobene posebne zahteve, ponudnik Cardio Medical, d. o. o., Trzin pa je ponudil vodilne žice, kar je bila tudi vrsta artikla, ki ga je naročnik razpisal.

Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati, da je ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 (v zvezi s prvim odstavkom 32. člena ZJN-2 v povezavi z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2 ter s 16. in z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ko je za artikle šifra 958887, 958888, 958889, 958890 in 958891 izbral ponudbo ponudnika Cardio Medical, d. o. o., Trzin.

Naročnik je za artikle šifra 959747, 959748, 959749, 959750, 959751, 959752, 959753, 959754, 959755, 959756, 959757, 959758, 959759, 959760, 959761, 959762, 959763, 959764, 959765, 959766, 959767, 959768, 959769, 959770, 959771, 959772, 959773, 959774, 959775, 959776 in 959777 izbral ponudbo ponudnika Kastor M.D., d. o. o., Ljubljana, vlagatelj pa se je seznanil, da ponuja artikle Resolute Integrity. Vlagatelj v zahtevku za revizijo (str. 18−19) navaja, zakaj artikli, ki jih je ponudil ponudnik Kastor M.D., d. o. o., Ljubljana, niso enakovredni, vendar noben izmed vlagateljevih argumentov ni usmerjen v nedopustno odstopanje dimenzij, ki jih je naročnik navedel v opisih za artikle pod temi šiframi, kot že pojasnjeno, pa naročnik drugih lastnosti artiklov, na katere se sedaj sklicuje vlagatelj, v razpisni dokumentaciji ni določil kot tiste, ki morajo biti izpolnjene v nespremenjeni obliki (oziroma v enaki obliki, kot pri artiklih, na katere se je naročnik skliceval v razpisni dokumentaciji).

Državna revizijska komisija zato povzema, da vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 (v zvezi s prvim odstavkom 32. člena ZJN-2 v povezavi z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2 ter s 16. in z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ko je za artikle šifra 959747, 959748, 959749, 959750, 959751, 959752, 959753, 959754, 959755, 959756, 959757, 959758, 959759, 959760, 959761, 959762, 959763, 959764, 959765, 959766, 959767, 959768, 959769, 959770, 959771, 959772, 959773, 959774, 959775, 959776 in 959777 izbral ponudbo ponudnika Kastor M.D., d. o. o., Ljubljana.

Državna revizijska komisija tako povzema, da je vlagatelj uspel izkazati, da je naročnik pri »oddaji posameznega razpisanega artikla« šifra 956273, 956663, 958877, 958878 in 958879 kršil ZJN-2, zato je zahtevku za revizijo skladno z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila odločitev o »oddaji posameznega razpisanega artikla« za artikle šifra 958877, 958878 in 958879, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji« št. 200-9/2013-84 z dne 29. 11. 2013 skupaj s prilogama (izpis št. 793) na način, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Z razveljavitvijo odločitve o »oddaji posameznega razpisanega artikla« za artikle šifra 956273, 956663, 958877, 958878 in 958879 se postopek oddaje javnega naročila pri naročniku za te artikle znova znajde v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb (gl. prvi odstavek 32. člena ZJN-2 v povezavi s 7. točko prvega odstavka 70. člena ZJN-2). Če se naročnik odloči, da bo nadaljeval postopek javnega naročanja s sprejemom odločitve o »oddaji posameznega razpisanega artikla« za artikle šifra 956273, 956663, 958877, 958878 in 958879 ter s tem, da bodo izbrani ponudniki postali sklenitelji okvirnega sporazuma, mora pri tem upoštevati prvi odstavek 32. člena ZJN-2 in obveznosti, ki iz njega izhajajo, pri tem pa spoštovati tudi načelo transparentnosti javnega naročanja (8. člen ZJN-2) in zagotoviti enakopravno obravnavo ponudnikov (9. člen ZJN-2).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Ker je vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, čeprav delno, mu Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi, drugi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN ter skladno z drugim odstavkom 19. člena ZOdv-C, s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008; v nadaljevanju: ZOdvT) in s 6. delom tarife po ZOdvT, ob upoštevanju okoliščin primera, kot potrebne priznava stroške takse v višini 289,63 eurov in stroške za nagrado za postopek pravnega varstva v višini 800 eurov, povečane za 22 % DDV, kar znese 976 eurov. Vendar je zaradi delnega uspeha Državna revizijska komisija vlagatelju priznala za odvetniško nagrado 100 eurov skupaj z DDV, pri čemer je pri tem znesku Državna revizijska komisija upoštevala tudi, da je vlagatelju delno pritrdila pri očitkih v zvezi z vpogledom v dokumentacijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju priznala takso v izpostavljeni višini, ki jo je izračunala tako, da je letne količine artiklov šifra 956273, 956663, 958877, 958878 in 958879 pomnožila s faktorjem dva, saj naj bi se okvirni sporazum sklenil za obdobje od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2015, kar sta dve leti, nato pa pomnožila še s cenami za izbrane artikle šifra 956273, 956663, 958877, 958878 in 958879, od tega zneska (ki vsebuje DDV; točka 3.4.1. razpisne dokumentacije, str. 6), pa izračunala dva odstotka in ta znesek zaokrožila na dve decimalni mesti.

Državna revizijska komisija je na enak, predhodno predstavljeni način izračunala tudi takso za izpodbijanje odločitve glede vseh 79 artiklov, zaradi katerih je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija je pri tem ugotovila, da vrednost izbranih ponudb za teh 79 artiklov za dve leti znaša 134.018,159 eurov, zato je upoštevajoč prvo poved iz drugega odstavka 71. člena ZJN-2 izračunala takso v višini 2.680,36 eurov (zaokroženo na dve decimalni mesti). Vlagatelj je plačal takso v višini 8.144,63 eurov in o tem plačilu zahtevku za revizijo predložil potrdilo. Glede na izračun, ki ga je opravila Državna revizijska komisija, je vlagatelj plačal 5.464,27 preveč takse, zato bo Državna revizijska komisija skladno z drugo alineo tretjega odstavka 72. člena ZPVPJN Ministrstvu za finance naložila vračilo preveč plačane takse.

Državna revizijska komisija je zato odločila, da je naročnik dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 389,63 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči naslednji dan po izteku roka za prostovoljno izpolnitev. Državna revizijska komisija je višjo stroškovno zahtevo od priznanih 389,63 eurov zavrnila, saj teh stroškov glede na okoliščine primera ne ocenjuje kot potrebne stroške (prim. tretji odstavek 70. člena ZRPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 7. 3. 2014

Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici,
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, 1001 Ljubljana,
- Angiomedic, d. o. o., Tabor 4, 1000 Ljubljana,
- Cardio Medical, d. o. o., Špruha 1, 1236 Trzin,
- Johnson & Johnson, d. o. o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana,
- Kastor M.D., d. o. o., Ljubljana, Vošnjakova ulica 6, 1000 Ljubljana,
- Thomy F.E. d. o. o., Vodnikova cesta 170, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

V vednost:
- finančna služba, tu.

Natisni stran