Na vsebino
EN

018-039/2014 Generalni sekretariat Vlade RS

Številka: 018-039/2014-5
Datum sprejema: 4. 3. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek Šinko kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Konferenčno tolmačenje« in na podlagi zahtevkov za revizijo, ki sta ju vložila Trans Fair, d. o. o., Ulica Borisa Kraigherja 9, Kidričevo, ki ga zastopa odvetnica Veronika Ermenc, Ljubljanska cesta 106, Domžale (v nadaljevanju: prvi vlagatelj) ter Marta Biber – prevajanje in tolmačenje, s. p., Celovška 263, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Irena Polak Remškar, Dunajska cesta 160, Ljubljana (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 4. 3. 2014

odločila:

1. Obravnavanje revizijskih zahtevkov prvega vlagatelja in drugega vlagatelja se združi v en revizijski postopek.

2. Zahtevek za revizijo, ki ga je prvi vlagatelj vložil z vlogo z dne 7. 1. 2014, se zavrne kot neutemeljen.

3. Zahtevek za revizijo, ki ga je drugi vlagatelj vložil z vlogo z dne 9. 1. 2014, se zavrne kot neutemeljen.

4. Zahteva prvega vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

5. Zahteva drugega vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek oddaje javnega naročila »Konferenčno tolmačenje«, katerega obvestilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 22. 5. 2013, pod št. objave JN6144/2013, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma. Naročnik je javno naročilo razpisal v dveh sklopih, in sicer v sklopu 1 Simultano in šepetano tolmačenje ter v sklopu 2 Simultano in konsekutivno tolmačenje, pri čemer je vsakega od obeh sklopov razdelil na podsklope 1. angleščina, 2. francoščina, 3. nemščina, 4. italijanščina, 5. madžarščina, 6. ruščina, 7. hrvaščina, 8. srbščina in 9. bosanščina.

Naročnik je dne 29. 8. 2013 z dokumentom številka 45003-6/2013/215 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da so izbrani ponudniki glede na posamezni sklop 1. Simultano in šepetano tolmačenje oziroma podsklop sledeči:
- za podsklop 1.1 angleščina so izbrani tolmači po naslednjem vrstnem redu: Metka Graunar, Neža Ana Rojko, Marija Maras, Špela Urbas, Ksenja Malia Leban – Gross, d. o. o., Petja Sovilj, Živa Verbič, Andreja Skarlovnik Ziherl, Evelyn Dreo – Trans fair, d. o. o., Uroš Peterc – Tres, d. o. o., Veronika Pušnik, Andreja Romič, Jana Veber, Katarina Kavec, Franc Mandelc, Marta Biber, Urška Planinšec, Peter Szabo – Dragoumanos, Zdenka Hafner Čelan, Nataša Logar, Tina Kočevar Donko – Proverb, Mojca Andrijanič Plevnik, Laura Amighetti, Aleksandra Hribar-Košir, Marjeta Kožuh, Ema Novak, Branka Božič, Tomaž Dietinger in Maja Vitežnik,
- za podsklop 1.2 francoščina je vrstni red izbranih tolmačev sledeč: Maša Valentinčič, Uroš Peterc – Tres, d. o. o., Nada Prodan, Andreja Romič, Katarina Kavec, Urška Planinšec, Zdenka Hafner Čelan in Laura Amighetti,
- za podsklop 1.3 nemščina so po naslednjem vrstnem redu izbrani tolmači: Maša Valentinčič, Marija Maras, Živa Verbič, Evelyn Dreo – Trans fair, d. o. o., Uroš Peterc – Tres, d. o. o., Jana Veber, Andreja Skarlovnik Ziherl, Franc Mandelc, Aleksandra Nuč, Veronika Pušnik, Zdenka Hafner Čelan, Petja Sovilj, Tina Kočevar Donko – Proverb, Andreja Pignar Tomanič, Lea Burjan in Tomaž Dietinger,
- za podklop 1.4 italijanščina je vrstni red izbranih tolmačev sledeč: Maša Valentinčič, Katarina Kavec, Franc Mandelc, Peter Szabo – Dragoumanos, Nataša Logar, Marta Biber, Ksenja Malia Leban – Gross, d. o. o., Laura Sgubin, Peter Senizza, Nada Prodan in Aliče Mačkovšek – Forum center, d. o. o.,
- za podsklop 1.5 madžarščina je izbrana tolmačka Julija Balint Čeh,
- za podsklop 1.6 ruščina sta izbrani tolmački Metka Graunar in Alla Gorše,
- za podsklop 1.7 hrvaščina pa so izbrani tolmači Katarina Kavec, Zdenka Hafner Čelan in Marta Biber,
- za podklop 1.8 srbščina je vrstni red izbranih tolmačev sledeč: Katarina Kavec, Zdenka Hafner Čelan in Marta Biber, taiste tolmačke pa so v enakem vrstnem redu izbrane tudi v podsklopu 1.9 bosanščina,

V sklopu 2. Simultano in konsekutivno tolmačenje so
- za podsklop 2.1 angleščina izbrani tolmači po naslednjem vrstnem redu: Metka Graunar, Ksenja Malia Leban – Gross, d. o. o., Špela Urbas, Andreja Skarlovnik Ziherl, Petja Sovilj, Živa Verbič, Evelyn Dreo – Trans fair, d. o. o., Uroš Peterc – Tres, d. o. o., Veronika Pušnik, Andreja Romič, Katarina Kavec, Peter Szabo – Dragoumanos, Liljana Spasojević, Zdenka Hafner Čelan, Marta Biber, Nataša Logar, Katja Veber, Tina Kočevar Donko – Proverb, Mojca Andrijanič Plevnik, Laura Amighetti, Aleksandra Hribar-Košir, Branka Božič, Tomaž Dietinger in Maja Vitežnik,
- za podsklop 2.2 francoščina je vrstni red izbranih tolmačev sledeč: Maša Valentinčič, Uroš Peterc – Tres, d. o. o., Nada Prodan, Andreja Romič, Katarina Kavec, Liljana Spasojević, Zdenka Hafner Čelan, Urška Planinšec in Laura Amighetti,
- za podsklop 2.3 nemščina so po naslednjem vrstnem redu izbrani tolmači: Maša Valentinčič, Živa Verbič, Evelyn Dreo – Trans fair, d. o. o., Jana Veber, Uroš Peterc – Tres, d. o. o., Aleksandra Nuč, Andreja Skarlovnik Ziherl, Zdenka Hafner Čelan, Petja Sovilj, Tina Kočevar Donko – Proverb, Andreja Pignar Tomanič, Lea Burjan in Tomaž Dietinger.
- za podsklop 2.4 italijanščina je vrstni red izbranih tolmačev sledeč: Maša Valentinčič, Katarina Kavec, Peter Szabo – Dragoumanos, Nataša Logar, Ksenja Malia Leban – Gross, d. o. o., Laura Sgubin, Peter Senizza, Aliče Mačkovšek – Forum center, d. o. o. in Nada Prodan,
- za podsklop 2.5 madžarščina sta izbrani tolmački Julija Balint Čeh in Maria Magdolna Horvath,
- za podsklop 2.6 ruščina so izbrani tolmači: Metka Graunar, Alla Gorše in Vera Isaković,
- za podsklopa 2.7 hrvaščina in 2.8 srbščina so v istem vrstnem redu v obeh navedenih podsklopih izbrani tolmači: Katarina Kavec, Liljana Spasojević, Zdenka Hafner Čelan, Vera Isaković in Božica Prunč Kitičić,
- v podsklopu 2.9 bosanščina pa so izbrani tolmači: Katarina Kavec, Liljana Spasojević, Zdenka Hafner Čelan in Božica Prunč Kitičić.

Iz obrazložitve odločitve o oddaji naročila izhaja, da naročnik predmetni postopek oddaje javnega naročila izvaja v svojem imenu in za račun ter na podlagi podanih pooblastil proračunskih uporabnikov kot končnih naročnikov. Do roka za predložitev ponudb je na naslov naročnika prispelo 50 ponudb, ena nepravočasna ponudba je bila neodprta vrnjena pošiljatelju. Ostale ponudbe je naročnik razvrstil glede na merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe, ki je bilo sestavljeno iz cene za tolmaški dan s ponderjem 40 in dosežene izobrazbe s ponderjem 60. Za katere ponudbe je ugotovil, da so popolne, pravilne in primerne, se javno naročilo odda njim, in na podlagi meril je sestavil seznam izbranih ponudnikov.
Naročnik je dne 15. 10. 2013 z dokumentom 45003-6/2013/261 sprejel sklep, da se odločitev o oddaji javnega naročila številka 45003-6/2013/215, skladno s petim odstavkom 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), razveljavi v naslednjih sklopih oziroma podsklopih: tako v sklopu 1 Simultano in šepetano tolmačenje kot v sklopu 2 Simultano in konsekutivno tolmačenje se razveljavi v podsklopih 1. angleščina, 2. francoščina, 3. nemščina, 4. italijanščina, 7. hrvaščina, 8. srbščina in 9. bosanščina. Iz istega dokumenta izhaja, da je postala pravnomočna odločitev o oddaji naročila dne 14. 9. 2013 za podsklop 5. madžarščina v sklopih 1 in 2, dne 26. 9. 2013 pa je v obeh sklopih postala pravnomočna odločitev o oddaji naročila za podsklop 6. ruščina.

Z dokumentom številka 45003-6/2013/269 z dne 14. 11. 2013 je naročnik sprejel novo odločitev o oddaji javnega naročila, iz katere izhaja, da so izbrani ponudniki glede na posamezni sklop oziroma podsklop kot sledi.
V sklopu 1 Simultano in šepetano tolmačenje:
- za podsklop 1.1 angleščina so izbrani tolmači: Metka Graunar, Neža Ana Rojko, Marija Maras, Špela Urbas, Ksenja Malia Leban – Gross, d. o. o., Petja Sovilj, Alenka Milovanović, Živa Verbič, Andreja Skarlovnik Ziherl, Evelyn Dreo – Trans fair, d. o. o., Uroš Peterc – Tres, d. o. o., Veronika Pušnik, Andreja Romič, Jana Veber, Katarina Kavec, Franc Mandelc, Marta Biber, Urška Planinšec, Peter Szabo – Dragoumanos, Zdenka Hafner Čelan, Nataša Logar, Tina Kočevar Donko – Proverb, Mojca Andrijanič Plevnik, Laura Amighetti, Aleksandra Hribar-Košir, Marjeta Kožuh, Ema Novak, Branka Božič, Tomaž Dietinger in Maja Vitežnik,
- za podklop 1.2 francoščina je vrstni red izbranih tolmačev: Maša Valentinčič, Uroš Peterc – Tres, d. o. o., Nada Prodan, Andreja Romič, Katarina Kavec, Urška Planinšec, Zdenka Hafner Čelan in Laura Amighetti,
- za podsklop 1.3 nemščina so po naslednjem vrstnem redu izbrani tolmači: Maša Valentinčič, Marija Maras, Živa Verbič, Evelyn Dreo – Trans fair, d. o. o., Uroš Peterc – Tres, d. o. o., Jana Veber, Andreja Skarlovnik Ziherl, Franc Mandelc, Aleksandra Nuč, Veronika Pušnik, Zdenka Hafner Čelan, Petja Sovilj, Alenka Milovanović, Tina Kočevar Donko – Proverb, Andreja Pignar Tomanič, Lea Burjan in Tomaž Dietinger,
- za podsklop 1.4 italijanščina je vrstni red izbranih tolmačev sledeč: Maša Valentinčič, Nada Prodan, Katarina Kavec, Franc Mandelc, Peter Szabo – Dragoumanos, Nataša Logar, Marta Biber, Alenka Milovanović, Ksenja Malia Leban – Gross, d. o. o., Laura Sgubin, Peter Senizza in Aliče Mačkovšek – Forum center, d. o. o.,
- za podsklop 1.7 hrvaščina pa so izbrani tolmači: Katarina Kavec, Alenka Milovanović, Zdenka Hafner Čelan in Marta Biber,
- za podsklop 1.8 srbščina je vrstni red izbranih tolmačev sledeč: Katarina Kavec, Zdenka Hafner Čelan, Alenka Milovanović in Marta Biber, taiste tolmačke pa so v enakem vrstnem redu izbrane tudi v podsklopu 1.9 bosanščina.

V sklopu 2 Simultano in konsekutivno tolmačenje:
- za podsklop 2.1 angleščina so izbrani tolmači po naslednjem vrstnem redu: Metka Graunar, Ksenja Malia Leban – Gross, d. o. o., Špela Urbas, Andreja Skarlovnik Ziherl, Petja Sovilj, Alenka Milovanović, Živa Verbič, Evelyn Dreo – Trans fair, d. o. o., Uroš Peterc – Tres, d. o. o., Veronika Pušnik, Andreja Romič, Katarina Kavec, Peter Szabo – Dragoumanos, Liljana Spasojević, Zdenka Hafner Čelan, Marta Biber, Nataša Logar, Katja Veber, Tina Kočevar Donko – Proverb, Mojca Andrijanič Plevnik, Laura Amighetti, Aleksandra Hribar-Košir, Branka Božič, Tomaž Dietinger in Maja Vitežnik,
- za podsklop 2.2 francoščina je vrstni red izbranih tolmačev sledeč: Maša Valentinčič, Uroš Peterc – Tres, d. o. o., Nada Prodan, Andreja Romič, Katarina Kavec, Liljana Spasojević, Zdenka Hafner Čelan, Laura Amighetti in Urška Planinšec,
- za podsklop 2.3 nemščina so po naslednjem vrstnem redu izbrani tolmači Maša Valentinčič, Živa Verbič, Evelyn Dreo – Trans fair, d. o. o., Jana Veber, Uroš Peterc – Tres, d. o. o., Aleksandra Nuč, Andreja Skarlovnik Ziherl, Zdenka Hafner Čelan, Petja Sovilj, Alenka Milovanović, Tina Kočevar Donko – Proverb, Andreja Pignar Tomanič, Lea Burjan in Tomaž Dietinger,
- za podsklop 2.4 italijanščina je vrstni red izbranih tolmačev sledeč: Maša Valentinčič, Nada Prodan, Katarina Kavec, Peter Szabo – Dragoumanos, Nataša Logar, Alenka Milovanović, Ksenja Malia Leban – Gross, d. o. o., Laura Sgubin, Peter Senizza in Aliče Mačkovšek – Forum center, d. o. o.,
- za podsklop 2.7 hrvaščina pa so izbrani tolmači: Katarina Kavec, Liljana Spasojević, Alenka Milovanović, Zdenka Hafner Čelan, Vera Isaković in Božica Prunč Kitičić,
- za podsklop 2.8 srbščina je vrstni red izbranih tolmačev sledeč: Katarina Kavec, Liljana Spasojević, Zdenka Hafner Čelan, Alenka Milovanović, Vera Isaković in Božica Prunč Kitičić,
- v podsklopu 2.9 bosanščina pa so izbrani tolmači: Katarina Kavec, Liljana Spasojević, Zdenka Hafner Čelan, Alenka Milovanović in Božica Prunč Kitičić.

Iz obrazložitve odločitve o oddaji naročila izhaja, da je naročnik po pozivu ponudnikom, katerih ponudbe so bile formalno nepopolne in ustreznim dopolnitvam, razvrstil ponudnike ob upoštevanju merila ekonomsko najugodnejše ponudbe, ki ga je določil na način, da je za končno ponudbeno ceno za tolmaški dan najvišje možno število točk 40, za doseženo izobrazbo pa je najvišje možno število točk 60. Upoštevaje navedeno je naročnik določil vrstni red izbranih ponudnikov, ki jim je oziroma bo oddal javno naročilo znotraj okvirnega sporazuma.

Prvi vlagatelj Trans Fair, d. o. o., je z dopisom z dne 9. 12. 2013 od naročnika zahteval dodatno obrazložitev nove odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik je zahtevo prvega vlagatelja z dokumentom z dne 12. 12. 2013 delno zavrgel, delno pa dodatno obrazložitev vlagatelju podal. Prvi vlagatelj je v skladu s sedmim odstavkom 22. člena ZJN-2 zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo ponudnikov, ki mu ga je naročnik omogočil dne 6. 12. 2013.

Tudi drugi vlagatelj Marta Biber, s. p., je z dopisom z dne 9. 12. 2013 od naročnika zahteval dodatno obrazložitev nove odločitve o oddaji javnega naročila, naročnik pa je zahtevo drugega vlagatelja z dokumentom z dne 12. 12. 2013 zavrgel v celoti. Drugi vlagatelj je v skladu s sedmim odstavkom 22. člena ZJN-2 zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo ponudnikov, ki mu ga je naročnik omogočil dne 19. 12. 2013.

Po opravljenem vpogledu je prvi vlagatelj z vlogo z dne 7. 1. 2014 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnikova (nova) odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila nezakonita in da vsebuje vrsto nepravilnosti, po njegovem mnenju pa glede na razpisno dokumentacijo sprejem objektivne in zakonite odločitve niti ni možen. Prvi vlagatelj kot naročnikove kršitve izpostavlja, da nova odločitev o oddaji naročila zajema preglednice, v katere je dodan nov stolpec z jezikovno kombinacijo A, B, C, ki pa pred tem prvemu vlagatelju ni bil posredovan. Prvi vlagatelj nadalje navaja, da naročnik tudi ni upošteval večkrat izpostavljenih argumentov glede nedopustnosti delitve referenc/delovnih ur za institucije EU po posameznih jezikih oziroma podsklopih, nepreglednega priznavanja izobrazbe, vključevanje ponudnikov brez slovenščine v jezikovni kombinaciji, nepreglednosti in neutemeljenosti postopka naročanja na osnovi razvrstitve ponudnikov v seznamih, navaja pa še, da so v ponudbah izrecno navedenih izbranih ponudnikov nejasnosti, nepravilnosti, naročnik pa je ponudnike med seboj tudi neenakopravno obravnaval. Prvi vlagatelj poudarja, da je ravnanje naročnika pri spremembah točkovanja in razvrščanja v zvezi z novim načinom ocenjevanja referenc pomenilo spremembo točkovanj in vrstnega reda praktično v vseh sklopih in podsklopih, sprememba točkovanja in razvrstitve enega ponudnika ob enakopravnem in nediskriminatornem obravnavanju vseh (ostalih) ponudnikov pa povzroči spremembo v celotni odločitvi o oddaji naročila, pri čemer naročnik za tako ravnanje ni imel podlage v razpisni dokumentaciji. Prvi vlagatelj zato zahteva razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila in povrnitev vseh stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva.

Tudi drugi vlagatelj je po opravljenem vpogledu z vlogo z dne 9. 1. 2014 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik kršil določila ZJN-2 o določitvi sklopov oziroma storitev, ki so lahko predmet sklopa, s tem, ko je za vsebino sklopa 2 določil način simultanega in konsekutivnega tolmačenja, ki ga ni mogoče izvajati hkrati, kot je določil naročnik, na kar drugi vlagatelj naročnika opozarja že tretjič. S tem je namreč povezana interpretacija predloženih referenc posameznega ponudnika, ki jih je naročnik, kar drugi vlagatelj izpostavlja kot naslednjo naročnikovo kršitev, obravnaval arbitrarno, saj je samovoljno oblikoval in točkoval predložene reference, pri čemer je pri ponudnikih z enakim številom točk upošteval dodatna merila, ki jih vnaprej ni določil. Pri tem je ponudnike obravnaval neenakopravno, (naknadna) merila za izbiro ponudbe pa so oblikovana tako, da so nujno diskriminatorna in omogočajo arbitriranje pri izbiri ponudnikov. Drugi vlagatelj zato zahteva razveljavitev predmetnega postopka oddaje javnega naročila delno ali v celoti ter povrnitev stroškov predrevizijskega in revizijskega postopka.

Do navedb prvega vlagatelja zahtevka za revizijo so se opredelili naslednji izbrani ponudniki: Ksenja Malia Leban – Gross, d. o. o. z vlogo z dne 31. 1. 2014, Lea Burjan dne 17. 1. 2014 in Maša Valentinčič dne 15. 1. 2014.

Do navedb drugega vlagatelja zahtevka za revizijo so se opredelili naslednji izbrani ponudniki: Nada Prodan z vlogo z dne 28. 1. 2014, Jana Veber dne 17. 1. 2014 in Trans Fair, d. o. o., z vlogo z dne 17. 1. 2014.

Naročnik je dne 3. 2. 2014 z dokumentom številka 45003-6/2013/415 zahtevek za revizijo prvega vlagatelja zavrnil, kot neutemeljeno je zavrnil tudi njegovo zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik navaja, da v zvezi z očitkom dvoumne in nedosledno pripravljene razpisne dokumentacije ugovorov prvega vlagatelja zoper vsebino razpisne dokumentacije ni mogoče upoštevati, saj so prepozni. V zvezi z očitano neenakopravno obravnavo ponudnikov (zlasti tistih, ki so oziroma niso akreditirani pri institucijah EU), nedopustnosti delitve referenc/delovnih ur po sklopih/podsklopih ter vrednotenjem referenc na način, ki ni skladen z razpisno dokumentacijo in določbami iz objave predmetnega razpisa, naročnik odgovarja, da so bili po njegovem mnenju vsi ponudniki obravnavani enakopravno. Skladno z razpisno dokumentacijo so morali namreč vsi ponudniki izpolnjevati enake pogoje za ugotavljanje sposobnosti in predložiti enaka dokazila, naročnik je nato po pregledu ponudb zgolj ponudnike, za katere iz predložene dokumentacije tega ni mogel razbrati, pozval, naj predložene reference razdelijo po urah in na ta način opredelijo število posameznih ur po posameznih sklopih, v kolikor pa ponudniki delitve ur niso opravili sami, jo je izvedel naročnik. Naročnik trdi, da so bili ponudniki na to vnaprej opozorjeni, omenjena delitev (referenčnih) ur pa na končno razvrstitev ponudnikov ni vplivala, pri tem pa naročnik tudi ni spreminjal meril in pogojev iz razpisne dokumentacije. Očitek prvega vlagatelja o nezakonitem priznavanju izobrazbe (jezikovna kombinacija A, B, C) in domnevno neenakopravno obravnavo ponudnikov pri tem naročnik odločno zavrača, kar je pojasnil že v obrazložitvi odločitve o oddaji naročila, ravno tako očitke v zvezi z upoštevanjem ponudnikov, katerih slovenski jezik ni materni. Tudi ostale očitke prvega vlagatelja v zvezi z neenakopravno obravnavo (posameznih) ponudnikov naročnik zavrača kot neutemeljene in ugotavlja, da kljub skrbni presoji revizijskih navedb prvega vlagatelja ne bi sprejel drugačne odločitve o oddaji javnega naročila, zato je tako zahtevek za revizijo kot tudi zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil kot neutemeljeno.

Dne 28. 1. 2014 je naročnik z dokumentom številka 45003-6/2013/416 kot neutemeljenega zavrnil tudi zahtevek za revizijo drugega vlagatelja, kot tako je zavrnil tudi njegovo zahtevo za povrnitev stroškov. V njem naročnik navaja, da so razlogi uvrstitve drugega vlagatelja na vrstni red seznama izbranih ponudnikov, s čimer je povezan očitek neenakopravne obravnave ponudnikov in arbitrarno vrednotenje predloženih referenc v nasprotju z razpisanim merilom, pojasnjeni že v obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila, iz katere poleg vrstnega reda izhajajo tudi kriteriji za uvrstitev v primerih, ko je na podlagi meril več ponudnikov/tolmačev doseglo enako število točk. Glede očitkov drugega vlagatelja o naročnikovih domnevnih kršitvah določb ZJN-2 v zvezi z napačno definicijo sklopov oziroma določitvijo vsebine le-teh naročnik navaja, da se nanašajo na vsebino razpisne dokumentacije, zaradi česar jih kot prepoznih ni mogoče upoštevati. V zvezi z očitano kršitvijo enakopravne obravnave in načela gospodarnosti glede na določene in zahtevane tehnike tolmačenja naročnik odgovarja, da potrebuje tolmače, ki obvladajo obe tehniki tolmačenja (v obeh sklopih), zatrjuje pa tudi, da so bile iz določb razpisne dokumentacije jasno razvidne referenčne zahteve za vse tolmače za vse podsklope, ki dokazujejo enakopravno obravnavo. Očitek drugega vlagatelja, ki se nanaša na ocenjevalna merila, ki naj bi bila (naknadno) določena tako, da dopuščajo arbitriranje, kar pomeni diskriminacijo ponudnikov in kršitev določil ZJN-2 glede meril, naročnik odgovarja, da je v razpisni dokumentaciji jasno določil ocenjevalna merila in pogoje za izbor ponudnikov, v skladu s katerimi je obravnaval tudi ponudnike z enakim številom točk, s čimer ni kršil niti določil lastne razpisne dokumentacije in niti določb ZJN-2. Na podlagi navedenega je naročnik zaključil, da kljub upoštevanju navedb v revizijskem zahtevku drugega vlagatelja ne bi sprejel drugačne odločitve o oddaji javnega naročila, zato je tako zahtevek za revizijo kot tudi zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil kot neutemeljeno.

Naročnik je z vlogo z dne 7. 2. 2014 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

V skladu s petim odstavkom 29. člena ZPVPJN sta tako prvi vlagatelj z vlogo z dne 10. 2. 2014 kot tudi drugi vlagatelj z vlogo z dne 11. 2. 2014 podala svoji opredelitvi do navedb naročnika in v njih dodatno pojasnila svoje navedbe iz zahtevkov za revizijo.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb prvega vlagatelja, drugega vlagatelja, izbranih ponudnikov in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 300. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.), katerega določbe se na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, uporabljajo v revizijskem postopku, se lahko v primeru, kadar teče pred istim sodiščem več pravd med istimi osebami, ali več pravd, v katerih je ista oseba nasprotnik raznih tožnikov ali raznih tožencev, vse te pravde s sklepom senata združijo za skupno obravnavanje, če se s tem pospeši obravnavanje ali zmanjšajo stroški. O vseh združenih pravdah lahko izda sodišče skupno sodbo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da sta prvi vlagatelj in drugi vlagatelj vložila zahtevek za revizijo v istem postopku oddaje javnega naročila, zato je, zaradi pospešitve obravnavanja, obravnavanje zahtevkov za revizijo združila v en revizijski postopek in sprejela skupno odločitev.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Pri odločanju o revizijskih zahtevkih je Državna revizijska komisija upoštevala razvrstitev storitev, ki so predmet tega postopka javnega naročanja. Iz določil 20. člena ZJN-2 in na njegovi podlagi sprejete Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/07; v nadaljevanju: Uredba) izhaja, da je potrebno pojem storitev v postopkih oddaje javnih naročil deliti na dve skupini, in sicer na storitve iz Seznama storitev A in na storitve iz Seznama storitev B. Navedena delitev je prevzeta iz Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31.3.2004 (Uradni list EU L št. 134 z dne 30. 4. 2004 s spremembami, v nadaljevanju: Direktiva 2004/18/ES) in je pomembna zato, ker za vsako od navedenih skupin veljajo drugačna pravila javnega naročanja. Navedeno pomeni, da so storitve iz Seznama storitev B v določenem delu izvzete ne le iz domene urejanja veljavne javno naročniške direktive, pač pa tudi iz domače zakonodaje s področja javnih naročil.

Po vpogledu v postopkovno dokumentacijo predmetnega javnega naročila Državna revizijska komisija kot nesporno ugotavlja, da je naročnik v obvestilu o naročilu, ki ga je dne 22. 5. 2013 na portalu javnih naročil objavil pod številko JN6144/2013, predmet oddaje tega javnega naročila, to je Konferenčno tolmačenje, opredelil kot Storitve tolmačenja s CPV številko 79540000. Po pregledu opisa predmeta javnega naročila Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da se storitve tolmačenja z referenčno številko CPV 79540000 na podlagi Uredbe uvrščajo med storitve iz kategorije št. 27 Druge storitve iz Seznama storitev B.

Iz določil drugega odstavka 4. člena ZPVPJN izhaja, da je za storitve, ki so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, uvrščene na Seznam storitev B, pravno varstvo zagotovljeno v delu, ki je urejen z zakonom, ki ureja javno naročanje.

ZJN-2 v drugem odstavku 20. člena določa, da se javna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B, oddajo v skladu z določbami zakona, ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije. Naročnik mora pri naročanju storitev iz Seznama storitev B spoštovati pravila tega zakona za objavo obvestil o oddaji naročila. V primeru odstopanja med nomenklaturama CPV in CPC, se uporablja nomenklatura CPC. V tretjem odstavku 20. člena ZJN-2 pa je določeno, da se javna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A in Seznama storitev B, oddajo v skladu z ZJN-2, če je vrednost storitev iz Seznama storitev A večja od vrednosti storitev iz Seznama storitev B. V drugih primerih se naročila oddajo v skladu z določbami ZJN-2, ki določajo tehnične specifikacije in pravila za objavo obvestil o oddaji naročila.

Navedeno pomeni, da je uporaba določb ZJN-2 (glede na 20. člen ZJN-2) v primeru, ko se oddajajo naročila storitev (pretežno) iz Seznama storitev B, omejena, saj je naročnik zavezan upoštevati (le) tiste določbe ZJN-2, ki mu nalagajo, da mora predmet naročila opisati z uporabo nediskriminatornih tehničnih specifikacij (37. člen ZJN-2), da mora obvestilo o oddaji javnega naročila poslati Uradnemu glasilu EU oziroma na portal javnih naročil (62. člen ZJN-2) ter da lahko objavi prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (drugi odstavek 63. b člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija v konkretnem primeru ugotavlja, da se kršitve, ki sta jih zatrjevala oba vlagatelja v svojih zahtevkih za revizijo, nanašajo na določbe ZJN-2, ki se v skladu z določbami 20. člena ZJN-2 v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila ne uporabljajo. Državna revizijska komisija posledično ugotavlja, da vlagateljema pravnega varstva v tem delu, skladno z določili drugega odstavka 4. člena ZPVPJN, ni mogoče zagotoviti. Z navedenim stališčem je skladna tudi praksa Državne revizijske komisije (npr. zadeve št. 018-279/2013, 018-022/2012, 018-133/2011).

Ne prvi vlagatelj in niti drugi vlagatelj s svojima revizijskima zahtevkoma nista uspela izkazati, da je naročnik pri oddaji tega javnega naročila kršil določbe ZJN-2, katerih uporabo mu nalaga 20. člen ZJN-2, je Državna revizijska komisija, ob upoštevanju določil drugega odstavka 4. člena ZPVPJN in na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, tako zahtevek prvega vlagatelja z dne 7. 1. 2014, kot tudi zahtevek drugega vlagatelja z dne 9. 1. 2014, zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. in 3. točke izreka tega sklepa.

Oba vlagatelja sta zahtevala povračilo stroškov, ki so jima nastali v postopku pravnega varstva. Ker nihče od obeh vlagateljev z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zahtevo obeh vlagateljev za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. in 5. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 4. 3. 2014mag. Mateja Škabar, članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Veronika Ermenc, Ljubljanska cesta 106, 1230 Domžale,
- Irena Polak Remškar, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana,
- Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran